• Tartalom

2002. évi I. törvény

2002. évi I. törvény

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról1

2009.06.28.

1–5. §2

6. § (1)3

(2)–(3)4

7–12. §5

13. § (1)6

(2)7

14–20. §8

21. §9

22–67. §10

68. § (1)11

(2)12

69–77. §13

78. §14

(2)15

79. §16

80–85. §17

86–87. §18

88–97. §19

98. § (1)–(4)20

(5)21

(6)–(7)22

99–102. §23

103. § (1)24

(2)–(4)25

104–111. §26

112. §27

113–121. §28

122. § (1)29

(2)30

(3)–(5)31

123. §32

124. § (1)33

(2)34

125–137. §35

138. §36

139. §37

140. §38

141–149. §39

150. § (1)40

(2)41

151–156. §42

157. § (1)43

(2)44

158. §45

159. § (1)46

(2)47

160. § (1)48

(2)49

161–165. §50

166. §51

167–199. §52

200. § (1)53

(2)54

201. §55

202–205. §56

206. §57

207–208. §58

209. §59

210–211. §60

212–215. §61

216. § (1)62

(2)63

217–218. §64

219. § (1)65

(2)66

220. §67

221–223. §68

224–229. §69

230. §70

231. §71

232. § (1)72

(2)73

233–238. §74

239. §75

240. §76

241. §77

242. §78

243. §79

244. § A Be. a következő alcímmel és 485/A–485/B. §-sal egészül ki:

,,
A bűncselekmény elbírálása fegyelmi eljárásban

485/A. § (1) A katonai ügyész a feljelentést elutasítja, illetőleg a nyomozást megszünteti, és az iratokat a fegyelmi eljárásra illetékes parancsnoknak megküldi, ha a katonai vétség miatt a büntetés célja fegyelmi fenyítéssel is elérhető.
(2) Ha a katonai nyomozó hatóság lehetőséget lát a bűncselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására, az iratokat az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatala céljából haladéktalanul felterjeszti az illetékes katonai ügyészhez; a katonai ügyész hetvenkét órán belül határoz.
(3) A nyomozást el kell rendelni, illetőleg az eljárást folytatni kell, ha a gyanúsított vagy a védője a feljelentést elutasító, illetőleg a nyomozást megszüntető határozat ellen panasszal élt, és a feljelentés elutasításának, illetőleg a nyomozás megszüntetésének más oka nincs. Erre a gyanúsítottat a határozatban figyelmeztetni kell.
(4) Ha a katonai ügyész a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a fegyelmi eljárásra illetékes parancsnok a szolgálati viszonyt szabályozó külön törvények rendelkezései szerinti eljárásban, az ott meghatározott fegyelmi fenyítéseket szabhatja ki.
(5) A fegyelmi fenyítést kiszabó határozatot a katonai ügyésznek is kézbesíteni kell.

485/B. § (1) A megfenyített és védője – ha a külön törvényben meghatározott panaszjogát kimerítette – a jogerős parancsnoki döntést követő három napon belül a fegyelmi eljárásra utalt bűncselekmény miatt fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálatát kérheti. A kérelem elbírálásáig a fenyítés nem hajtható végre.
(2) A kérelmet a fenyítést kiszabó parancsnoknál kell előterjeszteni, aki azt az ügy irataival együtt huszonnégy órán belül megküldi a területileg illetékes megyei bíróság katonai tanácsának. A kérelem a tárgyalás megkezdéséig visszavonható.
(3) A bíróság
a) egyesbíróként jár el,
b) a kérelmet három napon belül, tárgyaláson, a megfenyített meghallgatása és az iratok alapján bírálja el; szükség esetén további bizonyítást vesz fel,
c) a tárgyalás időpontjáról értesíteni kell a fenyítést kiszabó parancsnokot és a katonai ügyészt.
(4) A tárgyaláson a parancsnok és az ügyész felszólalhat. Ha írásban kívánnak nyilatkozni, a nyilatkozatot a tárgyalás megkezdése előtt kell a bíróságnak megküldeni.
(5) A bíróság a kérelmet végzéssel bírája el.
(6) A törvényben kizárt, az elkésett vagy a nem jogosulttól származó kérelmet a bíróság elutasítja. A kérelem elutasításának a tárgyalás kitűzése előtt is helye van.
(7) A bíróság
a) a határozatot vagy a parancsot helybenhagyja, ha a kérelem alaptalan,
b) a fenyítés mértékét csökkenti vagy enyhébb fenyítést alkalmaz,
c) a fenyítést kiszabó határozatot vagy parancsot megsemmisíti, ha az ügy büntetőeljárás során történő elbírálása esetén felmentő vagy az eljárást megszüntető rendelkezést kellene hozni.
(8) A bíróság (6)–(7) bekezdés szerinti végzése elleni fellebbezésre a 346. § (1) bekezdésében írt, az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.''

245–252. §80

253. § (1)81

(2)82

254–264. §83

265. § A Be. 541. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

,,
A másodfokú bírósági eljárás''

541. § ,,(1) A bűnösség megállapítása, az 539. § szerint megállapított, a váddal egyező tényállás, valamint a vádirati minősítéssel egyező minősítés miatt nincs helye fellebbezésnek.
(2) A fellebbezésben az (1) bekezdés korlátai között lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni.''

266–268. §84

269. § (1)85

(2)86

270–272. §87

273. § (1)88

(2)89

(3)90

274. §91

275. § (1)92

(2)93

276–280. §94

281. § (1)95

(2)96

282. § (1)97

(2)98

283–286. §99

287. § (1)100

(2)–(3)101

288–294. §102

295. §103

296–302. §104

303. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A közigazgatási perekben, eljárásra jogosult bírákat, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében, továbbá 448. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírákat – a bíróság elnökének javaslatára – az OIT jelöli ki.''

304. § (1)–(2)105

(3)106

305–307. §107

308. § (1)108 Ez a törvény 2003. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a)109

b)110

c)111

a hatályát veszti.

(2)–(7)112

309. §113

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. január 7. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 13. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 13. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 14–20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 21. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 22–67. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 68. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 68. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 69–77. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 78. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 78. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 79. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 80–85. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 86–87. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 88–97. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 98. § (1)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 98. § (5) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 98. § (6)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 99–102. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 103. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 103. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 104–111. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 112. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 113–121. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 122. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 122. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 122. § (3)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 123. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 124. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 124. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 125–137. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 138. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 139. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 140. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 141–149. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 150. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 150. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 151–156. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 157. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 157. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 158. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 159. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 159. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 160. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 160. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 161–165. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 166. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 167–199. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 200. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 200. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 201. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 202–205. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 206. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 207–208. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 209. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 210–211. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 212–215. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 216. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 216. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 217–218. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 219. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 219. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 220. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 221–223. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 224–229. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 230. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 231. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 232. § (1) bekezdését a 2004: CXXXI. törvény 29. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 232. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 233–238. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 239. §-t a 2004: CXXXI. törvény 29. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 240. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 241. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 242. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 243. §-t a 2004: CXXXI. törvény 29. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

80

A 245–252. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

81

A 253. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

82

A 253. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 254–264. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 266–268. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 269. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 269. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 270–272. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 273. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 273. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 273. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 274. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 275. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 275. § (2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 276–280. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 281. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 281. § (2) bekezdését a 2003: CXXX. törvény 99. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

97

A 282. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 282. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 283–286. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 287. § (1) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 287. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

102

A 288–294. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

103

A 295. §-t a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 296–302. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

105

A 304. § (1)–(2) bekezdését a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 304. § (3) bekezdését a 2008: CXIII. törvény 16. § (4) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

107

A 305–307. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 308. § (1) bekezdésének bevezető szövege a 2002: XXII. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 308. § (1) bekezdésének a) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 308. § (1) bekezdés b) pontját a 2008: CXIII. törvény 16. § (4) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 308. § (1) bekezdésének c) pontját a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének r) pontja hatályon kívül helyezte.

112

A 308. § (2)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

113

A 309. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 543. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére