• Tartalom

46/2001. (XII. 22.) OM rendelet

46/2001. (XII. 22.) OM rendelet

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról1

2009.12.31.

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed:

a) a fenntartóra tekintet nélkül a gyógypedagógiai nevelési intézményként működő diákotthonokat kivéve a diákotthonokra és kollégiumokra. A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell a többcélú intézmény részeként működő szakmai és szervezeti tekintetben önálló kollégiumi szervezeti egységre is (a továbbiakban együtt: kollégium);

b) a kollégiumban dolgozó pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus munkakört betöltőkre, a kollégiumba felvett és az externátusi elhelyezésben részesülő tanulókra (a továbbiakban: tanuló).

2. § (1) A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez.

(2)3 A közoktatásról szóló törvény 53. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozás lehet:

a) felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő egyéni és csoportos,

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos,

c) a szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, program, művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, diáknap) csoportos,

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni,

e) a kollégiumi élet szervezésével összefüggő csoportos

foglalkozás.

(3)4

(4) A kollégiumban gondoskodni kell az iskolai, kollégiumi foglalkozásokon részt nem vevő tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletéről.

3. § (1)5 A kollégiumok az e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapelvei, az e rendelet 2. számú mellékleteként kiadott kollégiumi foglalkozások keretterve és az e rendelet 3. számú mellékleteként kiadott kollégiumi foglalkozások keretprogramterve (a továbbiakban az 1–3. számú melléklet együtt: alapprogram) alapján készítik el pedagógiai programjukat.

(2) A kollégium helyi pedagógiai programjának – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – tartalmaznia kell az alapprogram 2. számú mellékletében megjelölt témaköröket és foglalkozásszámokat.

(3)6 A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő kollégium pedagógiai programjában a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendeletben meghatározott pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs célokat és feladatokat figyelembe kell venni.

4. § (1) Tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet

a) kötelező,

b)7

c) szabadon választható.

(2)8 A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában, heti egy órában a 2. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül választott, további heti egy foglalkozáson köteles részt venni. A 2. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott foglalkozások látogatása alól a tanuló – a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint – felmentést kaphat.

(3)9 A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető szabadon választható foglalkozásokat.

(4)10 A kollégiumnak – az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez – minden tanév első hetében fel kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben részt venni.

(5)11 Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a nevelőtestület fogadja el, a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a szabadon választható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. Az éves munkatervet – az elfogadást követő három munkanapon belül – a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be – írásban – a kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható foglalkozáson kívánnak részt venni.

5. §12 E rendelet alkalmazásában:

1. kollégiumi csoport: a kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, meghatározott tanulói körből szervezett, átlagosan huszonöt, legfeljebb huszonhét tanulóból álló, a pedagógus által irányított állandó tanulóközösség;

2. foglalkozási csoport: a kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozáshoz szervezett legalább öt tanulóból álló, pedagógus vagy a kollégium vezetője által megbízott személy által irányított tanulóközösség;

3.13 kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: a kollégiumi tanulók részére szervezett, a kollégium vezetője vagy megbízása alapján helyettese, illetve pedagógus által irányított, a kollégium folyamatos, rendszeres, zavarmentes működéséhez szükséges ismeretek átadását szolgáló foglalkozás, vagy az egy pedagógus által irányított, egy kollégiumi szervezeti egység zavarmentes működését biztosító tevékenység;

4. kollégiumi szervezeti egység: a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozáshoz szervezett, épületenként és nemenként átlagosan száz, legfeljebb százhúsz tanulóból álló, pedagógus által irányított tanulóközösség;

5. kötelező kollégiumi foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni foglalkozás, amelynek a megszervezése a kollégium részére kötelező, és amelyen a tanuló köteles részt venni;

6. szabadon választható foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni foglalkozás, amelynek megszervezése a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói igény alapján a kollégiumnak kötelező, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt venni.

5/A. §14 (1) A kollégiumok az 1., 2., 3. számú melléklet figyelembevételével 2010. március 31. napjáig vizsgálják felül pedagógiai programjukat.

(2) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumok a felülvizsgálathoz a 4. számú mellékletet is figyelembe veszik.

(3) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumok a felülvizsgálathoz az 5. számú mellékletet is figyelembe veszik.

(4) A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában részt vevő kollégiumok a felülvizsgálathoz a 6. számú mellékletet is figyelembe veszik.

(5) A kollégiumok az (1)–(4) bekezdés alapján felülvizsgált pedagógiai program szerint a 2010/2011-es tanévben kezdik meg a nevelő-oktató munkát.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)15

1. számú melléklet a 46/2001 (XII. 22.) OM rendelethez16KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA

BEVEZETŐ

Az alapprogram meghatározza és kijelöli a kollégiumi szakmai pedagógiai tevékenység fő területeit, a szakmai fejlesztés irányait.
Az alapprogram a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat) kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedve, azokat érvényesítve elősegíti a tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését, oktatását. Tartalmi iránymutatásként szolgál a kollégiumok pedagógiai programjának elkészítéséhez úgy, hogy egyidejűleg tág teret enged a szakmai önállóságuknak.
Az alapprogram a Nat fejlesztési feladatait, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeit, valamint alapvető céljaihoz igazodva meghatározza a kollégiumi nevelés céljait és feladatait, alapelveit, általános kereteit, a működéssel és a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos feltételeket, elvárásokat. Az alapprogram minőségfejlesztési szabályozó dokumentum is, melynek tartalmához, az abban meghatározott célokhoz a kollégiumoknak hozzá kell igazítaniuk minőségfejlesztési programjaikat.
Az alapprogram azokra a hazai és európai nevelési értékekre, kollégiumi hagyományokra, tapasztalatokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi kollégiumi nevelést, különös tekintettel a humanista, nemzeti, közösségi értékekre, a tudás- és kultúraközvetítésben, a tehetséges tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönbségek csökkentésében elért eddigi eredményekre.


1. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs elegendő lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a család nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. A kollégium a környezet, a helyi társadalom, a beiskolázási körzet sajátosságait, partnereinek igényeit, továbbá a társadalmi elvárásokat figyelembe véve végzi munkáját.
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz és ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a társadalmi mobilitást. Fontos szerepe van az egész életen áttartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében.
A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt.
A kollégium – megfelelő pedagógiai környezet biztosításával – elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.
A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával képes speciális pedagógiai feladatok megoldására, például bizonyos gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, versenysportoló, művészeti képzésben részesülő diákok nevelésére, felsőoktatási tanulmányokra való felkészítésre, az együttműködési, a tanulási és a motivációs zavarok korrekciójára. Adottságainál fogva alkalmas lehet arra, hogy egy lakóközösség pedagógiai, kulturális központjává válhasson.


2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS
2.1. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei
A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával.
A kollégium – céljai elérése érdekében – gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet az alábbiak figyelembevételével:
a)    az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesítése;
b)    demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés elveinek alkalmazása a Nat által megfogalmazott elvekkel és kiemelt fejlesztési feladatokkal összhangban;
c)    a kollégiumi tanulók, a csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben;
d)    a tanulók aktivitásának, alkotóképességének, érdeklődésének fenntartása és fejlesztése, az öntevékenység és az ifjúsági önszerveződési formákba való bekapcsolódásának támogatása, a tanulói önszerveződő képesség folyamatos fejlesztése és felhasználása;
e)    a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés;
f)    a kollégiumi tanulók, valamint a kollégiumi nevelő-oktató munka rendszerszemléletű, tudatos, tervszerű vezetéssel, szervezéssel és pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése;
g)    a nevelési folyamatban részt vevők – szülő, tanuló, tanulói csoportok és közösségek, a kollégiumi és iskolai tantestület, a küldő és befogadó környezet – számára elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, melynek jellemzője a rendszeresség és a következetesség;
h)    kulturált, ösztönző környezet kialakítása, szociális, érzelmi, lakhatási biztonság nyújtása; széles körű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása;
i)    az integrált nevelés megvalósítása;
j)    orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógia módszerek alkalmazása;
k)    az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevétele, az egyéni bánásmód alkalmazása;
l)    a nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, valamint a nemzeti az etnikai hagyományok, az etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása.
2.2. A kollégiumi nevelés feladatai
A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől kezdődően tervezetten történik. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka egyik alapfeltétele, hogy a pedagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsék a tanulók személyiségfejlődését.

A kollégiumi nevelés feladata különösen az alábbi területek fejlesztése:

2.2.1. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése
A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között.
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai.
A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek – empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség – fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra.
E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzati rendszer.
A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: szociális, kommunikációs és állampolgári kompetencia.

2.2.2. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése
Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat – az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést. Gondot fordít arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény is ébredjen a tanulókban, s így mindennapi életük részévé váljon a tanulás.
A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: hatékony, önálló tanulás, matematikai kompetencia, digitális kompetencia.

2.2.3. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése
A kollégium olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségeket, a tanulók egyéni szükségleteit kezelni képes.
A kollégium feladata a tanulók képességeinek megismerése. Támogatja a tanulásban elmaradt és a sajátos nevelési igényű tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Létrehozza a tehetséges tanulók megtalálására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében. A kollégiumi élet színes, tevékenységközpontú szervezésével alkalmakat teremt a diákok alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására, a diákok helyes önértékelését erősítő sikerélményekre. A kollégium – az iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést.
A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség, hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia.

2.2.4. Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése
A kollégiumi nevelés bővíti a diákok ismereteit az egyetemes emberi civilizációról, annak legnagyobb hatású eredményeiről. Felkelti az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, továbbá az emberiség globális problémáival kapcsolatban. Természeti és társadalmi ismeretek átadásával, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. Motivál és helyzeteket biztosít az önkifejezési lehetőségek megtalálásához. Elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenését, az érzelemvilág gazdagodását. Fejleszti az idegen nyelvi kommunikációt.
A kollégium kiteljesíti a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, értékeinek tiszteletét, a nemzeti, történelmi és vallási hagyományok megismerését és ápolását, ezzel is erősítve a tanulók hazaszeretetét.
A kollégium változatos, sokrétű kulturális tevékenységével hozzájárul a magyar, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, elsajátításához és értékeléséhez.
A világról kialakított képben a gyakorlati élet terén is kiemelt helyet kap az Európához való kötődés, az európai kultúrkör.
A kollégiumi nevelés elősegíti a tanulókban az európai uniós polgár identitásának kialakulását, bemutatja az Európai Uniós tagság révén megnövekedett lehetőségeket, kihívásokat és a kollégium a programjaival és kapcsolatépítésével elősegíti azok intézményes és személyes hasznosítását.
A nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott kisebbséghez való tartozás tudatának erősítése, nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrájának, nyelvének szokásainak ápolása és fejlesztése.
A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség, szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia.

2.2.5. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése
A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében.
A kollégium a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. Környezeti adottságai révén hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód iránti igény kialakulásához.
A kollégiumban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése során kiemelt figyelmet kap a saját állapot pontos megértése, szükség esetén a gyógyászati, illetve az egyéb speciális eszközök használata.
A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, és hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
A kollégiumnak feladata a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. A szeretetteljes, bizalmi viszonyra alapozva segít a harmonikus nemi szerep kialakulásában, támaszt nyújt a szexuális életben való tájékozódáshoz.
A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia.

2.2.6. Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése
A kollégiumi nevelés segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi életben, a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában.
A diák-önkormányzati tevékenység által segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását.
A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, természettudományos kompetencia.


3. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE
3.1. Személyi feltételek, elvárások
A kollégiumban a nevelési feladatokat – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.) meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező – kollégiumi nevelőtanár látja el, aki
a)    a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját,
b)    rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezik,
c)    képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában,
d)    egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgálhat a kollégisták számára,
e)    megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe,
f)    képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére,
g)    képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,
h)    képes a konfliktusok eredményes kezelésére,
i)    folyamatosan együttműködik munkája során a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a szülőkkel és más, a tanulók nevelésében érintett partnerekkel.
A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell hogy jellemezze. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat a kollégisták mindennapjaiban.

3.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban
A kollégium személyközpontú környezet kialakítására törekszik. Ennek során a kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkörök működésének feltételeit.
A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről.

3.3. A kollégiumi élet megszervezése
A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait figyelembe véve alakítja.
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében.
Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit.
A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.
3.4. A kollégium kapcsolatrendszere
A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel (közösségekkel), a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal.
A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező. A kollégiumok pedagógiai programjukban rögzítik a szülőkkel és az iskolákkal való kapcsolattartás és együttműködés formáit, melyek alkalmazkodnak a kollégium feladataihoz.


4. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE

A kollégium – igazodva a Kt. rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.

4.1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások
4.1.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások, amelyek megszervezése során a kollégium kitüntetett figyelmet fordít a pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, e téren is feltárja és figyelembe veszi a tanulók személyiségének az egyéni sajátosságait, ezen belül:

4.1.1.1. Tanulást segítő foglalkozások, amelyek az alábbiak lehetnek:
a)    rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás,
b)    előzetes felmérésen alapuló, differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozás, a valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának, a sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatásának biztosítása,
c)    az ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, diákkörök

4.1.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások, amelyek az alábbiak lehetnek:
a)    tematikus csoportfoglalkozások a jelen rendeletben előírt témakörök, időkeretek és szervezési keretek figyelembevételével,
b)    általános – kollégiumi, iskolai élethez kapcsolódó – csoportfoglalkozás, – elsősorban a kollégiumi csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események megbeszélése, értékelése.

4.1.2. Speciális ismereteket adó foglalkozások
4.1.2.1. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások:
Ezeken a foglalkozásokon a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére;
4.1.2.2. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások:
−    a szabadidős foglalkozásokon szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés, az önellátás képességének fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet megóvása, ápolása;
−    a foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek és ifjak irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességeinek, kreativitásának, multikulturális érdeklődésük és toleranciájuk fejlesztése, a nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez tartozó kollégista tanulók pedig külön figyelmet és módot kapnak az anyanyelvi, nemzetiségi kultúrához való kötődésük erősítéséhez;
−    a pályaorientácó szempontjából is fontos tartalmakat hordoznak a természettudományos, a műszaki, vállalkozói és gazdasági ismereteket feldolgozó és fejlesztő foglalkozások;
−    a kollégium az igényekhez és lehetőségekhez igazodva támogatja a kollégium pedagógiai programjának alapelveivel összhangban lévő öntevékeny diákkörök működését.


5. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE
5.1. A kollégiumi nevelés eredményessége
Az intézményi minőségirányítási program foglalja rendszerbe, hogy milyen eljárásrend alapján zajlanak a belső pedagógiai vizsgálatok és mérések, illetve milyen szabály alapján veszik figyelembe a belső és külső vizsgálatok és mérések eredményeit. Így különösen
a)    a kollégiumi pedagógusok teljesítményének értékelését, melyben kiemelt értékelési terület a kollégiumi tehetséggondozásban, illetve a hátrányok leküzdésében vállalt pedagógusi szerep, de szerepet kaphat továbbá az intézmény saját döntése alapján a pedagógusnak az egyéb – nem közvetlenül a szakképzettségével összefüggésben alkalmazott – tudásának a hasznosulása is,
b)    a kollégiumi vezetők teljesítményének értékelését, melyben kiemelt figyelmet kap a hatékony partneri viszony szorgalmazását elősegítő vezetői magatartás,
c)    a partneri mérések, különösen a kollégiumi tanulók, illetve szülők által történő jelzések visszacsatolása, az intézkedések konkrétsága,
d)    az intézményi önértékelés,
e)    a kollégiumban történő külső mérések, értékelések, különösen a fenntartói, mérések alapján történő intézkedések rendje,
f)    a kollégiumi tanulók nevelésében elért eredmények mérésének, értékelésének, a visszacsatoló intézkedéseknek a rendje.

2. számú melléklet a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelethez17A rendelet 2. §-a (2) bekezdésében meghatározott kollégiumi csoportfoglalkozások
keretterve és éves óraszáma
TÉMAKÖRÖK
1.    Tanulás
2.    Énkép, önismeret, pályaorientáció
3.    Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra
4.    Környezettudatosság
5.    Testi és lelki egészség
6.    Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés
7.    Hon- és népismeret
A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma

TÉMAKÖR

1–8.
évfolyam

9. évfolyam.

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

13–14 évfolyam

Tanulás

3

4

3

3

1

1

Énkép, önismeret, pályaorientáció

3

3

3

4

3

2

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra

3

3

3

2

4

5

Környezettudatosság

2

2

2

2

2

3

Testi és lelki egészség

4

4

4

4

4

4

Felkészülés a felnőttlét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés

3

3

3

3

3

2

Hon- és népismeret

4

3

4

4

3

3

 

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

20 óra


A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportfoglalkozással kell számolni. Ennek 60%-ára, azaz 22, illetve 20 csoportfoglalkozásra (órára) e rendelet kötelezővé teszi, hogy az itt megjelölt témákkal foglalkozzanak a kollégiumokban. A további idő a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megszervezésével telik.

3. számú melléklet a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelethez18A kollégiumi foglalkozások keretprogramterve csoportfoglalkozások szervezéséhez,
tartalmának meghatározásához

Bevezető
A közoktatási kollégiumokban élő tanulók hagyományok és jogszabályok által meghatározott, szervezett keretek között, a kollégium erkölcsi, érzelmi és szociális védelme alatt élik iskolás és kollégiumi éveiket. A család, a családi környezet átruház bizonyos jogokat és kötelességeket a kollégiumra, mint nevelő-befogadó intézményre, illetve a kollégiumi nevelőtanár mint a szülőt pótolni hivatott, erre szakosodott pedagógusra. Így a kollégium egyik természetes partnere a család, mint a személyes hátteret adó küldő, a másik az iskola, mint intézményes partner, ahol az eredményes és végzettséget adó tanulmányi munkában a kollégium segíti a tanulót.
A kollégiumpedagógia a családi, az iskolai és a bentlakásos nevelés sajátos jellemzőit tartalmazó, összesítő pedagógia. A kollégiumi nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, a gyermekek és fiatalok testi, lelki, szociális fejlődésének segítése az életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével. Törekszik a családból hozott értékek megőrzésére és fejlesztésére. Biztosítja az iskolai követelmények teljesítésére való felkészülést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Segíti a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását, szakmatanulását, jövőjük alapozását.
A kollégiumi foglalkozások és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók életét. A kollégium a maga sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az ott eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez. A különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és tehetséggondozás változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé teszi azt, hogy a kollégisták érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, szakmaválasztásuknak és tehetségüknek megfelelően tanulhassanak és készülhessenek önálló életükre.
A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégista személyiségének, erkölcsi habitusának és tudatosságának, jellemének, identitástudatának, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi tudatának, képességeinek és érdeklődésének megalapozása és fejlesztése.
A kollégiumban az együttélés feltétele a közösen meghatározott szabályok betartása, a bizalmi légkör kialakítása a csoportban, a közösségben. A ,,kollégiumi közösségi tudat” kiépítése a kollégiumi közösség minőségének jelzője lehet. A jó kollégiumi légkör feltétele a kölcsönös bizalom a diákok és a pedagógusok között.
A kollégium segíti a tanulókat a kollégiumi foglalkozási tervekben meghatározott ismeretek elsajátításában, biztosítja a képességek fejlődéséhez szükséges tevékenységek, művészeti és egyéb alkotások létrehozásának feltételeit.
A kollégium a kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak. A kollégiumi foglalkozások az önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, az egészséges életvitel kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek.
A kollégiumi együttélésben, foglalkozásokban és tevékenységekben a kollégista megtapasztalja a másik ember, különösen a sajátos nevelési igényű embertársai elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a fontosságát. Megélheti a szülőföld szeretetét, a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez, a hagyományok és értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, a természeti, történelmi és kulturális örökség megbecsülését. Nyitottá és elfogadóvá tesz a hazai nemzetiségek, kisebbségek és más népek kultúrája iránt. Felkészít a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük képviseletére.
A kollégiumi foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók az iskolai nevelés és oktatásnak nemcsak a tantárgyi, hanem a tantárgyközi területeiről is ismereteket és képességeket szerezzenek, élményekben részesüljenek. A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. A kollégium hozzájárul az egész életen áttartó tanulás megalapozásához.


1. Tanulás

A kollégiumba érkező tanulók jellemzően sok iskolából, különböző méretű és társadalmi összetételű településről, eltérő családi környezetből jönnek. Attitűdjeik, életviteli és tanulási módszereik és tanulásuk hatékonysága is eltérő. Mivel a tanuláshoz tartozó képességek legtöbb összetevője tanítható, a rendszeres tanulás módszertani foglalkozások eredményeképpen a tanulók szert tesznek a tanulás szervezésében a fokozatos önállóságra, a sorrendiség felállítására.
A kollégiumi tanulás módszertani foglalkozások közvetlenül az iskolai órákra való felkészülést, az iskolai tanulás hatékonyságának növelését, de távlatosan a sikeres pályaválasztást, a világban való eredményesebb tájékozódást szolgálják. Segítik a kollégistákat abban, hogy idejüket, erejüket jól be tudják osztani, szervezni tudják kollégiumi életüket, hatékony, célszerű, feladataikhoz, életrendjükhöz igazodó fontossági sorrendet tudjanak felállítani tevékenységeik és a tanulnivalók között. Elősegítik, hogy a kollégisták kialakítsák magukban annak tudatát, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás, alapja az iskolai sikernek, ugyanakkor előkészít a továbbtanulás bármely irányára, valamint a felnőtt életre. Kialakítják az önálló tanulás, a közösségben való tanulás módszereit, felkészítenek az önművelésre és önnevelésre.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az fejlesztése a kollégiumban magába foglalja az egyénhez igazodó korszerű tanulási stratégiák, módszerek, eljárások kiépítését, az értő olvasás fejlesztését, ideértve a képi olvasás és a digitális olvasás képességeit, az emlékezet erősítését, a célszerű tudás kialakításához szükséges módszerek kialakítását, az önnevelés igényének kialakítását, az életen át tartó tanuláskihívásának, gondolatának elfogadását.
A tanulás módszertani foglalkozások hozzájárulnak az önművelés igényének fejlesztéséhez, kibontakoztatásához, az önálló ismeretszerzéshez kötődő pozitív attitűd kialakításához, az iskolai és iskolán kívüli tanulás jelentőségének felismeréséhez. A foglalkozások elősegítik, hogy a tanulók tudásuknak megfelelő szinten tudjanak és akarjanak teljesíteni, e tudást kívánják továbbfejleszteni.
1.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Ismerje meg – és előbb tanári segítséggel, majd önállóan – alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságaihoz igazodó, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket.
Tudjon a tanulnivalók között – képességeivel, érdeklődésével, pályaképével, illetve az objektív követelményekkel egyaránt harmonizáló – fontossági sorrendet felállítani.
Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, a tevékenységeit.
Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket.
Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és fogadja el a könyvtárban való viselkedés normáit.
Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár, a digitális információhordozók által biztosított szolgáltatásokat.
Tudja megkülönböztetni az alapvető dokumentumfajtákat.
Legyen képes ismereteket meríteni nyomtatott és audiovizuális dokumentumokból, valamint az Internetről, tömegkommunikációs műsorokból.
Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy írásban beszámolni. Legyen képes munkáját értékelni.
Időkeret: 3 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása

Tanulási módszerek a kollégiumban. Egyéni tanulás. Tanulás közösségben. Segítő tanulás. Ellenőrzött tanulás.
Különböző tanulási technikák, módszerek (pl. jegyzetkészítés, szövegolvasás, szövegírás, lényegkiemelés), tanulási stratégiák megismerése, felismerése saját tanulási stratégiájának megismerése és elsajátítása.
A módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzetspecifikusan.
A tanulás egyéb feltételei (időterv, taneszközök, motiváltság, tanulási sorrend stb.).
A feltételek fontossága, kipróbálása a gyakorlatban, egyéni sajátosságok megbeszélése.

Könyvtárhasználat, dokumentumismeret

Könyvtárhasználati ismeretek.
Képi jelek, ikonok, diagramok olvasása.
Dokumentumismeret, nyomtatott dokumentumok ismerete és alkalmazása.
Tájékozódás a könyvtárban (segédkönyvek, katalógus, kézikönyvtár).
Az ismeretek elsajátítása és a készségek kialakítása feladatok segítségével a gyakorlatban.
A szellemi munka technikái.
Különböző témák feldolgozása egyes könyvtári segédeszközök és dokumentumok segítségével (könyvek, folyóiratok, videó, CD-ROM, Internet stb.).

1.2. Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket.
Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani.
Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, a tevékenységeit.
Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását. Váljon képessé arra, hogy az iskolai ellenőrzés és értékelés során eredményesen tudjon teljesíteni.
Gyakorolja a szakmatanulásra, a továbbtanulásra, a való életre felkészítő technikákat, módszereket. Tudjon szelektálni az információk rendszerében.
Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket.
Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait.
Iskolai feladataihoz és egyéni problémái megoldásához tudja kiválasztani a szükséges dokumentumtípust és legyen képes gyakorlati felhasználására.
Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett információkat, és szóban vagy írásban számoljon be a megoldásokról.
Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési szokásai.
Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiákon, így az Információs és Kommunikációs Technológiákon (IKT) alapuló információhordozók használatában, alkalmazza azokat.
Időkeret:

9.

10.

11.

12.

13–14.

4 óra

3 óra

3 óra

1 óra

1 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása

A kollégiumi tanulás jellemzői. Különböző tanulási módszerek a kollégiumban. Tanulószobai tanulás. Egyéni tanulás. Segítő tanulás. Az eredményes tanulás. Tanulás a közösségben. Kooperatív tanulás projekt. A módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzetspecifikusan.
A tanulási szokások tudatos alakítása, korrekciója. Gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Koncentráció. Ismétlés. Gyakorlás. Kreatív írás. Olvasásfejlesztés. Szövegértés-fejlesztés. Beszédművelés.
Ismeretek ellenőrzése.
Tantárgyak fontossági sorrendje a tanuló számára.
A felkészülés módszerei az iskolai feladatok teljesítésére.
A tanulás motiváltságának felmérése, alakítása. Az önművelés igényének kialakítása. Sajátos érdeklődésnek megfelelő tanulási teljesítmény (prezentáció, kiselőadás, internet-közlemény, kollégiumi újság, kollégiumi rádió stb.)
A szakmai és érettségi vizsgák főbb szabályai, követelményei, a szakmai vizsgákra, az érettségire való felkészülés módszerei.
A felsőoktatási felvételi eljárás szabályai, követelményei, a felkészülés módszerei.
A követelmények megismerése, a módszerek (tételvázlat, tételkifejtés, teszt- és esszéfeladatok, szóbeli feleletek stb.) gyakorlása valóságközeli szituációkban.

Könyvtárhasználat, dokumentumismeret

Az eddig megszerzett könyvtári ismeretek rendszerezése a tanulók aktuális érdeklődéséhez igazodva.
Gyakorlatok a könyvtárhasználatban, önálló egyéni munkák (kiselőadás, házi dolgozat, érettségi és felvételi feladatok) kidolgozása.
A különböző dokumentumfajták (könyv, sajtótermékek, audiovizuális dokumentumok, digitális adathordozók) szerepe
a szaktárgyi ismeretszerzésben, valamint a köznapi élet egyéb területein.
Dokumentumfajták felhasználása a gyakorlatban.
Az információfeldolgozás fázisainak (anyaggyűjtés, rendszerezés, értékelés, közlés) technikáinak (irodalomjegyzék, jegyzetelés, cédulázás, vázlat) módszereinek és etikai szabályainak elsajátítása a gyakorlat segítségével.

Informatikai és számítástechnikai ismeretek

Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása, felhasználása a kollégiumban. Internethasználat. Multimédia. ECDL vizsgára való felkészüléshez segítés, gyakorlás.
IKT technológiák.

Könyvtári informatika

Könyvtártípusok. Dokumentumfajták. Katalógustípusok. Önálló kutatás megfelelő információhordozók kiválasztásával.

2. Énkép, önismeret. Pályaorientáció
Az általános és középfokú iskolai korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és mentális hatásra. E hatások feldolgozásában a kollégistának a család helyett vagy mellett a kollégiumi közösség nyújt segítséget. Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását segítik elő, azért, hogy támogassák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, fejlesztését. Az önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban.
A pszichés történések tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkalmazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felkészít a konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az önmenedzselés megalapozására.
Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontos az egyéni és közösségi motívumok, a célrendszer és értékrend megismerése, alakítása, a kollégista társadalmi orientálódásban való segítése, az egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetése, az érdekvédelmi és érdekegyeztetési technikák gyakorlása is. Mindezzel elsősorban a fiatalok önismeretének és erkölcsiségének alakulásához járul hozzá a kollégium.
Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe integrálni az elsajátított tudást, készségeket, a tanulást segítő attitűdjüket, motívumaikat a nevelés egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy kompetensnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.
A pályaorientáció a felnőtt lét szerepeire való felkészítés egyik fontos eleme. Célja, hogy segítse a tanulók kívánatos és lehetséges további iskola- és pályaválasztását az önismeret, a pályaismeret és a társadalmi kihívások, a gazdasági helyzet tükrében. Tudatosítani kell a tanulóikban, hogy életük során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. A kollégiumnak lehetőségeihez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról, és olyan tevékenységeket kell felkínálnia, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a tanulók képességeiket kipróbálhassák.
2.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Ismerje meg a személyiség jellemzőit, az ember tulajdonságait, tudatosítsa, hogy a családi, az iskolai, a kollégiumi közösség milyen teljesítményeket, jellemzőket vár el tőle, miképp egyeztethetők össze az eltérő szereplők által közvetített elvárások.
Törekedjen önmaga tulajdonságainak, képességeinek megismerésére, fejlesztésére.
Tudja, mit tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért, kollégiumáért.
Felelősen teljesítse kollégiumi és iskolai megbízatásait.
Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok megtartására.
Törekedjen a konfliktusok vesztes nélküli megoldására, kerülje az agressziót.
Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására, tolerálja mások értékeit.
Tudatosuljon a tanulóban a pálya és a személyiség megfelelésének jelentősége.
Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit.
Időkeret: 3 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Ki vagyok én?

Önismereti kompetenciák fejlesztése.
Az ember személyiségjellemzői, szomatikus, mentális és pszichés tulajdonságai.
A személyiségprofil összetevői, tartalmai.
Értelmi képességeink (adottságok, tanulás, gondolkodás, intelligencia, kreativitás).
Érzelmeink és indulataink (félelem, harag, agresszió, részvét, öröm, szeretet, empátia, tolerancia).
Belső mozgatóerőink (élettani, biztonsági, értelmi szükségletek, a szeretet és a megbecsülés szükséglete, a szépség, a rend és az önmegvalósítás iránti igény).
– Történetek értelmezése, beszélgetések másokról (irodalmi és művészeti példák) és önmagunkról.
– A lelki folyamatok megfigyelése és megjelenítése szóban, írásban.

Az egyén és a társadalom

Az egyén helye a társadalomban. Egyén, család, közösség.
A konfliktuskezelés és lehetőségei.
Az érzelmek, az érzelmek szerepe.
A motiváció és az értékrend.

Pályaorientáció

A képességek (pl. nyelvi kifejezőkészség, számolási képesség, kézügyesség, fizikai teherbírás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtési képesség) meghatározása, felismerése.
A különböző képességek meghatározása és megismerése különféle eljárások (vizsgálati módszerek) és szituációk segítségével.
Érdeklődési területek ismerete.
Az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban.

2.2. Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
Ismerje az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit.
Legyen képes bemutatni néhány fontosabb vállalt, illetve elutasított erkölcsi felfogást, valamint tudjon érvelni ellenük vagy mellettük.
Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat és erényeket.
Legyen tudatában a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének.
Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére.
Legyen képes a másik ember, másik embercsoport személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására.
Törekedjen a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására, megőrzésére.
Tudjon érvelni saját meggyőződése mellett, legyen képes mások meggyőződését tiszteletben tartani.
Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, felismerni saját képességeit, és kipróbálni azokat a valóságban.
Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit.
Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban.
Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat.
Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit.
Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek.
Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről.
Időkeret:

9.

10.

11.

12.

13–14.

3 óra

3 óra

4 óra

3 óra

2 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Ki vagyok én?

Reális, pozitív, fejlesztésre kész énkép. Személyiségprofil. Személyiségjellemzők. Jellem. Megjelenés. Magatartás. Viselkedés.
Kapcsolatok (család, barátság, egyéb érzelmi kapcsolatok) és a kapcsolódás formái és módjai (pl. rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság, alkalmazkodás-önállóság, előítélet-nyitottság, gyávaság-bátorság).

Az egyén és a társadalom

Az emberi megnyilvánulások értelmezése és elemzése az életből és műalkotásokból vett példák segítségével.
Értékek, értékrendek, erkölcsi tulajdonságok.
Egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek felismerése, érvelés, vitatkozás ellenük vagy mellettük.
Erkölcsi normák változásainak megismerése – gyűjtőmunka a könyvtárban, az interneten, csoportos kutató- és
projektmunka során.

Pályaorientáció

Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása (motiváció, érdeklődés, képességek, környezet stb.).
Tájékozódás a pályaválasztás, pályaismeret dokumentumaiban, ismeretforrásaiban, eligazodás a pályaválasztási alapfogalmakban.
Az álláskeresés folyamata és technikái.
A munkavállaló jogai, kötelességei.
Azon technikák elsajátítása, amelyek megkönnyítik az álláskeresést, illetve erősítik a munkaerő-piaci alkupozíciót, dokumentumok megismerése, megalkotása és szituációk eljátszása segítségével.
Hivatás és hivatástudat. Felkészülés az esetleges pályakorrekciókra.
Az egész életen át tartó tanulás fogalma, fontosságának felismerése.

3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra
A foglalkozások segítik a diákokat abban, hogy szabadon gondolkodó és a korszerű nemzeti hovatartozást vállaló, de az európai hagyományokat is ápoló, öntudatos polgárrá váljanak.
Más népek és nemzetek, etnikumok kultúrájának megismerésén keresztül elsajátítják a humanista és globális szemlélet- és gondolkodásmódot, erősödik európai identitástudatuk. Megismerik, mit jelent magyarnak lenni, mint európai, és európaiként magyarnak lenni.
A tanulók megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit, az embereket veszélyeztető kihívásokat. Nyitottá és megértővé válnak a különböző szokások, életmódok kultúrák, vallások iránt. Információkat szereznek az emberiséget foglalkoztató közös, globális problémákról, elköteleződnek a fenntartható fejlődés, a prevenció pártján.
Az alapprogram meghatározza, hogy a kollégisták személyes élményeik, egyéni és/vagy csoportos alkotófolyamat, befogadás során találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közvetített érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. Formálódjék a műalkotások megismerése által tárgy- és környezetkultúrájuk, fejlődjön véleményalkotó képességük.
A kollégium alkotóhelyzetek biztosításával ösztönözze a tanulókat személyes elképzeléseik kifejezésére a művészi kommunikáció segítségével. Tegye lehetővé a tehetséges kollégiumi tanulók számára alkotások (irodalmi, képzőművészeti, nép- és iparművészeti, fotó, film, internetes objektiváció, blog, weboldal) készítését, produkciók (zenei, tánc és dráma, egyéb színpadi előadó-művészet) létrehozását és bemutatását. Nevelje a művészi kifejezés által nyitottságra, toleranciára, az értékek élményeken és belátáson alapuló megbecsülésére. Ösztönözze a tanulókban a bátor, találékony gondolkodást, új kérdések felvetését, az ötletes, eredeti kifejezésmódokat, értelmezéseket. Támogassa a mindennapi tevékenységek során az esztétikus, harmonikus tárgyak, eszközök, anyagok választását. Segítse az egyéni ízlés alakulását. Mutasson példát a szélsőségektől tartózkodó, divatos testkultúrára, öltözködésre, ízléses, igényes belső és külső téralakításra, lakberendezésre, tárgyhasználatra.
A művészi kommunikáció különböző formái mellett a gondolatok kifejezésének, közlésének egyéb eszközeit is tanulják meg alkalmazni, s az legyen hozzáférhető a tanulók számára. Külön figyelmet kell fordítani a könyvtár és információs forrásközpont céltudatos használatára való felkészítésre, az önművelés támogatására. Váljon a műveltség életvitelüket meghatározó erkölcsi értékké számukra.
A fejlesztés során a tanulók ismerjék meg az európai kulturális hagyományokat és örökségeket, fogadják el és tartsák tiszteletben az egyetemes emberi jogokat, más népek nemzeti érzéseit, kultúráját. Váljanak érzékennyé, nyitottá a globális problémák iránt.

3.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Ismerje meg a kollégista az Európai Unió történetét, a főbb európai kulturális hagyományokat. Legyenek nyitottak az Európán kívüli más kultúrák iránt is.
Kapcsolódjon be a kollégiumi kulturális és művészeti tevékenységekbe.
Váljon egyre tudatosabbá, gazdagabbá a művészetről, az esztétikai élményről való gondolkodása. Ismerje fel az alapvető (irodalom, dráma, tánc, bábjáték, képzőművészet, design, zene, film) művészeti ágakat. Ismerkedjen a különböző művészeti ágak alkotásaival, ismerje azok legfontosabb kifejező eszközeit. Legyen érdeklődő és nyitott a különböző korok stílusai és kifejezőeszközei iránt, keresse bennük a mának szóló üzenetet, s egyre jobban értse a keletkezés korának sajátosságait.
Alakítson véleményt művészeti alkotásokról. Válasszon ízlésének megfelelően, egyre tudatosabban a rendelkezésére álló tárgyak, anyagok eszközök között, törekedjék környezetében a tárgyak, terek, színek, formák harmóniájának megteremtésére.
Tehetségéhez és alkotókészségéhez mérten vegyen részt valamilyen alkotókör munkájában, egyéni vagy közös produkcióban.
Vegyen részt a kollégium diákhagyományainak ápolásában, fejlesztésében.
Alakuljon ki igénye az érdeklődésének megfelelő ismeretek önálló bővítésére.
Tegyen kísérletet a világban történt események megértésére. Ismerje a könyvtár működésének a céljait. Ismerje a könyvtárban követendő viselkedési normákat. Tudja kezelni az egyszerű katalógusrendszert, ismerje és használja a könyvtár nyújtotta lehetőségeket.
Időkeret: 3 óra
9M46218_6

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Európaiság

Az európai kulturális hagyományok.

Mit jelent európainak lenni?

Az Európai Unió kialakulása.

Az Európai Unió tagállamai.

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz.

Mindennapok művészete

Mi a szép? Miért tetszik? Mi a divatos? Mi az ízléses? Mi a művészi?
Ismerkedés környezetünk használati tárgyaival, műalkotásaival.
Beszélgetés, vélemények megfogalmazása, vita.
Szabadidő tervezés műsorfüzet segítségével.
Zenehallgatás. Tárlat-, kiállítás-, múzeumlátogatás. Színház-, bábszínház-, cirkusz-, koncertlátogatás.

Az alkotás öröme

A kollégium külső és belső terei.
Tervezés, modellezés.
Ritmizálás, éneklés, zenélés.
Részvétel közös produkciókban.
Irodalmi alkotás.
Saját médiatermékek (pl. újság, faliújság, plakát, rádió- és fotóriport, videofilm, internetes honlap) előállítása.
Egyszerű dramatikus eszközök készítése, használata, drámamódok alkalmazása, közös dramatikus produkciók.
Képzőművészeti alkotás.
Kiállítás, előadás, tárlat létrehozása.
A kollégiumi hagyományok.
A követésre méltó diákhagyományokhoz kapcsolódó rítusok, szertartások, ünnepek lebonyolítása.

A műveltség értéke

A magyar és az egyetemes kultúrtörténet értékeinek megismerése.
Alkotóköri, önképzőköri munka.
Ismeretterjesztő előadások, bemutatók szervezése, azokon való részvétel.

Találkozás a kultúra hazai, illetve a településen élő jeles képviselőivel.
Műveltségi játékok, vetélkedők.

Tematikus vetélkedők, pályázatok.

Diáklevelezés

A gondolatok közlése

Napi szintű tájékozódás és beszélgetés a világban történtekről.
Hírközlő média figyelése.
Megbeszélés, véleménycsere.
A könyvtárkultúra ismerete.
A szoros abc megismerése.
Egyszerű katalógusok használata.
Ismerkedés a közkönyvtár által nyújtott lehetőségekkel.

Informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazása

Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása, felhasználása.

3.2. Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
Szerezzen ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politikáról. Ismerje hazánknak az Európai Unióban betöltött szerepét, politikai, gazdasági szerepvállalását, lehetőségeit, az egységes európai felsőoktatási térség jelentőségét, a nemzetközi diákcserék szervezeteit (Erasmus, Socrates)
Ismerkedjen meg érdeklődésének megfelelően minél több műalkotással, váljék nyitottá a különböző kifejezésmódok iránt, ossza meg élményeit kortársaival.
Szerezzen művészi élményeket, és tapasztalja meg az esztétikus alkotásokban és produkciókban rejlő örömöket. Készüljön fel a katartikus élmény érzelmi és szellemi fogadására. Értse a művészetek sajátos kommunikációs nyelvét. Alakítsa ki saját ízlését, önálló véleményét az egyes alkotásokról.
Vegyen részt érdeklődésének megfelelő művészeti tevékenységben. Legyen nyitott a kulturális és művészeti élmények befogadására.
Ismerkedjék népi kultúránkkal, a népművészettel, a hazánkban élő kisebbségek és migráns csoportok néphagyományaival.
Lehetőségei szerint keressen kapcsolatot kortársalkotókkal, alkotó kortársakkal.
Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása és felhasználói alkalmazása a kollégiumban. Ismerje a felhasználás szabályait, a szerzői jog fogalmát.
Fejlessze idegennyelv-tudását, lehetőség szerint olvasson idegen nyelven írott információs anyagokat.
Ismerje meg azokat a (pl. munkavállalási) lehetőségeket az unión belül, amelyek fontosak lehetnek további életpályájára nézve.
Időkeret:

9.

10.

11.

12.

13–14.

3 óra

3 óra

2 óra

4 óra

5 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Európaiság

Az Európai Unió működése, alkotmánya, a működés főbb szabályai.
Magyarországnak az Európai Unióban betöltött szerepe, lehetőségei, a csatlakozás hatásai és a tagsággal összefüggő lehetséges kihívások.
A csatlakozás hatásai az egyén szempontjából, lehetőségek és kihívások az életpálya alakításában.

Külföldi kapcsolatfelvétel.

Idegennyelv-tanulás

Mindennapok művészete

A művészet és a valóság.
A művészi ábrázolásmód formája.
Az egyéni ízlés, a közízlés és a művészi ízlés. Az esztétikum.
Előítélet, tetszés. Divatok, hóbortok.
Ismerkedés a művészet sajátos kommunikációs formáival és csatornáival.
Beszélgetés, vélemények megfogalmazása, vita. Műelemzés, kritika megbeszélése.
A katartikus élmény jellemformáló ereje. A példa és minta.
Kulturális események, rendezvények, produkciók során élmények megszerzése, megosztása társaikkal. Közízlés, csoportkultúrák, szubkultúrák, különös tekintettel az ifjúsági szubkultúrákra, egyéni ízlés.

Az alkotás öröme

Harmónia és diszharmónia megkeresése és létrehozása a művészeti alkotásokban és a valós világban.
Tudatos térformálás, lakberendezés.
Művészi alkotások létrehozása.
Alkotó hangulat biztosítása, alkotásra ösztönző helyek kialakítása.
Tehetségnek megfelelő egyéni alkotások létrehozása és bemutatása.

Egyetemes műveltség

A magyar és az egyetemes kultúra kimagasló személyiségei.
Európai kulturális hagyományok Ismeretterjesztő előadások, bemutatók szervezése, azokon való részvétel.
Találkozás a kultúra jeles képviselőivel.
Korszerű kommunikációs eszközök használatával ismerkedés a világ kulturális életének eseményeivel, azokkal interaktív kapcsolatok kialakítása.


4. Környezettudatosság
A kollégiumokban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a fenntartható fejlődés fontosságának a felismerésére, a környezettel kapcsolatos harmonikus életvezetésre.
Mutassa be a kollégium a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának lehetőségeit, és törekedjen arra, hogy mindezt örömforrásként élhessék át. Képessé kell tenni a kollégistákat a környezetet terhelő tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák és konfliktusok kezelésére, lehetőség szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismeretekre van szükség. Ösztönözni kell a kollégistákat a környezet védelmére, arra, hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, ami környezetünk állapotát rontja. Egyértelművé kell tenni, hogy környezetünk használata életvezetésünk meghatározó része, a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minőségét. Törekedni kell a kollégista pozitív jövőképének kialakítására.
A kollégium elősegíti a tanulók környezettudatos (környezetért felelős) szemléletének, magatartásának kialakulását, melyet a környezettel való harmonikus együttélés megteremtésére való törekvés jellemez, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, és a fenntartható fejlődést.
4.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Váljon a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt. Legyen képes a környezet sajátosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat.
Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, harmonikus működését. Jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére. Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények környezetkímélő életmódhoz szükséges szokások. Legyen mozgósítható a környezet védelmét célzó közös cselekvésre. Vegyen részt helyzetének megfelelő környezetvédelmi akcióban, s erről tudjon számot adni.
Időkeret: 2 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Környezetünk állapota

A kollégium külső és belső környezete.
Az élő környezet alakítása, védelme, növény-, kertgondozás, faültetés, kedvtelésből tartott állatok gondozása, részvétel a vadon élő állatok (pl. madarak, denevérek) védelmében.
A kollégium működése és környezetvédelem.
Környezetet feleslegesen terhelő tevékenységek (pl. termékek, anyagok pazarló felhasználása, energiafogyasztás).
A hulladék kezelése.
Vásárlási, fogyasztási szokásaink.
Igények és szükségletek.
Környezetbarát termékek.

Közös felelősségünk

Részvétel környezetvédő tevékenységekben (pl. parkosítás, környezettakarítás, természeti és kulturális örökség védelme, gondozása szakember vezetésével).
Közvetlen környezetünk állapota.
Veszélytérkép-készítés.
Hol vannak a településen problematikus, veszélyeztetett, szennyezett helyek, hol vannak értékes, védelemre, megőrzésre érdemes helyek, épületek.
Kapcsolatok építése helyi környezetvédő, településvédő civil szervezetekkel.

4.2. Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
Váljék a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt, legyen képes annak változását elemi szinten értékelni. Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket.
Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat.
Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára. Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett.
Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése, utasítsa el a szándékos környezetrombolást. Készüljön fel a környezeti problémákkal összefüggő konfliktusok kezelésére, amelyek során váljon maga is kezdeményezővé. Tekintse kötelességének a környezet védelmét.
Időkeret:

9.

10.

11.

12.

13–14.

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

3 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Környezetünk állapota

Környezetünk változása.
Hogyan változott a település? Milyen előnyök és hátrányok származtak a környezeti változásokból?
Hogyan változik környezetünk élővilága?
Hogyan változott életünk minősége? Javulás és romlás mérlege.
A Föld mint globális rendszer.
Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák. Ki a felelős? Mit tehet az egyén?
Hazai természeti értékeink és a tárgyi környezet értékeinek megóvása.
Ismerkedés nemzeti parkjaink, a magyar világörökség és a település értékeivel.

Közös felelősségünk

Azé a felelősség, aki dönt?
Tudatosítani kell, hogy mindenkinek a maga közösségében kell megtennie az első lépéseket, vállalnia döntése következményeit.
A tanuló felelősségvállalása a kollégium környezetének állapotáért.
Környezettudatos vásárlás, fogyasztás gyakorlása.
A termékek életútjának követése.
Lehetőség és cselekvés.
Mit tehetnék, és mit teszek?
Mi befolyásolja döntésemet?
Hogyan tervezem saját jövőmet?
Kapcsolat építése a kollégium döntéshozóival, környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal.

5. Testi és lelki egészség
A foglalkozások célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. Alakuljon ki az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend, legyenek képesek tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között folytatni. A kollégium különböző tereinek rendezésével, csinosításával, díszítésével készüljön fel a lakókörnyezete esztétikus és kellemes kialakítására.
A nevelés során segíteni kell a kollégistát problémái megoldásában, konfliktusai kezelésében, válsághelyzetben támaszt szükséges nyújtani számára. Módot kell adni arra, hogy elsajátíthassa a mindennapi élet során adódó ügyei intézésének, érdekei érvényesítésének jogszerű és alkalmas módjait.
A diákokat segíteni kell abban, hogyan kerülhetik el a környezet egészséget, biztonságot veszélyeztető helyeit, helyzeteit. Megfelelő ismereteket kell közvetíteni ahhoz, hogy elutasíthassák a szenvedélybetegséghez, a káros függőséghez vezető szokásokat.
A kollégium a biztonságos és befogadó környezet kialakításával hozzájárul a tanulók kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődéséhez.
A tanulók a kollégiumi életben képessé válnak a harmonikus és konstruktív életvitel szokásrendszerének kialakítására, elsajátítják az ehhez szükséges ismereteket, készségeket, ismereteket, készségeket. Kialakul a sportoláshoz, mozgáshoz való pozitív viszonyuk.
5.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Ismerje és sajátítsa el az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, a kollégiumban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és kövesse az illemszabályokat, s lépjen fel egyre bátrabban, élve a demokratikus eljárásokkal kortársai közt, e normák érvényesítéséért. Ismerje fel és legyen képes csökkenteni, elkerülni a környezetében a veszélyeztető tényezőket.
Rendelkezzen megfelelő empátiával embertársai iránt. Ismerje a döntés és felelősség fogalmát, ezek jelentőségét, és ennek tükrében alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus technikáit.
Tartsa tiszteletben és fogadja el a nemzeti vagy etnikai, kisebbségi azonosságtudat létét és a másságot.
Életkorának megfelelő szinten ismerje a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját. Rendelkezzen az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Alakítsa ki a személyiségének megfelelő humánus magatartást az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében. Találja meg az egyéniségének megfelelő helyet a csoportban. Legyen képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit.
Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa tevékenységét. Ismerkedjék meg az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Ismerje fel a súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához tudjon megfelelő segítséget kérni.
Ismerje a különböző tisztségek, megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget. Legyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak.
Legyen jártassága az egyszerű háztartási eszközök célszerű használatában. Tudjon gazdálkodni élethelyzeteinek megfelelően.

Időkeret: 4 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Társas kapcsolataink

Beszélgetés, kapcsolatépítés, közösségépítés.
Az érthető közlés megtanulása.
Figyelem másokra.
A problémák megoldásának módszerei, a döntéshozatal.
Konfliktuskezelés.
Mások elfogadása, a másság elfogadása.
Tematikus beszélgetések, közösségépítő drámajáték.
Segítség kérése, segítség nyújtása.

Élet a kollégiumban

Helyem a kollégiumban.
Ismerkedés a kollégium szociokulturális környezetével.
Közösségi szerepek vállalása.
Önálló feladatok elvégzése. Önértékelés, értékelés.
Kiben bízhat, kihez fordulhat problémáival, kitől kérhet tanácsot, segítséget. Veszélyes helyzetek felismerése, megoldása.
Jogok, kötelességek, kötelezettségek, felelősségek.
A diákönkormányzat munkája.
Többségi és a kisebbségi léthelyzetek a mindennapi életben.
A kisebbségek életének megismerése.
Bemutató a kisebbségek által képviselt sajátos értékekből.
Kapcsolatok a fogyatékkal élő embertársakkal.

Testi, lelki egészségünk

Balesetek, veszélyhelyzetek elkerülése.
A biztonságot veszélyeztető helyek és helyzetek megbeszélése.
Személyi higiénia.
A helyes testápolás elsajátítása.
Egészséges napirend összeállítása.
Testi és lelki változások a serdülőkorban.
A növekedésből adódó változások, a tartáshibák korrigálása, mozgásszervi deformitások megelőzése.
A serdülő lányok és fiúk testi, lelki, érzelmi különbségei és hasonlóságai.
Beszélgetés a kamaszkorban átalakuló kapcsolatokról. Szeretetről és szerelemről. Az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás, egészségtelen táplálkozási szokások, játékfüggés stb.) kialakulása, veszélyei, felkészítés az elutasításukra. A virtuális világ hatása a viselkedésre, életmódunkra.

5.2. Fejlesztési követelmények
9–14. évfolyam
Legyen alapvető ismerete az emberi szervezet működéséről, a testi és lelki fejlődés és változás természetéről. Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a betegségeket. Tudjon a balesetek megelőzésének módjairól, az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről.
Legyen tisztában a kollégista azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas környezete hogyan befolyásolja. Rendelkezzen megfelelő önismerettel, fejlődjön erkölcsi tudata, ítélőképessége, szociális képessége. Rendelkezzen a harmonikus társas kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával. Jellemezze ez a tőle különböző, pl. sérült embertársaikkal való kapcsolatát is. Készüljön tudatosan az örömteli párkapcsolatra, a családi életre.
Legyen jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, alakítsa ki egyéni, eredményes munkamódszereit. Ismerje meg a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat, különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra. Legyen képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Ismerje meg a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Legyen képes munka- és szabadidejét tudatosan szervezni, ezeket a leghatékonyabban kihasználni. Legyen képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására.
Váljon igényévé környezetének tisztántartására, szépítésére – a személyes higiéné. Legyen tájékozott az elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról.
Időkeret: 4 óra
9M46218_13

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Társas kapcsolataink

Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés.
Élethelyzetek megbeszélése, dramatizálása.
Irodalmi alkotásokban, filmekben ábrázolt konfliktusok elemzése.
Konfliktusok, válsághelyzetek megoldásának keresése. Érdekütköztetés módjai. Emberi játszmák elemzése.
Nemi szerepek, barátság, partnerkapcsolatok.
Beszélgetés a témáról a művészetek tükrében.
Szerepjátékok, szituációs játékok.
A szülői felelősség, kapcsolatok a családtagok között, a családi élet szervezése (szerepek, feladatmegosztás).

Élet a kollégiumban

Harmonikus kapcsolatainkat építő közösségi szokásaink.
Környezetünk és közérzetünk. Felelősségünk magunk, társaink és környezetünk egészségéért, testi, lelki és közösségi
,,jóllétéért”.
Szabadidő-tervezés, -szervezés.

Testi, lelki egészségünk

A betegségek megelőzése, betegápolás.
Környezetünk, a háztartás egészséget fenyegető veszélyforrásai.
Mi a teendő veszélyhelyzetben, katasztrófa esetén.
Elsősegélynyújtás, önmentés.
A szűrővizsgálatok.
Az önvizsgálat.
Rekreáció, séták, kirándulás. Kondicionáló tornák, tánc.
Relaxációs technikák megismerése és tanulása.

Szexuális felvilágosítás.

Függőséghez vezető lépések, szokások megelőzése.

6. Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés.
A kollégiumban a közösség életében való részvétel a kortárs közegben meghatározó élmény. A kollégista saját értékeiről – a család mellett – a kollégiumi egyéni vagy csoportos foglalkozásokon kap visszajelzést, ebben a közegben szerez szociokulturális tapasztalatokat, alakul személyisége.
Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A témakör feldolgozása elősegíti, hogy az egyén megtalálja helyét, szerepét, feladatait a családi, az iskolai, a kollégiumi közösségben. A foglalkozások segítik a kollégista beilleszkedését környezetébe, felkészítik a felnőtt lét szerepeire. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely alapvetően segíti a társadalomba történő beilleszkedést. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, a tudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek is, ezért szükséges a gazdálkodáshoz, a munkaerőpiachoz, a vállalkozáshoz fűződő ismeretek átadása.
A foglalkozások során a kollégista megismeri és gyakorolja a kollégium, az iskolai és a helyi társadalom közössége nyújtotta jogokat és kötelességeket, megtapasztalja a felelősség és a döntés súlyát, következményeit. Elsajátítja a társadalmi érintkezés alapvető szabályait.
Felkészül az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre, valamint – nemektől függetlenül – a családi munkamegosztásra, ezzel együtt a háztartási gazdálkodásra, a családi pénzgazdálkodásra. A párválasztással, barátsággal, szerelemmel, családteremtéssel, a gyermekgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek is fontos szerepet kapnak.
A témakörök feldolgozása során legyen képes eltérő szempontok mérlegelésére, erősödjön szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége, különösen az érvelés, vitatkozás tekintetében.
A kollégiumban célként fogalmazható meg a társadalom szerkezetének és működésének megértése. A kollégiumi lét a társadalmi tevékenységek megismerésének, a felnőttkori polgári létnek, a rugalmasságnak, a toleranciának, az együttműködésnek, továbbá az agresszió elutasítása gyakorlásának kiváló terepet biztosít.
6.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Ismerje, fogadja el és kövesse a kollégista az alapvető illemszabályokat és a kapcsolatteremtés elfogadott formáit, vegyen részt környezetében ilyen szabályok értelmezésében, alakításában.
Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein.
Ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat is, és ennek tudatában alakítsa tevékenységét.
Vállaljon feladatokat a közösségben.
Legyen tisztában a vállalt feladatok céljával, tartalmával, felelősségével, legyen képes hiteles önértékelésre, mások igényes értékelésére.
Törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés technikáit.
Tartsa tiszteletben, hogy környezetében eltérő nemzeti és etnikai kisebbségi azonosságtudattal és kulturális szokásokkal is élhetnek mások.
Ismerkedjen az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel, és az őket megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel.
Időkeret: 3 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Én és a család

A család története – családi történetek.
Családfa készítése, családi történetek gyűjtése.
A család típusa, szerkezete, működése.
Szerepek és szabályok a családban.
Saját tapasztalatok feldolgozása; beszélgetések, szituációs játékok vita segítségével.

A kollégium és az iskola

Jogok és kötelességek.
A kollégiumi és az iskolai közösség írott és íratlan törvényei, szabályai. A szabályzatok, szabályok megismerése és megvitatása problémahelyzetek segítségével.
Alapvető illemszabályok.
Szociális készségek (empátia, kooperáció, kommunikáció).
Gyakorlás szituációs játékok és csoportépítő tréning segítségével.

A társadalom

A másik ember megismerése.
Többségi és kisebbségi léthelyzetek a mindennapi életben.
Alá- és fölérendeltségi kapcsolatok.
Irodalmi példák és saját élmények feldolgozása különböző kifejezési formák segítségével.

A háztartás

Szerepek, feladatok a családban.
Házimunkák célszerű tervezése.
Időterv készítése.
Háztartási eszközök használatának elsajátítása.
Egyszerű konyhatechnikák (pl. teafőzés, melegítés, hideg ételek elkészítése) elsajátítása.
A kiadások tervezése (közüzemi, lakhatási költségek, élelmiszer, egyéb szükségletek).
Vásárlás.
A szükséglet és a kínálat megbeszélése.
Költségvetés készítése.
A reklámok üzenete.

6.2. Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
Életkorának megfelelő szinten rendelkezzék ismeretekkel a társadalmi normákról.
Sajátítsa el az elfogadott viselkedésformákat a családban, az iskolában, a kollégiumban, abban a közösségében, melynek tagja.
Legyen kulturált a társadalmi érintkezésben és külső megjelenésében.
Ismerje és alkalmazza a társadalmi érintkezés különböző formáit, írásbeli és szóbeli műfajait, beleértve az IKT-eszközök használatának szabályait is.
Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében.
Ismerje és tisztelje közössége tagjait, törekedjen jó együttműködésre az együttélésben.
Tekintse értéknek a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot.
Ismerje alapvető állampolgári jogait és kötelességeit.
Legyen képes megfelelő formában érvelni, vitatkozni, tudjon kulturáltan fellépni maga és társai érdekeinek védelmében, képviseletében, gyakorolja a kollektív döntések felelősségéből adódó kötelezettségeket.
Időkeret:

9.

10.

11.

12.

13–14.

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

2 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Én és a család

Személyiségjegyek és azonosságtudat.
Probléma-feldolgozás, megbeszélés.
A család szerepe a múltban, a jelenben.
A barátság szerepe az emberi életben.
Irodalmi, művészeti, filmes, tévés példák és saját tapasztalatok feldolgozása írásban.

Nemiség, szerelem, házasság. Társismeret. Barátság.
A férfi-nő kapcsolat és a szerelem változatai a különböző kultúrákban – feldolgozás irodalmi alkotások, filmek segítségével.
A férfi-nő kapcsolat ma – beszélgetés, vita.

A kollégium és az iskola

A külső megjelenés és társadalmi érintkezés illemtana.
A társadalmi érintkezések különböző formáinak (műfajainak) ismerete és alkalmazása.
Az egyén helye az iskolai, kollégiumi közösségben.
Az iskola és kollégium működési rendjének és elvárásainak megismerése.
Egyéni szituációk és konfliktushelyzetek elemzése.
Konfliktuskezelési technikák (viták és helyzetgyakorlatok).
A diákönkormányzat szerepe, jogai és lehetőségei.
Jogok és lehetőségek megismerése és megtapasztalása saját közösségében.

A társadalom

Magánérdek, csoportérdek és közérdek. A társadalmi normák, a csoportnormák; beilleszkedés és autonómia.
Az egyén jogai. A szabadságjogok ismerete és történelmi előzményei.
A modern nemzetállamok. Az alkotmány, a hatalommegosztás, a politikai pártok és ideológiák, az önkormányzatok.
Információk gyűjtése – könyvtárban, illetve sajtóból és médiából – feldolgozása és elemzése.
A demokratikus állam működésének főbb elemei így a választási rendszer, helyi önkormányzatok, a törvényhozás és a kormány, az igazságszolgáltatás, a fegyveres testületek, szervezetek.
A történelmi és társadalomismereti tanulmányai során tanultak rendszerezése.
Az állam működésének megértése a mindennapi tapasztalatok (sajtó- és médiaanyagok) segítségével.
A gazdaság, a munka világa és a munkaerőpiac működése. A vitakészség (az érvelés, a másik érveinek megértése, a nyitottság, a kulturált kifejezésmód) gyakorlása különböző szituációkban.
Az agresszió háttere, formái, elutasítása.

A háztartás

Szerepek, feladatok a családban.
Házimunkák célszerű tervezése.
Időterv készítése.
Háztartási eszközök használatának elsajátítása.
Egyszerű konyhatechnikák (pl. teafőzés, melegítés, hideg ételek elkészítése) elsajátítása.
A kiadások tervezése (közüzemi, lakhatási költségek, élelmiszer, egyéb szükségletek).
Vásárlás.
A szükséglet és a kínálat megbeszélése.
Költségvetés készítése.
A reklámok üzenete.

7. Hon- és népismeret
A kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi társadalomhoz tartozó tanuló a határainkon belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. A foglalkozások és tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában maradjon meg, sőt erősödjön a kötődés a küldő környezettel, és alakuljon ki a kötődés a befogadó környezethez. A kollégista tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő környezet „elküldte” a kollégiumba, s az új környezet értékei is épüljenek be a személyiségébe.
Az ebből adódó célok és feladatok:
a)    a szülőföld, az elbocsátó, a befogadó környezet (település, kisebb tájegység); ismerete szeretete, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet összefüggése, alapjainak erősítése,
b)    régiónk, országunk, nemzetünk, ismerete, szeretete;
c)    az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata;
d)    a határainkon kívül, kisebbségben, diaszpórában élő magyarok hagyományainak, helyzetének ismerete, a velük való közösségvállalás;
e)    nemzeti hagyományaink, kulturális örökségünk ismerete, tisztelete, ápolása;
f)    nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat), nemzeti ünnepeink;
g)    a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek, migráns csoportok jogainak ismerete, kultúrájuk, hagyományaik, nemzeti érzéseik, jelképeik tiszteletben tartása;
A tanulókban tudatosul, hogy mindenkinek először saját népének hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie, elsajátítania ahhoz, hogy más népek kultúráját, az egyetemes értékeket és a kultúrák közötti kölcsönhatásokat megérthesse.
A hazai nemzetiségi, etnikai kisebbségi, migráns csoportok kollégiumai, illetve azon kollégiumok, amelyekben nemzetiségi és etnikai-kisebbségi tanulókkal foglalkoznak, a fenti célok mellett speciális célkitűzések is megfogalmazódnak:
a)    nemzetiségi identitástudat, az etnikai tudat megőrzése, fejlesztése, nemzetiségek hagyományainak, kulturális örökségének tisztelete, ápolása,
b)    az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata,
c)    az anyanemzet, illetve az egész etnikum főbb eredményeinek és gondjainak megismerése,
d)    az adott nemzetiség szimbólumainak, hagyományainak ismerete.
7.1. Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
Ismerje lakóhelye és Magyarország népi hagyományait.
Legyen nyitott más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek.
Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság szimbólumait.
A nemzetiségi kollégiumokban élők életkoruknak megfelelő szinten ismerjék nemzetiségük nyelvét, nemzetük és nemzetiségük hagyományait.
Időkeret: 4 óra

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Helyismeret, helytörténet

A kollégium közvetlen környezete.
Tájékozódási gyakorlatok, egyszerű térképvázlatok készítése.
A település vagy a környező tájegység kulturális, gazdasági történelmi stb. nevezetességei.
Helytörténeti gyűjtőmunka.
A legfontosabb nevezetességek bemutatása élőszóban, rajzban, fotón stb.

Múltismeret, hagyományok

Nemzetünk történelmének legfontosabb helyszínei. Nemzetiségi kollégiumokban a nemzetiség, illetve az anyanemzet történetének legfontosabb helyszínei.
Néhány helyszín (az esztergomi királyi palota, a budai, az egri vár, a mohácsi csatatér, a kassai dóm, a debreceni kollégium stb.) megismerése és bemutatása szóbeli, képes, írásos anyag segítségével vagy kirándulás keretében a helyszínen.
A múzeumlátogatás kultúrája, a múzeumi anyag feldolgozásának különböző módjai.
Adatok, történetek, érdekességek gyűjtése, bemutatása nemzeti múltunkból (a tanulók érdeklődésének megfelelően) különböző módokon (élőszóban, írásban, rajzban, táblán).
A magyarság és/vagy a magyarországi nemzetiségek egyes hagyományainak megismerése múzeumi anyagok (pl. skanzen, tájház, néprajzi, helytörténeti gyűjtemény stb.) és feldolgozások segítségével.
Választott népi hagyomány megelevenítése (népdalok, gyerekjátékok, szokások, kézművestechnikák stb.).

Szimbólumok

Nemzeti ünnepeink, nemzetiségeink ünnepei.
Aktív részvétel ünnepeinken.
Címerünk, zászlónk eredete.
A Himnusz, a Szózat ismerete.

Jelenismeret

Magyarország nemzetiségei. Nemzetiségeink nyelvhasználata, nyelvi kölcsönhatások (szógyűjtés)
Magyar nemzetiségek a határon túl.
Anyaggyűjtés a magyarországi és a határon túli magyar nemzetiségekről.
Tájékozódás a térképen.
A diákönkormányzat munkájának megismerése.

Nemzetiségi kollégiumok kapcsolata anyanyelvi területekkel

Kapcsolatfelvétel, cserekapcsolatok a hagyományismeretben, hagyományőrzésben.
Tanulmányi kirándulás.

7.2. Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
A témakör fontos szerepet tölt be a kollégista közösségi identitásainak fejlődésében. A témák feldolgozása segítse elő az iskolában tanultak (magyar irodalom, történelem, hon- és népismeret, nyelv, tánc és dráma, mozgókép-, médiaismeret, továbbá a földünk és környezetünk ismeretköreinek) szintetizálását, az ott tanult ismeretek más szempontú felhasználását. Nemzetiségi kollégiumokban elősegíti a nemzetiségi népismeret integrálását.
A feldolgozás során a tanuló váljon nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, és tegyen szert az együttműködés képességére, illetve az önálló munkára. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, ismerje meg azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait.
A témák feldolgozása során fejlődjön információgyűjtő és feldolgozó képessége. Legyen képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni. Gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tudjon különböző társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani. Tudjon a felsorolt témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban, interneten. Legyen képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg vagy képi kifejezéssel, s egyre szabatosabban indokolni.
A középfokú iskola végére alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit a különböző társadalmi jelenségek, folyamatok értelmezésében.
Időkeret:

9.

10.

11.

12.

13–14.

3 óra

4 óra

4 óra

3 óra

3 óra


9M46218_19

Témakörök

Tartalmak, tevékenységek

Helyismeret, helytörténet

A település vagy a környező tájegység története, megismerése könyvtári dokumentumok segítségével, élő adatközlők felkeresésével.
A település történetének főbb korszakai, ezek időbeli elhelyezkedése.
A település legfontosabb igazgatási, egészségügyi, szolgáltató, kulturális, sport intézményeinek megismerése.
Kulturális programok tervezése.

Múltismeret, hagyományok

Magyarország és Európa a múltban – a téma egy aspektusának feldolgozása az irodalom, a történelem vagy a művészetek segítségével egyéni vagy csoportmunkában (pl. magyarok egyetemjárása külföldön; a Nyugat első nemzedéke, Európai és magyar impresszionisták emigráns nemzedékek, vendégmunkások stb.)
A magyar kultúra, sport és tudomány kiemelkedő eredményei. A nemzetiségi kollégiumokban a nemzetiségi, a nemzeti kisebbségi kultúra és tudomány kiemelkedő eredményei, nemzetiségi identitásukat vállaló élsportolók.
A tanulók érdeklődésének megfelelő téma feldolgozása tudománytörténeti nézőpontból, könyvtári dokumentumok (nyomtatott, elektronikus) segítségével tetszőleges formában.
A határainkon kívül élő magyarság jellemzői, helyzete a XX. században.
A nemzeti és etnikai kisebbségek a mai magyar társadalomban. Az anyaország, illetve az anyaországon kívül élő nemzeti kisebbségek jellemzői.
A témák megvitatása szociográfiai művek vagy filmek segítségével; kiállítás szervezése, rendezése az elkészült anyagokból.

Jelenismeret

A kollégium szervezeti felépítésének ismerete, részvétel a kollégiumi programokban és a diákönkormányzat tervező, irányító, értékelő, érdekvédő munkájában.
A gyermeki jogok, a diákjogok; az alapvető emberi jogok. Háttéranyag gyűjtése. Jellegzetes példák feldolgozása. Vitahelyzetek, konfliktushelyzetek.
A határon túli magyarság helyzete, törekvései, lehetőségei ma.
Nemzeti és etnikai kisebbségeink, migráns csoportok jellemzői, helyzete. (Asszimiláció, integráció, szegregáció.)

Médiaanyagok elemzése, esetleg személyes tapasztalatok gyűjtése.
Az Európai Unió főbb jellemzői.
Önálló tájékozódás a könyvtár és a média segítségével, véleményformálás a problémákkal kapcsolatban.

Nemzetiségi kollégiumok kapcsolata az anyanyelvi területtel

Kapcsolatfelvétel, cserekapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok a hagyományőrzésben, nyelvtanulásban.
Tanulmányi kirándulás az anyaországban, vagy más, a kisebbség kultúráját ápoló országban.
Az anyaországi, nyelvterületi felsőoktatási lehetőségek megismerése.

Nemzeti kultúránk

A nemzeti kultúra kincseinek megismertetése.

A népművészet megismerése. (Európai vándormotívumok, nemzeti kultúra-, kárpát-medencei kultúra, európai kultúra egysége.)
Ismerkedés a néphagyományok értékeivel, működésmódjával.
Kézműves és iparművészeti alkotó technikák kipróbálása, egyszerű használati tárgyak készítése.
Alkotókörök létrehozása működtetése.

Pályázatírás, pályázatban való részvétel, „kirakodóvásár”.

4. számú melléklet a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelethez19A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának
kollégiumi tevékenység- és foglalkozásrendszere
1. Bevezetés
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának (továbbiakban: AJTP) célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon társadalmi rétegek számára, amelyek tagjai a program segítsége nélkül nyerhetnének felvételt a felsőoktatási intézményekbe. A program célja a programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának a fejlesztése a tudás tekintélyének a visszaállítása, az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése által.

2. Az AJTP-ben megvalósuló kollégiumi pedagógiai munka és tevékenységi rendszer meghatározó elemei:

2.1. Minden, AJTP-t megvalósító intézményi együttműködés középiskolai és kollégiumi intézményegység(ek) kooperációján alapul.
2.2. Minden AJTP-s tanuló kollégista.
2.3. Az AJTP-ban részt vevő intézmények együttműködnek egymással, a fenntartóval, a program Szakmai Tanácsadó Testületével, a méréseket és továbbképzéseket végző felsőoktatási intézményekkel, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Kollégiumi és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Kollégiumi-Szakiskolai Programjával.
2.4. Az AJTP-ben részt vevő kollégiumoknak az alapprogramban megfogalmazott célkitűzések teljesítése mellett további, a jelen mellékletben megfogalmazott követelményeknek kell megfelelniük.
2.5. Az AJTP-ben részt vevő intézményegységek együttműködnek, megállapodnak a hátránykompenzáció és tehetséggondozás, a program előírásainak, követelményeinek megvalósítása érdekében úgy, hogy közben megőrzik nevelési és oktatási dokumentumaikban meghatározott önállóságukat és sajátos arculatukat. Az együttműködés szervezésére irányító koordinátort (a középiskolában programfelelős, a kollégiumban programgazda) neveznek ki és rendszeres szakmai konzultációkat tartanak.


3. Az AJTP-ben részt vevő kollégiumok megkülönböztető, speciális elemei

3.1 Az AJTP-ben az oktatási és nevelési folyamat öt évfolyamra (a 9–13. évfolyam) terjed ki.

3.2 A 9. előkészítő évfolyamon hangsúlyosan a hátrányok kompenzálása, az ismeretek kiegyenlítése, gazdagító programok biztosítása, a matematika, az informatika, az anyanyelvi képzés és egy idegen nyelv emelt óraszámú oktatásának segítéséhez felkészítő foglalkozások szervezése történik. Az AJTP foglalkozási egység bevezetése a kollégiumban megköveteli az önismereti-személyiségfejlesztési, tanulás módszertani, és drámapedagógiai foglalkozások megszervezését.

3.3 Az AJTP foglalkozási egység a program kollégiumainak egyik jellemzője, amelyre a program a 9. évfolyamon további heti 4, a 10–13. évfolyamokon pedig heti 2-2 órányi foglalkozási időt biztosít.

3.4 Az AJTP-ben részt vevő kollégiumokban a tematikus témakörök feldolgozását és a felkészítő foglalkozásokat az e rendelet 5. § 5. pontjában meghatározott kötelező csoportfoglalkozások keretében, az e rendelet 5. § 6. pontjában meghatározott szabadon választható foglalkozásokat az 5. § 2. pontja szerinti foglalkozási csoportok keretében, az egyéni fejlesztéseket és egyéni törődést biztosító foglalkozásokat a Kt. szerinti egyéni foglalkozás keretében szervezik.

3.5 Az AJTP-ben részt vevő tanulók a szorgalmi időszak minden hónapjában egy alkalommal, péntek délutántól vasárnap estig tartó kollégiumi hétvégén (rendezvényeken, kirándulásokon, sportversenyeken stb.) vesznek részt.

3.6 A tíz kollégiumi hétvégéből (a 9–12. évfolyamon 10 hétvége/év; 13. évfolyamon 5 hétvége/év) hármat a Kt. által biztosított átcsoportosítási lehetőséget kihasználva kirándulásra, országjárásra, a környék megismerésére fordítanak.

3.7 Az AJTP-ben részt vevő kollégiumok és kollégisták a kollégiumi pedagógiai programban és az éves munkatervben meghatározott rend szerint részt vesznek a házi, a regionális és az országos versenyeken, valamint az AJTP táborain, fesztiváljain.

3.8 Az AJTP-s kollégiumok hétvégi programjaik szervezésekor, foglalkozásaik átcsoportosításakor, illetve tömbösítésekor alkalmazzák a foglalkozások és foglalkozási idők átcsoportosításának lehetőségét biztosító szabályt.

Az AJTP tevékenységrendszere, foglalkozásai és kollégiumi programjai évfolyamonkénti és szervezeti bontásban
9M46237_0

 

Tevékenység,

foglalkozás

tárgya

Kötelező időtartama,

formája

(óra/tanév/csoport;
a nem kötelezők időtartama jelöletlen)

Célja, tartalma

Fejlesztési, nevelési feladatok

9. évfolyam

 

 

 

 

1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység

Önismeret, személyiségfejlesztés

74 óra

Csoportos foglalkozás

Cél: önmaguk jobb megismerése, a személyiség fejlesztése, megfelelő kompetenciák fejlesztése.

Reális énkép kialakításának támogatása,

személyiségjellemzők, személyiségtípusok megismerése

személyiségfejlesztés.

Tanulásmódszertan

37 óra

Csoportos foglalkozás

A tanulási folyamat megismerése, egyes elemeinek és az egyéni tanulási jellemzők tudatosítása.

Figyelem-összpontosítás fejlesztése, memóriafejlesztés.

Az egyéni, a páros és a csoportos tanulás megszervezése. Gyakorlás. Elméleti és írásbeli feladatok összehangolása.

Életmód-életvitel

37 óra

Csoportos foglalkozás

Egyéni foglalkozás

A kollégium beilleszkedés, kapcsolatteremtés, kommunikáció segítése. Felkészít a különböző élethelyzetek megoldására, pályaválasztásra.

A diákok segítése a különböző élethelyzetek megoldásában, kapcsolatteremtésben és a közösségi életbe való beilleszkedésben.

 

Felkészítő foglalkozás

(tehetséggondozó,

felzárkóztató foglalkozások, idegen nyelvi felkészítés)

296 óra

Csoportos foglalkozás

Egyéni foglalkozás

Egyéni/csoportos

Felkészülés iskolai tanórákra,

felzárkóztatás, tanári irányítás és segítség nyújtása mellett.

Ismeretátadás, műveltség és intelligencia-gazdagítás, illetve felzárkóztatás, korrepetálás.

A tanulók motiválása a foglalkozásokon való aktív részvételre kompetencia alapú, korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával.

A tanulók motiválása a foglalkozásokon való aktív részvételre kompetencia alapú, korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, az egyéni igényeknek megfelelő, differenciált képességfejlesztés, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.

________________

2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások

________________

ECDL vizsgára való felkészítés

_____________________

Tematikus témák feldolgozása

_____________________

Csoport- és kollégium élet és szervezési problémái

37 óra

Csoportos foglalkozás

Egyéni foglalkozás

______________________

Csoportos foglalkozás

22 óra

______________________

Csoportos foglalkozás

15 óra

Vizsgára készülés

___________________________________________

Az alapprogram tematikus (kötelező) témáinak feldolgozása.

___________________________________________

Közösségi és csoportügyek,

aktuális információk. Kollégiumi és egyéni problémák. Információk, szervezések.

Informatikai kompetenciák fejlesztése.

_________________________________________________

Differenciált képességfejlesztés, ismeretek bővítése, pályaválasztás elősegítése, egyéni szükségleteknek megfelelő foglalkozások biztosítása.

_________________________________________________

Közösségfejlesztés, problémamegoldást és konfliktuskezelést szolgáló foglalkozások szervezése.

 

Választott szabadidős foglalkozás

37 óra

diákköri foglalkozás

Csoportos és egyéni foglalkozás

Kikapcsolódás, szabadidő-eltöltés (sport, kultúra, szervezett szórakozás).

A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, általános műveltséget, sport- és mozgáskultúra fejlesztését, kikapcsolódást szolgáló programok szervezése.

 

Társastánc/néptánc

Csoportos foglalkozás

Tánc- és illemtani ismertek gyakorlása,

Kulturált szabadidő eltöltés. Hagyományismeret felelevenítése.

Koordinációs készségek javítása, kommunikációs készségek javítása,

hagyományőrző ismeretek bővítése.

3. Kollégiumi

programhétvégék

AJTP-s vállalt többletfeladat

Kollégiumi hétvégi bentmaradások tanév közben

7 hétvégi rendezvény,

kollégiumi program

csoportos foglalkozás, egyéni foglalkozás

A város és a megye, a főváros megismerése,

a közvetlen és távolabbi környezet megismerése.

A szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek megismertetése.

4. Táborok, versenyek,

találkozók

Tanulmányi

kirándulás, sporttábor,

(3 kollégiumi hétvége összevonásával)

_____________________

Gólyatábor

Kollégiumi rendezvény,

Csoportrendezvény

______________________

AJTP-s rendezvény,

Kollégiumi rendezvény

Nyári kirándulás, pihenés, közösségépítés, országismeret.

___________________________________________

Ismerkedés, közösségépítés.

Közösség- és kapcsolatépítés elősegítése.

_________________________________________________

Ismerkedést, kapcsolatfelvételt, kapcsolatépítést, közösségépítést szolgáló programok szervezése.

 

Sporttalálkozó

Sporttalálkozó az e területen tehetséges tanulók számára, ismerkedés más AJTP-s diákokkal.

Versenyek szervezése, ismerkedést és kapcsolatépítést, a tolerancia és a fair play elvének elsajátítását szolgáló programok szervezése.

 

Művészeti fesztivál

AJTP-s rendezvény

Kollégiumi rendezvény

Művészeti találkozó.

A különböző művészeti területekkel összefüggő kreatív tevékenységek támogatása, a kifejezésmód fejlesztése a különböző művészeti ágakon keresztül, értékközvetítés, élményszerű tapasztalatszerzés elősegítése.

 

Bemutatkozó műsor

AJTP-s rendezvény

Kollégiumi rendezvény

Csoportfoglalkozás:

felkészülés több

A fellépés keretében a gyerekek komoly felkészülésen vesznek részt és csoportosan bizonyíthatják a csoport jó szellemiségét.

A kollégium kapcsolattartásának javítását, közösségfejlesztést szolgáló programok szervezése.

 

Házibajnokságok, megyei-regionális versenyek

Felkészülés változó időkeretben

Célja a valódi tehetségkutatás és tehetséggondozás.

Egyéni fejlesztés.

Tehetséggondozás.

Csoportkohézió alakítása.


9M46237_1

 

Tevékenység,

foglalkozás

tárgya

Időtartama kötelező,

formája

(óra/tanév/csoport; a nem kötelezők időtartama jelöletlen)

Célja,

tartalma

Fejlesztési, nevelési feladatok

10. évfolyam

 

 

 

 

1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység

Önismeret,

Személyiségfejlesztés

74 óra

Csoportos foglalkozás,

Egyéni foglalkozás

Énkép kialakítása

a személyiség fejlesztése,

önmaguk jobb megismerése, az utóbbinak megfelelő kompetenciák fejlesztése.

Akarati, érzelmi összetevők fejlesztése, az

önismeret, társismeret, önbizalom, és a

személyiség fejlesztésével összefüggő foglalkozások szervezése

Tanulásmódszertan

5 óra

A tanulási folyamat megismerése, egyes elemeinek és az egyéni tanulási jellemzők tudatosítása.

Memóriafejlesztés.

Az egyéni, tudatos tanulás fejlesztése, gyakorlása. Elméleti és írásbeli feladatok összehangolása.

Felkészítő foglalkozás

Felzárkóztató foglalkozások Tehetséggondozó foglalkozások, Idegen nyelvi felkészítés

370 óra

Csoportos foglalkozás,

Egyéni foglalkozás

Felkészülés az iskolai tanórákra,

felzárkóztatás tanári irányítás és támogatás mellett, tanulószobai foglalkozások keretében

Korrepetálás, felzárkóztatás a szükséges tárgyakból.

Tartalmi, műveltségi, módszertani gazdagítás.

A tanulók motivációjának fenntartása,

Kikérdezés, ellenőrzés (szükség esetén)

Ismeretbővítés, képességfejlesztés differenciált, egyéni igényekre és előrehaladásra reflektáló módszerekkel.

Idegen nyelvi kompetenciák.

2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások

Tematikus témák feldolgozása

Csoportos foglalkozás

22 óra

Tematikus foglalkozások a kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján, AJTP programelemek beépítésével.

A kollégiumi alapprogram kötelező témaköreinek feldolgozása.

 

Csoportélet, kollégiumi szervezések

Csoportos foglalkozás

15 óra

Közösségi és csoportügyek.

Szervezések, aktuális információk.

Intézményi információk megbeszélése, a diákok véleményének, javaslatainak teret adó fórumok szervezése.

 

Választott szabadidős foglalkozás

(sokrétű, változatos, fiatalos szervezések, versenyfelkészítések, sport)

37 óra

Csoportos foglalkozás

Diákköri foglalkozás

Egyéni foglalkozás

Kikapcsolódás, sport, szervezett szórakozás, a szabadidő hasznos eltöltése

Egészséges életmód.

Kulturális rendezvények szervezése, esztétikai élmények szerzése.

Szabadidő kulturált, hasznos eltöltését, pihenést, rekreációt szolgáló foglalkozások szervezése.

3.Kollégiumi programhétvégék

AJTP-s vállalt

többletfeladat

Kollégiumi hétvége tanév közben

7 hétvégi kollégiumi bentmaradást igénylő program

kollégiumi foglalkozás, csoportfoglalkozás

Közös színház, mozi, múzeumlátogatás. A hazai környezet és a főváros további megismerése. Egy meghatározott terület feltérképezése. A cél a közösség formálása, építése, a tudatos jelleg megerősödik.

A szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek megismertetése, aktív pihenést, közösségépítést szolgáló szabadidős programok szervezése.

 

Tanulmányi kirándulás

A fennmaradt 3 kollégiumi hétvége felhasználásával

Tanulmányi célú kirándulás, a cél a hazai területeken, illetve Európában élő népek kultúrájának megismerése.

Közösségépítés, ország- és Európa ismeret. Európaiság-tudat, magyarság-tudat fejlesztése.

4. Versenyek, táborok

Arany János irodalmi verseny,

AJTP-s versenyek

Intenzív felkészülés, felkészítés

Elmélyedés a tananyagban,

Verseny-rutin szerzése

Egy-egy korszak mélyebb megismerése.

Tanulmányi versenyekre felkészítés,

önálló tanulás, önálló kutatás képességének fejlesztése.

 

Tevékenység,

foglalkozás

tárgya

Időtartama,

formája

(óra/tanév/csoport; a nem kötelezők időtartama jelöletlen)

Célja, tartalma

Fejlesztési, nevelési feladatok

11. évfolyam

 

 

 

 

1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység

Önismeret,

Társismeret,

Személyiségfejlesztés

Autóvezetői tanfolyam

74 óra

Egyéni és csoportos foglalkozás

Énideál, énkép kialakítása

Önbizalom, önbecsülés fejlesztése

Személyiségvonások megismerése

Problémamegoldás gyakorlása

Előítéletek megismerése, kezelése

A gépkocsivezetés elméletének és gyakorlatának megismerése

Személyiségfejlesztés, motiváltság erősítése,

problémamegoldást, döntéshozatal gyakorlását és elsajátítását szolgáló foglalkozások szervezése.

A gépkocsivezetői vizsga letételéhez szükséges ismeretek átadása.

Felkészítő foglalkozások

Felzárkóztató foglalkozások Tehetséggondozó foglalkozások,

idegen nyelvi felkészítés

370 óra

Egyéni

Csoportos

Diákkör jellegű

Felkészülés az iskolai tanórákra

Felzárkóztatási tanári irányítással. Tanulási segítség nyújtása.

Korrepetálás, felzárkóztatás a szükséges tárgyakból. Tartalmi, módszertani, műveltségi gazdagítás.

Ismeretek bővítése, pályaorientációt, tanulási motiváció fenntartását szolgáló foglalkozások szervezése.

Ismeretbővítés, képességfejlesztés differenciált, egyéni igényekre és előrehaladásra reflektáló módszerekkel,

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.

2. A Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások

Tematikus, alapprogrami témák feldolgozása

22 óra

Csoportos foglalkozás

Tematikus témák feldolgozása egyéni munkával és tanári irányítással

Az alapprogram kötelező témaköreinek megbeszélése.

 

Csoportélet, kollégiumi szervezések, problémák megbeszélése

15 óra

Csoportos foglalkozás

Egyéni, csoport, illetve közösségi ügyek, szervezések, problémák megbeszélése

Csoportközi kapcsolatok és közösségi kapcsolatok fejlesztése.

 

Választott szabadidős foglalkozás

37 óra

Egyéni, csoportos foglalkozás

A szabadidős tevékenységek széles választéka a sport, a zene, a kulturális tevékenységek minden területén

Pihenés. Szabadidő hasznos eltöltése, rekreáció. Nívós szórakozások.

3. Kollégiumi

programhétvégék

AJTP-s vállalt

többletfeladat

Kollégiumi program- hétvége tanév közben

7 hétvégi kollégiumi bentmaradást igénylő program

Kulturális programok, kollégiumi szervezések, kirándulások az ország különböző pontjaira

Kulturális és egyéb szabadidős programok, kirándulások szervezése.

 

Tanulmányi kirándulás szervezése

A fennmaradó hétvégék tömbösítésével,országhatáron túli kirándulás szervezése

Tanulmányi célú kirándulás, a cél az országhatáron túl élő népek szokásainak, hagyományainak megismerése

A kollégisták motivációjának, ismeretszerzési szándékának erősítése.

 

Tevékenység,
Foglalkozás
tárgya

Időtartama,
formája
(óra/tanév/csoport; a nem kötelezők időtartama jelöletlen)

Célja,
tartalma

Nevelési, fejlesztési
feladatok

12. évfolyam

 

 

 

 

1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység

Önismeret,
Drámapedagógia,
Pályaválasztás,
kommunikáció

66 óra
Csoportos foglalkozás,
Egyéni foglalkozás

A személyiség aktuális állapotának megismerése, fejlesztése.
Önértékelés, alkalmazkodás, konfliktusmegoldás, pályaválasztás, pályakép kialakítása.

Szabálytudat kialakítása. Kommunikációs készségek fejlesztése,
Pályaorientációt segítő foglalkozások szervezése
Praktikus ismeretek átadása: önéletrajz, viselkedéskultúra,
Önképzés

Felkészítő foglalkozás
Érettségi előkészítő foglalkozások tehetséggondozó foglalkozások.
Idegen nyelvi felkészítés

330 óra
Csoportos és egyéni foglalkozás

Felkészülés az iskolai tanórákra.
Felzárkóztatási tanári irányítással. Tanulási segítség nyújtása. Tanulási idő szervezése.
felzárkóztatás a szükséges tárgyakból. Tartalmi, módszertani, műveltségi gazdagítás az érettségi-felvételi érdekében.

A motiváció erősítése és fenntartása a közelgő érettségi és felvételire figyelemmel, a célirányos felkészülés fokozása. A nem érettségi tárgyak gyakorlása. Pályaválasztást segítő foglalkozások szervezése.
A kollégisták irányultságuknak megfelelő foglalkozást választhatnak, a tanulmányi eredmény és az érettségi-felvételi tárgyak függvényében.
Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.

2. A Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások

Tematikus csoportfoglalkozás

Csoportos foglalkozás
22 foglalkozás

Tematikus foglalkozások száma a kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján AJTP programelemek beépítésével.

Az érdeklődés fenntartása a témakörök iránt.
A kirándulások, országjárások tapasztalatainak felhasználása.

 

Csoportélet, kollégiumi szervezések, problémák megbeszélése

15 óra
Csoportos foglalkozás

Aktuális információk (pl. továbbtanulás)
Kollégiumi szervezések

Pályaorientáció támogatása, felkészítés az érettségire, továbbtanulásra,
karriertervek feldolgozása, önmenedzselés támogatása

 

Választott szabadidős foglalkozás

33 óra
Csoportos, egyéni és
diákköri foglalkozások

Kikapcsolódás, sport, szervezett szórakozás, szabadidő hasznos eltöltése.

Csoport- és kollégiumi összejövetelek, versenyek, szórakozási lehetőségek szervezése.

3. Kollégiumi
pogramhétvégék
AJTP-s vállalt
többletfeladat

Kollégiumi programhétvégék tanév közben

7 kollégiumban töltött
hétvége

Színház, múzeumlátogatás.
Kollégiumi programok szervezése.
Sportprogramok szervezése.
Megyeszékhelyek megismerése.

Kulturális, esztétikai élmények szerzése.
Pihenés, relaxálás elősegítése.
Közösségépítés.

 

Kollégiumi tanulmányi kirándulás
(A fennmaradó hétvégék tömbösítésével)

külföldi
kirándulás

Tájékozódás a világban, ismerkedés Európával, kirándulás, kikapcsolódás, pihenés.

A tanulmányi fejlesztés: a meglátogatott terület megismerése. Érzelmi fejlesztés a közös élmény, az együttlét, a közösség örömének megtapasztalása (a felnőtté válás felelősségével).

4. Országos verseny

Tantárgyi versenyek

Egyéni, csoportos felkészülés

Pályaorientáció
Tehetséggondozás
Verseny

Újszerű, változatos feladatokkal felkészítés a versenyekre, ismeretátadás, problémafelismerési és -megoldási képesség fejlesztése

 

Tevékenység,
foglalkozás
tárgya

Időtartama,
formája
(óra/tanév/csoport; a nem kötelezők időtartama jelöletlen)

Célja,
tartalma

Nevelési,
fejlesztési feladatok

13. évfolyam

 

 

 

 

1. AJTP-s
Keretek között tartott foglalkozási egység

Önismeret
Drámapedagógia
Pályaválasztás

66 óra a kollégiumi tanév első félévében

Pályakép, pályaválasztás.
Viselkedés- és mozgáskultúra.
Önértékelés, alkalmazkodás.

Szabálytudat kialakítása. Felkészítés a felnőtt életre, az „értelmiségi létre.”
Pályaorientációt segítő foglalkozások szervezése.
Praktikus ismeretek átadása: önéletrajz, viselkedéskultúra

Felkészítő foglalkozás
Érettségi előkészítő foglalkozások Tehetséggondozó foglalkozások
Idegen nyelvi felkészítés

330 óra
Csoportos és
egyéni foglalkozás

Felkészülés az iskolai tanórákra,
készülés az érettségire.
Tanulási segítség nyújtása.
Felkészítés a továbbtanuláshoz, érettségihez szükséges tárgyakból. Tartalmi, módszerbeli
műveltségi gazdagítás az érettségi-felvételi érdekében.

A motiváció erősítése és fenntartása a közelgő érettségi és felvételire figyelemmel, célirányos felkészülés támogatása
Tantárgyi felkészítő foglalkozások szervezése, az egyéni igények és előrehaladás figyelembevételével nyújtott támogatás.
Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.

2. A Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások

Tematikus csoportfoglalkozás

Csoportos foglalkozás
20 foglalkozás

Tematikus foglalkozások, kötelező témakörök.

A középiskola befejezésének, az új életszakasz kezdésének, a felsőoktatásban résztvevő polgár problémáinak előzetes megbeszélése, „átcsoportosítva”, aktualizálva egy-egy témakört.

 

Csoportélet, kollégiumi szervezések, problémák megbeszélése

10 óra
Csoportos foglalkozás

Aktuális információk (pl. továbbtanulás).
Tanév végi szervezések.

Pályaorientáció támogatása, felkészítés az érettségire, továbbtanulásra.
Karriertervek feldolgozása, önmenedzselés támogatása.

 

Választott szabadidős foglalkozás

33 óra
Egyéni,
csoportos és
diákköri foglalkozások

Kikapcsolódás, sport, szervezett szórakozás, szabadidő hasznos eltöltése.

Csoport- és kollégiumi összejövetelek, versenyek, szórakozási lehetőségek szervezése.

3. Kollégiumi programhétvégék

Kollégiumi hétvége tanév közben

Három kollégiumban töltött hétvége változatos programokkal

Közös kirándulások, színházlátogatás
Egyéb szervezett csoportprogramok.

Előkészület a közösség, a kollégium elhagyására, az érettségire.
A felsőoktatás jellegzetességeinek megbeszélése.

5. számú melléklet a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelethez20A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja


1. Bevezetés

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (továbbiakban: AJKP) részt vevő kollégiumoknak az alapprogramban megfogalmazott célkitűzések teljesítése mellett további, a jelen mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.
Az AJKP-ben részt vevő kollégiumok e mellékletben meghatározottaknak megfelelően és a feladattervező alkalmazásával elkészítik a saját kollégiumi pedagógiai programjukat az AJKP-ban érintett tanulókra, kollégiumi csoportokra, tanári és nevelői tevékenységekre, intézményszervezésre és intézményvezetésre, valamint az intézmény fejlesztésére vonatkozóan.
Az AJKP eredményes működésének érdekében követelmény, hogy a fenntartó a Kt. 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve és az AJKP-ban részt vevő kollégium működését biztosító alapdokumentumok egymással összhangban legyenek. A programban részt vevő kollégiumok az érettségi megszerzéséig e mellékletben meghatározott pedagógiai elvek és fejlesztési tevékenységek alapján folyamatosan támogatják az AJKP-ban részt vevő tanulóikat. Az AJKP első évében a tanulók a középiskolai tanulmányaikat bármely középiskola nyelvi előkészítő évfolyamán, vagy két tanítási nyelvű oktatásban a 9. évfolyamon, vagy a kollégiummal szorosan együttműködő középiskola egyéves, AJKP előkészítő osztályában folytatják.
Az AJKP előkészítő évét elvégző diákok valamennyien nappali tagozatos, érettségire felkészítő középiskolai osztályban tanulnak tovább az integráló pedagógiai gyakorlat alapján úgy, hogy az egy osztályban tanuló AJKP-s tanulók létszáma nem haladhatja meg az osztálylétszám 25%-át. Ez az arány legfeljebb 50% lehet azokon a településeken, ahol maximum két – érettségit nyújtó – középiskolai osztály működik. Az előző mondatban foglaltak nem vonatkoznak azokra a cigány kisebbségi nevelést, oktatást folytató középiskolákra, amelyeket részben vagy egészben a Magyar Köztársaság Kormánya, mint alapító által létrehozott közalapítvány fenntartóként működtet.
Az AJKP célja, hogy a középiskolai kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó középiskolai osztályokban és ennek eredményeképpen minél nagyobb arányban folytathassák iskolai pályafutásukat a felsőoktatásban azoknak a szülőknek a gyermekei, akik megfelelnek a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben rögzített feltételeknek.
Az AJKP-ban középiskolai kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy az AJKP-ba bekerülő tanulókat – AJKP előkészítő év esetén egyéves felkészítő munkát követően – szakközépiskolába vagy gimnáziumba beiskolázzák, és a program keretében nappali tagozatos osztályokban érettségi bizonyítványhoz segítsék őket, valamint közösen készített karriertervvel támogassák az érettségi utáni továbbtanulást valamely felsőoktatási intézménybe, illetve a sikeres belépést a munka világába.
Az AJKP-ban részt vevő intézményeknek fokozott erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy az AJKP jelentős mértékben hozzájáruljon az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekeinek társadalmi felemelkedéséhez.


2. Az AJKP-ban részt vevő kollégium feladatai

2. 1. Az AJKP-ra épülő helyi kollégiumi pedagógiai program

A programban részt vevő tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése, kulturális javakhoz való hozzáférése érdekében a támogató eszközrendszert és a szolgáltatásokat az intézmény pedagógiai programjában kell rögzíteni e melléklet 3. pontjában felsorolt tevékenységek beépítésével.
Az egyes tevékenységek és szolgáltatások bevezetése és alkalmazása az évente elkészítendő részletes feladatterv szerint történik.


2. 2. A nevelés feladatai

Az AJKP-ban részt vevő pedagógusok kiválasztásakor a kollégiumnak törekednie kell arra, hogy az AJKP megvalósításába bevont pedagógusok képzettsége és kompetenciái összességében alkalmasak legyenek az e jogszabályban leírt széles körű pedagógiai tevékenységrendszer megvalósítására.
Az AJKP keretei közötti pedagógiai tevékenységrendszer működtetéséhez szükséges elvárások:
A kollégium nevelőtestülete
a)    elfogadja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat; törekszik arra, hogy egyénileg felmérje, megismerje, értelmezze és kielégítse szociális, kulturális, és mentális szükségleteiket, képes a tanulói szüleivel/gondviselőjével és a tanulóval alkotó együttműködésre mindezen törekvések teljesülése érdekében,
b)    elfogadja, hogy a heterogén tanulócsoportok optimális, az egyéni fejlődést is elősegítő környezetet jelentenek a diákok számára és ennek megvalósítása érdekében összpontosítja képességeit,
c)    kész a kollégiumi tanulás, nevelés szociális közegének megismerésére; képes hatásainak értelmezésére és a szociális, pedagógiai befolyásolási lehetőségek kiaknázására a segítő partnerekkel együttműködve,
d)    jól felkészült saját tantárgyában vagy műveltségterületén, képes komplex műveltségterületi tanulói fejlesztő tevékenységekben gondolkodni, és látni a célok, a tartalom és a tanulásszervezés, valamint eredmények közötti összefüggéseket,
e)    érti, elfogadja az AJKP és a kollégiumi pedagógiai program prioritásait: ismeri és érti a személyre szabott nevelési szemléletmódot, vagy törekszik megismerésére, annak elfogadására.
f)    törekszik a személyre szabott nevelés gyakorlati megvalósítására a nevelés tervezésében, megvalósításában, fejlesztésében, képes a tanulók egyéni fejlődési igényeire építve a tanulókat önálló, felelős fejlesztő tevékenységekre, tudáskonstruálásra ösztönözni; ismeri, érti a különböző szervezési módok lehetőségeit és korlátait, nem azonosítja a személyre szabottságot az egyéni munkával; képes kooperatív tanulásszervezés ösztönzésére, irányítására, törekszik a fejlesztő értékelés alkalmazására.
g)    kész a belső együttműködésre, kész együttműködni a munkájukat támogató és az AJKP-ban érintett szakemberekkel, különösen a mentorral, szociális munkással, mentálhigiénés szakemberrel, gyermekvédelmi szakemberrel, pszichológussal, továbbá a szülőkkel és a csoport vagy tanuló szűkebb társadalmi környezetével,
h)    kész az önértékelésre, nyitott mások értékelő visszajelzésére, képes a reflexiók alapján változtatni nézetein és gyakorlatán,
i)    pedagógiai kihívásként értelmezi a programban való részvételt. Érdeklődik a pedagógus szakmában felmerülő új megközelítések, új módszerek iránt, kész ezekről párbeszédet folytatni és saját gyakorlatában kipróbálni.
Szükséges az egyes tevékenységek és szolgáltatások éves tervezése során a megfelelő képzettségű és kompetenciájú humánerőforrás-igény áttekintése és a szükséges fejlesztések érdekében azonnali intézkedések megtétele.


2. 3. Csoportszervezés

A kollégiumi csoportszervezés fő irányelve, hogy a kollégiumi csoport az összes tagja számára biztosítsa az e rendeletben foglalt valamennyi feltételt. Ennek figyelembevételével a kollégium az AJKP-ba felvett tanulókat különböző módon szervezheti kollégiumi csoporttá, illetve foglalkozási csoportokba az alábbiak szerint:
a) az AJKP azonos évfolyamán tanulókból kialakított csoport,
b) az AJKP különböző évfolyamain tanulókból kialakított kollégiumi csoport,
c) az AJKP-ba felvett tanulók olyan foglalkozási csoportokba is szervezhetők, amelyekben a kollégium nem AJKP-s tanulóival együtt vesznek részt, a számukra nyújtott szolgáltatásoknak megfelelően.


2.4. Együttműködés

Az AJKP-ban részt vevő kollégium feladata olyan kapcsolatrendszer megteremtése és működtetése a programban érintett minden szereplő részvételével, amely az AJKP valamennyi folyamatának, sikeres, hatékony működésének alapvető feltétele. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy az alapprogramban meghatározott valamennyi pedagógiai tevékenységet partnerszemléletű együttműködés hassa át.

Az együttműködés területei:
1.    együttműködés a fejlesztésben részt vevők között,
2.    együttműködés a családdal,
3.    együttműködés a programot alapvetően megvalósító kollégiumi nevelőtanárok és középiskolai tanárok között,
4.    együttműködés az intézményi önkormányzatiság szintjein – tanulók, pedagógusok, dolgozók közvetlen részvétele,
5.    együttműködés általános iskolákkal, továbbá más középiskolákkal és kollégiumokkal,
6.    együttműködés szakmai szolgáltatókkal és szakszolgálatokkal,
7.    együttműködés a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal,
8.    együttműködés a területileg illetékes gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel,
9.    együttműködés települési önkormányzatokkal,
10.    együttműködés kisebbségi önkormányzatokkal,
11.    együttműködés civil szervezetekkel,
12.    együttműködés nemzetközi partnerekkel.


3. Az AJKP fő folyamatai, a folyamatok céljai, indikátorai, működtetése során megvalósítandó tevékenységek, tevékenységcsoportok

A 3.1. – 3.9. pontokban foglalt fő folyamatok azok a kulcsfolyamatok, melyek együttesen és komplex alkalmazásban az AJKP céljainak elérését garantáltan biztosítják.
A fő folyamatokban meghatározott tevékenységcsoportokra vonatkozóan rögzített célok elérése érdekében a programban részt vevő intézményeknek tevékenységeik tervezésénél figyelembe kell venniük a helyi sajátosságokat, valamint a tevékenységeik megvalósítása során – azoknak a program célkitűzéseihez való viszonya alapján – folyamatos fejlesztéssel kell biztosítaniuk tevékenységeik hatékonyságát.
Az intézményeknek igazodniuk kell a célok elérését mérhető módon megjelenítő indikátorokhoz. Az egyes indikátoroktól való eltérés kizárólag az AJKP központi irányítója által kijelölt, szakmai háttértámogatást nyújtó szervezet egyedi mérlegelése alapján történhet.
Az alábbiakban leírt tevékenységek rendszerszemléletű komplex alkalmazása az intézmény fejlesztése érdekében követelmény. A tevékenységek részletes tervezése az AJKP programban résztvevő mentor segítségével történik.
A tevékenységek céljainak elérését, az indikátorok teljesülését a program intézményi szintű minőségirányítási programjában kell rögzíteni és a Kt-ban foglaltaknak megfelelően évente értékelni kell. Az intézményi és programszintű helyesbítő tevékenységek meghatározása érdekében a program előrehaladásának felmérését szolgáló vizsgálatok megállapításait is figyelembe kell venni. A program előrehaladását szakmai monitor vizsgálja az intézménnyel együttműködve, a szakmai háttértámogatást nyújtó szervezet megbízásából, az intézményi és programszintű helyesbítő tevékenységek meghatározása érdekében.


3.1. A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata

Cél: Olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelybe foglalt tevékenységek végrehajtásának eredményekképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri és kellő motivációt képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.
Indikátor: Cél az egy évben maximálisan felvehető tanulólétszám felvétele, de annak eléréséig is törekednie kell a kollégiumnak arra, hogy legalábbis növekedjen a megelőző évhez képest a programba jelentkezett tanulók száma.
A tanulók felkutatására, beiskolázására irányuló stratégia kidolgozása és az arra épülő program működtetése érdekében végzett tevékenységek:
a)    stratégia készítése,
b)    a motiváció érdekében végzett tevékenységek,
c)    kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményi szinten a szülőkkel, általános iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, munkaügyi szervezetekkel, civil szervezetekkel, stb.,
d)    kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal, tanulókkal,
e)    az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak.


3.2. Felkészítés folyamata az AJKP-ban való részvételre

3.2.1. Cél: Részvétel a középiskolai életre való felkészítésben, olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek együttműködésben a tanuló családjával és általános iskolájával az AJKP előkészítő évre, illetve nyelvi előkészítő évre vagy kéttannyelvű középiskola 9. évfolyamára készítenek fel az általános iskolai tanulmányok befejező szakaszában, illetve az AJKP első évében.
Indikátor: A megelőző évekhez képest nő a tanulók és családjaik ismerete a programban történő részvétel feltételeiről, a programban résztvevő 9. évfolyamos tanulók iskolai sikerességét jelző folyamatokban pozitív irányú változás tapasztalható.
Az általános iskolai tanulmányok időszakában a középiskolai életre való felkészítés támogatása érdekében végzett tevékenységek: a tanuló felkészítése, tanulmányi, kulturális, mentális szempontból pedagógiailag tervezett foglalkozások, ill. egyéb más formák keretében a családokkal együttműködve.

3.2.2. Cél: Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és a leendő/jelenlegi középiskolával együttműködésben az előkészítő év időszakában a kollégiumban folynak, és az érettségit adó középiskolai tanulmányokra készítenek fel.
Indikátor: Az AJKP előkészítő évfolyamon, vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon vagy a két tannyelvű középiskola 9. évfolyamán tanulmányait folytató tanulók mindegyike beiratkozik középiskolába, vagy folytatja középiskolai tanulmányait.
Az AJKP előkészítő évfolyamon, vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon vagy a két tannyelvű középiskola 9. évfolyamán végzett tevékenységek:
a)    pályaorientáció: integrált osztályokba történő átvétel koordinálása és támogatása,
b)    a célzott középiskola felvételijére való felkészülés támogatása,
c)    stabil élet- és napirend kialakítása.


3.3. A bemeneti mérés folyamata

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében végzett pedagógiai munka tervezését.
Indikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések-értékelések elvégzése, melyek eredményei 100%-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben a szolgáltatások meghatározásához.
A programba belépő tanuló komplex (szociális, kulturális, kompetencia, mentális és tanulmányi) helyzetének, igényeinek felmérésére irányuló tevékenységek a tanulók szolgáltatási szükségleteinek meghatározása érdekében:
a)    mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b)    az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések elvégzése,
c)    az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása.


3.4. Az egyéni fejlesztés folyamata

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést támogató szolgáltatásokban részesül.
Indikátor: A tanulók egyéni fejlesztési terveiben megfogalmazott összes cél a csoportra vetítetten minimum 80%-ban teljesül.
Az egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása a kollégiumi nevelőtanár koordinációjával, a tervezett fejlesztésbe bevont partnerek közreműködésével, valamint további kollégiumi nevelőtanárok, középiskolai tanárok, szükség esetén további szakemberek, továbbá a tanuló és a szülő bevonásával történik. Az így kialakított terv alapján az egyéni fejlesztés megvalósítása és értékelése érdekében végzett tevékenységek:
a)    egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése,
b)    ütemterv készítése az egyéni fejlesztési terv kialakításához,
c)    egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól,
d)    egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében; a tervek megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés, és további szolgáltatások,
e)    folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges irányairól (egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges értékelés, számszerű eredmények),
f)    az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok.


3.5. Az egyéni fejlesztés eszközrendszere

Cél: Olyan eszközrendszer biztosítása, amely a tanuló egyéni fejlesztését szolgálja.
Indikátor: Az egyéni fejlesztési naplóban, az eszközrendszerben rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevétele 100%-ban nyomon követhető.
Az e rendeletben meghatározott valamennyi pedagógiai tevékenység területen – többek között a kollégiumi foglalkozások keret-tervében foglalt témakörök esetében is – a kompetencia alapú fejlesztést és az esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek:
a)    az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése,
b)    tanulási motivációt fejlesztő tevékenységek,
c)    előítéletek kezelése,
d)    multikulturális tartalmak közvetítése,
e)    identitás artikulálása és erősítése,
f)    kortárs-segítés,
g)    tanári patrónusi rendszer működtetése,
h)    önismeret és mentálhigiéné,
i)    a tanulói önkormányzatiság kialakítása, erősítése.


3.6. Pedagógiai környezet

Cél: Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a leghatékonyabb módon folyik.
Indikátor: A tanulók több mint 50%-a javít az előző félévi tanulmányi átlag eredményén, és az e melléklet 2.3. pontjában foglaltak szerint szervezett csoport összesített átlaga meghaladja az előző félévi átlag eredményét.
Inkluzív pedagógiai környezet megteremtését szolgáló módszertanok, valamint a tanuló egyéni és csoportos felkészülését támogató tanulásszervezési keretek alkalmazását támogató tevékenységek:
a)    kooperatív alapelvek mentén szerveződött tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül, kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek keretében),
b)    projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül),
c)    tevékenységközpontú tanulási és tanítási eljárások,
d)    drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása,
e)    családlátogatás,
f)    mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával.


3.7. A tanulói mérés és értékelés folyamata

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanulói teljesítmény mérése és értékelése a tanuló fejlesztését szolgálja.
Indikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések és értékelések elvégzése minimum évente egy alkalommal, melyek eredményei 100%-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben a szolgáltatások meghatározásához.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés minden esetben szükséges valamennyi érintett partner számára. A kompetencia alapú fejlesztés elengedhetetlen eszköze az egyéni képességek feltérképezése, a fejlesztési törekvések kiértékelése, sőt a fejlesztésben résztvevők bevonása az értékelés továbbfejlesztésének folyamatába. Ez biztosítja a fejlesztés számára minél inkább felhasználható, a fejlesztésben részt vevők számára érthető visszajelzéseket.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés tevékenységei:
a)    mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b)    a mérési rendszer eljárásrendjének kialakítása és rögzítése az intézmény minőségirányítási programjában,
c)    az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával, a minőségirányítási programban rögzített eljárásrend szerint a mérések elvégzése:
ca)    kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos standardokkal is összevethető mérése,
cb)    a tanuló szociális helyzetének felmérése.
d)    az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása,
e)    hatékony tanuló-megismerési technikák alkalmazása (spontán és tudatos, pl.: interjú, kérdőív, megfigyelés, dokumentum-elemzés),
f)    a tanulók és családjaik bevonásával a mérésekkel összefüggő visszajelzési rendszer kialakítása, fejlesztése.


3.8. Pályaorientáció

Cél: Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő életpálya sikeres építését szolgálja.
Indikátor: A programban tanulók az érettségit megelőző két tanévre rendelkeznek karriertervvel – célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel –, mely célokat minden tanuló elérte az érettségi időpontjáig.
A továbbtanulási és munkavállalási célok kijelölése érdekében a tanuló két tanévvel az érettségi előtt a nevelésében érintettekkel közösen karriertervet készít az egyéni fejlesztési terv keretei között, mellyel összefüggésben megvalósítandó tevékenységek:
a)    karrierterv készítése a célok, részcélok rögzítésével,
b)    karrierterv céljainak elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása,
c)    karrierterv értékelése és korrekciója.


3.9. Az AJKP folyamatos fejlesztése

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely az intézményben megvalósított AJKP alapú kollégiumi program fejlesztését szolgálja.
Indikátor: Folyamatosan nő az intézménybe jelentkezők száma. Folyamatosan nő a programba felvettek száma az évente meghatározott évfolyamonkénti maximális létszámig. Érettségit szerez az AJKP keretében a programba belépő tanulók minimum 80%-a. A programban részt vevő diákok legalább 15%-a emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tesz. A programban részt vevő diákok körében három év átlagában számítva növekszik a felsőoktatási intézményekbe felvett diákok aránya.
A program folyamatos fejlesztése érdekében intézményen belüli és intézmények között végzett tevékenységek, melyek kiterjednek a program tervezésére, folyamatos belső ellenőrzésére, értékelésére és a tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztésére:
a)    az AJKP fejlesztési stratégia és eszközrendszer (humánerőforrás, szabályozás, tevékenységek) kialakítása és működtetése,
b)    évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása,
c)    a mentori és a program előrehaladásának értékelését szolgáló tevékenységek kihasználása a programfejlesztés érdekében,
d)    a horizontális tanulás működtetése a programban részt vevő intézmények között és az intézményben futó programon belül az intézményfejlesztés érdekében (többek között a jó gyakorlatok leírása, adaptálása, fejlesztő csoportok működtetése a programban részt vevő intézményen belül és intézmények között),
e)    a programban keletkező adatok visszacsatolása a programfejlesztés folyamatába.


AJKP Feladattervező

9M46248_0

Kulcsfolyamatok

Célok

Célindikátor

Tevékenységek

Hónapok

Tevékenység Indikátor

Felelős

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

 

 

 

Az elvégzendő tevékenységek adott havi óraszáma

 

 

A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata

Olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelybe foglalt tevékenységek végrehajtásának eredményekképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri és kellő motivációt képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.

Cél az egy évben maximálisan felvehető tanulólétszám felvétele, de annak eléréséig is törekednie kell a kollégiumnak arra, hogy legalábbis növekedjen a megelőző évhez képest a programba jelentkezett tanulók száma.

Stratégia készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motiváció érdekében végzett tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményi szinten a szülőkkel, általános iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzattal, munkaügyi szervezettekkel, civil szervezetekkel, stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal, tanulókkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészítés folyamata az AJKP programban való részvételre

Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek együttműködésben a tanuló családjával és általános iskolájával, az AJKP előkészítő évre, illetve nyelvi előkészítő évre vagy kéttannyelvű középiskola 9. évfolyamára készítenek fel az általános iskolai tanulmányok befejező szakaszában, illetve az AJKP első évében.

A megelőző évekhez képest nő a tanulók és családjaik ismerete a programban történő részvétel feltételeiről, a programban résztvevő 9. évfolyamos tanulók iskolai sikerességét jelző folyamatokban pozitív irányú változás tapasztalható.

Tanuló felkészítése, tanulmányi, kulturális, mentális szempontból pedagógiailag tervezett foglalkozások, ill. egyéb más formák keretében a családokkal együttműködve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és a leendő/jelenlegi középiskolával együttműködésben az előkészítő év időszakában a kollégiumban folynak, és az érettségit adó középiskolai tanulmányokra készítenek fel.

Az AJKP előkészítő évfolyamon, vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon vagy a kéttannyelvű középiskola 9. évfolyamán tanulmányait folytató tanulók mindegyike beiratkozik középiskolába, vagy folytatja középiskolai tanulmányait.

Pályaorientáció: integrált osztályokba történő átvétel koordinálása és támogatása a 9. előkészítő évfolyam esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A célzott középiskola felvételijére való felkészülés támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabil élet- és napirend kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bemeneti mérés folyamata

Olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében végzett pedagógiai munka tervezését.

Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések-értékelések elvégzése, melyek eredményei 100 %-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben a szolgáltatások meghatározásához..

Mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések elvégzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni fejlesztés folyamata

Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést támogató szolgáltatásokban részesül.

A tanulók egyéni fejlesztési terveiben megfogalmazott összes cél a csoportra vetítetten minimum 80%-ban teljesül.

Egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ütemterv készítése az egyéni fejlesztési terv kialakításához

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében. A tervek megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés, és további szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges irányairól (egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges értékelés, számszerű eredmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni fejlesztés eszközrendszere

Olyan eszközrendszer biztosítása, amely a tanuló egyéni fejlesztését szolgálja.

Az egyéni fejlesztési naplóban, az eszközrendszerben rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevétele 100%-ban nyomon követhető.

Az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulási motivációt fejlesztő tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előítéletek kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturális tartalmak közvetítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitás artikulálása és erősítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortárssegítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári mentori rendszer működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önismeret és mentálhigiéné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulói önkormányzatiság kialakítása, erősítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai környezet

Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a leghatékonyabb módon folyik.

A tanulók több mint 50%-a javít az előző félévi tanulmányi átlag eredményein, és a csoport összesített átlaga meghaladja az előző félévi átlageredményét.

Kooperatív alapelvek mentén szerveződött tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül, kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek keretében)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységközpontú tanulási és tanítási eljárások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családlátogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulói mérés és értékelés folyamata

Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló teljesítmény mérése és értékelése a tanuló fejlesztését szolgálja.

Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések-értékelések elvégzése minimum évente egy alkalommal, melyek eredményei 100%-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben a szolgáltatások meghatározásához.

Mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mérési rendszer eljárásrendjének kialakítása és rögzítése az intézmény minőségirányítási programjában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával, az intézményi minőségirányítási

programban rögzített eljárásrend szerint a mérések elvégzése:

Kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos standardokkal is összevethető mérése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések elvégzése:

A tanuló szociális helyzetének felmérése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékony tanuló-megismerési technikák alkalmazása (spontán és tudatos, pl.: interjú, kérdőív, megfigyelés, dokumentum- elemzés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók és családjaik bevonásával a mérésekkel összefüggő visszajelzési rendszer kialakítása, fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientáció

Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő életpályája sikeres építését szolgálja.

A programban tanulók, az érettségit megelőző két tanévre rendelkeznek karriertervvel
– célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel –, mely célokat minden tanuló elérte az érettségi időpontjáig.

Karrierterv készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrierterv tevékenységeinek megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrierterv értékelése és korrekciója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az AJKP folyamatos fejlesztése

Olyan folyamat kialakítása, amely az intézményben megvalósított AJKP alapú kollégiumi program fejlesztését szolgálja.

Folyamatosan nő az intézménybe jelentkezők száma. Folyamatosan nő a programba felvettek száma az évente meghatározott évfolyamonkénti maximális létszámig. Érettségit szerez az AJKP keretében a programba belépő tanulók minimum 80 %-a. A programban résztvevő diákok legalább 15%-a emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tesz. A programban résztvevő diákok körében három év átlagában számítva növekszik a felsőoktatási intézményekbe felvett diákok aránya.

Az AJKP fejlesztési stratégia és eszközrendszer (humánerőforrás, szabályozás, tevékenységek) kialakítása és működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mentori és a program előrehaladásának értékelését szolgáló tevékenységek kihasználása a programfejlesztés érdekében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A horizontális tanulás működtetése a programban résztvevő intézmények között és az intézményben futó programon belül az intézményfejlesztés érdekében (többek között a jó gyakorlatok leírása, adaptálása, fejlesztő csoportok működtetése a programban résztvevő intézményen belül és intézmények között)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programban keletkező adatok visszacsatolása a programfejlesztés folyamatába

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelethez21A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja

1. Bevezetés

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (továbbiakban: AJKSZP) részt vevő kollégiumoknak az alapprogramban megfogalmazott célkitűzések teljesítése mellett további, a jelen mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.
Az AJKSZP-ben részt vevő kollégiumok az e mellékletben meghatározottaknak megfelelően és a feladattervező alkalmazásával elkészítik a saját kollégiumi pedagógiai programjukat az AJKSZP-ben érintett tanulókra, kollégiumi csoportokra, nevelői tevékenységekre, intézményszervezésre és vezetésre, valamint az intézmény fejlesztésére vonatkozóan.
A programban részt vevő diákok tanulmányaikat szakképző intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás 9. évfolyamán vagy felzárkóztató évfolyamon kezdhetik meg, és az államilag elismert szakképesítés megszerzéséig folytatják.
Az AJKSZP célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a jelenleginél nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen a szakiskolákban.
Az AJKSZP további célja, hogy a célcsoport számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között inkluzív pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve a célcsoport tagjainak szakmához jutását.
Az AJKSZP-ban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok és a tanulókat oktató-nevelő szakiskolák egymással együttműködésben vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulókat államilag elismert szakképesítéshez segítsenek. A kollégiumok és a szakiskolák közös felelőssége különösen az AJKSZP-ba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a diákok, a szülők és a tanárok közötti együttműködés megszervezése és megvalósítása, az inkluzív pedagógiai közeg megteremtése.
Az AJKSZP-ban részt vevő intézményeknek fokozott erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy az AJKSZP jelentős mértékben hozzájáruljon az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekeinek társadalmi felemelkedéséhez.
Az AJKSZP eredményes működésének érdekében követelmény, hogy a fenntartó a Kt. 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve és az AJKSZP-ban részt vevő kollégium működését biztosító alapdokumentumok egymással összhangban legyenek.


2. Az AJKSZP-ban részt vevő kollégium feladatai

2.1. Az AJKSZP-ra épülő helyi kollégiumi pedagógiai program

A programban részt vevő tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése, kulturális javakhoz való hozzáférése érdekében a támogató eszközrendszert és a szolgáltatásokat az intézmény pedagógiai programjában önálló programként kell rögzíteni az e melléklet 3. pontjában felsorolt tevékenységek beépítésével.
Az egyes tevékenységek és szolgáltatások bevezetése és alkalmazása az évente elkészítendő részletes feladatterv szerint történik.

2.2. A nevelés feladatai

Az AJKSZP-ban részt vevő pedagógusok kiválasztásakor a kollégiumnak törekednie kell arra, hogy az AJKSZP megvalósításába bevont pedagógusok képzettsége és kompetenciái összességében alkalmasak legyenek az e rendeletben leírt széles körű pedagógiai tevékenységrendszer megvalósítására.
Az AJKSZP keretei közötti pedagógiai tevékenységrendszer működtetéséhez szükséges elvárások:
A kollégium nevelőtestülete
a)    elfogadja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, törekszik arra, hogy egyénileg felmérje, megismerje, értelmezze és kielégítse szociális, kulturális, és mentális szükségleteiket; képes a tanuló szüleivel vagy gondviselőjével és a tanulóval alkotó együttműködésre mindezen törekvések teljesülése érdekében,
b)    elfogadja, hogy a heterogén tanulócsoportok optimális, az egyéni fejlődést is elősegítő környezetet jelentenek a diákok számára,
c)    kész a kollégiumi tanulás, nevelés szociális közegének megismerésére; képes hatásainak értelmezésére, és a szociális, pedagógiai befolyásolási lehetőségek kiaknázására a segítő partnerekkel együttműködve,
d)    jól felkészült saját tantárgyában, vagy műveltségterületén, képes komplex műveltségterületi tanulói fejlesztő tevékenységekben gondolkodni, s látni a célok, a tartalom és a tanulásszervezés, valamint eredmények közötti összefüggéseket,
e)    érti, elfogadja az AJKSZP és a kollégiumi pedagógiai program prioritásait: ismeri és érti a személyre szabott nevelési szemléletmódot, vagy törekszik megismerésére, annak elfogadására,
f)    törekszik a személyre szabott nevelés gyakorlati megvalósítására a nevelés tervezésében, megvalósításában, fejlesztésében, képes a tanulók egyéni fejlődési igényeire építve a tanulókat önálló, felelős fejlesztő tevékenységekre, tudás-konstruálásra ösztönözni; ismeri, érti a különböző szervezési módok lehetőségeit és korlátait, nem azonosítja a személyre szabottságot az egyéni munkával, képes kooperatív tanulásszervezés ösztönzésére, irányítására, törekszik a fejlesztő, támogató értékelés alkalmazására,
g)    kész a belső együttműködésre, kész együttműködni a munkáját támogató szakemberekkel (mentor, szociális munkás, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi szakember, pszichológus), a szülőkkel és az csoport vagy tanuló szűkebb társadalmi környezetével,
h)    kész az önértékelésre, nyitott mások értékelő visszajelzésére, képes a reflexiók alapján változtatni nézetein és gyakorlatán,
i)    pedagógiai kihívásként értelmezi a programban való részvételt, érdeklődik a pedagógus szakmában felmerülő új megközelítések, új módszerek iránt, kész ezekről párbeszédet folytatni és saját gyakorlatában kipróbálni.
Szükséges az egyes tevékenységek és szolgáltatások éves tervezése során a megfelelő képzettségű és kompetenciájú humánerőforrás-igény áttekintése.

2.3. Csoportszervezés

A kollégiumi csoportszervezés fő irányelve, hogy a kollégiumi csoport az összes tagja számára biztosítsa az e rendeletben foglalt valamennyi feltételt. Ennek figyelembevételével a kollégium az AJKSZP-ba felvett tanulókat különböző módon szervezheti kollégiumi csoporttá, illetve foglalkozási csoportokba az alábbiak szerint:
a)    az AJKSZP azonos évfolyamán tanulókból kialakított csoport,
b)    az AJKSZP különböző évfolyamain tanulókból kialakított csoport,
c)    az AJKSZP-ba felvett tanulók olyan foglalkozási csoportokba is szervezhetők, amelyekben a kollégium nem AJKSZP-s tanulóival együtt vesznek részt, a számukra nyújtott szolgáltatásoknak megfelelően.

2.4. Együttműködés
Az AJKSZP–ban részt vevő kollégium feladata olyan kapcsolatrendszer megteremtése és működtetése a programban érintett minden szereplő részvételével, amely az AJKSZP valamennyi folyamatának sikeres, hatékony működésnek alapvető feltétele. Ennek érdekében elengedhetetlen feltétel, hogy az alapprogramban meghatározott valamennyi pedagógiai tevékenységet partnerszemléletű együttműködés hassa át.
Az együttműködés területei:
a)    együttműködés a fejlesztésben részt vevők között,
b)    együttműködés a családdal,
c)    együttműködés a programot alapvetően megvalósító kollégiumi nevelőtanárok és szakiskolai tanárok között,
d)    együttműködés az intézményi önkormányzatiság szintjein – tanulók, pedagógusok, dolgozók közvetlen részvétele,
e)    együttműködés munkaügyi központokkal,
f)    együttműködés általános iskolákkal, továbbá más szakiskolákkal és kollégiumokkal,
g)    együttműködés szakmai szolgáltatókkal és szakszolgálatokkal,
h)    együttműködés a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal,
i)    együttműködés a területileg illetékes gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel,
j)    együttműködés települési önkormányzatokkal,
k)    együttműködés kisebbségi önkormányzatokkal,
l)    együttműködés civil szervezetekkel,
m)    együttműködés nemzetközi partnerekkel.


3. Az AJKSZP fő folyamatai, a folyamatok céljai, indikátorai, működtetése során megvalósítandó tevékenységek, tevékenységcsoportok

A 3.1–3.9. pontokban foglalt fő folyamatok azok a kulcsfolyamatok, melyek együttesen és komplex alkalmazásban az AJKSZP céljainak elérését garantáltan biztosítják.

A fő folyamatokban meghatározott tevékenységcsoportokra vonatkozóan rögzített célok elérése érdekében a programban részt vevő intézményeknek tevékenységeik tervezésénél figyelembe kell venniük a helyi sajátosságokat valamint a tevékenységeik megvalósítása során – azoknak a program célkitűzéseihez való viszonya alapján – folyamatos fejlesztéssel kell biztosítaniuk tevékenységeik hatékonyságát.

Az intézményeknek igazodniuk kell a célok elérését mérhető módon megjelenítő indikátorokhoz.

Az alábbiakban leírt tevékenységek rendszerszemléletű komplex alkalmazása az intézmény fejlesztése érdekében követelmény. A tevékenységek részletes tervezése az AJKSZP programban részt vevő mentor segítségével történik.

A tevékenységek céljainak elérését, az indikátorok teljesülését a program intézményi minőségirányítási programjában kell rögzíteni és a Kt-ban foglaltaknak megfelelően évente értékelni kell.


3. 1. A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata

Cél: Olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelyben foglalt tevékenységek végrehajtásának eredményekképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri és kellő motivációt képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.
Indikátor: cél az évente maximálisan felvehető tanulólétszám felvételének elérése, de minimum a megelőző évhez képest a programba jelentkezett tanulók száma 10%-kal nő (törtszám esetén minden esetben felfelé kerekítendő).
A tanulók felkutatására, beiskolázására irányuló stratégia kidolgozása és az arra épülő program működtetése érdekében végzett tevékenységek:
a)    stratégia készítése,
b)    a motiváció érdekében végzett tevékenységek,
c)    kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményi szinten a szülőkkel, általános iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, munkaügyi szervezettekkel, civil szervezetekkel stb.,
d)    kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal, tanulókkal,
e)    az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak.


3.2. A felkészítés folyamata az AJKSZP programban való részvételre

Cél: részvétel a szakiskolai életre való felkészítésben, olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és általános iskolájával, valamint szakiskolákkal együttműködve a szakiskola 9. évfolyamára készít fel az általános iskola befejező szakaszában, illetve az AJKSZP első évében.
Indikátor: Valamennyi programba jelentkezett tanuló beiratkozik a szakiskola 9. évfolyamára és a kollégiumba. A megelőző évekhez képest alaposabb ismeretekkel rendelkeznek a tanulók és családjaik a programban történő részvétel feltételeiről, a programban résztvevő 9. évfolyamos tanulók iskolai sikerességét jelző folyamatokban pozitív irányú változás tapasztalható.
A szakiskola életre való felkészítés támogatása érdekében végzett tevékenységek:
a)    az általános iskolai tanulmányok időszakában a tanuló felkészítése, tanulmányi, kulturális, mentális szempontból pedagógiailag tervezett foglalkozások, ill. egyéb más formák keretében a családokkal együttműködve,
b)    az AJKSZP első évében stabil élet- és napirend kialakítása.


3.3. A bemeneti mérés folyamata

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében végzett pedagógiai munka tervezését.
Indikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések és értékelések elvégzése, melyek eredményei 100 %-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben a szolgáltatások meghatározásához.
A programba belépő tanuló komplex (szociális, kulturális, képességbeli, mentális és tanulmányi) helyzetének, igényeinek felmérésére irányuló tevékenységek a tanulók szolgáltatási szükségleteinek meghatározása érdekében:
a)    mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b)    az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések elvégzése,
c)    az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása.


3.4. Egyéni fejlesztés folyamata

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést támogató szolgáltatásokban részesül.
Indikátor: A tanulók egyéni fejlesztési terveiben megfogalmazott összes cél a csoportra vetítetten minimum 80%-ban teljesül.
Az egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása a kollégiumi nevelőtanár koordinációjával, a tervezett fejlesztésbe bevont partnerek közreműködésével, valamint további kollégiumi nevelőtanárok, szakiskolai tanárok, szükség esetén további szakemberek, pszichológus és fejlesztőpedagógus, továbbá a tanuló és a szülők bevonásával történik. Az így kialakított terv alapján az egyéni fejlesztés megvalósítása és értékelése érdekében végzett tevékenységek:
a)    az egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése,
b)    ütemterv készítése az egyéni fejlesztési terv kialakításához,
c)    egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól,
d)    egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében, a tervek megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés, és további szolgáltatások,
e)    folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges irányairól (egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges értékelés, számszerű eredmények),
f)    az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok.


3.5. Egyéni fejlesztés eszközrendszere

Cél: Olyan eszközrendszer biztosítása, amely a tanuló egyéni fejlesztését szolgálja.
Indikátor: Az egyéni fejlesztési naplóban, az eszközrendszerben rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevétele 100% -ban nyomon követhető.
Az alapprogramban meghatározott valamennyi pedagógiai tevékenység területen – többek között a kollégiumi foglalkozások keret-tervében foglalt témakörök esetében is – a kompetencia alapú fejlesztést és az esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek:
a)    az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése,
b)    tanulási motivációt fejlesztő tevékenységek,
c)    előítéletek kezelése,
d)    multikulturális tartalmak közvetítése,
e)    identitás artikulálása és erősítése,
f)    kortárs-segítés,
g)    tanári mentori rendszer működtetése,
h)    önismeret és mentálhigiéné,
i)    a tanulói önkormányzatiság kialakítása, erősítése.


3.6. Pedagógiai környezet

Cél: Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a leghatékonyabb módon folyik.
Indikátor: A tanulók több mint 50%-a javít az előző félévi tanulmányi átlag eredményén, és az e melléklet 2.3. pontjában foglaltak szerint szervezett csoport összesített átlaga meghaladja az előző félévi átlageredményét.
Inkluzív pedagógiai környezet megteremtését, a tanuló egyéni és kiscsoportos (4-6 fő) felkészülését támogató tanulásszervezést szolgáló tevékenységek:
a)    kooperatív alapelvek mentén szerveződött tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül, kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek keretében),
b)    projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül),
c)    tevékenységközpontú tanulási és tanítási eljárások,
d)    drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása,
e)    családlátogatás,
f)    mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával.


3.7. A tanulói mérés és értékelés folyamata

Cél: Olyan folyamatok kialakítása, integrálása az intézmény minőségirányítási programjába (meglétük esetén azonosításuk és megjelölésük az intézmény minőségirányítási programjában), amelyek elvégzése – a tanulói teljesítmény mérése és értékelése – a tanuló fejlesztését szolgálják.
Indikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések és értékelések elvégzése, melyek eredményei, 100%-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben szolgáltatások meghatározásához.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés minden esetben szükséges valamennyi érintett partner számára. A kompetencia alapú fejlesztés elengedhetetlen eszköze az egyéni képességek feltérképezése, a fejlesztési törekvések kiértékelése, sőt a fejlesztésben részt vevők bevonása az értékelés továbbfejlesztésének folyamatába. Ez biztosítja a fejlesztés számára minél inkább felhasználható, a fejlesztésben részt vevők számára érthető visszajelzéseket.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés tevékenységei:
a)    mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása, és integrálása, valamint azonosítása, megjelölése az intézmény minőségirányítási programjában,
b)    az intézmény azonosított és megjelölt mérőeszközeinek használatával mérések elvégzése:
ba)    kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos standardokkal is összevethető mérése érdekében,
bb)    a tanuló szociális helyzetének felmérése érdekében,
c)    az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása,
d)    hatékony tanuló-megismerési technikák alkalmazása (spontán és tudatos, pl.: interjú, kérdőív, megfigyelés, dokumentum-elemzés),
e)    a tanulók és családjaik bevonásával a mérésekkel összefüggő visszajelzési rendszer kialakítása, fejlesztése.


3.8. Pályaorientáció

Cél: Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő életpálya sikeres építését szolgálja.
Indikátor: A programban tanulók a szakiskola 10. évfolyamának végén rendelkeznek karriertervvel – célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel –, a célokat minden tanulónak el kell érnie a szakképzettségének megszerzéséig.
A munkavállalási célok kijelölése érdekében a programban tanulók a szakiskola 10. évfolyamának végén az egyéni fejlesztési terv keretei között karriertervet készítenek a nevelésükben érintettekkel közösen. A karriertervben a célokat, részcélokat és ezek megvalósítását szolgáló tevékenységeket rögzítik. A karrierterv sikeres megvalósítása érdekében megvalósítandó tevékenységek:
a)    munkaerő-piaci helyzetfelmérés,
b)    pályaorientációs vizsgálat a munkaügyi központ bevonásával,
c)    diákmunka szervezése,
d)    tanulmányi csereprogram szakma megismerés céljából,
e)    karrierterv készítése,
f)    a karrierterv tevékenységeinek megvalósítása,
g)    a karrierterv értékelése és korrekciója.


3.9. Az AJKSZP folyamatos fejlesztése

Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely az intézményben folyó AJKSZP program fejlesztését szolgálja.
Indikátor: Folyamatosan nő az intézménybe jelentkezők száma. Folyamatosan nő a programba felvettek száma a maximálisan a bevonható létszámig. Szakképzettséget szerez az AJKSZP keretében a programba belépő tanulók minimum 85%-a.
Az intézményi program folyamatos fejlesztése érdekében intézményen belüli és intézmények között végzett tevékenységek, melyek kiterjednek a program tervezésére, folyamatos belső ellenőrzésére, értékelésére és a tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztésére:
a)    az AJKSZP fejlesztési stratégia és eszközrendszer (humánerőforrás, szabályozás, tevékenységek) kialakítása és működtetése,
b)    évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása,
c)    a mentori és a program előrehaladásának értékelését szolgáló tevékenységek kihasználása a programfejlesztés érdekében,
d)    a horizontális tanulás működtetése a programban részt vevő intézmények között és az intézményben futó programon belül az intézményfejlesztés érdekében (többek között a jó gyakorlatok leírása, adaptálása, fejlesztő csoportok működtetése a programban részt vevő intézményen belül és intézmények között),
e)    a programban keletkező adatok visszacsatolása a programfejlesztés folyamatába.

AJKSZP Feladattervező


9M46263_0

Kulcsfolyamatok

Célok

Célindikátor

Tevékenységek

Hónapok

Tevékenység Indikátor

Felelős

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata

Olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelybe foglalt tevékenységek végrehajtásának eredményekképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri, kellő motivációt képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.

Az évente maximálisan felvehető tanulólétszám felvételének elérése, de minimum a megelőző évhez képest a programba jelentkezett tanulók száma 10 %-kal nő (törtszám esetén minden esetben felfelé kerekítendő).

Stratégia készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motiváció érdekében végzett tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményi szinten a szülőkkel, általános iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, munkaügyi szervezettekkel, civil szervezetekkel stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal, tanulókkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felkészítés folyamata az AJSZKP programban való részvételre

Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és általános iskolájával, valamint szakiskolákkal együttműködve a szakiskola 9 évfolyamára készít fel az általános iskola befejező szakaszában, illetve az AJKSZP első évében.

Valamennyi programba jelentkezett tanuló beiratkozik a szakiskola 9. évfolyamra és a kollégiumba

A megelőző évekhez képest alaposabb ismeretekkel rendelkeznek a tanulók és családjaik a programban történő részvétel feltételeiről, a programban résztvevő 9. évfolyamos tanulók iskolai sikerességét jelző folyamatokban pozitív irányú változás tapasztalható.

Az általános iskolai tanulmányok időszakában a tanuló felkészítése, tanulmányi, kulturális, mentális szempontból pedagógiailag tervezett foglalkozások, ill. egyéb más formák keretében a családokkal együttműködve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az AJKSZP első évében stabil élet- és napirend kialakítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bemeneti mérés folyamata

Olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében végzett pedagógiai munka tervezését.

Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések és értékelések elvégzése, melyek eredményei 100%-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben a szolgáltatások meghatározásához.

Mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések elvégzése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni fejlesztés folyamata

Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést támogató szolgáltatásokban részesül.

A tanulók egyéni fejlesztési terveiben megfogalmazott összes cél, a csoportra vetítetten minimum 80%-ban teljesül.

Egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ütemterv készítése az egyéni fejlesztési terv kialakításához.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervek megvalósulásának érdekében differenciált

tanulásszervezés, és további szolgáltatások.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges irányairól (egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges értékelés, számszerű eredmények).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni fejlesztés eszközrendszere

Olyan eszközrendszer biztosítása, amely a tanuló egyéni fejlesztését szolgálja.

Az egyéni fejlesztési naplóban, az eszközrendszerben rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevétele 100 % -ban nyomon követhető.

Az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulási motivációt fejlesztő tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előítéletek kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturális tartalmak közvetítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitás artikulálása és erősítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortárs-segítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári mentori rendszer működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önismeret és mentálhigiéné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulói önkormányzatiság kialakítása, erősítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai környezet

Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a leghatékonyabb módon folyik.

A tanulók több mint 50%-a javít az előző félévi tanulmányi átlag eredményén, és a csoport összesített átlaga meghaladja az előző félévi átlageredményét.

Kooperatív alapelvek mentén szerveződött tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül, kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek keretében)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson, csoportfoglalkozáson kívül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységközpontú tanulási és tanítási eljárások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családlátogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulói mérés és értékelés folyamata

Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanulói teljesítmény méréseés értékelése a tanuló fejlesztését szolgálja.

Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált vagy létező mérések-értékelések elvégzése, melyek eredményei, 100%-ban hasznosulnak az egyéni fejlesztési tervekben szolgáltatások meghatározásához.

Mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,valamint integrálása,azonosítása megjelölése az intézmény minőségirányítási programjában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény azonosított és megjelölt mérőeszközeinek használatával mérések elvégzése a

Kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos standardokkal is összevethető mérése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény azonosított és megjelölt mérőeszközeinek használatával mérések elvégzése, a tanuló szociális helyzetének felmérése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értékelési eredmények alapján szükségletek azonosítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékony tanuló-megismerési technikák

alkalmazása (spontán és tudatos, pl.: interjú, kérdőív, megfigyelés, dokumentumelemzés).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók és családjaik bevonásával a mérésekkel összefüggő visszajelzési rendszer kialakítása, fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientáció

Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő életpályája sikeres építését szolgálja.

A programban tanulók a szakiskola 10. évfolyamának végén rendelkeznek karriertervvel
– célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel –, mely célokat minden tanuló eléri a szakképzettségének megszerzéséig.

Munkaerő-piaci helyzetfelmérés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientációs vizsgálat a munkaügyi központ bevonásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diákmunka szervezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi csereprogram szakma megismerés céljából

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrierterv készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrierterv tevékenységeinek megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrierterv értékelése és korrekciója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az AJKSZP folyamatos fejlesztése

Olyan folyamat kialakítása, amely az intézményben folyó AJKSZP program fejlesztését szolgálja.

Folyamatosan nő az intézménybe jelentkezők száma. Folyamatosan nő a programba felvettek száma a maximálisan bevonható létszámig. Szakképzettséget szerez a programba belépő tanulók minimum 85 %-a.

Az AJKSZP fejlesztési stratégia és eszközrendszer (humánerőforrás, szabályozás, tevékenységek) kialakítása és működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mentori és a program előrehaladásának értékelését szolgáló tevékenységek kihasználása a programfejlesztés érdekében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A horizontális tanulás működtetése a programban résztvevő intézmények között és az intézményben futó programon belül az intézményfejlesztés érdekében (többek között a jó gyakorlatok leírása, adaptálása, fejlesztő csoportok működtetése a programban résztvevő intézményen belül és intézmények között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programban keletkező adatok visszacsatolása a programfejlesztés folyamatába

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 31. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 9. § (3) bekezdését.

2

Az 1. § a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 44/2002. (VI. 18.) OM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdésének b) pontját a 9/2004. (III. 8.) OM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (2) bekezdése a 9/2004. (III. 8.) OM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 9/2004. (III. 8.) OM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (4) bekezdése a 9/2004. (III. 8.) OM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (5) bekezdése a 9/2004. (III. 8.) OM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § a 9/2004. (III. 8.) OM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § 3. pontja a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5/A. §-t a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 5. §-a iktatta be.

15

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 77. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. számú melléklet a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. számú melléklet a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. számú mellékletet a 44/2002. (VI. 18.) OM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. számú mellékletet a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

20

Az 5. számú mellékletet a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 6. számú mellékletet a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére