• Tartalom

39/2001. (XII. 22.) BM rendelet

39/2001. (XII. 22.) BM rendelet

a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek részére szóló értesítési feladatokról1

2012.01.01.

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) végrehajtásáról rendelkező 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Hvt. 65. §-ának (1) bekezdésében és a 66. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szervekre, a minisztériumokra, a Miniszterelnöki Hivatalra és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter hivatalára terjed ki.

2. § (1) A Belügyminisztérium Miniszteri Kabinet Ügyeleti Osztálya (a továbbiakban: BM Ügyelet) az Országgyűlés [a Hvt. 5. §-ának (2) bekezdése], illetve a Kormány [a Hvt. 8. §-a (1) bekezdésének f) pontja] döntése alapján hírközlő2 eszközön3 nyílt szövegű közlés leadásával értesíti:

a)4 a minisztériumokat, a Miniszterelnöki Hivatalt, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter hivatalát, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Legfőbb Ügyészséget,

b) a Magyar Nemzeti Bankot,

c) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaságot,

d) a Magyar Televízió Részvénytársaságot,

e) a Magyar Rádió Részvénytársaságot.

(2) A BM Ügyelet értesítési feladata nem terjed ki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek irányítása, illetve felügyelete vagy ellenőrzése alá tartozó szervekre.

(3)5 A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetőjét, valamint a megyei és fővárosi védelmi bizottságok elnökeit a rendőr-főkapitányságok, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szerveit a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervei értesítik.

3. § (1) A BM Ügyelet – a berendelési6 és készenlétbe helyezési terv (a továbbiakban: értesítési terv) aktivizálása érdekében – a 2. §-ban felsorolt szervek vezetői által értesítés vételére kijelölt személyt vagy szerveket értesíti.

(2) Az értesítés történhet távbeszélő vagy mobil rádiótelefon hálózaton, e-mail-en, illetve telefaxon.

(3) Az értesítés során ismertetni kell:

a) az értesítő ügyeleti szolgálat megnevezését,

b) az értesítő személy nevét, beosztását,

c) a feladat végrehajtását elrendelő testület, személy nevét,

d) az elrendelés időpontját,

e) az értesítési terv aktivizálásának okát.

4. § (1) Az értesítés vételére jogosult személyek az értesítés idejét és körülményeit dokumentálják, valamint a téves értesítés elkerülése érdekében a BM Ügyelet visszahívásával ellenőrzik az értesítés valódiságát. Az egyeztetés eredményétől függően az értesítési terv alapján kezdik meg a szerveknél feladatok végrehajtását.

(2) A szerveknél kialakított tájékoztatási rend alapján a téves értesítésről a szerv vezetőjét vagy helyettesét tájékoztatni kell.

5. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az értesítési feladat végrehajtása érdekében a 2. §-ban felsorolt szervek – első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, továbbá az adatokban történő változás esetén 5 napon belül – adják meg a riasztás vételére jogosult személyek, szervezeti egységek nevét, elnevezését, valamint elérhetőségüket – az e rendelet mellékletében meghatározott adatlapon – a Belügyminisztérium Védelmi Hivatala (a továbbiakban: BM Védelmi Hivatala) részére.

(3) A 2. §-ban felsorolt szervek az értesítés vételére jogosult személy, szervezeti egység adataira vonatkozóan a (2) bekezdés rendelkezésein felül, évente egy alkalommal – január 31-ig – a BM Védelmi Hivatallal teljes egyeztetést hajtanak végre.

(4)7

Melléklet a 39/2001. (XII. 22.) BM rendelethez

ADATLAP
az értesítés vételére kijelölt személyekről, illetve szervezeti egységekről
------------------
Név, beosztás, szervezeti egység | Elérhetőség
------------------
Távbeszélő:
Mobil rádiótelefon:
Telefax:
E-mail:
------------------
Távbeszélő:
Mobil rádiótelefon:
Telefax:
E-mail:
------------------
Adatszolgáltatás időpontja:
Adatokat szolgáltatta (név):
1

A rendeletet a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A Magyar Közlöny 2002. évi 4. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A Magyar Közlöny 2002. évi 6. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 63/2011. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 17/2008. (XII. 31.) ÖM rendelet 1. §-ának 4. pontja szerint módosított szöveg.

6

A Magyar Közlöny 2002. évi 4. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 133. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére