• Tartalom

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól1

2021.10.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §2 Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát a Vht. 34/A. §-a alapján általános költségátalány illeti meg.

2. § (1)3 Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.

(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. § (1) Az általános költségátalány összegét a Vht. 34/A. §-ának (3) bekezdése alapján kell megállapítani.

(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. § Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.

4/A. §4 Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.

5. § A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.

6. §5

7. § (1)6 A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára.

(2)7 A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles kezelni.

8. § (1)8 A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.

(2)9 Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.

(3)10 A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti összesítéseket megőrizni.

9. §11

A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból betekinthet.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy azokban az 5. § szerinti első érdemi intézkedésnek a rendelet hatálybalépése utáni első érdemi intézkedés minősül.

(3)12 E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (4) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

(4)13 E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését14 követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.

3

A 2. § (1) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. §-t a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § (1) bekezdése a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § (1) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (2) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (3) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (3) bekezdésének utolsó mondatát a 20/2001. (XII. 10.) IM rendelet 13. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

13

A 10. § (4) bekezdését az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (4) bekezdése iktatta be.

14

A hatálybalépés időpontja 2016. március 9.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére