• Tartalom

7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet

7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet

az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmények igénybevételi rendjéről1

2009.01.01.

Az állami vezetői juttatások jogosultsági feltételeiről szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt feladatkörben és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:2

A rendelet hatálya

1. § (1)3 A rendelet hatálya alá tartozó igényjogosultak – egységes térítési díjak mellett –;

a) az állami vezető, a kormánybiztos, a miniszteri biztos és a miniszterelnöki megbízott [Korm. r. 13. § (1) bek.];

b) az 1. számú mellékletben felsorolt közjogi tisztviselő, valamint a 2. számú mellékletben felsorolt külön jogszabály által e juttatásra feljogosított vezető;

c) – szabad férőhely esetén –

ca) az Országgyűlés állandó bizottságának elnöke,

cb) a minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője, a nagykövet, a kormányfőtanácsadó, a miniszteri főtanácsadó, politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,

cc)4 a központi hivatal, a regionális államigazgatási szerv és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetője és helyettese,

cd) a 45% és ennél magasabb vezetői pótlékkal besorolt bíró, a magasabb vezető állású ügyész, az Országos igazságszolgáltatási Tanács bíró tagja és a Hivatalának főosztályvezetője,

ce) a tábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság főkapitánya, helyettese, főigazgatója, a Köztársasági Őrezred parancsnoka, a megyei (fővárosi) főkapitány és helyettese, a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Felderítő Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatója és helyetteseik, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója és helyettese, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és helyettese, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka és főigazgatója, a Határőrség országos parancsnoka és helyettese,

cf) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szerv vezetője, helyettese és igazgatója, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatója és helyettese,

cg) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, monetáris tanácsának és felügyelő bizottságának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagja, az állami egyetem és főiskola rektora,

ch) a miniszterelnök, miniszter meghívott vendége,

ci) a nyugalmazott állami vezető;

d) az a)–c) alatti személlyel együtt üdülő az 5. § (3) bekezdés A) pontja szerinti hozzátartozója.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az állami vezetői üdültetést végző üdültetési intézményeknek közigazgatási üdültetési rendszerben történő hasznosítására.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a)–b)5

c)6 üdültetési intézmény: az állami vezetők üdültetését a Kormány Központi Üdülőjében (Balatonőszöd), a Honthy Villában (Tihany) biztosító üdülő;

d) üdülési szezon időszakok: az állami vezetők szervezett és intézményes üdültetésére kijelölt, naptárilag meghatározott időszak:

da)7 iskolai tanítási szünet meghatározásától függően – eltérő térítési díjú elő-, fő- és utószezonra osztott – nyári üdülési szezon,

db) húsvéti ünnepek,

dc) pünkösdi ünnepek,

de) téli üdülés;

e) üzleti célú hasznosítás: az üdültetési intézménynek az üdültetési szezon időszakon kívül oktatási, továbbképzési, konferencia- és egyéb kereskedelmi célú hasznosítása;

f) szezonon kívüli üzemeltetési idő: az üdülési szezon időszakokon felül, az az időszak (pl. hétvégén), amikor üdültetés céljára – szabad férőhely esetén – az üdültetési intézmény az igényjogosultakat fogadni tudja;

g) üdülési térítési díj: olyan egy napra számított díj, amely a szállásköltséget, az üdültetési intézmény által biztosított vagy a beutalt által kiválasztott menü – napi háromszori – étkezési költségét, valamint az üdülési intézmény – külön díjfelszámítás nélkül történő – használatával járó költségeket tartalmazza.

A beutalás

3. § (1)8 Az éves üdülési tervet a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelős államtitkára (a továbbiakban: államtitkár) január 31-ig határozza meg és gondoskodik annak az igényjogosultak számára történő megismertetéséről.

(2)9 Az igényjogosult részére az üdülési igénybejelentő lapot, a beutalókat, valamint a befizetéshez igényelt csekket az államtitkár adja ki. Az igényjogosulttal együtt üdülőhasználatra jogosult nem rendelkezik önálló üdülési joggal és önálló elhelyezési igénnyel.

(3)10 Az államtitkár az igénybejelentésekre figyelemmel összeállítja az üdülési névjegyzéket és az üdülés igénybevételére vonatkozó egyéb igényekkel együtt eljuttatja az üdülők igazgatóinak.

(4)11 Amennyiben az igényjogosultak száma meghaladja a szálláshelyek (lakosztályok) számát, az üdülési névjegyzéket az állami tisztségviselői rangsor szerint kell összeállítani. Az aktív igényjogosultak üdülési igénybejelentése elsőbbséget élvez a nyugdíjasokkal szemben. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a volt közjogi tisztségviselőkre.

(5)12 Az állami vezetői üdültetés elsősorban az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontban foglalt igényjogosultak pihenését szolgálja.

Az igénybevétel mértéke

4. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott igényjogosultak és a Kormány tagjai az üdültetési intézményt a nyári üdülési szezonban négy hétre, valamint a többi üdülési szezonok időszakaiban a nyitva tartás időtartamára, továbbá a szezonon kívüli üzemeltetési idő alatt vehetik igénybe.

(2)13 Az 1. § (1) bekezdés b)–c) pontjában felsorolt további igényjogosultak az üdültetési intézményt a nyári üdültetési szezonban két hét időtartamra, turnusokhoz kötötten; valamint többi üdülési szezonok időszakaiban a nyitva tartás időtartamára, továbbá a szezonon kívüli üzemeltetési idő alatt vehetik igénybe. Szabad férőhely esetén történő igénybevétel nem számít bele az éves igényjogosultság mértékébe. Az igényjogosultsági idő kihasználása után – kivéve a nyári szezon első és utolsó turnusát – bejelentett igény esetén a szolgáltatás a kereskedelmi kategória szerint meghatározott áron vehető igénybe.

(3)–(4)14

(5)15 Az államtitkár nyilvántartást vezet az 1. § (1) bekezdés a)c) pontja szerinti igényjogosultsággal rendelkező személyekről, és a rendelet hatálya alá tartozó üdüléseikről.

Térítési díjak

5. § (1)16 Az államtitkár az üdülési térítési díjakat évente november 20-ig – a tárgyévet követő évre – megállapítja.

(2)17 A vendéglátás során érvényesítendő (különösen: az étkezéshez felszolgált ital, szobába bekészített vagy vendéglátó helyeken fogyasztott ellátás stb.) árakat, valamint a térítésköteles üdülői szolgáltatások díjait (különösen: az eszközök használatáért, illetve egyéb külön szolgáltatásokért felszámítható díjakat stb.) és üdülőhasználati díjat az államtitkár jóváhagyásával a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság főigazgatója állapítja meg. A térítésköteles üdülői szolgáltatások díjai az üdülési beutaló mellékleteként, az üdülési tájékoztatóban, illetve a recepción állnak rendelkezésre.

(3)18 A térítési díjak megállapítása az alábbi kategóriákra vonatkozik:

A) igényjogosulti kategória:

1. igényjogosult,

2. igényjogosult hozzátartozója: házastárs, élettárs, jegyes, gyermek, más egyeneságbeli rokon, testvér, gyermek házastársa;

B) egyéb kategória:

Az A) kategóriába nem tartozó személy.

(4) Fél adagos ellátást 12 éves korig vehető igénybe a besorolási kategóriáknak megfelelő 50%-os mérsékelt áron.

(5) A külföldi csereüdülésben résztvevők térítési díjait az érvényes megállapodások határozzák meg.

(6) Az igényjogosult a térítési díjat, az igénybe vett térítésköteles szolgáltatások díját, a 6. § (1) bekezdése szerinti üdülőhasználati díjat, valamint a vendéglátási szolgáltatások árát legkésőbb az üdülőből való távozásakor fizeti meg. A fizetés készpénzkímélő fizetési módon is teljesíthető.

Az igénybevétel szabályai

6. § (1) Az igényjogosultak – a beutalt üdülőhasználatra jogosultakon kívül – az üdülő területén az érvényes díjfizetési feltételeknek megfelelő üdülőhasználati díj megfizetése ellenében fogadhatnak vendégeket. Az üdülőhasználati díj az üdülő területén igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások átalánydíja.

(2) Vendéget kizárólag igényjogosult személy fogadhat. A vendég érkezését az üdülő recepcióján kell előzetesen bejelenteni. A portaszolgálat a vendég beléptetését az érvényes őrutasítás alapján végzi. A vendég köteles az üdülő igénybevételi rendjét betartani, az üdülő területén bekövetkezett károkért az igényjogosulttal egyetemlegesen felel.

(3) Az üdülő megfelelő szolgáltatási színvonalának biztosítása érdekében a vendég étkezési és szállásigényét két nappal az érkezés előtt a recepción be kell jelenteni. Szállásigénnyel nem járó étkezések igénybevétele külön árjegyzék alapján történik.

(4) Az üdülési intézmény az üdülési szezonális időszak, valamint üzemeltetési idő alatt az igényjogosultak nyugalmának biztosítása érdekében a sajtó és elektronikus médiák képviselőit tájékoztatja arról, hogy e személyeknek az üdülőkben történő fogadására nincs lehetőség.

(5) Az üdülő területére állatok bevitele az üdülés nyugalmának biztosítása, valamint higiénés okok miatt tilos.

(6)19 Az üdülési intézmények a 24/1997. (III. 26.) BM rendelet 1. § e) pontja alapján az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítménynek minősülnek. Az üdülési intézménybe a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja szerinti jogosultságot igazoló biztonsági okmánnyal vagy az őrszolgálat engedélyével lehet belépni.

Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának a Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ igénybevételének rendjéről szóló 4/1996. (IV. 15.) szabályzata és módosításai hatályát veszti.

(2)20 Az államtitkár a rendelet hatálybalépése után bekövetkező jogszabályi változásoknak megfelelően tájékoztató jelleggel közzéteszi a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében az 1–2. számú mellékletben foglalt jogosultak jegyzékét.

(3)21 Az államtitkár a jogszabályi változások és a személyügyi intézkedéseknek megfelelően – a 3. § (4) bekezdésében foglalt feladatköre ellátása érdekében – vezeti, és évenként a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében közzéteszi az állami vezetői protokoll listát. A névjegyzék tartalmazza – rangfokozatonként – az állami vezetői jogosultsággal rendelkező személyek nevét, beosztását, kinevezésének (megbízásának, jogosultsága megszerzésének) idejét.

1. számú melléklet a 7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelethez22

Közjogi tisztségviselők

Állami tisztség

Jogosultságról rendelkező jogszabály

Alkotmánybíróság elnöke

2000. évi XXXIX. törvény 24. § (1) bekezdés

Köztársasági elnök

2000. évi XXXIX. tv. 11. § (1) bek.

Miniszterelnök

2000. évi XXXIX. tv. 20. § (2) bek.

Országgyűlés elnöke

2000. évi XXXIX. tv. 24. § (1) bek.

Legfelsőbb Bíróság elnöke

2000. évi XXXIX. tv. 26. § (1) bek.

2. számú melléklet a 7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelethez23

Jogszabály alapján állami vezetői juttatásra jogosult személyek

Állami tisztség

Jogosultságról rendelkező jogszabály

Az Alkotmánybíróság helyettes elnöke és tagjai

1989. évi XXXII. tv. 13. §

Állami Számvevőszék elnöke

1989. évi XXXVIII. tv. 14. §

Állami Számvevőszék elnökhelyettesei

1989. évi XXXVIII. tv. 14. § (1) bek.

Állami Számvevőszék számvevő igazgató

1989. évi XXXVIII. tv. 14. § (5) bek.

Országgyűlés alelnökei

1990. évi LVI. tv. 1. § (6) bek.

Az Alkotmánybíróság Hivatalának vezetője

1992. évi XXIII. tv. 1. § (3) bek.

Országgyűlés Hivatala vezetője

1992. évi XXIII. tv. 1. § (3) bek.

Országgyűlés Hivatala vezetőhelyettese

1992. évi XXIII. tv. 1. § (3) bek.

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

1993. évi XLVI. tv. 4. § (3) bek.

Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesei

1993. évi XLVI. tv. 4. § (3) bek.

Állampolgári jogok országgyűlési biztosa

1993. évi LIX. tv. 9. § (1) bek.

Adatvédelmi biztos

1993. évi LIX. tv. 9. § (1) bek.

Az országgyűlési biztos általános helyettese

1993. évi LIX. tv. 9. § (1) bek.

Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

1993. évi LIX. tv. 9. § (1) bek.

Legfőbb ügyész

1994. évi LXXX. tv. 46/B. § (2) bek.

Legfőbb ügyész helyettesei

1994. évi LXXX. tv. 46/B. § (2) bek.

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája főigazgatója

1996. évi I. tv. 32. § (10) bek.

Országos Rádió és Televízió Testület elnöke

1996. évi I. tv. 39. § (1) bek.

Országos Rádió és Televízió Testület tagjai

1996. évi I. tv. 39. § (1) bek.

Gazdasági Versenyhivatal elnöke

1996. évi LVII. tv. 42. §

Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

1996. évi LVII. tv. 42. §

Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese

1997. évi LXVII. tv. 101. § (2) bek.

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetője

1997. évi LXVII. tv. 101. § (2) bek.

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetőhelyettese

1997. évi LXVII. tv. 101. § (2) bek.

Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője

2000. évi XXXIX. tv. 10. § (4) bek.

Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőhelyettese

2000. évi XXXIX. tv. 10. § (4) bek.

Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója

87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet

Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettesei

87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet

Közbeszerzések Tanácsának elnöke, főtitkára, a döntőbizottság elnöke

2003. évi CXXIX. törvény 377. § (3) bekezdése,
394. § (2) bekezdés, 395. § (5) bekezdés

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának elnöke és a főigazgató

1999. évi CXXIV. törvény 8. § a) pont

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke és tagjai, a Hatóság főigazgatója

2003. évi C. törvény 14. § (1) bekezdés,
18. § a) pont, 2006. évi LVII. törvény 72. §

Magyar Energia Hivatal elnöke és elnökhelyettese

2001. évi CX. törvény 7. § (1) bekezdés

Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és elnökhelyettese

2006. évi LVII. törvény 72. §

Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke

2006. évi LVII. törvény 72. §

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

2

A felhatalmazó rendelkezés az 5/2005. (VI. 30.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdésének cc) alpontja a 9/2008. (XII. 31.) MeHVM rendelet 1. §-ának 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § a)–b) pontját a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § c) pontja az 5/2005. (VI. 30.) MeHVM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § d) pontjának da) alpontja a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (4) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (5) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (3)–(4) bekezdését a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (2) bekezdése az 5/2005. (VI. 30.) MeHVM rendelet 6. §-a és a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 4. §-ával megállapított és a Magyar Közlöny 2007. évi 110. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

19

A 6. § (6) bekezdése az 5/2005. (VI. 30.) MeHVM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (2) bekezdése a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 2. melléklet a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére