• Tartalom

10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

a légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről1

2014.03.15.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §2 (1) A rendelet hatálya a gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet (Lt. 71. § 27. pontja) végző gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

(2) Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet e rendelettel együttesen alkalmazandó.

Értelmező rendelkezések

2. §

1.3

2. vezető: a gazdasági társaság vezetője4, vezető tisztségviselője5, az egyéni vállalkozó;

3. szakmai irányító: a külön jogszabályban meghatározott légi és földi üzemeltetésért, a szakszemélyzet képzéséért, a légijármű karbantartásért és a minőségbiztosításért felelős vezető személy.

Tevékenységi engedély

3. § (1) A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt (a továbbiakban: tevékenységi engedély) a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki.

(2)6

4. §7

5. §8

Pénzügyi teljesítőképesség

6. §9

7. §10 A légi fuvarozó köteles a mérlegfordulónaptól számított 180 napon belül a légiközlekedési hatósághoz benyújtani az előző üzleti év könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott beszámolóját.

8. §11

9. § (1)12 A megfelelő pénzügyi teljesítőképesség bizonyítható:

a)13 az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglaltak esetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával,

b)14 az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése és 8. cikk (8) bekezdése esetében vagyoni biztosítékkal,

c) az adó-, vám és járulékfizetési kötelezettség tekintetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokkal.

(2)15 A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a vállalkozónak a külön jogszabályban meghatározott beszámolója, annak hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás alapján kell tanúsítania az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglaltak teljesülését. A légiközlekedési hatóság a vállalkozótól kérheti bármely, a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentum bemutatását.

(3)16 Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésében és 8. cikk (8) bekezdésében meghatározott összegnek megfelelő vagyoni biztosíték lehet a pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, a pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, a garanciaszerződés vagy Magyarország területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább 1 évi időtartamra kell megkötni. A légi fuvarozó legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosítóintézettel új szerződést kötött.

(4)17 Ha a légiközlekedési hatóság az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el, a légifuvarozónak – megalapozott üzleti terv alapján – könyvvizsgálói nyilatkozattal kell tanúsítania, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az ideiglenes engedély lejártáig a légifuvarozó köteles igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a légifuvarozó, aki a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított 5 éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

Kérelem

10. §18 (1)19 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmet – a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 2 hónappal – írásban kell a légiközlekedési hatósághoz benyújtani.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)20 a kérelmező központi ügyintézésének helye, telefonszáma, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma,

b) a tervezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység leírása,

c) a vezető és a szakmai irányító szakmai gyakorlata.

(3) A kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következőket kell csatolni:

a)21 a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolata, és – a 11. §-ban foglaltak kivételével – az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya,

b) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az Lt. 23/B. § (3) bekezdés b)–f) pontjában foglaltak alapján személyes megbízhatósága nincs kizárva,

c) a pénzügyi teljesítőképességre vonatkozóan az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott üzleti terv, továbbá a 9. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott igazolások eredeti példánya vagy hiteles másolata,

d) a biztosítási kötelezettségre vonatkozóan az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében, valamint a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott felelősségbiztosításról szóló igazolás,

e) a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak tekintetében az érintett személyeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata.

(4)22 Ha a kérelmező a kérelemhez az adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettség tekintetében a 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokat nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

11. §23 Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a légiközlekedési hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

A tevékenységi engedély tartalma

12. § (1)24 A tevékenységi engedély a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a következőket tartalmazza:

a) a légifuvarozó központi ügyintézésének helye,

b) a vezető és a szakmai irányító neve,

c) az engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység,

d) egyéb feltételek.

(2) A tevékenységi engedélyt a légiközlekedési hatóság magyar és angol nyelven adja ki.

(3)25 A légiközlekedési hatóság a kiadott tevékenységi engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a légifuvarozó neve és székhelye,

b) a légifuvarozó levelezési címe, telefonszáma és faxszáma,

c) az engedélyezett tevékenység.

13. § (1)26 A légifuvarozónak az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentéshez csatolnia kell a bejelentésben foglaltakat igazoló okiratokat, nyilatkozatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentés alapján a légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt módosíthatja, vagy a feltételek hiánya esetén visszavonhatja.

A tevékenységi engedély felfüggesztése és visszavonása

14. § (1) A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt felfüggeszti, ha a légifuvarozó

a) akadályozza a légiközlekedési hatóság által végzett ellenőrzést, az akadályozás megszűnéséig,

b)27 a 7. §-ban foglalt kötelezettségének az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, annak teljesítéséig.

(2) A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja, ha

a)28 a légifuvarozó az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az e rendeletben foglalt feltételeket ismételten nem teljesíti, vagy ezeket súlyosan megsérti,

b)29

c)30 a légifuvarozó az engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet – legalább hat hónapon át – nem gyakorolja,

d) a légifuvarozó a szolgáltatást nem az elvárható színvonalon végzi,

e) a 15. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség határidejének elmulasztása esetén, amennyiben igazolási kérelmet nem terjesztenek elő, vagy azt elutasították.

A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység ellenőrzése

15. § (1)31

(2)32

(3) Ha az ellenőrzés során a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légifuvarozó

a) nem teljesíti a tevékenységi engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeket,

b) a légifuvarozó az engedélyben foglaltaktól eltérően végzi a tevékenységét

3 hónapot meg nem haladó határidő tűzésével kötelezi a hiányosságok megszüntetésére, illetve az engedélyben foglaltaknak megfelelő működésre.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2002. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (3) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése és a rendelet mellékletei 2004. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)33

17. §34 Ez a rendelet a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1–3. számú melléklet a 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez35

1

A rendeletet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 1. pontját a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. § (1) bekezdés.

5

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 21. § (1) bekezdés.

6

A 3. § (2) bekezdését a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. § (1) bekezdése a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (2) bekezdése a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított, a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (4) bekezdése a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (1) bekezdése a 28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10. § (3) bekezdés a) pontja a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 10. § (4) bekezdése a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 11. §-t és az azt megelőző alcímet a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, a 11. §-t újonnan a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A 12. § (1) bekezdése a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 12. § (3) bekezdése a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított, a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 13. § (1) bekezdése a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 14. § (2) bekezdés a) pontja a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 14. § (2) bekezdés b) pontját a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 14. § (2) bekezdés c) pontja a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A 15. § (1) bekezdését a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

32

A 15. § (2) bekezdését a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 16. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

35

Az 1–3. számú mellékletet a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére