• Tartalom

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

a légijárművek lajstromozásának szabályairól

2024.01.13.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgári légijárművek a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába (a továbbiakban: lajstrom) vételének feltételeiről, a bejegyzés tartalmának, módosításának és törlésének részletes szabályairól a következőket rendelem el:

1. § (1) A lajstrom célja azon adatok kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez, a légiközlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességének biztonságához fűződő egyéni és közérdek érvényesítéséhez szükségesek.

(2) A rendelet hatálya az Lt. 13. §-ában meghatározott (a továbbiakban: lajstromozásra kötelezett) légijárművekre terjed ki.

1/A. §1 E rendelet alkalmazásában

1. Lajstromozó Állam: az az állam, melynek lajstromába a légijárművet bejegyezték;

2. Levegőnél nehezebb légijármű: minden légijármű, melynek levegőben maradását elsősorban aerodinamikai erők okozzák;

3. Levegőnél könnyebb légijármű: olyan légijármű, melyet elsősorban felhajtóerő tart a levegőben.

I. Fejezet

Lajstromozási eljárás

2. § (1)2

(2)3 A légijármű lajstromba vételét, a lajstromban szereplő jog módosítását, megszüntetését (a továbbiakban együtt: bejegyzés) – ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik – annak kell kérnie, aki a bejegyzés által jogosulttá válik. A bejegyzést az is kérheti, akinek ez bejegyzett jogát érinti (légijármű üzembentartója, bérlője).

(3)4

(4)5 A bejegyzés iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a légijármű típusát;

b) a légijárművet gyártó országot és a gyártómű megnevezését;

c) a légijármű rendeltetését;

d) a légijármű gyártási számát;

e) a légijármű gyártási idejét;

f) a légijármű maximális felszálló tömegét;

g) a hajtóművek (motorok) típusát, darabszámát;

h) az előzetesen kijelölt lajstromjelet;

i) a légijármű tulajdonosának nevét (cégnevét) és címét (székhelyét);

j) a légijármű üzembentartójának nevét (cégnevét) és címét (székhelyét).

(5) A lajstromban már szereplő légijármű esetén a bejegyzett jog módosítása, megszüntetése iránti kérelemnek a légijármű lajstromjelét, a (4) bekezdés i) és j) pontjában szereplő adatokat, valamint az új jogosult nevét (cégnevét), címét (székhelyét) kell tartalmaznia.

2/A. §6 A légijárművek osztályozását a 3. melléklet tartalmazza.

Lajstromba vételi okmányok

3. §7

4. §8

5. §9

Jelzálogjog bejegyzés

6. § (1) A lajstromban szereplő légijárműre jelzálogjogot a légijármű egészére vagy közös tulajdonban álló légijárműveknek a tulajdonostársat megillető eszmei hányadára lehet bejegyezni.

(2) A jelzálogjog bejegyzésében fel kell tüntetni a jelzálogjog jogosultját, meg kell határozni a követelést, amelynek biztosítására a jelzálogjog szolgál, valamint a követelés összegét (jövőbeni követelések esetén a biztosítani kívánt legmagasabb összeget), a követelés pénznemét, valamint a jelzálogjogra kiterjedő járulékoknak és költségeknek a mértékét és keretét.

(3) A jelzálogjog bejegyzésének tartalmára a Ptké. 47. §-ának (5) bekezdését – a h) pont kivételével – kell alkalmazni azzal, hogy a bejegyzésnek nem kell tartalmaznia a d) pontban szereplő bejegyző közjegyző nevét, székhelyét és törzsszámát.

(4) Ha ugyanazon követelés biztosítására különböző lajstromjelű légijárművekre kell a jelzálogjogot bejegyezni (egyetemleges jelzálogjog), a bejegyzésben az egyetemlegességre mindegyik légijárműnél utalni kell.

(5)10 A jelzálogjog alapítására, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésre a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendeletet kell alkalmazni.

(6)11

A lajstromnyilvántartás szabályai

7. §12

A lajstrom nyilvánossága

8. §13

Lajstromozási bizonyítvány

9. §14

Lajstromjel előzetes kijelölése

10. § (1) Más állam lajstromába felvett légijárműre a légiközlekedési hatóságtól a légijármű lajstromjelének előzetes kijelölését kell kérni.

(2) A lajstromjel előzetes kijelölése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét;

b) a légijármű típusát;

c) a légijármű gyári számát;

d) a légijármű gyártójának nevét, címét.

(3) Az előzetesen kijelölt lajstromjelet a légiközlekedési hatóság 6 hónapig, indokolt esetben 1 évig tartja fenn.

Ideiglenes lajstromba vétel

11. § (1) Ideiglenesen kell a lajstromba felvenni a hazai gyártású kísérleti repülést vagy típusalkalmassági vizsgálathoz szükséges próbarepülést végző légijárművet.

(2) Az ideiglenes lajstromba vételt a légijármű gyártójának (előállítójának) kell kérnie az első kísérleti (próba) repülés előtt.

Légijármű törlése a lajstromból

12. §15 A légijármű lajstromból történő törlésekor a légiközlekedési hatóság a 2. melléklet szerinti lajstromból törlési bizonyítványt állít ki.

II. Fejezet

LÉGIJÁRMŰ FELSÉGJELE ÉS LAJSTROMJELE

A felségjel és a lajstromjel elhelyezése

13. § (1) A felségjelet és lajstromjelet a légijárműre fel kell festeni, vagy egyéb módon rögzíteni, biztosítva a tartósság azonos fokát. A jelzések felfestéséről és karbantartásáról a légijármű üzemben tartója [az Lt. 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetben a légijármű tulajdonosa] köteles gondoskodni, azokat tisztán és mindenkor jól olvasható állapotban tartani.

(2) Levegőnél könnyebb légijármű esetében:

a) léghajón a felség- és lajstromjeleket a léghajó törzsén vagy függőleges irányfelületén kell elhelyezni. Amennyiben a jeleket a léghajó törzsén tüntetik fel, akkor a törzs mindkét oldalán a szimmetria vonalában. Amennyiben a léghajó rendelkezik függőleges irányfelülettel, akkor a jeleket azon is el lehet helyezni, annak mindkét oldalán az irányfelület méretével arányos jelnagyságban;

b) gömb alakú ballonon a felség- és lajstromjeleket a ballon mindkét oldalán, a ballonon lévő kötések vagy a kosarat felfüggesztő kábelek csatlakozási pontjai felett közvetlenül a ballon legnagyobb keresztmetszetén kell elhelyezni.

(3) Levegőnél nehezebb légijármű esetében:

a)16 a piros-fehér-zöld színjelzés nélküli felség- és lajstromjelet a szárnyszerkezet alsó felületének bal oldalán kell elhelyezni úgy, hogy a betűk, számok felső része a szárny belépőélének irányába essen, és a jeleket a be- és kilépőélektől egyenlő távolságra kell elhelyezni, kivéve, ha annak műszaki akadálya van;

b) a felség- és lajstromjelet a törzs mindkét oldalán (vagy azzal egyenértékű szerkezetén) a szárnyak és a vezérsíkok között, vagy a függőleges vezérsík felső felületein kell feltüntetni. Osztott vezérsíkú felületek esetén a jeleket a szélső vezérsíkok külső oldalán kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a levegőnél nehezebb légijárműnek nincsenek olyan felületei, melyek a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban felsoroltaknak megfelelnének, a jeleket oly módon kell elhelyezni, hogy a légijármű normál repülési helyzetében azonosítható legyen.

(5) Ha a jelzések nem felelnek meg jelen rendelet szabályainak, a légiközlekedési hatóság a légijármű üzemben tartóját [az Lt. 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetben a légijármű tulajdonosát] kötelezi annak átfestésére vagy újbóli rögzítésére.

A felségjel és lajstromjel méretei

14. § (1) A levegőnél könnyebb légijármű felség- és lajstromjeleinek magassága 500 mm.

(2)17 Levegőnél nehezebb légijármű szárnyán lévő piros-fehér-zöld színjelzés nélküli felség- és lajstromjel magassága 500 mm. A törzsön (vagy azzal egyenértékű szerkezeten) és a függőleges vezérsík felületén a felség- és lajstromjel magassága 300 mm.

(3) Ha nincsenek olyan felületek, melyek a (2) bekezdésben felsoroltaknak megfelelnének, a jeleknek olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a légijármű azonnal azonosítható legyen.

A felségjel és a lajstromjel céljaira használt írásjelek

15. § (1) A felség- és lajstromjelnek latin nagybetűknek és arab számoknak kell lenniük díszítés nélkül.

(2) Az egyes betűk és számok szélessége (kivéve az ,,I'' betűt és az ,,1''-es számot) és a kötőjel hosszúsága a betűk, számok magasságának kétharmada.

(3) A betűket, számokat és kötőjeleket kitöltött vonalakkal kell képezni, és a háttértől legjobban elütő ellentétes színben kell feltüntetni. A betűk, számok vonalvastagsága a magasságuk egyhatoda.

(4) A betűket, számokat el kell választani a közvetlenül megelőzőtől, és az azt követőtől olyan térközzel, amely nem kisebb, mint a betűk, számok szélességének egynegyede. A kötőjelet ebből a szempontból egy betűnek vagy számnak kell tekinteni.

Azonosítótábla

16. §18 A légijárművek főbejárata, ennek hiányában a légijármű-vezető ülés közelében, személyzet nélküli léggömb esetében a hasznos terhelés külső részére, szembetűnő helyre fel kell erősíteni a légijármű azonosítótábláját, melybe bele van ütve piros-fehér-zöld színjelzés nélkül a légijármű felségjele és lajstromjele. Az azonosítótáblát tűzálló (az acél olvadáspontjával megegyező vagy annál magasabb hőmérsékleten olvadó) fémből vagy egyéb tűzbiztosnak megfelelő fizikai jellemzőkkel rendelkező anyagból kell készíteni, amelynek mérete legalább 80 × 120 mm.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2001. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő lajstromozási ügyeket a légiközlekedési hatóság az eljárás megindításának időpontjában hatályos rendelkezések alapján bírálja el.

1. melléklet a 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelethez20

2. melléklet a 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelethez21

3. melléklet a 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelethez19

LÉGIJÁRMŰVEK OSZTÁLYOZÁSA
1

Az 1/A. §-t a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (1) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2/A. §-t a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 3–5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3–5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3–5. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (5) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (6) bekezdését az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 7. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 9. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12. §-t az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 13. § (3) bekezdés a) pontja a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § (2) bekezdése a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 16. § a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A melléklet megjelölését 1. mellékletre változtatta az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 23. §-a. Az 1. melléklet a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 2. mellékletet a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 8. §-a iktatta be.

19

A 3. mellékletet a 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 9. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére