• Tartalom

9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet

9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételének rendjéről1

2004.01.08.

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének kialakításáról, valamint a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóság létrehozásáról és feladatairól szóló 129/1999. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az R. mellékletében meghatározott költségvetési szervekre;

b) az a) pont szerinti szerveknek az integrált üdültetésben részt vevő közszolgálati munkavállalóira, nyugdíjasaira, illetőleg a velük együtt üdülő hozzátartozóikra;

c) az integrált üdültetési rendszerhez csatlakozott szervekre a csatlakozásról szóló külön megállapodás szerint [a továbbiakban az a) és c) pont együtt: igénybe vevő intézmény];

d) a c) pont szerinti szervek által beutaltakra [a továbbiakban a b) és d) pont együtt: igénybe vevő];

e) a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóságára (a továbbiakban: Főigazgatóság).

Fogalmak és értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) igényjogosult személy: az 1. §-ban meghatározott szervek közszolgálati munkavállalója és nyugdíjasa;

b) közszolgálati munkavállaló: az igénybe vevő intézmények köztisztviselői, közalkalmazottai, ügykezelői és fizikai alkalmazottai;

c) hozzátartozó: az igényjogosulttal együtt üdülő házastárs, élettárs, jegyes, testvér, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelő szülő;

d) üdültetési intézmény: a közigazgatási üdültetés intézményhálózatának önálló üdülőegysége, sporttelepe, továbbképzési központja, valamint a Főigazgatóság által szerződések (megállapodások) alapján igénybe vett – más szervezetek által működtetett – intézménye (üdülő, vendégház, szálláshely, illetve egyéb bérlemény);

e) kontingens: az a férőhelymennyiség, amely az igénybe vevők részére rendelkezésre áll;

f) kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetés: az üdültetési intézményben az igényjogosultak részére az e tevékenység szervezésére és ellátására kijelölt – szabályozott szakmai és felügyeleti rendben működő – szervezet által központi úton, tervszerűen és összehangoltan biztosított férőhelyeknek és alapszolgáltatásoknak az igénybevétele, heti beutaló rendszerben történő biztosítása;

g) nem szervezett üdültetés, pihenés: a közigazgatási üdültetési intézményhálózat szabad – a kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetéssel le nem kötött – férőhelyeinek és az engedélyezett kereskedelmi üdülői férőhelyeknek, az igénybe vevő személy vagy szervezet által a meghatározott szabályok szerinti, önálló kezdeményezésre vagy más egyéb módon való igénybevétele;

h) férőhely: az üdültetési intézmény befogadóképességének ágyban kifejezett természetes mérőszáma;

i)2 turnus: 7 nap 7 éjszaka, amely az első nap ebédtől az utolsó nap reggeliig tart;

j)3 főszezon: a nyári főszezon, amelynek időtartamát a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter az iskolai tanév befejezésétől függően évente állapítja meg, valamint a húsvéti és a szilveszteri ünnepek időszaka;

k)4 elő-/utószezon: a nyári főszezont megelőző, illetve azt követő egy hét;

l) kedvezményes térítési díj: az üdültetési intézményhálózat egységeiben az üdülői alapszolgáltatásokért az igényjogosultak és a velük együtt üdülő hozzátartozók által a 3. § (1) és (3) bekezdésében felsorolt üdültetési formák igénybevétele esetén fizetett díjtétel, amelyet a Főigazgatóság javaslata alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente állapít meg;

m)5 felár: a kedvezményes térítési díjhoz hozzáadandó érték összege, amely – az üdülővendég kifejezett kérésére történő – egyszemélyes elhelyezés esetén kerül alkalmazásra;

n)6 részvételi jegy: az igényjogosult számára – az intézmény igazolása alapján – a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. által kiállított és jóváhagyott, üdülési férőhely biztosítására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza az üdülő címét, az üdülés időpontját, az üdültetésben résztvevők felsorolását és hozzátartozói minőségét és a térítési díjat;

o)7 az üdülő kategóriája: szállodai osztályba sorolás a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet alapján;

p)8 módosítás: az írásban benyújtott, a résztvevő személyére vagy az üdülés helyszínére, illetőleg az üdülés időpontjára vonatkozó változtatási kérelem;

q)9 módosítási díj: a kérelemben benyújtott, a módosítandó tételek számától függetlenül felszámításra kerülő díj, az első módosítás kivételével.

(2) Az egyes időszakok pontos időpontja/időtartama évente turnusbeosztásban kerül meghatározásra.

Üdültetési formák

3. § (1) Belföldi egyéni és családos üdültetés, az üdültetés alapvető formája, amely az arra alkalmas intézményekben, az igényjogosultak által e rendeletben meghatározott szabályok szerint vehető igénybe.

(2) Belföldi gyermeküdültetés, a Főigazgatóság által szervezett üdültetés, önállóan üdültethető, 6–18 éves korú gyermekek számára.

(3) Hétvégi és hétközi üdültetés a nem szervezett üdültetés speciális formája, az igényjogosultak által, az üdültetési intézményeknek hétvégi és hétközi üdülés, pihenés céljából történő igénybevétele, előzetes egyeztetés alapján, a férőhely-kapacitás függvényében.

(4)10 Belföldi egyszerűsített csere- és bérleményes üdültetés a Főigazgatóság által kötött kétoldalú vagy többoldalú szerződés alapján, központilag szervezett üdültetési forma.

(5)11 Külföldi egyszerűsített csere- és bérleményes üdültetés a Főigazgatóság által kötött kétoldalú vagy többoldalú szerződés alapján, központilag szervezett üdültetési forma.

(6)12 A kedvezményes térítési díjú üdültetést az igényjogosultak és a velük együtt üdülő hozzátartozók – a nyári főszezonban évente összesen 2 hét időtartamra vehetik igénybe.

Üdültetési szolgáltatások

4. § (1)13 Az üdülő a kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetés során az igényjogosult és vele együtt üdülők részére üdülői alapszolgáltatásként az üdültetési intézményhálózat egységeiben:

– szállodai elhelyezést és

– éttermi vendéglátást teljes, illetve félpanzióval

biztosít.

A kedvezményes térítési díj csak a szállodai elhelyezés és a teljes, illetve félpanzió együttes igénybevétele esetén alkalmazható.

(2) A nem szervezett üdültetést igénybe vevők részére nyújtható szolgáltatások köre:

– szállodai elhelyezés,

– éttermi vendéglátás,

– külön igénybe vett szolgáltatások térítés ellenében.

Az üdülés igénybevételének rendje

5. § (1) Az integrált üdültetési rendszer működtetése, az üdültetés szervezése az igénybe vevő szervek közreműködésével a Főigazgatóság feladata.

(2)14 A kontingens elosztáson alapuló szervezett üdültetés biztosítása érdekében a Főigazgatóság a nyári elő-, utó- és főszezon férőhelyeit az igénybe vevő intézmények között létszámarányosan – minden év december 15. napjáig – turnusokra osztja fel.

A létszám meghatározásánál a minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók létszámáról szóló 2242/2002. (VIII. 12.) Korm. határozat, az egyéb szervek esetén az évi költségvetés által jóváhagyott központi közigazgatási létszám az irányadó, amelyet az igénybe vevő intézmény közöl az üdültetést megelőző év szeptember 30-áig a Főigazgatóság főigazgatójával.

(3)15 Az üdültetési kontingens férőhelyeit az igénybe vevő intézmény igényjogosultja

– minden év március 15-éig – köteles lefoglalni. A saját kontingensüket felhasznált intézmények igényjogosultjai részére a Főigazgatóság pótjelentkezést biztosít,

– minden év március 31-éig – az intézmények által fel nem használt férőhelyekre. Az ezen időpontig vissza nem igazolt férőhelyek felhasználásáról a Főigazgatóság jogosult dönteni.

(4) Az igénybe vevő intézmények gondoskodnak arról, hogy az üdülési beutalásban csak az intézmény közszolgálati munkavállalói vagy nyugdíjasai részesüljenek; biztosítják dolgozóik és a Főigazgatóság között az üdüléssel kapcsolatos információcserét, az igényjogosultság igazolását, valamint az egyéb szükséges adatszolgáltatást.

(5) Az igényjogosult hozzátartozója nem rendelkezik önálló üdülési joggal és önálló elhelyezési igénnyel.

(6) A nyugdíjas igényjogosultságának igazolásáról az utolsó munkahelye (illetve jogutód munkáltatója) gondoskodik.

(7)16 Az üdülési kedvezményes térítési díj befizetése határidejének meghatározásáról a miniszter évente a kedvezményes térítési díjak megállapításával egyidejűleg intézkedik, figyelemmel arra, hogy a befizetéseket az üdülés megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal teljesíteni kell.

(8)17

Az üdülés lemondása

6. § (1)18 Az igényjogosult, valamint a gyermeküdültetésben résztvevő akadályoztatása miatt az üdültetési szolgáltatás visszamondása esetén elsősorban új időpontot kell felajánlani a tárgyévben az e rendszerben működtetett üdülők valamelyikében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által évente meghatározott térítési díjak figyelembevételével.

(2)19 Amennyiben az igényjogosult, a felajánlott szolgáltatást nem tudja elfogadni, a kedvezményes térítési díj meghatározott hányada visszafizetése iránt az alábbi határidők és visszatérítési feltételek alkalmazása mellett kell intézkedni, a következők szerint

a) a térítési díj 90%-át kell visszafizetni 31, illetve ennél több nappal az üdülés megkezdése előtti lemondás esetén,

b) a térítési díj 80%-át kell visszafizetni 22–30 nappal az üdülés megkezdése előtti lemondás esetén,

c) a térítési díj 50%-át kell visszafizetni 15–21 nappal az üdülés megkezdése előtti lemondás esetén,

d) a térítési díj 20%-át kell visszafizetni 7–14 nappal az üdülés megkezdése előtti lemondás esetén.

(3)20 A térítési díj visszafizetéséről az igényjogosult írásbeli kérelmére a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. gondoskodik.

(4) Az üdülés megkezdése előtt 7 napon belüli lemondáskor – vis maior kivételével – a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

(5)21 Ha az igényjogosult a teljes térítési díjat a befizetési határidőt követő 8 napon belül nem fizeti be, az üdülés lemondottnak minősül és a jelentkezés automatikusan érvényét veszíti.

Reklamáció

6/A. §22 Az igénybe vevő az üdülés helyszínén a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő panaszát az üdülővezetőnek jelentheti be, amelyet a vásárlók könyvében kell rögzíteni. Ez alapján az üzemeltető a bejelentést követő 30 napon belül a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről, írásban tájékoztatja az igénybevevőt, valamint a Főigazgatóságot.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)23

(3)24 Az üdülők kategóriába sorolását és az adott év térítési díjait a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter minden év január 15-éig a Hivatalos Értesítőben teszi közzé.25

1–2. számú melléklet a 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelethez26

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdésének i) pontja az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdésének j) pontja az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdésének k) pontját a 32/2001. (XII. 28.) MeHVM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

5

A 2. § (1) bekezdésének m) pontja a 32/2001. (XII. 28.) MeHVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdésének n) pontja az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdésének o) pontja az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdésének p) pontját az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

9

A 2. § (1) bekezdésének q) pontját az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

10

A 3. § új (4) bekezdését az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (4)–(5) bekezdés számozását (5)–(6) bekezdésre változtatva.

11

A 3. § eredeti (4) bekezdésének számozását az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 2. §-a (5) bekezdésre változtatta.

12

A 3. § eredeti (5) bekezdésének számozását az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 2. §-a (6) bekezdésre változtatta.

13

A 4. § (1) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (7) bekezdésének utolsó mondatát az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § (8) bekezdését az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (1) bekezdése az 1/2004. (I. 8.) MeHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6. § (3) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § (5) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

22

A 6/A. §-t a 32/2001. (XII. 28.) MeHVM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

23

A 7. § (2) bekezdését az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (3) bekezdése az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

25

Lásd a Hivatalos Értesítő 2007. évi 5. számában megjelent 8001/2007. (H. É. I. 31.) MeHVM tájékoztatót.

26

Az 1–2. számú mellékletet az 1/2003. (I. 25.) MeHVM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére