• Tartalom

147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet

147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról1

2014.09.05.

A Kormány, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatának végrehajtása érdekében, a természetes személyek számára kiírt tanulmányi és kutatási ösztöndíjak adományozásának összehangolása, a közös információrendszer biztosítása, az érdekeltek tájékoztatása, a hatékony és a nemzeti felemelkedést szolgáló átfogó ösztöndíj-politika feltételeinek továbbfejlesztése céljából az alábbi rendeletet alkotja:

A Nemzetközi Ösztöndíj Fórum

1. § (1) A kormányzati ösztöndíj-politika feltételeinek továbbfejlesztése céljából a Kormány Nemzetközi Ösztöndíj Fórumot (a továbbiakban: Fórum) működtet.

(2)2 A Fórum tagja lehet – az oktatásért felelős miniszter felkérése alapján – minden olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely alaptevékenysége körében nemzetközi tanulmányi és kutatási ösztöndíjak odaítélésével foglalkozik, vagy ilyen tevékenységben részt vesz.

(3)3 A Fórum szervezetét és működését az oktatásért felelős miniszter határozza meg.

(4) A tagság megszűnik

a) a tag kilépésével, illetve

b)4 a felkérésnek – az oktatásért felelős miniszter által történő – visszavonásával.

2. § A Fórum tevékenységének célja

a) javaslat készítése az egyeztetett ösztöndíj stratégia kidolgozására,

b) a tagok által kezelt nemzetközi ösztöndíjprogramok nyilvántartása és összehangolása,

c) tapasztalatcsere biztosítása az ösztöndíjasok részére,

d) egységes, országos ösztöndíj információs rendszer kiépítése, valamint adatszolgáltatás a tagok részére.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság

3. §5 (1) A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: MÖB) országos hatáskörrel ellátja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal (a továbbiakban: MAEÖ), valamint az egyéb, a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat.

(2) A MÖB különösen:

a)6 ajánlásokat fogalmaz meg az oktatásért felelős miniszter számára a kialakítandó ösztöndíj-politikához,

b) meghatározza a pályázati feltételeket,

c) kialakítja az ösztöndíjak értékelési rendszerét,

d) testületi ülésen odaítéli a MAEÖ-t, illetve javaslatot tesz az egyéb ösztöndíjak adományozására, valamint

e) meghatározza az ösztöndíj-szerződések feltételeit.

4. § (1)7 A MÖB 10 tagból áll, elnökét a tagok választják maguk közül.

(2)8 A MÖB-be két tagot delegál az oktatásért felelős miniszter, egy-egy tagot pedig a külpolitikáért felelős miniszter, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.

(3)9 A MÖB tagjait az oktatásért felelős miniszter bízza meg hároméves időtartamra.

(4)10 Az elnök, illetve a tag megbízatása megszűnik

a) a tagságról történő lemondással,

b)11 a megbízásnak visszavonásával,

c) az elnök, illetve a tag halálával, továbbá

d) a megbízási idő lejártával.

(5)12 A MÖB ülésére tanácskozási joggal meghívja az 5. §-ban meghatározott kollégiumok képviselőit, az ülésre esetenként más személyek is meghívhatóak.

(6)13 A MÖB ülésére az ösztöndíjat adományozó, illetőleg az ösztöndíjasokat fogadó országok képviselőit is meg lehet hívni.

5. § (1)14 A MÖB döntéseinek előkészítése céljából szakmai kollégiumok (a továbbiakban: kollégium) létrehozását kezdeményezheti az oktatásért felelős miniszternél.

(2)15 A kollégiumok elnökeit és tagjait – hároméves időtartamra – a MÖB elnöke javaslatára az oktatásért felelős miniszter bízza meg.

(3)16 A MÖB, valamint a kollégiumok ügyrendjét a MÖB határozza meg, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

6. § A MÖB az ülései közötti időszakban a sürgős döntést igénylő ügyek elbírálására tagjaiból háromtagú Intéző Bizottságot hozhat létre, melynek elnöke a MÖB elnöke. Az Intéző Bizottság a két ülés között végzett tevékenységéről a soron következő MÖB bizottsági ülésen köteles beszámolni.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája

7. § (1) A MÖB és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítását, a Fórum működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat a MÖB Irodája (a továbbiakban: Iroda) látja el.

(2)17 Az Iroda az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezeti keretben működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3)18

(4)19

(5)20 Az Iroda jogosult Magyarország címerének használatára.

(6)21 A MÖB, a kollégiumok, az Iroda és a Fórum működtetésével kapcsolatos költségeket, továbbá a kezelt ösztöndíjakhoz kapcsolódó költségeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.

(7)22 Az Iroda feladata a Nemzetközi Ösztöndíj Almanach szerkesztése. Az Iroda alaptevékenységét az oktatásért felelős miniszter szabályozza.

8. § (1) A MÁEÖ mellett adományozható további ösztöndíjak:

a) az államközi egyezmények alapján biztosított ösztöndíjak,

b) a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak, valamint

c) a magyar állami – oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó – külföldi ösztöndíjak, továbbá

d) az államközi egyezmények alapján külföldiek részére magyarországi felsőfokú tanulmányokra, kutatói tevékenységre, tudományos tanulmányútra vonatkozó ösztöndíjak.

(2)23 Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza a MÖB javaslatára. Az Iroda, az oktatásért felelős miniszter, illetve a MAEÖ esetén a MÖB döntésének megfelelően ellátja az ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)24 E rendelet hatálybalépését követően az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléséig folyósítja az általa megállapított ösztöndíjakat, de újabb ösztöndíjak odaítélésére az oktatásért felelős miniszter jogosult. A bírósági nyilvántartásból való törlést követően az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány valamennyi feladatát – az oktatásért felelős miniszter döntési jogkörének meghagyásával – a MÖB, illetve az Iroda látja el.

(3)25 A Magyar Művészeti Akadémia első alkalommal 2013. január 31-ig delegál tagot a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 4. § (2) bekezdése alapján. Az ily módon delegált, és az oktatásért felelős miniszter által kinevezett tag megbízatása a már kinevezett tagok megbízatásával egyidejűleg szűnik meg.

(4)26

(5)–(6)27

(7) E rendelet hatálybalépését követően, ahol jogszabály Eötvös József Ösztöndíj Közalapítványt említ, azon Magyar Ösztöndíj Bizottságot kell érteni.

1

A rendeletet a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 16. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § új (2) bekezdését a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatta, szövege a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § új (3) bekezdését a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta, szövege a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a (4) bekezdésre változtatta.

11

A 4. § (4) bekezdésének b) pontja a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 4. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a (5) bekezdésre változtatta.

13

A 4. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a (6) bekezdésre változtatta.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (2) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (3) bekezdését a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 7. § (4) bekezdését a 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 7. § (6) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (7) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (2) bekezdése a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § (2) bekezdése a 4072012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 949. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 9. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 949. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 9. § (5)–(6) bekezdését a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére