• Tartalom

2001. évi VI. törvény

2001. évi VI. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról1

2001.03.20.

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény (a továbbiakban: Já.tv.) 19. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél e törvény melléklete szerinti vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tenni.''

2. § (1) A Já.tv. 22. §-ának (2)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) Az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot – kivéve a hozzátartozó vagyonnyilatkozatát – az Országgyűlés elnöke nyilvánosságra hozza. A hozzátartozó vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága őrzi.
(3) A képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(4) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az Országgyűlés elnökénél bárki kezdeményezheti. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. Az eljárás kezdeményezése esetén az Országgyűlés elnöke haladéktalanul átadja az ügyet megvizsgálásra az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának. A bizottság eljárására a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az irányadó.
(5) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának felhívására a képviselő köteles saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről a bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a bizottság által megállapított tényekről soron következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést.''

(2) A Já.tv. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az azonosító adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.''

3. § A Já.tv. 1. számú melléklete helyébe az e törvény melléklete szerinti melléklet lép.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a Já.tv. 16. §-a (1) és (2) bekezdésének, valamint a 19. § (1) bekezdése második mondatának szövegéből az ,,1. számú'' szövegrész, továbbá a Já.tv. 2. számú melléklete a hatályát veszti.

(2) A képviselőnek az e törvény szerinti vagyonnyilatkozatot első alkalommal a törvény hatálybalépését követő harminc napon belül kell tennie.

Melléklet a 2001. évi VI. törvényhez

,,
Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő,
valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó:2
a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. Az országgyűlési képviselő neve: ............
3. A házas-/élettárs neve: .....................
4. A gyermek neve: .............................


A) Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I.

Ingatlanok3

1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
........................................
b) Az ingatlan területnagysága:
........................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
........................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
........................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ......................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):
........................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
........................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
........................................

2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
........................................
b) Az ingatlan területnagysága:
........................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
........................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
........................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ......................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):
........................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
........................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
........................................

3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
........................................
b) Az ingatlan területnagysága:
........................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
........................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
........................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ......................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):
........................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
........................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
........................................

4.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
........................................
b) Az ingatlan területnagysága:
........................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
........................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
........................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ......................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):
........................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
........................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
........................................

II.

Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: ....................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
b) tehergépjármű, autóbusz: ............... típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
c) motorkerékpár: ........................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus
a szerzés ideje, jogcíme: .............. típus

2. Vízi vagy légi jármű:
a) jellege: ...............................
típusa: ................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............
b) jellege: ...............................
típusa: ................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:
................... megnevezés ....... db
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
................... megnevezés ....... db
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
................... megnevezés ....... db
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
b) gyűjtemény:
................... megnevezés ....... db
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
................... megnevezés ....... db
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
................... megnevezés ....... db
a szerzés ideje, jogcíme: ..............

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:
a) megnevezés: .............................
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
b) megnevezés: .............................
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
c) megnevezés: .............................
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
d) megnevezés: .............................
a szerzés ideje, jogcíme: ...............
e) megnevezés: .............................
a szerzés ideje, jogcíme: ...............

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):
megnevezés: ................................
névérték, biztosítási összeg: ..............
megnevezés: ................................
névérték, biztosítási összeg: ..............
megnevezés: ................................
névérték, biztosítási összeg: ..............
megnevezés: ................................
névérték, biztosítási összeg: ..............
megnevezés: ................................
névérték, biztosítási összeg: ..............

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:
......................................... Ft

7. A mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó készpénz:
......................................... Ft

8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban: .........................
devizában (forintértéken): .........
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ..... Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladja:
megnevezés: ...........................
megnevezés: ...........................
megnevezés: ...........................
megnevezés: ...........................
megnevezés: ...........................

III.

Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............ forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ...... forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ......................... forint

IV.

Egyéb közlendők

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................


B)4 Rész

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(az országgyűlési képviselői tiszteletdíján kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása: ....................
Munkahelye: .........................
Szünetelteti-e foglalkozását: igen nem
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ......... Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: ...............
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): .......
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .................................
d) A jövedelem (bruttó) összege: ......... Ft

a) A tevékenység megnevezése: ...............
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): .......
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .................................
d) A jövedelem (bruttó) összege: ......... Ft

a) A tevékenység megnevezése: ...............
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): .......
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .................................
d) A jövedelem (bruttó) összege: ......... Ft


C) Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.

1. Gazdasági társaság neve: .....................
2. Gazdasági társaság formája: ..................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..........................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ......... %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .................

II.

1. Gazdasági társaság neve: .....................
2. Gazdasági társaság formája: ..................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..........................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ......... %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .................

III.

1. Gazdasági társaság neve: .....................
2. Gazdasági társaság formája: ..................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..........................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ......... %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .................

IV.

1. Gazdasági társaság neve: .....................
2. Gazdasági társaság formája: ..................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..........................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ......... %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .................

V.

1. Gazdasági társaság neve: .....................
2. Gazdasági társaság formája: ..................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..........................................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ......... %
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............... %
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .................


D)5 Rész

KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy képviselőcsoportjától,
illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a képviselő munkájának ellátásához szükséges
vagy azzal szoros összefüggésben lévő juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
-------------------
A juttatás ideje A juttatás megnevezése A juttatás értéke
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------


E)6 Rész

KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőnek képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékairól
és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartozó ingyenes juttatásairól (a továbbiakban: ajándék)
-------------------
Az ajándékozás ideje Az ajándék megnevezése Az ajándék értéke
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------

* * *

Kelt: ............., ...... év ............ hó ...... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élő házas-/élettársam, ...................
valamint a velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m, ...............
nyilatkozatát/nyilatkozatait.7

Jelen nyilatkozatomat, mint ................... országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs/gyermek adom.8

.........
aláírás9''
1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. március 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. március 20. A törvényt a 2012: XXXVI. törvény 160. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte 2012. április 20. napjával.

2

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!

3

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!

4

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

5

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

6

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

7

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!

8

Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!

9

Kiskorú gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére