• Tartalom

15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet

15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet

a kiemelt főtisztviselők és a központi tisztek továbbképzéséről1

2008.05.16.

A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kiemelt főtisztviselői és a központi tisztikar működtetéséről szóló 164/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a főtisztviselőkre és a központi tisztekre (a továbbiakban együtt: főtisztviselő), az őket foglalkoztató szervekre, valamint a főtisztviselők továbbképzésében közreműködő szervezetekre, oktatókra és szakértőkre.

Általános rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) főtisztviselő: a miniszterelnök által a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/A. §-ában meghatározott kormányzati főtisztviselővé kinevezett köztisztviselő, továbbá a miniszterelnök által a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/J. §-ában meghatározott, központi tiszti címben részesített szolgálati viszonyban álló személy;

b) elektronikus távoktatás: az oktatásban résztvevő egyéni tanulására építő olyan oktatási forma, amelyhez az oktatás szervezője elektronikus adathordozón (számítógépes hajlékony lemez, CD, Internet) biztosítja a továbbképzési program tematikáját, a felkészülés ütemezését, tananyagát, felkészülési segédleteit, vizsgakérdéseit és elektronikus kapcsolat keretében biztosítja a tananyag elsajátítását segítő konzultációt, ismeretellenőrzést;

c) miniszter: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter;

d) Intézet: a Magyar Közigazgatási Intézet Közigazgatási Vezetőképző Központja.

3. § (1) A főtisztviselői kar az R.-ben meghatározottak szerint jóváhagyott éves továbbképzési terv (a továbbiakban: terv) alapján kötelező továbbképzésen vesz részt. Indokolt esetben a tervben nem szereplő továbbképzés is elrendelhető.

(2) A főtisztviselő köteles a tervben meghatározott továbbképzésen részt venni. A továbbképzéseken való részvétel alól – rendkívüli és méltányolandó esetben – a miniszter adhat felmentést.

(3) A foglalkoztató szerv köteles biztosítani a főtisztviselőnek a tervben meghatározott, illetve a miniszter által elrendelt továbbképzésben való részvételét.

(4) A továbbképzés szervezésekor az Intézetnek figyelemmel kell lenni a főtisztviselők végzettségének, szakterületének és szakmai gyakorlatának különbözőségére, valamint az azonos szintű ismeretek elérésének követelményére.

(5) A továbbképzést szervező kötelessége

a) a szakmai minőségi követelmények biztosítása;

b) a továbbképzésen elsajátított ismeretek mérése;

c) a továbbképzésen való részvétel igazolása;

d) a költségek és a munkaidőalap kímélése.

(6) A főtisztviselői továbbképzésen oktató csak az lehet, aki részt vett az Intézet által szervezett oktatói tanfolyamon, illetőleg szerepel a miniszter által jóváhagyott és az Intézet által nyilvántartott főtisztviselői oktatói névjegyzéken. Ez a külföldi továbbképzési programokra nem vonatkozik.

A főtisztviselői továbbképzés tervezése

4. § (1) A Miniszterelnöki Hivatal éves közigazgatási továbbképzési terve magában foglalja a tervet. A tervre az Intézet a Főtisztviselői Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) útján tesz javaslatot.

(2) A terv tartalmazza a főtisztviselői alapképzés, a bel- és külföldi továbbképzés programjait, azok helyét, időtartamát és költségeit, valamint a finanszírozását biztosító pénzügyi forrást.

(3) A továbbképzések színvonalának, hatékonyságának biztosítása érdekében a tervbe a Kollégium által támogatott programok vehetők fel.

(4) A képzés tartalmát és módját úgy kell megtervezni, hogy az elérni kívánt cél megvalósításával egyidejűleg folyamatosan biztosítsa az esetleges fakultatív bejelentkezés lehetőségét és különösen támogatni kell a távoktatás alkalmazását.

(5) A tervet a tárgyévet megelőző évben, a fejezet következő évi költségvetési javaslata benyújtási határidejét megelőzően kell elkészíteni.

A Kollégium

5. § (1) A Kollégium a miniszternek a főtisztviselői továbbképzési tevékenységét segítő, tanácsadó, véleményező javaslattevő és szakértői testülete, amely működésének rendjét maga állapítja meg.

(2) A Kollégium elnökből, elnökhelyettesből és öt tagból áll. A Kollégium elnöke a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára, helyettese a Miniszterelnöki Hivatal humánpolitikai helyettes államtitkára. A Kollégium tagjait a miniszter 5 évre bízza meg. A megbízás ismételhető; egy-egy tagra a belügyminiszter és az Intézet tesz javaslatot.

(3) A Kollégium

a) véleményezi a tervek tervezeteit és javaslatot tesz a miniszternek

– az Intézet által kidolgozott terv jóváhagyására,

– a terv alapján a főtisztviselői továbbképzés központosított előirányzatának a felhasználására,

– a főtisztviselői továbbképzéssel kapcsolatos költségszintekre, díjirányelvekre,

– a főtisztviselői oktatói névjegyzékre;

b) állást foglal – szakértők igénybevételével – az Intézet által kiírt felhívásokra, pályázatokra beérkezett, illetve az Intézet által kidolgozott főtisztviselői továbbképzési programok elfogadásáról.

(4) A Kollégium titkársági feladatait a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Tisztségviselői és Kitüntetési Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) látja el.

Minőségbiztosítás

6. § (1) A főtisztviselői továbbképzési programnak tartalmaznia kell:

a) a továbbképzés megnevezését, célját, követelményeit, a továbbképzésben részt vevő főtisztviselői célcsoport megjelölését;

b) a célcsoport tervezett minimum-maximum létszámát;

c) a program keretében átadni kívánt ismeretek körét, az elhangzó előadások, gyakorlati foglalkozások vázlatos ismertetését;

d) a program keretében alkalmazni kívánt képzési módszerek ismertetését;

e) a program időtartamát, ütemtervét;

f) a program lebonyolításában közreműködők képesítését, szakképesítését tartalmazó jegyzéket;

g) az ismeret-ellenőrzés módját;

h) a program költségkalkulációját.

(2) A külföldi továbbképzési programok esetében a Kollégium a programértékelés során az (1) bekezdésében foglalt követelményektől indokolt esetben eltérhet.

(3) A főtisztviselői továbbképzési programok készítésére az Intézet által kiírt felhívások, pályázatok az (1) bekezdésben foglaltakon túl további feltételeket is tartalmazhatnak.

A továbbképzés szervezésének felelősei

7. § (1) A főtisztviselői továbbképzés szervezéséről, összhangjának és működésének biztosításáról – a belügyminiszter közreműködésével – a miniszter gondoskodik.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladat- és hatáskörét a Főosztály közreműködésével gyakorolja. Ennek keretében a Főosztály döntéselőkészítő, javaslattevő, igazgatási és szervezési tevékenységével koordinálja a továbbképzési feladatok ellátását, figyelemmel kíséri az Intézet ezirányú tevékenységét.

(3) A főtisztviselői továbbképzéssel kapcsolatos módszertani feladatokat az Intézet látja el. Így különösen:

a) javaslatot dolgoz ki a főtisztviselői továbbképzési rendszer koncepciójára, elemzi annak megvalósulását és szükség szerint kezdeményezi korszerűsítését,

b) kidolgozza a főtisztviselői éves továbbképzési tervek javaslatait,

c) elkészíti a főtisztviselői továbbképzést szolgáló központosított előirányzat felhasználási javaslatának tervezetét,

d) pályázatot ír ki, felhívást ad ki főtisztviselői továbbképzési programok készítésére, továbbá szükség szerint elkészíti a továbbképzési programok tervezetét, kifejleszti az általa készített programok tananyagát, ellátja a továbbképzéssel kapcsolatos kiadói feladatokat,

e) gondoskodik az oktatók és szakértők szakmai, oktatás-módszertani és felnőtt-pedagógiai, valamint programértékelési képzéséről,

f) megszervezi, illetve végrehajtja a tervben meghatározott programokat,

g) ellátja a főtisztviselők, illetve az állami vezetők továbbképzéséhez kapcsolódó elektronikus távoktatási központ feladatit és gondoskodik az elektronikus távoktatási programok kifejlesztéséről, működteti a feladat ellátását szolgáló informatikai rendszert,

h) a nemzetközi közigazgatási gyakorlat és közigazgatás-fejlesztési irányok megismerését szolgáló továbbképzési programok biztosítása érdekében együttműködést alakít ki külföldi szakmai szervezetekkel,

i) szervezi az oktatók és szakértők képzését, gondoskodik nyilvántartásukról,

j) a továbbképzések megfelelő intézményi feltételeinek biztosítása érdekében együttműködik a kormányzati oktatási intézmények (üdülők) kezelését végző szervezettel,

k) az a)–j) pontban foglalt feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról rendszeresen beszámol a Főosztálynak, illetve a Kollégiumnak; valamint a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig beszámol a miniszternek a főtisztviselőkkel kapcsolatos tevékenységéről és a továbbképzés helyzetéről.

A főtisztviselői továbbképzés finanszírozása

8. § (1) A főtisztviselői kar kötelező továbbképzésének pénzügyi fedezetét a Miniszterelnökség fejezet költségvetésében kell megtervezni. Az előirányzat terhére a jóváhagyott éves továbbképzési tervben szereplő feladatokkal, valamint az év közben elrendelt továbbképzési programokkal kapcsolatosan közvetlenül felmerült kiadások finanszírozhatók. Az előre nem tervezhető, év közben belépő feladatokra tartalék képezhető.

(2) A főtisztviselői továbbképzést szolgáló előirányzatból kerül finanszírozásra:

a) a tervben meghatározott, illetve a külön elrendelt továbbképzési programok lebonyolítása,

b) az Intézet által biztosított továbbképzési programok, tananyagok, felkészülési segédletek, módszertani anyagok kifejlesztése, illetve a pályázat vagy felhívás alapján készített továbbképzési programok, tananyagok, felkészülési segédletek felhasználási jogának megszerzése,

c) a főtisztviselői továbbképzésben közreműködő oktatók, trénerek, szakértők továbbképzése, díjazása,

d) a Kollégium működési költségei.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

2

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 33. §-ának 37. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére