• Tartalom

13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet

13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

2014.09.05.

(A Szerződés jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2001. november 16-án megtörtént, a Szerződés – annak 9. Cikke alapján – 2002. év január hó 1. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződést e rendelettel kihirdeti.

2. § A Szerződés magyar és angol nyelvű szövege a következő:

,,
Adatvédelmi szerződés
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Izrael Állam Kormánya között
a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénye, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvénye alapján, abból a célból, hogy a magyarországi zsidóság 1938–1945 közötti, jogaiban történt korlátozásának és üldözésének történetét feltáró kutatásnak előmozdításával és eredményeinek bemutatásával – kölcsönös érdekeiket szolgálóan – segítsék megakadályozni az emberi jogok legsúlyosabb sérelmeinek megismétlődését,
az alábbiakban állapodnak meg:
1. Cikk
A jelen Szerződés szempontjából
a) ,,személyes adat'' a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
b) ,,védelmi idő'' az érintett halálozási évét követő harminc év, ha a halálozási év nem ismert, az érintett születésétől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, az érintettre vonatkozó levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év;
c) ,,védett személyes adat'' minden olyan személyes adat, amelynek a b) pontban meghatározott védelmi ideje még nem járt le.
2. Cikk
A magyar közlevéltárak a magyarországi zsidóság 1938–1945 közötti, jogaiban történt korlátozására és üldözésére vonatkozó levéltári anyagukból – a 3. Cikkben foglalt korlátozással – a Yad Vashem a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala (a továbbiakban: Yad Vashem) kérésére elkészítik azon iratok – ideértve a védett személyes adatot tartalmazó iratokat is – másolatát, amelyek az ott folyó tudományos kutatásokhoz szükségesek. Az iratokat őrző közlevéltár a másolatot a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának futárpostájával küldi el a Yad Vashem részére. A másolat elkészítésének és továbbításának költsége a Yad Vashemet terheli.
3. Cikk
(1) A védett személyes adatot tartalmazó irat másolatának anonimizálatlan formában történő továbbítását az érintett vagy annak halála esetén bármely örököse vagy hozzátartozója a jelen Szerződés magyarországi kihirdetését követő hat hónapon belül, illetve mindaddig, amíg az anonimizálatlan másolat továbbítása nem történt meg, megtilthatja. A tilalom legfeljebb az érintett halálozási évét követő harmincadik év végéig tarthat.
(2) E Szerződés alapján – az érintett tiltakozási jogának gyakorlása érdekében – a 3. Cikk (1) bekezdésében meghatározott hat hónapos határidő eltelte után lehet csak védett személyes adatot tartalmazó iratról készült másolatot továbbítani a Yad Vashembe.
(3) Az államtitkot, szolgálati titkot vagy jogszabályban meghatározott egyéb más titkot tartalmazó irat a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kutatható és másolható.
4. Cikk
(1) A Yad Vashem a védett személyes adatot tartalmazó irat másolatát Archívumában biztonságosan megőrzi, a védett személyes adatot az érintett, illetve annak halála esetén – a védelmi idő lejártáig – bármely örököse vagy hozzátartozója számára hozzáférhetővé teszi, valamint részére az adat kezeléséről és felhasználásáról tájékoztatást ad.
(2) A védett személyes adatot – a védelmi idő lejárta előtt – a Yad Vashem csak akkor hozhatja nyilvánosságra, ha az a Holocaust történetéről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.
(3) A Yad Vashem a védett személyes adatot – a védelmi idő lejártáig – csak tudományos célra, kutatási programjainak megvalósításához használhatja fel, egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatja össze, ha az a kutatás céljára szükséges.
5. Cikk
A Yad Vashem kezelésébe került védett személyes adat felhasználását az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója – legfeljebb a védelmi idő lejártáig szólóan – megtilthatja. Tiltakozás esetén az Izraeli Fél biztosítja – az érintettre vonatkozó iratmásolat anonimizálásával vagy más módon – a védett személyes adat törlését.
6. Cikk
E Szerződés 4. és 5. Cikkében foglaltakat kell alkalmazni – a védelmi idő lejártáig – azokra a védett személyes adatokra is, amelyek a hatálybalépés előtt Magyarországról átadott másolatokkal kerültek a Yad Vashem kezelésébe.
7. Cikk
A Yad Vashem a 2. Cikk hatálya alá tartozó levéltári anyagból a kutatásaihoz szükséges iratok kiválogatását (feltárását) vagy az anyagot őrző levéltárral erre vonatkozóan kötött külön megállapodásban foglaltak szerint, vagy az általa írásban feljogosított magyar tudományos kutatókkal végeztetheti el.
8. Cikk
A magánlevéltári anyagban őrzött Holocaustra vonatkozó iratokban – ideértve a védett személyes adatot tartalmazó iratokat is – a Yad Vashem kutatást a tulajdonos, illetve a tulajdonos által erre feljogosított személy engedélyével végeztethet.
A kutatás során feltárt védett személyes adatot tartalmazó iratok lemásolására, a másolatnak a Yad Vashembe történő továbbítására, kezelésére és felhasználására a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók.
9. Cikk
A jelen Szerződés azt a hónapot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon kölcsönös értesítést adnak arról, hogy a nemzetközi egyezmények hatálybalépésére vonatkozó jogszabályaiknak vagy alkotmányos követelményeiknek eleget tettek.
10. Cikk
(1) A jelen Szerződés meghatározatlan időre szól.
(2) Bármelyik Szerződő Fél bármikor írásban, diplomáciai úton értesítheti a másik Szerződő Felet arról a döntéséről, hogy a jelen Szerződést felmondja. A jelen Szerződés az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított hat hónap múlva jár le, hacsak ezen időszak lejárta előtt azt vissza nem vonják.
(3) Az Izraeli Fél a Szerződés megszűnése esetén is biztosítja, hogy a Yad Vashem a magyar levéltárakból átadott iratmásolatokban lévő védett személyes adatokat – a védelmi idő lejártáig – a jelen Szerződésben foglaltak szerint kezeli és használja fel.
11. Cikk
(1) A jelen Szerződés a Szerződő Felek kölcsönös megegyezésével módosítható. Mindegyik Szerződő Fél alaposan tanulmányozza a másik Szerződő Fél által tett ilyen célú javaslatot. Bármely módosítás, amelyről megállapodás született, akkor lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítést adnak arról, hogy a nemzetközi egyezmények hatálybalépésére vonatkozó szabályozásuknak vagy alkotmányos követelményeiknek eleget tettek.
(2) A jelen Szerződés módosítására vonatkozó tárgyalásokat az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított hatvan napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha mindkét Szerződő Fél egyetért ennek a határidőnek a meghosszabbításával.
Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Szerződést aláírják.
Készült két eredeti példányban, Jeruzsálemben, a 2001. év április hó 24. napján, amely megfelel az 5761. év Iyar hó 1. napjának, magyar, héber és angol nyelven. Mindegyik szöveg egyformán hiteles, bármilyen fordításból származó eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a Magyar Köztársaság Kormánya
nevében
Shimon Peresz s. k.,
Izrael Állam Kormánya
nevében
AGREEMENT
ON DATA PROTECTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF HUNGARY
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL
on the transfer to and usage by the Holocaust Martyrs'
and Heroes' Remembrance Authority, Yad Vashem,
Jerusalem, of copies of Holocaust documents kept
in Hungarian archives and containing protected
personal data
The Government of the Republic of Hungary and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the ,,Contracting Parties''),
Aiming to prevent the recurrence the most flagrant violation of human rights, by promoting research into the history of the persecution and curtailment of rights of Jews in Hungary between 1938–1945, which is the interest of both Contracting Parties,
In compliance with the provisions of Act 1992: LXIII on the protection of personal data and the publicity of data of common concern, as well as Act 1995: LXVI on public records, public archives, and the protection of documents in private archives, passed by the National Assembly of the Republic of Hungary,
Have agreed as follows:
Article 1
When used in this Agreement, the following terms shall have the meanings specified below:
a) ,,Personal Data'': any data that can be related to a certain natural person (hereinafter: ,,Person Concerned''), and any conclusion that can be drawn from such data about the Person Concerned;
b) ,,Protection Time'': a period of 30 years, following the year of death of the Person Concerned; if the year of death is unknown, 90 years following the birth of the Person Concerned; if both the time of death and the time of birth are unknown, 60 years following the date of issue of the archive material related to the Person Concerned;
c) ,,Protected Personal Data'': all Personal Data the Protection Time of Which, as defined under paragraph B, has not yet expired.
Article 2
Acting upon the request of the Holocaust Martyrs, and Heroes' Remembrance Authority Yad Vashem (hereinafter: ,,Yad Vashem''), Hungarian public archives, subject to the restriction defined in Article 3, shall make copies of documents to be found in their own archives including those containing Protected Personal Data necessitated for carrying out research in Yad Vashem on the enforcement of legal provisions which were in effect between 1938 and 1945 and deprived Jews of certain rights or curtailed their rights, and on crimes committed against the lives and personal freedom of Jews.
The copies of documents kept in public archives shall be sent to Yad Vashem through the diplomatic courier services of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary. The costs of making copies and those of delivery shall be covered by Yad Vashem.
Article 3
(1) The transfer of a copy of a document containing Protected Personal Data in a non-anonymized form, can be prohibited as a result of an objection give by a Person Concerned, or if deceased, by any of his/her heirs or relatives, within 6 months after the proclamation of the present Agreement in Hungary, by the Government of the Republic of Hungary, or before the non-anonymized document has been transferred to Yad Vashem. The restriction shall be lifted 30 years after the death of the Person Concerned.
(2) The transfer of copies of documents containing Protected Personal Data to Yad Vashem may only take place after the 6-month period for raising an objection by a Person Concerned (as determined in Article 3 paragraph (1) has expired.
(3) Documents containing a state secret, official secret, or any other secret defined by law, shall be researched, copied and sent in accordance with the regulations specified in the relevant provision of law.
Article 4
(1) The copy of a document containing Protected Personal Data shall be kept safe in the Archives of Yad Vashem, which shall make it accessible, and, until the Protection Time expires, shall provide the Person Concerned or if deceased, any of his/her heirs or relatives, upon request, with information on its handling and use.
(2) Within Protection Time, and until its expiry, Protected Personal Data can be made public only for the purpose of demonstrating research findings.
(3) Within Protection Time, Protected Personal Data shall be used by Yad Vashem exclusively for scientific purposes and for the accomplishment of its research programmes; such data shall be associated with other data only if the research purposes necessitate it.
Article 5
The use of Protected Personal Data, transferred to and kept in Yad Vashem, can be prohibited as a result of an objection given by a Person Concerned, or if deceased, any of his/her heirs or relatives, for a period not exceeding the period of the Protection Time.
If such an objection is raised, Yad Vashem shall delete the Protected Personal Data by anonymizing the copy of the document related to the Person Concerned or by other means.
Article 6
Within Protection Time, Articles 4 and 5 of the present Agreement shall apply also to Protected Personal Data included in copies transferred to Yad Vashem before the present Agreement enters into force.
Article 7
The selection of the documents in the archive material falling under Article 2, which are necessary for the research carried out by Yad Vashem, shall be done either by the archive in possession of such documents in ways regulated in a separate agreement made between Yad Vashem and the archive; or by Hungarian researchers authorised to do so in writing by Yad Vashem.
Article 8
Yad Vashem is entitled to research Holocaust-related documents in private archives, including documents containing Protected Personal Data, with the prior consent of the owner of the document, or the person authorized to act so by the owner.
The copying of documents containing Protected Personal data, as well as the transfer, handling and use of these copies by Yad Vashem, shall be in accordance with the provisions of the present Agreement.
Article 9
The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of the second of the diplomatic Notes, by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures for the entering into force of the Agreement have been complied with.
Article 10
(1) The Agreement is concluded for and undefined period of time.
(2) Either Contracting Party may, at any time, terminate this Agreement by giving prior written notice to the other, through diplomatic channels. The validity of the present Agreement shall expire 6 months after the receipt of such a notice by the other Party, unless the notice is withdrawn during this same 6 month period.
(3) The provisions of this Agreement shall remain binding after its termination regarding any document containing Protected Personal Data transferred from Hungarian archives to Yad Vashem.
Article 11
(1) The present Agreement can be amended by the mutual consent of the two Contracting Parties. Each Contracting Party shall give due consideration to such a proposal made by the other Contracting Party. Any amendment of the Agreement mutually agreed upon, shall enter into force on the date of the second of the diplomatic Notes, by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures for the entering into force of the amendment to the Agreement have been complied with.
(2) Negotiations about the amendment of the present Agreement shall be initiated within 60 days of the receipt of such notice, unless otherwise agreed upon between the Contracting Parties.
Done in Jerusalem, on the 24th day of April, 2001, which corresponds to the 1st day of Iyar, 5761, in two original copies, in the Hungarian, Hebrew and English languages, each text shall be deemed equally authentic. For all matters of interpretation and implementation the English text shall prevail.
Rockenbauer Zoltán
On behalf of the
Government of the Republic
of Hungary
Shimon Peresz
On behalf of the
Government of the State
of Israel''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. év január hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 234. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére