• Tartalom

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

2023.04.10.

A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos előírások betartásának

a)2 az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a c) pont szerinti telephelyeket a közúttal összekötő területeken,

b) a határátkelőhelyeken, valamint

c) a veszélyes áru szállításában résztvevők – beleértve a címzettet is – telephelyén

történő ellenőrzésére terjed ki.

(2)3 A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek által végzett szállításokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) veszélyes áru: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)4 hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;

b) veszélyes áru közúti szállítása: minden olyan, közúti járművel végzett szállítási tevékenység, ideértve a határátkelőhelyeken történő átszállítást is, amelyet részben vagy egészben közúton hajtanak végre. E rendelet értelmében a szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be- és kirakodása (beleértve a töltést és ürítést is) abban az esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a szállító végzi.

3. § (1)5 A rendeletben meghatározott ellenőrzést a külön jogszabályban6 meghatározott hatóságok végzik.

(2) Az ellenőrzést az 1. számú mellékletben foglalt ellenőrzési jegyzék alapján kell végezni. Az ellenőrző hatóság az ellenőrzési jegyzék egy példányát az ellenőrzöttnek átadja. Az ellenőrzött jármű az ellenőrzési jegyzék bemutatása mellett ugyanazon szállítási feladat végzése során az ismételt ellenőrzés alól mentesülhet.

(3) Amennyiben szükséges és a biztonságot nem veszélyezteti, az áruból laboratóriumi megvizsgálás céljából mintát lehet venni. A mintavételt az ellenőrzött, illetve a tulajdonos köteles tűrni, és a szükséges mértékben elősegíteni. A mintavétel biztonságáért, a mintavétellel kapcsolatos környezetszennyeződés elkerüléséért a mintavétel végzője a felelős.

(4) Az ellenőrzés nem tarthat az indokoltnál hosszabb ideig, az ellenőrzött jármű a szabálytalanság megszüntetését követően továbbhaladhat. Szabálytalanság esetén az ellenőrző hatóságnak a legkisebb kockázattal járó intézkedést kell megtennie a szabálytalanság megszüntetésére.

(5)7

(6)8 A hatóság az (1) bekezdés alapján hivatalból indított eljárása során az ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti.

4. § (1)9 Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az 1. § (1) bekezdése szerinti helyszíneken rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse.

(2)10 A telephelyen végzett ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos tevékenység végzése biztonságosan történik-e, és megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. A telephelyen végzett ellenőrzés a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére is kiterjed.

(3) Az ellenőrzött köteles a telephelyi ellenőrzést, az ellenőröknek az üzleti helyiségekbe vagy az ellenőrzött járműbe való belépését, a veszélyes áru szállítására vonatkozó iratokba való betekintését lehetővé tenni és a szükséges felvilágosítást megadni.

(4)11 A 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott külső határon az ellenőrzésnek minden járműre ki kell terjednie.

(5)12 A veszélyes áruk közúti szállításának és a szállításhoz kapcsolódó tevékenységnek a hatósági ellenőrzése kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.

5. § (1) Ha az ellenőrző hatóság az ellenőrzés során a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabálytalanságot állapít meg, a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni és az ott meghatározott szankciókat alkalmazni.

(2)13 A 2. számú melléklet szerinti I. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság esetén, valamint a II. kockázati kategóriába tartozó, helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a szabálytalanság megszüntetéséig az ellenőrző hatóság a járművet a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztathatja.

(3)14

(4)15 Az ellenőrző hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot a 2. számú melléklet I. kockázati kategória 2. pontjában foglalt szabálytalanság esetén.

6. §16 (1) Az ellenőrző hatóság a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint jelentést küld a közlekedésért felelős miniszternek a tárgyévet követő év március 1-jéig.

(2) A közlekedésért felelős miniszter a beérkezett jelentések alapján a 3. számú mellékletben szereplő minta szerint éves jelentést készít és azt a tárgyévet követő tizenkét hónapon belül az Európai Bizottság számára is megküldi.

(3) Az eljáró hatóság – az éves jelentés összeállításához – tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert a szabálytalanság miatt tett büntetőfeljelentésről, illetve a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendelet alkalmazásával kiszabott bírságról.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)17

7/A. §18 E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését19 követően végzett ellenőrzésekre kell alkalmazni.

7/B. §20 E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését21 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

8. §22 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)23 a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/1999 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

b)24

c)25

9. §26 Ez a rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez27

Ellenőrzési jegyzék (a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)
Ellenőrzési jegyzék
(a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)

 1. Az ellenőrzés helye: 2. Az ellenőrzés napja: 3. Az ellenőrzés időpontja:

 4. A jármű államjelzése és rendszáma:

 5. A pótkocsi, félpótkocsi államjelzése és rendszáma:

 6. A szállítást, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet (cég)neve, székhelye/címe:

 7. A gépjárművezető/kísérő neve:

 8. A feladó neve, címe, a berakás helye(1)(2):

 9. A címzett neve, címe, a kirakás helye(1)(2):

10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen:

11. Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése:

⬜ igen

⬜  nem

12. A szállítás módja: ⬜ömlesztett ⬜küldeménydarabos ⬜tartányos

A járművön lévő okmány(ok):

13. Fuvarokmány(ok)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

14. Írásbeli utasítás(ok)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

15. Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

16. Jármű jóváhagyási igazolás

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

17. A járművezető oktatási bizonyítványa

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

Szállítási művelet

18. Az áruk szállítása engedélyezett

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

19. A jármű(vek) engedélyezett(ek) a szállított árukra

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

20. A szállítás módjára (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos) vonatkozó előírások

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

21. Együvé rakási tilalom

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

22. A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés(3)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

23. Szivárgás vagy sérült küldeménydarab(3)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

24. Csomagolóeszközök UN jelölése, tartály és tartány jelölés(2)(3) (ADR 6.)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

25. Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása(2) (ADR 5.2)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
(ADR 5.3.1)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

27. Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele) (ADR 5.3.2–3)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

A jármű felszerelései

28. Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

29. A szállított árunak megfelelő felszerelés

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

30. Az írásbeli utasítás(ok)ban előírt további felszerelések

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

31. Tűzoltó készülék(ek)

⬜ megvizsgálva

⬜ szabálytalan

⬜ tárgytalan

39. Szabálytalanság esetén a kockázati kategória (több szabálytalanság esetén a legsúlyosabb szabálytalanság kockázati kategóriája)

⬜ I. kategória

⬜ II. kategória

⬜ III. kategória

40. Megjegyzések

41. A vizsgálatot végző hatóság/ellenőr

____________

(1) Csak akkor kell kitölteni, ha a szabálytalanság szempontjából lényeges.

(2) Gyűjtőforgalom esetén a megjegyzések alatt kell szerepeltetni.

(3) Szemmel látható szabálytalanságok ellenőrzése.

2. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez28

Szabálytalanságok

A következő jegyzék útmutatást ad arra, hogy miképpen kell megítélni a szabálytalanságok súlyosságát. A szabálytalanságok három kockázati kategóriába vannak sorolva, az I. kategória a legsúlyosabb.

A megfelelő kockázati kategóriát az ellenőrzést végző hatóságnak, ellenőrnek a konkrét körülményeket mérlegelve kell meghatározni.

A kockázati kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell a 3. számú mellékletben szereplő jelentésben feltüntetni (a rendelet 1. számú mellékletének 39. pontja szerint).

I. kockázati kategória


Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).
Ilyen mulasztások a következők:

1. Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása.

2. Veszélyes anyagok szivárgása.

3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

5. Megfelelő jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás.

6. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent (ha nem közvetlen veszélyt jelent, akkor a II. kockázati kategóriába sorolandó).

7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

8. A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

9. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

10. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása.

11. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása.

12. A küldeménydarabok, illetve tartányok megengedett töltési fokának be nem tartása.

13. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése és bárcázása, nagybárcák és jelölések stb.).

15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs.

16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

17. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa.

18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

19. A dohányzási tilalom be nem tartása.

II. kockázati kategória


Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van.

2. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

3. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a nyomásmérő 0-t mutat.

4. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasítás(ok)ban előírt felszerelés.

5. A csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak.

7. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

8. A tartányokat/tankkonténereket (az üres, tisztítatlanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.

9. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.

11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásbeli utasítások, vagy az írásbeli utasítások nem a szállított árura vonatkoznak.

12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelő helyen várakozik.

III. kockázati kategória


A vonatkozó rendelkezések betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.

2. Az okmányokban valamely információ hiányzik (de nem az I. kockázati kategória 16. pontja alá tartozó információ).

3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.

3. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez29

A Bizottságnak benyújtandó jelentés mintája a szabálytalanságokról és büntetésekről

Ország: ....................................... Év: .........

A VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖZÚTI ELLENŐRZÉSE

6M00839_0

 

A jármű forgalomba helyezésének helye(1)

Összesen

az ellenőrző
ország

egyéb
EU tagállam

harmadik
ország

A rakomány tartalma (és az ADR) alapján ellenőrzött szállítóegységek száma

 

 

 

 

Az ADR-nek nem megfelelő szállítóegységek száma

 

 

 

 

A feltartóztatott szállítóegységek száma

 

 

 

 

A megállapított szabály-
talanságok száma kockázati kategóriák szerint(2)

I. kockázati kategória

 

 

 

 

II. kockázati kategória

 

 

 

 

III. kockázati kategória

 

 

 

 

A kiszabott büntetések száma és típusa

Figyelmeztetés

 

 

 

 

Bírság

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

Közúton szállított
veszélyes áruk
becsült összes mennyisége

.............................. t

vagy ......................... tkm____________

(1) A forgalomba helyezés helye a gépjármű forgalomba helyezésének országa.

(2) Ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell feltüntetni.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 95. §-a szerint módosított szöveg.

4

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR). A megállapodást kihirdette a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. tvr. Az ,,A'' és ,,B'' Melléklet előírásait kihirdette és belföldi forgalomra való alkalmazását elrendelte a többször módosított 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet [legutóbbi módosítása: 18/1999. (VI. 9.) KHVM rendelet].

5

A 3. § (1) bekezdése a 60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (11) bekezdés.

7

A 3. § (5) bekezdését a 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a.

8

A 3. § (6) bekezdését a 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (1) bekezdése a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdését a 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. §-t a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (4) bekezdése a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdését a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7/A. §-t a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

19

A hatálybalépés időpontja 2017. január 13.

20

A 7/B. §-t a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A hatálybalépés időpontja 2021. április 2.

22

A 8. § a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 8. § a) pontja a 116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

24

A 8. § b) pontját a 116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 8. § c) pontját a 116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

27

Az 1. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított és a Magyar Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

28

A 2. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A 3. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére