• Tartalom

38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet

38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet

a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről1

2011.05.07.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a polgári célú légiközlekedés biztonságos, zavartalan végrehajtását és irányítását szolgáló rádiónavigációs, radar, rádiótávbeszélő, elektronikus meteorológiai, fénytechnikai és egyéb földi berendezések (a továbbiakban együtt: légiforgalmi berendezés) létesítésére, üzembe helyezésére, üzemben tartására, módosítására, felújítására, áthelyezésére, megszüntetésére és ellenőrzésére, valamint ezen tevékenységek hatósági felügyeletére terjed ki.

(2) A légiforgalmi berendezések felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az engedélyezési eljárás

2. § (1)2 Az engedélyezési eljárásban az érintett közműszolgáltatók vesznek részt.

(2)–(7)3

(8) Az adott engedélyezési eljárásban érdekelt közműszolgáltatók, más szervek és magánszemélyek (tulajdonosok) nyilatkozatát az építtető, illetve a tervező köteles beszerezni. E rendelet alkalmazásában közműszolgáltatóknak kell tekinteni a víz- és csatornázási, a gáz- és az áramszolgáltatókat.

(9) A hatósági eljárás díját külön jogszabály4 tartalmazza.

Frekvencia-igénybevétel feltételei

3. § (1) Frekvencia-hozzájárulást kell kérni a hatóságtól:

a) rádióberendezés fejlesztésére, behozatalára, beszerzésére,

b) rádióállomás és hálózat telepítésére, üzembe helyezésére,

c) rádióállomás kísérleti üzembe helyezésére, próbaüzemére,

d) frekvenciaváltozás esetén.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét (székhelyét, telephelyét),

b) a rádióberendezés tervezett frekvenciáját, hívójelét, telepítési helyét, földrajzi és WGS–84 rendszerű koordinátáit, a rendszer megnevezését (pl. ILS, VOR stb.), fedési adatait, védettségi fokozatát (1–5), kategóriáját és időszakos működésre utalást,

c) rádióberendezés üzembe helyezésének indokolását.

(3) A rádióberendezések üzembe helyezése előtt legalább 90 nappal a hatóságtól frekvencia-hozzájárulást kell kérni az előzetes nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetés, illetve frekvenciakoordináció lefolytatásához.

(4) A hatóság a hírközlési hatósággal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatallal (KFGH) és a HM Katonai Légügyi Hivatallal (HM KLH) együttműködve nemzeti frekvenciaegyeztetést végez. A hatóság a nemzeti frekvenciaegyeztetés (egyetértő) eredménye alapján az ICAO által előírt, a társországok légügyi hatóságaival előzetes frekvenciaegyeztetést tart.

(5) A hatóság a nemzetközi egyezményekben (ICAO, ITU-BR) foglaltaknak megfelelően jár el a légiforgalmi célú frekvenciákra vonatkozó nemzetközi egyeztetés és koordinációs eljárás lefolytatásában. Az ICAO vonatkozásában a hatóság egyeztet, az ITU-BR vonatkozásában a hírközlési hatóság – a magyar igazgatás nevében eljárva – koordinációt végez.

(6) A hírközlési hatóság és a KFGH – a frekvenciagazdálkodásért felelős hatóságok – együttesen a nemzetközi frekvenciakoordináció eredményeit frekvenciakiosztási tervbe foglalva teszik közzé a légiközlekedési hatóság és a felhasználók tájékoztatása, valamint a tételes frekvencia- igénybevétel lehetősége céljából.

Létesítési (telepítési) és üzemben tartási engedély

4. § (1) Légiforgalmi berendezés létesítéséhez és üzembe helyezéshez az e rendeletben előírt létesítési és üzemben tartási engedély szükséges.

(2) A légiforgalmi berendezések üzemelési jellegét nem megváltoztató – feladata maradéktalan ellátása érdekében végzett – szükség szerinti korszerűsítését, átalakítását, módosítását, valamint a régi berendezésnek az előbbivel azonos frekvencián üzemelő berendezéssel történő felváltását a hatóság engedélyezi.

Létesítési engedély

5. § (1) A légiforgalmi berendezés létesítése előtt a hatóságtól létesítési engedélyt kell kérni.

(2) A létesítési engedély abban az esetben adható ki, ha a létesítés nem ütközik jogszabályba vagy egyéb hatósági előírásba.

(3) A létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) azt a tanulmánytervet, amely figyelembe veszi a nemzetközi egyezményekben meghatározott feltételeket (ICAO Annexek), a tervezett légiforgalmi berendezés javasolt típusát, annak főbb műszaki paramétereit és műleírását, valamint rádióberendezés esetén a megfelelőség vizsgálatáról szóló dokumentációt és a gyártó távközlési hatósága által kibocsátott bizonyítványt. Bizonyítvány hiányában hazai megfelelőségi vizsgálat szükséges, amelyet a kijelölt tanúsító szervezet végez,

b) a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványoknak való megfelelőségi igazolást,

c) a telepítés helyére vonatkozó részletes térképvázlatot, helyszínrajzot, szabványos méretarányban,

d) rádióberendezés esetén a működési terület, légtérfedési és domborzati diagramját, szabványos méretarányban,

e) a telepítés helyéül kiválasztott ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatát. Amennyiben a berendezés telepítése nem a kérelmező tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanon történik, akkor az ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével) kötött, a terület használatára vonatkozó megállapodást is,

f)5 az érintett közműszolgáltatók nyilatkozatát,

g) a környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság engedélyét,

h) a tulajdonos nevét és címét,

i) az üzembentartó nevét és címét,

j) a tervezett vagy beszerezni kívánt légiforgalmi berendezés rendeltetését és jellegét (állandó vagy ideiglenes),

k) a létesítés indokolását.

(4) A létesítési engedély iránti kérelmet az építtető (tulajdonos, vagyonkezelő), valamint a megbízott tervező nyújthatja be.

A létesítési engedély kiadása

6. § (1) A hatóság a határozattal kiadott létesítési engedélyben meghatározza a légiforgalmi berendezés telepítési terveinek elkészítésére, kivitelezésére, illetve a telepítés ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, és megadja a berendezés környezetére vonatkozó beépítési, beültetési, erdőtelepítési korlátozások rendjét.

(2) A létesítési engedély birtokában az építtető jogosult a légiforgalmi berendezés kivitelezését megkezdeni. A kivitelezés befejezésével az építtető gondoskodik a létesítmény üzembe helyezési eljárásának megszervezéséről és levezetéséről.

(3) A létesítési engedély a légiforgalmi berendezés kivitelezésére jogosít, de nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek beszerzése alól.

(4) A létesítési engedély az előírt telepítési határidő lejártával hatályát veszti.

(5) A létesítési engedélyben rögzített előírásoktól és feltételektől csak az engedélyező hozzájárulásával lehet eltérni.

(6) Rádióberendezés esetén, a telepített berendezés földi és légi ellenőrzése után a rádióengedélyezési eljárás a hatóság útján a hírközlési hatóságnál kezdeményezhető.6

(7) A hatóság a létesítési engedélyt az építtetőnek (vagyonkezelőnek vagy tulajdonosnak), illetve a tervezőnek küldi meg.

Üzembe helyezési eljárás

7. § (1)7 Az üzembe helyezési eljárás során a közműszolgáltatók, a felhasználó szakmai képviselői, valamint a hatóság képviselője – feladatkörükbe tartozó tárgykörben – véleményezik a légiforgalmi berendezés kivitelezésének szakszerűségét, az előírásoknak való megfelelőségét és állást foglalnak az üzembe helyezéssel kapcsolatban.

(2) Hiányosságok esetén az építtető köteles a megadott határidőn belül a hiányt pótolni.

(3) A hatóság és az eljárásban közreműködő szakhatóságok képviselői egybehangzó véleményük alapján – az üzemben tartási engedély kiadására a létesítő által vezetett jegyzőkönyvben – javaslatot tesznek.

Üzemben tartási engedély

8. § (1) A létesítési engedély alapján elkészült légiforgalmi berendezés használatba vételének elbírálásához a létesítőnek az üzembe helyezési eljárásról felvett jegyzőkönyv keltétől számított 30 napon belül a hatósághoz üzemben tartási kérelmet kell benyújtania.

(2) Az üzemben tartási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tulajdonos, valamint az üzembentartó nevét és címét,

b) az üzembe helyezési eljárás során felvett jegyzőkönyveket,

c) a légiforgalmi berendezés megvalósulási dokumentációját,

d) a hiányosságok megszüntetéséről szóló nyilatkozatot,

e) a létesítmény érintésvédelmi méréséről készített jegyzőkönyvet,

f) a légiforgalmi berendezés gyári átvételi és a létesítő által a telepítés helyén végzett földi és légi ellenőrzésről szóló jegyzőkönyveket,

g) rádióberendezés esetén a hírközlési hatóság által kiadott rádióengedély másolatát,

h) a légiforgalmi berendezés műszaki leírását,

i) a próbaüzemelésről szóló elemzést,

j) a légiforgalmi berendezés kezelési és karbantartási utasítását,

k) az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit.

(3) A hatóság a benyújtott kérelem alapján a légiforgalmi berendezés üzembe állíthatóságát a létesítési, a megvalósulási tervekben és az üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyvében szereplő adatok alapján felülvizsgálja.

(4) A légiforgalmi berendezés minősítése után a hatóság a tulajdonos (vagyonkezelő) és az üzembentartó részére a berendezés üzemben tartására vonatkozó határozatot kiadja.

(5) A légiforgalmi berendezés tartósan üzemképtelenné válása esetén az üzembentartó intézkedik az előírt tájékoztatás (NOTAM) kiadásáról, és az eseményt a külön jogszabályban8 előírtak szerint haladéktalanul jelenti a hatóságnak.

A légiforgalmi berendezés korszerűsítése,
cseréje és megszüntetése

9. § A légiforgalmi berendezés korszerűsítését, cseréjét és megszüntetését a hatóságtól kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell:

a) korszerűsítés vagy csere esetén:

aa) a régi berendezés helyére tervezett új berendezés műszaki leírását, típusát és gyártmányát,

ab) új frekvenciaigény esetén rádióberendezésnél a frekvencia-hozzájárulási kérelmet,

ac) a rendszer működését érintő szoftver leírását;

b) megszüntetés esetén:

ba) a megszüntetés indokolását,

bb) rádióberendezés esetén a rádióengedély megszüntetésére vonatkozó kérelmet (a hírközlési hatóságnak címezve), csatolva a berendezés selejtezési jegyzőkönyvét vagy az átruházási szerződést.

Az engedélyek érvényessége

10. § (1) Az engedélyek határozott vagy határozatlan időtartamra adhatók. A hatóság a határozott időre szóló engedély érvényességét kérelemre meghosszabbíthatja.

(2) A meghosszabbítás iránti kérelem tartalmazza:

a) a kiadott engedély számát, keltét, érvényességének határidejét,

b) a hosszabbítási kérelem indokolását,

c) létesítés esetén a létesítés befejezésének idejét,

d) üzemben tartási engedély esetén az állapotvizsgálatra vonatkozó szakvéleményt, mérési jegyzőkönyvekkel és az éves hibaanalízis megadásával.

(3) A meghosszabbítás, mely három hónapos időtartamra szól, indokolt esetben több alkalommal is megismételhető a folyamatos és előírás szerinti üzemben tartás biztosítása mellett.

Üzemviteli ellenőrzések

11. § (1) A már üzembe helyezett légiforgalmi berendezés ellenőrzése az üzembentartó vagy az általa megbízott szervezet, hatóság, valamint külön jogszabály9 alapján a rendőrség által végzett ellenőrzésekből áll. A rádióberendezésekre vonatkozó ellenőrzésekben a hírközlési hatóság szükség szerint közreműködik.

(2) Az üzembe helyezett légiforgalmi berendezés időszakonkénti felülvizsgálatát, további alkalmasság minősítését a hatóság végzi.

Az üzembentartó vagy megbízott szervezete által végzett ellenőrzések és karbantartások

12. § (1) A légiforgalmi berendezés földi műszeres ellenőrzését és karbantartását, vizsgálatát érvényes, a hatóság által jóváhagyott karbantartási utasításban előírtak szerint kell végrehajtani. A karbantartások során csak a mérési utasításban meghatározott pontosságú és hitelesítési bizonylattal rendelkező mérőeszközök alkalmazhatók.

(2) A légiforgalmi berendezés működésének légi ellenőrzését jóváhagyott repülési program keretében az erre a célra felszerelt légijárművel, továbbá meghatározott pontosságú, hitelesített mérő- és regisztráló, valamint egyéb fedélzeti és földi mérőműszerekkel kell végrehajtani.

(3) A légi ellenőrzések végrehajtásához minden esetben ki kell jelölni azt a felelős személyt, aki a teljes ellenőrzést irányítja.

(4) A légi ellenőrzés végrehajtására vonatkozó repülési feladatot, a felhasználandó műszaki eszközök és a légi ellenőrzés végrehajtási módszerének részletes leírását az üzembentartó dolgozza ki a felhasználói igények figyelembevételével, és terjeszti fel jóváhagyásra a hatóságnak.

(5) Az ellenőrzések és karbantartások dokumentálása:

a) a légiforgalmi berendezésekre a 3. számú melléklet szerinti törzskönyveket egy példányban kell vezetni az üzembentartó által kiadott utasítás szerint,

b) a törzskönyv a berendezés alapokmánya, melyet a berendezés selejtezéséig vezetni kell,

a) az előírt karbantartások és ellenőrzések végrehajtását a berendezések törzskönyvébe kell bejegyezni,

c) az ellenőrzések során mért értéket külön mérési jegyzőkönyv vagy mérési adatlap tartalmazza, melynek sorszáma a törzskönyv megfelelő bejegyzéseinek hivatkozási alapját képezi,

e) a mérési jegyzőkönyveket vagy mérési adatlapokat öt évig kell megőrizni.

(6) Az 1. számú mellékletben felsorolt berendezések karbantartását, javítását és műszeres ellenőrzését csak az adott berendezés műszaki és üzemeltetési ismeretekből eredményes típusvizsgát tett személyek végezhetik.

(7) Az adott légiforgalmi berendezést üzemben tartó szervezet osztály- vagy részlegvezetője köteles a berendezés állapotát esetenként ellenőrizni és annak eredményét a berendezés törzskönyvébe bevezetni.

A hatóság által végzett alkalmassági ellenőrzések

13. § (1) A már üzembe helyezett légiforgalmi berendezések további alkalmasságának elbírálása a hatóság feladata.

(2) A hatóság alkalmasságot megállapító vizsgálata és minősítése kiterjed a légiforgalmi berendezés mindenkori paramétereinek vizsgálatára, előírt karbantartási munkák ellenőrzésére, valamint a vonatkozó utasítások és előírások betartására, továbbá a teljes rendszer működésének minősítésére.

(3) A hatóság valamely légiforgalmi berendezés alkalmasságának elbírálásakor az általa végzett ellenőrzések eredményeit, továbbá az üzembentartó vagy megbízott szervezete által végzett földi és légi ellenőrzések során felvett mérési jegyzőkönyveket vagy mérési adatlapokat, valamint a berendezés tényleges állapotát veszi alapul. Ezek együttes értékelése után a berendezésre a további üzemeltetést illetően

a) korlátozás nélkül alkalmas,

b) meghatározott korlátozásokkal alkalmas,

c) alkalmatlan

minősítés valamelyikét adja.

(4) A hatóság szakfelügyelője az általa végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, a minősítést pedig a berendezés törzskönyvébe jegyzi be.

(5) A további üzemeltetésre korlátozásokkal alkalmas vagy alkalmatlan minősítésű légiforgalmi berendezés esetén az üzembentartó köteles a szükséges tájékoztatás (NOTAM) kiadására haladéktalanul intézkedni.

(6) A légiforgalmi berendezések üzembentartói és hatósági földi és légi ellenőrzési időperiódusait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az egyes légiforgalmi berendezésekre meghatározott üzembentartói földi, valamint légi ellenőrzés és ciklusidők lejárta után – figyelemmel az 1. számú mellékletben foglaltakra – a berendezést tilos tovább üzemeltetni az engedélyezett időtartam után. A hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyt adhat az ellenőrzési ciklusidő esetenkénti megváltoztatására.

(8) Az 1. számú mellékletben szereplő éves minősítések idejéről (negyedévi bontásban) a hatóság az üzemeltetőt írásban tájékoztatja.

Az engedély visszavonása vagy korlátozása

14. § A hatóság valamely légiforgalmi berendezés üzemben tartási engedélyét visszavonhatja vagy korlátozhatja, ha az üzembentartó az üzemben tartási engedélyben, valamint e rendeletben előírtakat nem teljesíti, továbbá, ha a berendezés az üzemeltetési utasításban előírt, valamint a rendeltetésének megfelelő követelményeket nem elégíti ki.

Fogalommeghatározások

15. § E rendelet alkalmazásában:

1. ACC/APP (Area Control Centre/Approach): Távolkörzeti/Közelkörzeti radarközpont.

2. Aerodrome: Repülőtér. Szárazföldön vagy vízen kijelölt terület (beleértve valamennyi épületet, felszerelést és berendezést), amely egészében vagy részben a légijárművek indulására és érkezésére, valamint felszíni mozgására szolgál.

3. AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network): Légiforgalmi Állandóhelyű Távközlési Hálózat jelölésére használt rövidítés. (A légiforgalmi állandóhelyű áramkörök világméretű rendszere, amelyet a légiforgalmi állandóhelyű szolgálat részeként közlemények és/vagy digitális adatok olyan állandóhelyű légiforgalmi állomások közötti cseréje érdekében hoztak létre, amely állomások azonos vagy összeegyeztethető távközlési jellemzőkkel rendelkeznek.)

4. AIP (Aeronautical Information Publication): Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány jelölésére használt rövidítés.

5. Air traffic: Légiforgalom. A levegőben lévő vagy a repülőtér munkaterületén működő valamennyi légijármű.

6. Annex–10 (Annex–10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications): A nemzetközi polgári repülésről, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 1971. évi 25. tvr. 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés).

7. Annex–14: Az előző pontban említett Egyezmény 14. Függeléke (Repülőtértervezés, -üzemeltetés).

8. ATIS (Automatic Terminal Informational Service): Automatikus közelkörzeti tájékoztató szolgálat.

9. FNFT: Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata, melyet a 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmaz.

10. ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított szerve jelölésére használt rövidítés.

11. ILS (Instrument Landing System): Műszeres Leszállító Rendszer.

12. ITU (International Telecommunicational Union): Nemzetközi Távközlési Egyesület jelölésére használt rövidítés.

13. Marker adó: Légiforgalmi rádiónavigációs berendezés, amely függőleges nyalábot sugároz a légijármű részére helyzetkijelölés céljából (futópályaküszöbtől való távolság).

14. NOTAM: Bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés jelölésére használt rövidítés.

15. PSR (Primary Surveillance Radar): Elsődleges légtérellenőrző radar.

16. RHP (Radar Head Processor): Radar információ feldolgozó egység.

17. SSR (Secondary Surveillance Radar): Másodlagos radar.

18. VOLMET (Meteorological Information for Aircraft in Flight): Meteorológiai jelentés a levegőben lévő légijárművek számára.

19. VOT (VOR Airborn Equipment Test Facility): Fedélzeti VOR ellenőrzésére szolgáló földi berendezés.

20. WGS/84 (World Geodetic System'84): Az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

21. Behozatal: A légiforgalmi berendezés külföldről történő – szerződésben rögzített – behozatala a vámhatóság közreműködésével.

22. Gyártó: Az a gazdálkodó szervezet, amely felel a berendezés tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más végzi. Gyártónak tekintendő az is, aki ugyancsak forgalomba hozatal céljából jelentős, az alapvető követelményeket befolyásoló változásokat vagy bővítéseket végez meglévő berendezéseken, vagy azokból új berendezéseket állít elő. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a berendezés importálója tekintendő gyártónak.

23. Légiforgalmi berendezés telepítése (üzembe helyezése): A légiforgalmi berendezésnek a tervdokumentáció szerinti megvalósítása (kiépítése), beleértve a behozatalt vagy beszerzést, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatal, üzemben tartás vagy kísérleti célú üzemeltetés nélkül.

24. Légiforgalmi berendezés üzemben tartása: A telepítéstől, illetve üzembe helyezéstől a működés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, amely az üzemeltetésen kívül a karbantartást, időszakos mérési vizsgálatokat és hibaelhárításokat (javítás) is tartalmazza.

25. Megfelelőségi nyilatkozat: A gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a légiforgalmi berendezés az előírt nemzetközi követelményeknek megfelel.

26. Megfelelőségi tanúsítvány: A tanúsító szerv (rádióberendezés esetében az illető ország távközlési hatósága) által kiadott dokumentum (vizsgálati okmányok és bizonyítvány), rádióberendezésnél típusengedély, annak igazolására, hogy a légiforgalmi berendezés a nemzetközi követelményeket kielégíti.

27. Műszeres ellenőrzés: A légiforgalmi berendezés joghatású és hiteles mérőműszerekkel történő ellenőrzése, amelynek végrehajtása a telepítés helyén vagy laboratóriumi körülmények mellett végezhető.

28. Rádióberendezés: Olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre.

29. Rádióhullámok: A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullámok, melyeknek frekvenciája 9 KHz–3000 GHz közé esik.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2001. november 15-én lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyeket a hatóság az eljárás megindításának időpontjában hatályos rendelkezések alapján bírálja el.

(3)10 A 2011. április 20-a előtt kiadott üzemben tartási engedélyek alapján üzemben tartott EATMN rendszer és rendszerelemek az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 552/2004/EK rendelet 10. cikk (2a) bekezdése alapján megfelelnek az 552/2004/EK rendelet alapvető követelményeinek és mentesülnek az 552/2004/EK rendelet 5. és 6. cikk rendelkezései alól.

17. §11 Ez a rendelet az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 3. pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez

A légiforgalmi berendezésekre vonatkozó üzembentartói és hatósági ellenőrzési időszakok

Sor-

 

Földi és légi ellenőrzés periódusai

száma

A légiforgalmi berendezés megnevezése

Üzembentartó

Légügyi Igazgatóság

 

 

Földi ell. (hónap)

Légi ell. (hónap)

Minősítés (év)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

VOR irányadó (D-VOR, T-VOR)

3/6

12xx

1

2.

ILS iránysávadó

1/3/6

3x

1

3.

ILS siklópályaadó

1/3/6

3x

1

4.

ILS markeradó

1/3/6

3x

1

5.

VOT hitelesítő adó

6

1

6.

DME távolságmérő (PDME, DME)

3/6

12xx

1

7.

NDB irányadó (útvonali)

3/6

24xx

1

8.

QFS adó (repülőtéri NDB)

3/6

12xx

1

9.

Közelkörzeti radar (elsődleges)

1/3/12

Esetenként

1

10.

Távolkörzeti radar (elsődleges)

1/3/12

szükség szerint,

1

11.

Másodlagos radarok

1/3/12

telepítés után

1

12.

VHF iránymérő (beszédüzemű)

1/3/12

1

13.

Gurítóradar

1/3/12

1

14.

Légiforgalmi irányítóközpont berendezései

1/3/6

1

15.

Mágneses és digitális adatrögzítők

1/6

1

16.

VHF, UHF sávú rádióállomás (beszédüzemű)

1/6

1

17.

VHF, UHF sávú rádióvevő (beszédüzemű)

1/6

1

18.

VHF, UHF sávú rádióadó (beszédüzemű)

1/6

1

19.

VOLMET, ATIS rendszer

1/3/6

1

20.

Optikai repülésbiztosító berendezés

1

12xx

1

21.

Repülőtéri fénytechnikai berendezések

1

12xx

1

22.

Zajmonitor rendszer

1/3/6

2

23.

Elektronikus meteorológiai rendszerek

1/3/12

1

24.

Fékhatásmérő

szept. 15-től
ápr. 30-ig

 

1/4

 

 

havonta

 

 

25.

Telemechanikai rendszer

6/12

2

26.

Szünetmentes áramforrások

6/12

1

27.

Légi ellenőrzés berendezései

1/3/6

1

28.

AFTN rendszer

1/3/6

1

29.

RH rádióadó

6

1

30.

RH rádióvevő

6

1

31.

Jelen mellékletben szereplő berendezések erősáramú táppontjai, valamint a tartalék-
energia-ellátó gépegységek

6/12

1

32.

Elektronikus riasztó és jelző rendszer (állomásokon)

3/6

1

33.

Légiforgalmi szimulátor

6/12

1

34.

Radarhead processzor RHP

1/3/12

1

35.

Repülőgép beállító rendszer

1

1

36.

Ferihegy tűzjelző rendszer

6/12

1

Megjegyzés:
1. x rendszeres ellenőrzés + 15 nap.
2. xx rendszeres ellenőrzés 12, illetve 24 + 1 hónap.
3. A légiforgalmi berendezések külön légi ellenőrzését feltételezett helytelen működés, a berendezésen végzett nagyobb mértékű javítás vagy módosítás esetén kell végrehajtani.
4. Évenként a turbó generátorok üzemképességét a hatóság képviselőjének jelenlétében ellenőrizni kell.

2. számú melléklet a 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez12

3. számú melléklet a 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez

TÖRZSKÖNYV
a ..............................................................légiforgalmi berendezés részére
A berendezés típusa:
– megnevezése:     
– gyártási ideje:     
– üzembe helyezésének kezdete:     
– selejtezésének ideje, jegyzőkönyv száma:     
I. Az időszakos karbantartások és ellenőrzések igazolása

Az időszakos munka
fajtája

A végrehajtás
ideje

A munkát végző
aláírása

Mérési jkv. száma

Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Az üzembentartó által végzett felújítások

Sorszám

Felújítás
befejezésének
napja

Munkanapló
száma

Felújítást végző
aláírása

Felújítás
megnevezése

Jkv. száma

A szakágvezető
aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A légiközlekedési hatóság ellenőrzései

Ellenőrzés helye és kelte

Az ellenőrzés eredménye és rendelkezések

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2011. december 8. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 70. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2)–(7) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 70. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

34/1999. (X. 29.) KHVM rendelet a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól.

5

Az 5. § (3) bekezdésének f) pontja a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 70. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet a rádióberendezésekről és a végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről.

7

A 7. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 70. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól.

9

3/1983. (III. 16.) BM rendelet a polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok ellátásának rendjéről.

10

A 16. § (3) bekezdését a 16/2011. (V. 6.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 17. §-t a 16/2011. (V. 6.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 2. számú mellékletet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 70. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére