• Tartalom

2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

2017.08.18.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 53. § (5) bekezdésében, valamint a 85. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A szabályozás célja

1. § (1) Az érzékeny természeti területek (a továbbiakban: ÉTT) bevezetésének célja a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.

(2) A rendelet célja:

Az ÉTT

a) kijelölése, létesítése és fenntartása,

b) területén folytatott természetkímélő gazdálkodás ösztönzése az általános támogatási feltételeinek meghatározása által.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a kijelölési és a létesítési eljárásra, valamint e rendelet előírásai alapján kijelölt ÉTT-re, illetve az ÉTT-en létesített mezőgazdasági hasznosítású földrészletekre,

b) az ÉTT tulajdonosaira és használóira.

Az érzékeny természeti területek kijelölésének
szempontjai

3. § (1) ÉTT az ország olyan mezőgazdasági hasznosítású térségeiben jelölhető ki, ahol

a) azt a természeti értékek védelme, állapotuk megőrzése és a degradáció elkerülése szükségessé, továbbá a földrészletek természeti állapota és jelentősége indokolttá teszi;

b) a földrészletek az ökológiai hálózathoz kapcsolódóan az élőhelyek, életközösségek biológiai sokféleségének megőrzéséhez szükséges biológiai kapcsolatok fenntartását, helyreállítását, a sokféleség megőrzését szolgálják;

c) a földrészletek túlnyomó részén hagyományos jellegű gazdálkodási módok, formák a jellemzőek, vagy ezek újbóli elterjesztése lenne indokolt;

d) az a) pontban felsorolt célok megvalósítása érdekében speciális gazdálkodási módszerek, illetve földhasználati, termesztéstechnológiai korlátozásokra van szükség.

(2) ÉTT-et különösen a

a) rét, legelő, nádas, halastó művelési ágú termőföldeken;

b) hagyományos és természetkímélő módon hasznosított, valamint a nem megfelelő hasznosítás által veszélyeztetett, illetve jelentős természeti érték előfordulási helyeként ismert szántó, szőlő, kert, gyümölcsös, fásított terület művelési ágú földrészleteken;

c) az a)–b) pontban meghatározott területek közé ékelődött, legfeljebb 0,15 ha kiterjedésű, természetes, természetközeli állapotú erdőterületeken és művelés alól kivettként nyilvántartott egybefüggő földrészleteken kell kialakítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott szempontok alapján az ÉTT kijelölése az alábbi kategóriákban történik:

a) kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon (5–10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül;

b) fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges;

c) tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kategóriák szerint – a jogszabály előkészítése során elvégzett elemzések alapján – kijelölt kiemelten fontos, fontos és tervezett ÉTT térségét a rendelet 1. számú melléklete, az e térségekben lévő települések felsorolását pedig e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az ÉTT kijelölése során biztosítani kell, hogy – a művelési ágtól függetlenül összefüggően – legalább a 3000 hektárt elérje.

(6) Egy adott ÉTT legfeljebb 25%-a kerülhet országos jelentőségű védett természeti területre. Ennél nagyobb mértéket csak akkor lehet meghatározni, ha a természeti értékek és az extenzív mezőgazdasági termelés megőrzése érdekében elkerülhetetlenül szükséges.

Az ÉTT létesítésének eljárási rendje

4. § (1) Az 1–2. számú mellékletben kijelölt területeken kívül további ÉTT létesítésére – a (2) bekezdés szerinti tartalommal – bárki tehet javaslatot az illetékes nemzeti park igazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóság).

(2) A létesítésre vonatkozó javaslat tartalmazza:

a) az adott földrészletek, élőhelyek leírását, természeti értékeinek, természetvédelmi jelentőségének rövid bemutatását;

b) a földrészlet pontos lehatárolását, helyrajzi számokra lebontva;

c) a földrészletekre jellemző hagyományos, természetkímélő állattenyésztési és növénytermesztési rendszerek bemutatását;

d) a földrészleteken folytatott extenzív gazdálkodási módok és formák részletes leírását;

e) a földrészletek természeti értékeinek fennmaradását esetlegesen veszélyeztető tényezők, tevékenységek rövid leírását;

f) a földrészletek természeti értékeinek, illetve az extenzív gazdálkodási módok és formák fennmaradását biztosító intézkedéseket;

g) a monitoring és értékelő rendszer tartalmi elemeit.

(3)1 A javaslat alapján az igazgatóság elvégzi az ÉTT megvalósíthatósági elemzését e rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és a létesítési eljárás megkezdéséről – de legkésőbb a javaslat beérkezést követő 90 napon belül – az igazgatóság tájékoztatja az érintett ingatlanok tulajdonosait (vagyonkezelőit), valamint hirdetményi úton – az érintett települési önkormányzat, az igazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a helyben szokásos módon – a nyilvánosságot.

5. § (1)2 Az ÉTT létesítésének előkészítésekor megvalósíthatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell tartani, melynek során az igazgatóság a járási hivatal és a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) bevonásával – megvizsgálja, hogy indokolt-e az adott földrészletek ÉTT-ké nyilvánítása, a javasolt földrészletek megfelelnek-e az e jogszabályban meghatározott feltételeknek, továbbá ÉTT-ké nyilvánítás esetén az e rendeletben meghatározott célok eléréséhez milyen intézkedések szükségesek, illetve azok megvalósíthatóak-e.

(2) A létesítés előkészítése során az igazgatóság:

a) a természeti állapot részletes felméréséről dönthet;

b) helyszíni bejárást tarthat;

c) szakértő bevonása iránt intézkedhet;

d) gazdasági elemzéseket, hatékonysági vizsgálatot végeztethet;

e) meghatározza azokat az extenzív gazdálkodási módokat, amelyek leghatékonyabban szolgálják a vizsgált ÉTT térségben az e jogszabályban meghatározott célkitűzéseket,

f) meghatározza a 3. § (3) bekezdés szerinti ÉTT kategóriát.

(3) A vizsgálatot követően, annak eredménye tükrében az igazgatóság helyszíni bejárással egybekötött tárgyalást is tarthat, mindazok bevonásával, akiket az ÉTT-ké nyilvánítási eljárás érint.

(4) A létesítés előkészítésébe a természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetek szövetségei által delegált, legfeljebb három személyt is be kell vonni, feltéve, hogy az érintett szervezetek ez irányú igényüket – a delegált személyek nevének és címének megadásával – a 4. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztésétől számított 30 napon belül szóban vagy írásban bejelentik az igazgatóságnál.

6. §3 Az ÉTT létesítésének előkészítését követően az igazgatóság a létesítésre vonatkozó javaslatát – valamennyi előkészítés során keletkezett irattal együtt – felterjeszti a természetvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter). A miniszter dönt az ÉTT létesítéséről és módosítja az 1–2. számú mellékleteket.

7. § Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT-re – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Tvt. természeti területekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az ÉTT-en folytatott gazdálkodás támogatása

8. § (1) Az e rendelet szerint létrehozott ÉTT földrészletein folytatott természetkímélő gazdálkodáshoz a 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program végrehajtása érdekében az agrárgazdasági célok költségvetési támogatásáról szóló külön jogszabály szerint támogatás vehető igénybe.

(2) A természetkímélő gazdálkodás előírásait, a támogatás részletes feltételeit és mértékét a 8. § (1) bekezdés szerinti külön jogszabály és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás alapján megkötött szerződés tartalmazza.

(3)4 A támogatás biztosítása érdekében – térségi ÉTT bontásban – a miniszter pályázati felhívást tesz közzé.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza:

a) a támogatásban részesítendő természetkímélő gazdálkodásra vonatkozó választható előírások ÉTT-kénti felsorolását;

b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, a főbb gazdálkodási kötelezettségek tartalmi követelményeinek meghatározását;

c) az egyes támogatások összegét, folyósításának módját, időtartamát;

d) a b) pont szerinti támogatási szerződés megszegéséhez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezményeket;

e) az előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

f) egyéb, a támogatás szempontjából lényeges információkat.

(5)5 A felhívást a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában és legalább egy országos és egy – az adott térséget magában foglaló – regionális lapban közzé kell tenni. A felhívást az érintett települések önkormányzati, valamint az igazgatóság és a járási hivatal hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni.

9. § (1)6 A támogatási szerződésről – a 8. § (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – a VM intézkedik.

(2) A természetvédelmi célú gazdálkodás üzemtervét az igazgatóság hagyja jóvá, amely nélkül a szerződés érvénytelen.

(3) Az agrártámogatások folyósítására vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák a támogatási szerződés megkötésére, ellenőrzésére, megszüntetésére, továbbá a támogatás folyósításának részleteire vonatkozó – e rendeletben nem szabályozott – előírásokat.

10. § (1) A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult:

a)7 a VM,

b) az igazgatóság,

c) a támogatást folyósító szerv.

(2) A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére az (1) bekezdésben jogosultak ellenőrzési tevékenységüket összehangoltan végzik.

(3) Az 1. §-ban meghatározott cél elérése érdekében a támogatott tevékenységek megvalósítását évente ellenőrizni kell, és amennyiben azok az érvényes szerződés alapján, az előírások szerint megtörténtek, kerülhet sor a kifizetésre.

(4) Az egyes összefüggő ÉTT-en elindított programokat 5 évente természetvédelmi szempontból felül kell vizsgálni (a továbbiakban: felülvizsgálat).

(5) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy az egyes földrészleteken végzett tevékenységek, és az egyes előírások teljesítése során az 1. § (1) bekezdésében meghatározott célok elérésében milyen konkrét eredmények, illetve hatások mutathatók ki.

(6) A felülvizsgálat eredményeit a későbbi előírások és tevékenységek meghatározása során figyelembe kell venni.

11. § (1) A támogatási szerződés előírásainak megszegésére – amennyiben a támogatási szerződés attól eltérően nem rendelkezik – a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A támogatási szerződésben különösen az alábbi hátrányos jogkövetkezmények köthetők ki:

a) a támogatás folyósításának felfüggesztése határozott időtartamra vagy mindaddig, amíg a szerződésszerű állapot helyreállításra nem kerül;

b) a támogatás mértékének csökkentése;

c) a támogatási szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondása.

(3) Abban az esetben, ha a szerződésszegő magatartás megvalósítja a természet védelmét szolgáló jogszabály előírásának vagy a természet védelmét szolgáló hatósági határozat előírásának a megszegését, a szerződést megszegő – külön jogszabályban meghatározottak szerint – természetvédelmi bírság fizetésére is köteles.

12. § (1) Az ÉTT az ökológiai hálózat bármely részén – a 3. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak érdekében – kijelölhető.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok és információk körét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok és információk közül az ÉTT-en folytatott természetkímélő gazdálkodásra vonatkozó adatokat, információkat, táblatörzskönyveket a tevékenység folytatója rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal az igazgatóság részére megküldi.

(3) A (2) bekezdés szerint, valamint a szerződés szerint szolgáltatott adatok, információk megőrzése, kezelése az igazgatóság feladata.

(4) A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatok, információk – külön jogszabály szerinti államtitok, szolgálati titok, személyes adat, illetve üzleti titok kivételével – nyilvánosak.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – kihirdetése napján lép hatályba.

(2)8 Az e rendelettel létrehozott ÉTT körét és indokoltságát, valamint a célok megvalósulását ötévente az igazgatóság – a járási hivatal és a kormányhivatal bevonásával – felülvizsgálja, és a szükséges módosításokra javaslatot tesz a VM számára. Ennek során a 4. § (2)–(3) bekezdéseit, illetve 5. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) A rendelet 4. § (1)–(2) bekezdései szerinti javaslatot a 13. § (2) bekezdése szerinti javaslatba kell beépíteni.

1. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM
együttes rendelethez

Az ÉTT kijelölt térségei kategóriánként9

1.1. Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei

------------------

Nemzeti Park gazgatóság

ÉTT megnevezése

------------------

ANPI

Észak-Cserehát

Aggteleki Nemzeti Park törzsterület, Galyaság


BFNPI

Marcal-medence

Tapolcai-medence

Káli-medence


BNPI

Hevesi-sík

Borsodi-Mezőség

Bodrogköz, Kopaszhegy

Heves-borsodi dombság

BNP puffer területei (Kisgyőr községhatár gyepei, patakvölgyei, Ásottfa-tető ,,ősi'' gyümölcsösei)

Ózd környéke


DDNPI

A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok, gyepek és lápos talajon kialakult szántók

Fás legelők Baranya megyében


DINPI

Turjánvidék

Gerje-perje sík

Velencei-tó és Sárvíz völgye

Szentendrei-sziget


FHNPI

Őrség-Vendvidék

Hanság


HNPI

Szatmár-Bereg régió

A Hortobágyi NP pufferzónája

KNPI

Dunavölgyi-sík

A Tisza homokhátsági vízgyűjtője


KMNPI

Dévaványa környéke

Vásárhelyi-Csanádi puszták

Kis-Sárrét

1.2. Fontos ÉTT-ek térségei

------------------

Nemzeti Park Igazgatóság

ÉTT megnevezése

------------------

ANPI

Putnoki-dombvidék

Közép-Cserehát


BFNPI

Sümeg–Rigács–Apácatorna–Káptalanfa települések közé eső területek

Dörögdi-medence

Bakonyjákó–Oroszi–Pápasalamon–Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része

Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület


BNPI

Zempléni-hegység

Hernád-völgy


DDNPI


DINPI

Hajta és Tápió-mente

Csákvár–Zámoly medence

Által-ér mente

Gerecse és Pilis közti dombvidék


FHNPI

Mosoni-sík

Rába-mente


HNPI

Bihari-sík – Nagykunság régiója

Dél- és Kelet-Nyírség


KNPI


KMNPI

Gyula-Dobozi ártér

Körösszög

Kígyósi területek

Vésztő–Szeghalom környéke

1.3. Tervezett ÉTT-ek térségei

------------------

Nemzeti Park Igazgatóság

ÉTT megnevezése

------------------

ANPI

A Sajó és a Hernád köze


BFNPI


BNPI

Kesznyéteni TK

Takta-köz


DDNPI

Zákány–Őrtilos környéke


DINPI

Ipoly-völgy

Csepel-sziget és környéke

Monor-Irsai halomvidék

Sárrét és térsége

Váli-patak völgye


FHNPI

Szigetköz


HNPI, A Jászság régiója


KNPI


KMNPI


Rövidítések magyarázata:


ANPI Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

BNPI Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

BFNPI Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

DDNPI Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

DINPI Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

FHNPI Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

HNPI Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

KNPI Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

KMNPI Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság

2. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM
együttes rendelethez

Érzékeny természeti területekkel érintett települések felsorolása

I. Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei

Megye

Település
kódja

Települések neve

1.1.1.

Észak-Cserehát

Borsod-Abaúj-Zemplén

02820

Abaújlak

Borsod-Abaúj-Zemplén

10357

Abod

Borsod-Abaúj-Zemplén

27049

Becskeháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

27429

Bódvalenke

Borsod-Abaúj-Zemplén

23977

Büttös

Borsod-Abaúj-Zemplén

08493

Csenyéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

31954

Debréte

Borsod-Abaúj-Zemplén

29708

Felsőgagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

28307

Gagybátor

Borsod-Abaúj-Zemplén

03744

Gagyvendégi

Borsod-Abaúj-Zemplén

19293

Galvács

Borsod-Abaúj-Zemplén

25672

Hidvégardó

Borsod-Abaúj-Zemplén

05005

Irota

Borsod-Abaúj-Zemplén

25742

Kány

Borsod-Abaúj-Zemplén

17066

Keresztéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

19576

Krasznokvajda

Borsod-Abaúj-Zemplén

28219

Litka

Borsod-Abaúj-Zemplén

02024

Martonyi

Borsod-Abaúj-Zemplén

11758

Meszes

Borsod-Abaúj-Zemplén

12371

Pamlény

Borsod-Abaúj-Zemplén

32683

Perecse

Borsod-Abaúj-Zemplén

29717

Rakaca

Borsod-Abaúj-Zemplén

16133

Rakacaszend

Borsod-Abaúj-Zemplén

08147

Szászfa

Borsod-Abaúj-Zemplén

09830

Szemere

Borsod-Abaúj-Zemplén

16902

Tornabarakony

Borsod-Abaúj-Zemplén

27836

Tornaszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

30517

Tornaszentjakab

Borsod-Abaúj-Zemplén

03957

Viszló

1.1.2.

Aggteleki Nemzeti Park törzsterület, Galyaság

Borsod-Abaúj-Zemplén

02820

Abaújlak

Borsod-Abaúj-Zemplén

10357

Abod

Borsod-Abaúj-Zemplén

09362

Aggtelek

Borsod-Abaúj-Zemplén

08217

Alsótelekes

Borsod-Abaúj-Zemplén

27049

Becskeháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

27429

Bódvalenke

Borsod-Abaúj-Zemplén

33303

Bódvarákó

Borsod-Abaúj-Zemplén

05926

Bódvaszilas

Borsod-Abaúj-Zemplén

08493

Csenyéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

13356

Égerszög

Borsod-Abaúj-Zemplén

02741

Fáj

Borsod-Abaúj-Zemplén

29708

Felsőgagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

31671

Felsőtelekes

Borsod-Abaúj-Zemplén

05494

Gadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

28307

Gagybátor

Borsod-Abaúj-Zemplén

03744

Gagyvendégi

Borsod-Abaúj-Zemplén

19293

Galvács

Borsod-Abaúj-Zemplén

25672

Hidvégardó

Borsod-Abaúj-Zemplén

16577

Imola

Borsod-Abaúj-Zemplén

05005

Irota

Borsod-Abaúj-Zemplén

15680

Jósvafő

Borsod-Abaúj-Zemplén

07764

Kánó

Borsod-Abaúj-Zemplén

10612

Komjáti

Borsod-Abaúj-Zemplén

19576

Krasznokvajda

Borsod-Abaúj-Zemplén

28219

Litka

Borsod-Abaúj-Zemplén

02024

Martonyi

Borsod-Abaúj-Zemplén

11758

Meszes

Borsod-Abaúj-Zemplén

33419

Perkupa

Borsod-Abaúj-Zemplén

06053

Ragály

Borsod-Abaúj-Zemplén

32258

Szakácsi

Borsod-Abaúj-Zemplén

16753

Szalonna

Borsod-Abaúj-Zemplén

08077

Szendrő

Borsod-Abaúj-Zemplén

20871

Szin

Borsod-Abaúj-Zemplén

11493

Szinpetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

16179

Szögliget

Borsod-Abaúj-Zemplén

07889

Szőlősardó

Borsod-Abaúj-Zemplén

03160

Szuhafő

Borsod-Abaúj-Zemplén

24606

Szuhogy

Borsod-Abaúj-Zemplén

28635

Teresztenye

Borsod-Abaúj-Zemplén

16902

Tornabarakony

Borsod-Abaúj-Zemplén

18801

Tornanádaska

Borsod-Abaúj-Zemplén

27836

Tornaszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

30517

Tornaszentjakab

Borsod-Abaúj-Zemplén

04914

Trizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

10144

Varbóc

Borsod-Abaúj-Zemplén

03063

Zádorfalva

2.1.1.

Marcal-medence

Veszprém

31307

Adorjánháza

Veszprém

27058

Békás

Vas

29203

Boba

Vas

27094

Celldömölk

Veszprém

32814

Csögle

Veszprém

33871

Egeralja

Veszprém

10445

Egyházaskesző

Veszprém

19141

Kamond

Vas

10913

Karakó

Veszprém

19734

Kemeneshőgyész

Veszprém

23700

Kiscsősz

Veszprém

04288

Kispirit

Veszprém

16142

Külsővat

Veszprém

26374

Magyargencs

Veszprém

22220

Marcaltő

Vas

14809

Mersevát

Veszprém

23560

Mezőlak

Veszprém

04668

Mihályháza

Veszprém

23551

Nagyacsád

Veszprém

21403

Nagypirit

Veszprém

05652

Nemesgörzsöny

Vas

03674

Nemeskeresztúr

Vas

02839

Nemeskocs

Veszprém

31945

Pápa

Vas

27793

Szergény

Veszprém

26204

Várkesző

Veszprém

24651

Vinár

Veszprém

23597

Zalaszegvár

2.1.2.

Tapolcai-medence

Veszprém

03267

Badacsonytördemic

Veszprém

12238

Balatonederics

Veszprém

09520

Gyulakeszi

Veszprém

25803

Hegymagas

Veszprém

07931

Kisapáti

Veszprém

21962

Lesenceistvánd

Veszprém

17871

Lesencetomaj

Veszprém

02787

Nemesgulács

Veszprém

28422

Nemesvita

Veszprém

03948

Raposka

Veszprém

24891

Szigliget

Veszprém

29434

Tapolca

2.1.3.

Káli-medence

Veszprém

03072

Balatoncsicsó

Veszprém

03638

Balatonhenye

Veszprém

33844

Balatonrendes

Veszprém

02422

Hegyesd

Veszprém

14553

Kapolcs

Veszprém

05634

Káptalantóti

Veszprém

26037

Kékkút

Veszprém

23454

Kővágóörs

Veszprém

25858

Köveskál

Veszprém

04534

Mindszentkálla

Veszprém

24040

Monostorapáti

Veszprém

22512

Monoszló

Veszprém

30793

Salföld

Veszprém

07092

Szentbékkálla

Veszprém

29434

Tapolca

Veszprém

09733

Vigántpetend

3.1.1.

Hevesi-sík

Heves

06503

Átány

Heves

27517

Besenyőtelek

Heves

30261

Dormánd

Heves

02981

Egerfarmos

Heves

24235

Erdőtelek

Heves

03276

Füzesabony

Heves

14526

Heves

Heves

04084

Hevesvezekény

Jász-Nagykun-Szolnok

24086

Jászivány

Jász-Nagykun-Szolnok

22798

Jászkisér

Heves

32179

Kál

Heves

18281

Kisköre

Heves

14535

Kömlő

Heves

31662

Mezőtárkány

Heves

19567

Pély

Heves

22196

Poroszló

Heves

07180

Sarud

Heves

16160

Tarnaszentmiklós

Heves

14076

Tenk

Heves

07083

Tiszanána

Heves

27623

Újlőrincfalva

3.1.2.

Borsodi-Mezőség

Borsod-Abaúj-Zemplén

03823

Ároktő

Borsod-Abaúj-Zemplén

06707

Borsodivánka

Borsod-Abaúj-Zemplén

05865

Egerlövő

Borsod-Abaúj-Zemplén

04677

Emőd

Borsod-Abaúj-Zemplén

23719

Gelej

Borsod-Abaúj-Zemplén

25399

Igrici

Borsod-Abaúj-Zemplén

13833

Mezőcsát

Borsod-Abaúj-Zemplén

11323

Mezőkeresztes

Borsod-Abaúj-Zemplén

19433

Mezőkövesd

Borsod-Abaúj-Zemplén

18379

Mezőnagymihály

Borsod-Abaúj-Zemplén

24156

Négyes

Heves

22196

Poroszló

Borsod-Abaúj-Zemplén

22169

Szentistván

Borsod-Abaúj-Zemplén

02291

Tiszabábolna

Hajdú-Bihar

15644

Tiszacsege

Borsod-Abaúj-Zemplén

03717

Tiszadorogma

Borsod-Abaúj-Zemplén

10977

Tiszavalk

3.1.3.

Bodrogköz, Kopaszhegy

Borsod-Abaúj-Zemplén

30784

Bodrogkeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

33808

Bodrogkisfalud

Borsod-Abaúj-Zemplén

31778

Olaszliszka

Szabolcs-Szatmár-Bereg

14739

Rakamaz

Borsod-Abaúj-Zemplén

20516

Sárazsadány

Borsod-Abaúj-Zemplén

33817

Szegi

Borsod-Abaúj-Zemplén

31510

Szegilong

Borsod-Abaúj-Zemplén

21740

Tarcal

Szabolcs-Szatmár-Bereg

24475

Timár

Borsod-Abaúj-Zemplén

18306

Tokaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

15149

Vámosújfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

05096

Viss

Borsod-Abaúj-Zemplén

15617

Zalkod

3.1.4.

Heves-borsodi dombság

Borsod-Abaúj-Zemplén

14331

Arló

Heves

11527

Balaton

Borsod-Abaúj-Zemplén

25159

Bánhorváti

Borsod-Abaúj-Zemplén

30669

Borsodbóta

Borsod-Abaúj-Zemplén

19406

Bükkmogyorósd

Heves

22099

Bükkszentmárton

Borsod-Abaúj-Zemplén

28459

Csernely

Borsod-Abaúj-Zemplén

14289

Csokvaomány

Borsod-Abaúj-Zemplén

27669

Dubicsány

Borsod-Abaúj-Zemplén

08004

Hét

Borsod-Abaúj-Zemplén

32090

Királd

Borsod-Abaúj-Zemplén

07038

Lénárddaróc

Heves

28282

Nagyvisnyó

Borsod-Abaúj-Zemplén

28033

Nekézseny

Borsod-Abaúj-Zemplén

14492

Ózd

Borsod-Abaúj-Zemplén

27410

Putnok

Borsod-Abaúj-Zemplén

15945

Sajómercse

Borsod-Abaúj-Zemplén

11332

Sajónémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

27757

Sajóvelezd

Borsod-Abaúj-Zemplén

02875

Sáta

Heves

05643

Szilvásvárad

Borsod-Abaúj-Zemplén

18351

Uppony

3.1.5.

Bükki Nemzeti Park védőzónája

Heves

24022

Bátor

Heves

04400

Bekölce

Heves

33260

Bélapátfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

25195

Bogács

Borsod-Abaúj-Zemplén

16124

Borsodgeszt

Borsod-Abaúj-Zemplén

27890

Bükkaranyos

Borsod-Abaúj-Zemplén

19406

Bükkmogyorósd

Borsod-Abaúj-Zemplén

08022

Bükkszentkereszt

Heves

22099

Bükkszentmárton

Borsod-Abaúj-Zemplén

32887

Bükkzsérc

Borsod-Abaúj-Zemplén

06974

Cserépfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

25575

Cserépváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

14289

Csokvaomány

Borsod-Abaúj-Zemplén

04686

Dédestapolcsány

Heves

20491

Eger

Heves

12821

Egerbakta

Heves

26019

Egerbocs

Heves

16610

Egercsehi

Heves

16328

Felsőtárkány

Borsod-Abaúj-Zemplén

05847

Harsány

Borsod-Abaúj-Zemplén

32993

Kács

Borsod-Abaúj-Zemplén

06691

Kazincbarcika

Borsod-Abaúj-Zemplén

22840

Kisgyőr

Borsod-Abaúj-Zemplén

32498

Kondó

Borsod-Abaúj-Zemplén

07038

Lénárddaróc

Borsod-Abaúj-Zemplén

27395

Mályi

Borsod-Abaúj-Zemplén

14915

Mályinka

Heves

31282

Mikófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

30456

Miskolc

Heves

31565

Mónosbél

Heves

28282

Nagyvisnyó

Borsod-Abaúj-Zemplén

28033

Nekézseny

Heves

18810

Noszvaj

Heves

27216

Ostoros

Borsod-Abaúj-Zemplén

26745

Parasznya

Borsod-Abaúj-Zemplén

21193

Radostyán

Borsod-Abaúj-Zemplén

21670

Sajókápolna

Borsod-Abaúj-Zemplén

22479

Sajólászlófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

16054

Sajószentpéter

Borsod-Abaúj-Zemplén

04729

Sály

Heves

05643

Szilvásvárad

Borsod-Abaúj-Zemplén

18892

Szomolya

Borsod-Abaúj-Zemplén

08165

Tard

Borsod-Abaúj-Zemplén

14784

Tardona

Borsod-Abaúj-Zemplén

30447

Tibolddaróc

Borsod-Abaúj-Zemplén

21810

Varbó

3.1.6.

Ózd környéke

Borsod-Abaúj-Zemplén

25690

Domaháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

25104

Hangony

Borsod-Abaúj-Zemplén

14492

Ózd

Borsod-Abaúj-Zemplén

11332

Sajónémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

23782

Sajópüspöki

4.1.1.

A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak,
nádasok, gyepek és lápos talajon kialakult szántók

Somogy

06080

Ádánd

Somogy

27377

Balatonberény

Somogy

33853

Balatonboglár

Somogy

19460

Balatonendréd

Somogy

20729

Balatonfenyves

Somogy

07117

Balatonföldvár

Somogy

07375

Balatonkeresztúr

Somogy

33862

Balatonlelle

Somogy

14562

Balatonmáriafürdő

Somogy

11916

Balatonőszöd

Somogy

16601

Balatonszabadi

Somogy

24907

Balatonszárszó

Somogy

22822

Balatonszemes

Somogy

21324

Balatonszentgyörgy

Somogy

16470

Balatonújlak

Somogy

24457

Bálványos

Somogy

17358

Buzsák

Somogy

03799

Csákány

Somogy

27270

Csömend

Somogy

13985

Felsőmocsolád

Somogy

31644

Fiad

Somogy

14632

Fonyód

Somogy

22707

Főnyed

Somogy

06451

Gamás

Somogy

23904

Gyugy

Somogy

18634

Hács

Somogy

06211

Hollád

Somogy

33394

Kapoly

Somogy

05263

Karád

Somogy

04598

Kereki

Zala

18421

Keszthely

Somogy

11174

Kéthely

Somogy

30827

Kisberény

Somogy

15510

Kőröshegy

Somogy

18148

Kötcse

Somogy

14863

Látrány

Somogy

26675

Lengyeltóti

Somogy

32355

Libickozma

Somogy

10010

Lulla

Somogy

18500

Marcali

Somogy

23630

Mernye

Somogy

21652

Nagybajom

Somogy

20598

Nagycsepely

Somogy

25520

Nagyszakácsi

Somogy

17561

Nemesvid

Somogy

10959

Nikla

Somogy

16823

Ordacsehi

Somogy

07056

Öreglak

Somogy

19026

Pusztakovácsi

Somogy

23311

Pusztaszemes

Somogy

14942

Ságvár

Somogy

02051

Sávoly

Somogy

32133

Sérsekszőlős

Somogy

17631

Siófok

Somogy

23092

Siójut

Somogy

32470

Somogybabod

Somogy

18078

Somogyfajsz

Somogy

15626

Somogysámson

Somogy

27535

Somogysimonyi

Somogy

06600

Somogyszentpál

Somogy

32601

Somogytúr

Somogy

19442

Somogyvár

Somogy

04835

Somogyzsitfa

Somogy

18607

Szegerdő

Somogy

15194

Szólád

Somogy

05810

Szőkedencs

Somogy

11101

Szőlősgyörök

Somogy

13693

Táska

Somogy

23968

Teleki

Somogy

17844

Tikos

Somogy

10153

Torvaj

Somogy

07205

Újvárfalva

Somogy

06877

Visz

Somogy

09645

Vörs

Somogy

11466

Zala

Zala

10348

Zalakomár

Somogy

06008

Zamárdi

4.1.2.

Fás legelők Baranya megyében

Baranya

06868

Adorjás

Baranya

09663

Babarcszőlős

Somogy

30474

Babócsa

Somogy

14395

Bakháza

Baranya

07603

Bánfa

Baranya

20464

Baranyahídvég

Somogy

32799

Barcs

Baranya

15495

Basal

Somogy

06910

Bélavár

Baranya

30049

Besence

Baranya

21892

Bogádmindszent

Baranya

10694

Bogdása

Somogy

18120

Bolhó

Baranya

13365

Botykapeterd

Baranya

07533

Bürüs

Baranya

19901

Csányoszró

Baranya

13851

Csertő

Somogy

05971

Csokonyavisonta

Baranya

22576

Csonkamindszent

Somogy

24314

Csököly

Baranya

11086

Cún

Somogy

31352

Darány

Baranya

07773

Dencsháza

Baranya

32373

Diósviszló

Baranya

28617

Drávacsehi

Baranya

28121

Drávacsepely

Baranya

17419

Drávafok

Somogy

13611

Drávagárdony

Baranya

32391

Drávaiványi

Baranya

09159

Drávakeresztúr

Baranya

12380

Drávapiski

Baranya

21698

Drávasztára

Somogy

15884

Drávatamási

Baranya

28273

Endrőc

Baranya

08819

Felsőszentmárton

Baranya

12751

Gerde

Baranya

18333

Gilvánfa

Somogy

14599

Görgeteg

Baranya

28404

Gyöngyfa

Baranya

22664

Gyöngyösmellék

Somogy

08837

Háromfa

Somogy

16726

Hedrehely

Baranya

21023

Hegyszentmárton

Somogy

09946

Hencse

Somogy

24846

Heresznye

Baranya

03285

Hirics

Baranya

33932

Hobol

Somogy

19150

Homokszentgyörgy

Somogy

21333

Istvándi

Baranya

04297

Kacsóta

Somogy

26453

Kadarkút

Baranya

06415

Kákics

Somogy

06105

Kálmáncsa

Somogy

08411

Kastélyosdombó

Baranya

06965

Katádfa

Baranya

10542

Kémes

Baranya

06789

Kemse

Baranya

08572

Kétújfalu

Baranya

20552

Királyegyháza

Baranya

18908

Kisasszonyfa

Baranya

33905

Kisdobsza

Baranya

08651

Kisszentmárton

Baranya

12353

Kistamási

Somogy

09858

Komlósd

Baranya

08110

Kórós

Somogy

13745

Kőkút

Somogy

28291

Lábod

Somogy

16258

Lad

Somogy

11040

Lakócsa

Baranya

18865

Lúzsok

Baranya

05412

Magyarmecske

Baranya

04385

Magyartelek

Baranya

16443

Markóc

Baranya

15219

Marócsa

Baranya

07737

Merenye

Somogy

20905

Mike

Baranya

29522

Molvány

Baranya

29540

Mozsgó

Baranya

18111

Nagycsány

Baranya

33899

Nagydobsza

Somogy

32805

Nagykorpád

Baranya

27164

Nagypeterd

Baranya

14191

Nagyváty

Baranya

18236

Nemeske

Baranya

26329

Nyugotszenterzsébet

Baranya

20686

Okorág

Baranya

18661

Ózdfalu

Baranya

07010

Páprád

Baranya

17792

Patapoklosi

Somogy

15592

Patosfa

Somogy

29197

Péterhida

Baranya

29762

Pettend

Baranya

23506

Piskó

Somogy

28361

Potony

Baranya

11518

Rádfalva

Somogy

05078

Rinyabesenyő

Somogy

32674

Rinyakovácsi

Somogy

26754

Rinyaszentkirály

Somogy

20622

Rinyaújlak

Somogy

20321

Rinyaújnép

Baranya

04516

Rózsafa

Baranya

18050

Sámod

Baranya

28741

Sellye

Baranya

23205

Siklósbodony

Baranya

23807

Somogyapáti

Somogy

05500

Somogyaracs

Baranya

25070

Somogyhatvan

Baranya

21281

Somogyviszló

Baranya

31714

Sósvertike

Baranya

02547

Sumony

Baranya

34032

Szaporca

Somogy

32841

Szentborbás

Baranya

32009

Szentdénes

Baranya

33613

Szentegát

Baranya

15866

Szentlőrinc

Baranya

26578

Szigetvár

Baranya

05528

Szörény

Somogy

10986

Szulok

Somogy

16735

Tarany

Baranya

32072

Teklafalu

Baranya

13675

Tengeri

Baranya

32744

Tésenfa

Baranya

20978

Téseny

Baranya

26994

Tótszentgyörgy

Somogy

16407

Tótújfalu

Somogy

29780

V!zvár

Baranya

28538

Vajszló

Baranya

08138

Várad

Baranya

24952

Vásárosbéc

Baranya

18519

Vejti

Somogy

19017

Visnye

Baranya

17747

Zádor

Baranya

25122

Zaláta

5.1.1.

Turjánvidék

Pest

23199

Alsónémedi

Pest

32027

Bugyi

Pest

09247

Dabas

Pest

09584

Dunaharaszti

Pest

32106

Inárcs

Pest

32230

Kakucs

Bács-Kiskun

05856

Kunadacs

Bács-Kiskun

07728

Kunbaracs

Bács-Kiskun

31918

Kunpeszér

Bács-Kiskun

05786

Ladánybene

Pest

04075

Ócsa

Pest

05281

Örkény

Pest

08332

Táborfalva

Pest

27386

Tatárszentgyörgy

5.1.2.

Gerje-perje sík

Pest

27872

Abony

Pest

31653

Albertirsa

Pest

11341

Cegléd

Pest

20640

Ceglédbercel

Pest

05184

Csemő

Pest

11004

Jászkarajenő

Pest

32771

Kocsér

Pest

32975

Kőröstetétlen

Pest

24466

Mikebuda

Pest

19716

Nagykőrös

Pest

20066

Nyársapát

Pest

09821

Pilis

Jász-Nagykun-Szolnok

29346

Tiszajenő

Bács-Kiskun

30623

Tiszakécske

Jász-Nagykun-Szolnok

31866

Tiszavárkony

Jász-Nagykun-Szolnok

07490

Tószeg

Pest

22008

Törtel

5.1.3.

Velencei-tó és Sárvíz völgye

Veszprém

24068

Ősi

Veszprém

33127

Berhida

Fejér

09779

Csór

Fejér

32018

Iszkaszentgyörgy

Fejér

13903

Nádasdladány

Veszprém

25450

Öskü

Fejér

02699

Sárkeszi

Fejér

11776

Sárszentmihály

Fejér

14827

Székesfehérvár

Veszprém

11439

Várpalota

5.1.4.

Szentendrei-sziget

Pest

23463

Budakalász

Budapest

09566

Budapest

Pest

25362

Dunabogdány

Pest

18616

Dunakeszi

Pest

23649

Göd

Pest

29850

Kisoroszi

Pest

30809

Leányfalu

Pest

04905

Pócsmegyer

Pest

15440

Szentendre

Pest

26213

Szigetmonostor

Pest

28866

Sződliget

Pest

31963

Tahitótfalu

Pest

24934

Vác

Pest

33729

Verőce

Pest

28413

Visegrád

6.1.1.

Őrség-Vendvidék

Vas

13453

Őrimagyarósd

Vas

10630

Őriszentpéter

Zala

08767

Alsószenterzsébet

Vas

22549

Alsószölnök

Vas

08873

Apátistvánfalva

Vas

17020

Bajánsenye

Vas

03911

Csákánydoroszló

Zala

02583

Csesztreg

Zala

27492

Csöde

Vas

04224

Csörötnek

Vas

15990

Daraboshegy

Vas

08013

Felsőjánosfa

Vas

29841

Felsőmarác

Zala

30890

Felsőszenterzsébet

Vas

23287

Felsőszölnök

Vas

30906

Gasztony

Vas

10676

Halogy

Vas

18032

Hegyhátszentjakab

Vas

21838

Hegyhátszentmárton

Vas

07977

Ispánk

Vas

31680

Ivánc

Vas

22716

Kemestaródfa

Vas

26596

Kercaszomor

Zala

15112

Kerkafalva

Zala

22080

Kerkakutas

Vas

19761

Kerkáskápolna

Vas

19345

Kétvölgy

Vas

11147

Kisrákos

Vas

13028

Kondorfa

Vas

13532

Körmend

Zala

08916

Magyarföld

Vas

03221

Magyarlak

Vas

25423

Magyarszombatfa

Zala

31981

Márokföld

Vas

06716

Nádasd

Vas

29869

Nagyrákos

Vas

31556

Nemesmedves

Zala

32665

Nemesnép

Vas

17093

Orfalu

Vas

23108

Pankasz

Vas

26736

Rábagyarmat

Zala

14298

Ramocsa

Vas

23861

Rátót

Vas

26806

Rönök

Vas

16504

Szaknyér

Vas

20932

Szakonyfalu

Vas

10223

Szalafő

Vas

02440

Szatta

Vas

31583

Szentgotthárd

Zala

18652

Szentgyörgyvölgy

Vas

19521

Szőce

Vas

11633

Vasszentmihály

Vas

18430

Velemér

Vas

07940

Viszák

Zala

23834

Zalaháshágy

Zala

30313

Zalalövő

6.1.2.

Hanság

Győr-Moson-Sopron

33385

Acsalag

Győr-Moson-Sopron

29407

Agyagosszergény

Győr-Moson-Sopron

15042

Babót

Győr-Moson-Sopron

06196

Barbacs

Győr-Moson-Sopron

10560

Bezi

Győr-Moson-Sopron

04367

Bogyoszló

Győr-Moson-Sopron

15501

Bősárkány

Győr-Moson-Sopron

27085

Cakóháza

Győr-Moson-Sopron

04039

Csorna

Győr-Moson-Sopron

15033

Enese

Győr-Moson-Sopron

33996

Farád

Győr-Moson-Sopron

06956

Fehértó

Győr-Moson-Sopron

09885

Fertőd

Győr-Moson-Sopron

09487

Fertőendréd

Győr-Moson-Sopron

15343

Fertőszentmiklós

Győr-Moson-Sopron

31440

Fertőszéplak

Győr-Moson-Sopron

19309

Győrsövényház

Győr-Moson-Sopron

18403

Hegykő

Győr-Moson-Sopron

29221

Jánossomorja

Győr-Moson-Sopron

06646

Jobaháza

Győr-Moson-Sopron

28334

Kapuvár

Győr-Moson-Sopron

11262

Kóny

Győr-Moson-Sopron

26444

Maglóca

Győr-Moson-Sopron

06770

Markotabödöge

Győr-Moson-Sopron

15121

Osli

Győr-Moson-Sopron

22831

Petőháza

Győr-Moson-Sopron

15422

Rábatamási

Győr-Moson-Sopron

03753

Rábcakapi

Győr-Moson-Sopron

30021

Sarród

Győr-Moson-Sopron

15714

Szárföld

Győr-Moson-Sopron

03364

Szilsárkány

Győr-Moson-Sopron

04172

Tárnokréti

Győr-Moson-Sopron

04589

Veszkény

Győr-Moson-Sopron

25797

Vitnyéd

7.1.1.

Szatmár-Bereg régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09353

Aranyosapáti

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26480

Barabás

Szabolcs-Szatmár-Bereg

25441

Benk

Szabolcs-Szatmár-Bereg

28246

Beregdaróc

Szabolcs-Szatmár-Bereg

20677

Beregsurány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

22239

Botpalád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09681

Cégénydányád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

12928

Csaholc

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29416

Csaroda

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09715

Császló

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26107

Csegöld

Szabolcs-Szatmár-Bereg

30641

Csenger

Szabolcs-Szatmár-Bereg

24095

Csengersima

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26851

Csengerújfalu

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18795

Darnó

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18528

Eperjeske

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18971

Fehérgyarmat

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10791

Fülesd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

14377

Fülpösdaróc

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13727

Gacsály

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04996

Garbolc

Szabolcs-Szatmár-Bereg

03629

Géberjén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04613

Gelénes

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13000

Gemzse

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29443

Gulács

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10126

Győrtelek

Szabolcs-Szatmár-Bereg

19558

Gyügye

Szabolcs-Szatmár-Bereg

33774

Gyüre

Szabolcs-Szatmár-Bereg

12061

Hermánszeg

Szabolcs-Szatmár-Bereg

05616

Hetefejércse

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09654

Ilk

Szabolcs-Szatmár-Bereg

17075

Jánd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07843

Jánkmajtis

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13143

Jéke

Szabolcs-Szatmár-Bereg

32869

Kérsemjén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

19424

Kisar

Szabolcs-Szatmár-Bereg

08509

Kishódos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16036

Kisnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29300

Kispalád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09751

Kisszekeres

Szabolcs-Szatmár-Bereg

12672

Kisvarsány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07445

Kocsord

Szabolcs-Szatmár-Bereg

22336

Komlódtótfalu

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16665

Kölcse

Szabolcs-Szatmár-Bereg

23612

Kömörő

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26091

Lónya

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07995

Lövőpetri

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29984

Magosliget

Szabolcs-Szatmár-Bereg

02088

Mánd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

17826

Mándok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

33224

Márokpapi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18874

Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg

20668

Mátyus

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29799

Méhtelek

Szabolcs-Szatmár-Bereg

32656

Mezőladány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31750

Milota

Szabolcs-Szatmár-Bereg

19211

Nábrád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04710

Nagyar

Szabolcs-Szatmár-Bereg

21485

Nagydobos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

06488

Nagyecsed

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26976

Nagyhódos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27988

Nagyszekeres

Szabolcs-Szatmár-Bereg

33783

Nagyvarsány

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27119

Nemesborzova

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07904

Nyírcsaholy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

11095

Nyírlövő

Szabolcs-Szatmár-Bereg

11129

Olcsva

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10834

Olcsvaapáti

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27924

Ópályi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31769

Ököritófülpös

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29559

Panyola

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27748

Pap

Szabolcs-Szatmár-Bereg

23685

Pátyod

Szabolcs-Szatmár-Bereg

32692

Penyige

Szabolcs-Szatmár-Bereg

17215

Porcsalma

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09061

Rápolt

Szabolcs-Szatmár-Bereg

17428

Rozsály

Szabolcs-Szatmár-Bereg

23889

Sonkád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18005

Szamosangyalos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

22017

Szamosbecs

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16300

Szamoskér

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10436

Szamossályi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13046

Szamosszeg

Szabolcs-Szatmár-Bereg

30085

Szamostatárfalva

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31273

Szamosújlak

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31237

Szatmárcseke

Szabolcs-Szatmár-Bereg

29911

Tákos

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04312

Tarpa

Szabolcs-Szatmár-Bereg

09423

Tiszaadony

Szabolcs-Szatmár-Bereg

17817

Tiszabecs

Szabolcs-Szatmár-Bereg

20172

Tiszabezdéd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

24448

Tiszacsécse

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04446

Tiszakerecseny

Szabolcs-Szatmár-Bereg

08794

Tiszakóród

Szabolcs-Szatmár-Bereg

11907

Tiszamogyorós

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13541

Tiszaszalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27544

Tiszaszentmárton

Szabolcs-Szatmár-Bereg

33747

Tiszavid

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27261

Tisztaberek

Szabolcs-Szatmár-Bereg

20260

Tivadar

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16957

Tornyospálca

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13213

Tunyogmatolcs

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13602

Túristvándi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

08998

Túrricse

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31398

Tyukod

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10117

Újkenéz

Szabolcs-Szatmár-Bereg

28981

Ura

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31820

Uszka

Szabolcs-Szatmár-Bereg

27322

Vámosatya

Szabolcs-Szatmár-Bereg

08934

Vámosoroszi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18324

Vásárosnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16203

Záhony

Szabolcs-Szatmár-Bereg

06275

Zajta

Szabolcs-Szatmár-Bereg

28750

Zsarolyán

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13037

Zsurk

7.1.2.

Hortobágyi Nemzeti Park védőzónája

Borsod-Abaúj-Zemplén

03823

Ároktő

Hajdú-Bihar

02918

Balmazújváros

Békés

13471

Bucsa

Borsod-Abaúj-Zemplén

20774

Csobaj

Békés

09432

Ecsegfalva

Hajdú-Bihar

15741

Egyek

Hajdú-Bihar

16568

Görbeháza

Hajdú-Bihar

03045

Hajdúböszörmény

Hajdú-Bihar

22406

Hajdúnánás

Hajdú-Bihar

05175

Hajdúszoboszló

Borsod-Abaúj-Zemplén

02282

Helyőkürt

Hajdú-Bihar

04118

Hortobágy

Hajdú-Bihar

02307

Kaba

Jász-Nagykun-Szolnok

04923

Karcag

Jász-Nagykun-Szolnok

17145

Kenderes

Jász-Nagykun-Szolnok

25919

Kisújszállás

Jász-Nagykun-Szolnok

22567

Kunhegyes

Jász-Nagykun-Szolnok

23171

Kunmadaras

Hajdú-Bihar

28103

Nádudvar

Hajdú-Bihar

09478

Nagyhegyes

Jász-Nagykun-Szolnok

21689

Nagyiván

Borsod-Abaúj-Zemplén

02866

Oszlár

Hajdú-Bihar

23117

Polgár

Heves

22196

Poroszló

Borsod-Abaúj-Zemplén

21272

Prügy

Hajdú-Bihar

10162

Püspökladány

Borsod-Abaúj-Zemplén

03708

Taktabáj

Borsod-Abaúj-Zemplén

18245

Taktaharkány

Borsod-Abaúj-Zemplén

28787

Taktakenéz

Borsod-Abaúj-Zemplén

02291

Tiszabábolna

Hajdú-Bihar

15644

Tiszacsege

Szabolcs-Szatmár-Bereg

06433

Tiszadada

Szabolcs-Szatmár-Bereg

12593

Tiszadob

Borsod-Abaúj-Zemplén

03717

Tiszadorogma

Jász-Nagykun-Szolnok

29726

Tiszafüred

Hajdú-Bihar

30845

Tiszagyulaháza

Jász-Nagykun-Szolnok

28699

Tiszaigar

Borsod-Abaúj-Zemplén

13888

Tiszakeszi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

23524

Tiszalök

Borsod-Abaúj-Zemplén

28398

Tiszalúc

Jász-Nagykun-Szolnok

15787

Tiszaörs

Borsod-Abaúj-Zemplén

08633

Tiszapalkonya

Borsod-Abaúj-Zemplén

30377

Tiszatarján

Borsod-Abaúj-Zemplén

28352

Tiszaújváros

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07597

Tiszavasvári

Hajdú-Bihar

32568

Újszentmargita

Hajdú-Bihar

11925

Újtikos

8.1.1.

Dunavölgyi-sík

Bács-Kiskun

11864

Érsekcsanád

Bács-Kiskun

33589

Érsekhalma

Bács-Kiskun

17686

Ágasegyháza

Bács-Kiskun

21944

Akasztó

Bács-Kiskun

03522

Baja

Bács-Kiskun

13408

Ballószög

Bács-Kiskun

10472

Császártöltés

Bács-Kiskun

12344

Csengőd

Bács-Kiskun

07861

Dunapataj

Bács-Kiskun

14766

Dunatetétlen

Bács-Kiskun

07612

Dunavecse

Bács-Kiskun

04109

Dusnok

Bács-Kiskun

31468

Fülöpháza

Bács-Kiskun

14058

Fülöpszállás

Bács-Kiskun

18759

Hajós

Bács-Kiskun

18458

Harta

Bács-Kiskun

27845

Homokmégy

Bács-Kiskun

21999

Izsák

Bács-Kiskun

19789

Kecel

Bács-Kiskun

22530

Kerekegyháza

Bács-Kiskun

09344

Kiskőrös

Bács-Kiskun

05856

Kunadacs

Bács-Kiskun

07728

Kunbaracs

Bács-Kiskun

31918

Kunpeszér

Bács-Kiskun

28130

Kunszentmiklós

Bács-Kiskun

30632

Miske

Bács-Kiskun

32540

Nemesnádudvar

Bács-Kiskun

16939

Orgovány

Bács-Kiskun

08679

Öregcsertő

Bács-Kiskun

18670

Páhi

Bács-Kiskun

29115

Solt

Bács-Kiskun

18218

Soltszentimre

Bács-Kiskun

21245

Sükösd

Bács-Kiskun

25061

Szabadszállás

Bács-Kiskun

19530

Szakmár

Bács-Kiskun

19947

Szalkszentmárton

Bács-Kiskun

25432

Tabdi

Bács-Kiskun

20525

Tass

Pest

27386

Tatárszentgyörgy

Bács-Kiskun

08785

Újsolt

Bács-Kiskun

33604

Újtelek

8.1.2.

A Tisza homokhátsági vízgyűjtője

Csongrád

10339

Ásotthalom

Csongrád

23676

Balástya

Bács-Kiskun

13408

Ballószög

Bács-Kiskun

25937

Balotaszállás

Bács-Kiskun

08305

Bócsa

Bács-Kiskun

32823

Bugac

Bács-Kiskun

33631

Bugacpusztaháza

Csongrád

32285

Csengele

Bács-Kiskun

12025

Csólyospálos

Csongrád

05111

Csongrád

Bács-Kiskun

33598

Felsőlajos

Csongrád

33020

Forráskút

Bács-Kiskun

33622

Fülöpjakab

Bács-Kiskun

26383

Gátér

Bács-Kiskun

08350

Harkakötöny

Bács-Kiskun

04093

Helvécia

Bács-Kiskun

08095

Imrehegy

Bács-Kiskun

17923

Jakabszállás

Bács-Kiskun

08378

Jászszentlászló

Bács-Kiskun

30605

Kaskantyú

Bács-Kiskun

26684

Kecskemét

Bács-Kiskun

27571

Kelebia

Bács-Kiskun

18166

Kéleshalom

Bács-Kiskun

22530

Kerekegyháza

Bács-Kiskun

20297

Kiskunfélegyháza

Bács-Kiskun

32434

Kiskunhalas

Bács-Kiskun

24396

Kiskunmajsa

Bács-Kiskun

28158

Kisszállás

Bács-Kiskun

13806

Kömpöc

Bács-Kiskun

07728

Kunbaracs

Bács-Kiskun

29027

Kunfehértó

Bács-Kiskun

31893

Kunszállás

Bács-Kiskun

05786

Ladánybene

Bács-Kiskun

17677

Lajosmizse

Bács-Kiskun

06202

Lakitelek

Bács-Kiskun

34096

Móricgát

Bács-Kiskun

16939

Orgovány

Bács-Kiskun

18670

Páhi

Bács-Kiskun

02705

Pálmonostora

Bács-Kiskun

15431

Petőfiszállás

Bács-Kiskun

15398

Pirtó

Csongrád

06354

Pusztamérges

Bács-Kiskun

19983

Soltvadkert

Bács-Kiskun

11794

Szank

Bács-Kiskun

25432

Tabdi

Pest

08332

Táborfalva

Bács-Kiskun

24998

Tázlár

Bács-Kiskun

24545

Tiszaalpár

Jász-Nagykun-Szolnok

21494

Tiszasas

Jász-Nagykun-Szolnok

14094

Tiszaug

Csongrád

25900

Tömörkény

Bács-Kiskun

10667

Városföld

Bács-Kiskun

15158

Zsana

9.1.1.

Dévaványa környéke

Hajdú-Bihar

24828

Biharnagybajom

Békés

13471

Bucsa

Hajdú-Bihar

12450

Csökmő

Hajdú-Bihar

14678

Darvas

Békés

24819

Dévaványa

Békés

09432

Ecsegfalva

Békés

12256

Füzesgyarmat

Békés

33455

Gyomaendrőd

Jász-Nagykun-Szolnok

04923

Karcag

Békés

12618

Kertészsziget

Jász-Nagykun-Szolnok

25919

Kisújszállás

Békés

11615

Körösladány

Jász-Nagykun-Szolnok

04260

Mezőtúr

Hajdú-Bihar

10162

Püspökladány

Hajdú-Bihar

23940

Sárrétudvari

Békés

21883

Szeghalom

Hajdú-Bihar

33437

Szerep

Jász-Nagykun-Szolnok

28228

Túrkeve

9.1.2.

Vásárhelyi-Csanádi puszták

Csongrád

16197

Ambrózfalva

Csongrád

14252

Apátfalva

Békés

26189

Békéssámson

Csongrád

02121

Csanádalberti

Csongrád

05379

Csanádpalota

Csongrád

08314

Hódmezővásárhely

Békés

12177

Kardoskút

Csongrád

13666

Királyhegyes

Csongrád

09955

Kövegy

Csongrád

05962

Magyarcsanád

Csongrád

07357

Makó

Csongrád

20914

Nagyér

Csongrád

17233

Nagymágocs

Békés

23065

Orosháza

Csongrád

06284

Pitvaros

Csongrád

12265

Székkutas

Békés

16434

Tótkomlós

9.1.3.

Kis-Sárrét

Békés

29610

Biharugra

Békés

17394

Geszt

Békés

05032

Gyula

Békés

24350

Újszalonta

Békés

10764

Körösnagyharsány

Hajdú-Bihar

31130

Körösszakál

Hajdú-Bihar

08943

Körösszegapáti

Békés

06804

Kötegyán

Hajdú-Bihar

02167

Komádi

Békés

23931

Méhkerék

Hajdú-Bihar

03683

Magyarhomorog

Békés

04206

Mezőgyán

Békés

19257

Okány

Békés

28565

Sarkad

Békés

25168

Sarkadkeresztúr

Békés

06257

Zsadány

II. Fontos ÉTT-ek térségei

Megye

Település
kódja

Települések neve

1.2.1.

Putnoki-dombvidék

Borsod-Abaúj-Zemplén

28839

Alsószuha

Borsod-Abaúj-Zemplén

08217

Alsótelekes

Borsod-Abaúj-Zemplén

06123

Dövény

Borsod-Abaúj-Zemplén

27669

Dubicsány

Borsod-Abaúj-Zemplén

10728

Edelény

Borsod-Abaúj-Zemplén

31723

Felsőkelecsény

Borsod-Abaúj-Zemplén

32762

Felsőnyárád

Borsod-Abaúj-Zemplén

31671

Felsőtelekes

Borsod-Abaúj-Zemplén

09706

Gömörszőlős

Borsod-Abaúj-Zemplén

08004

Hét

Borsod-Abaúj-Zemplén

16577

Imola

Borsod-Abaúj-Zemplén

05591

Izsófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

20233

Jákfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

07764

Kánó

Borsod-Abaúj-Zemplén

12034

Kelemér

Borsod-Abaúj-Zemplén

34069

Ormosbánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

27410

Putnok

Borsod-Abaúj-Zemplén

06053

Ragály

Borsod-Abaúj-Zemplén

23029

Rudabánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

10171

Sajógalgóc

Borsod-Abaúj-Zemplén

14313

Sajókaza

Borsod-Abaúj-Zemplén

32531

Serényfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

08077

Szendrő

Borsod-Abaúj-Zemplén

27456

Szendrőlád

Borsod-Abaúj-Zemplén

03160

Szuhafő

Borsod-Abaúj-Zemplén

24606

Szuhogy

Borsod-Abaúj-Zemplén

03063

Zádorfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

19105

Zubogy

1.2.2.

Közép-Cserehát

Borsod-Abaúj-Zemplén

02820

Abaújlak

Borsod-Abaúj-Zemplén

26338

Abaújszolnok

Borsod-Abaúj-Zemplén

10357

Abod

Borsod-Abaúj-Zemplén

14429

Alsógagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

18184

Baktakék

Borsod-Abaúj-Zemplén

22521

Balajt

Borsod-Abaúj-Zemplén

29674

Beret

Borsod-Abaúj-Zemplén

08493

Csenyéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

11350

Damak

Borsod-Abaúj-Zemplén

10524

Detek

Borsod-Abaúj-Zemplén

10728

Edelény

Borsod-Abaúj-Zemplén

33048

Encs

Borsod-Abaúj-Zemplén

02741

Fáj

Borsod-Abaúj-Zemplén

12557

Fancsal

Borsod-Abaúj-Zemplén

29708

Felsőgagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

23533

Felsővadász

Borsod-Abaúj-Zemplén

30483

Forró

Borsod-Abaúj-Zemplén

22123

Fulókércs

Borsod-Abaúj-Zemplén

05494

Gadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

28732

Gagyapáti

Borsod-Abaúj-Zemplén

03744

Gagyvendégi

Borsod-Abaúj-Zemplén

19293

Galvács

Borsod-Abaúj-Zemplén

10904

Garadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

11226

Hangács

Borsod-Abaúj-Zemplén

02468

Hegymeg

Borsod-Abaúj-Zemplén

24882

Hernádpetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

24970

Hernádszurdok

Borsod-Abaúj-Zemplén

19840

Hernádvécse

Borsod-Abaúj-Zemplén

11697

Hidasnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

05005

Irota

Borsod-Abaúj-Zemplén

18722

Kupa

Borsod-Abaúj-Zemplén

26231

Ládbesenyő

Borsod-Abaúj-Zemplén

15857

Lak

Borsod-Abaúj-Zemplén

28219

Litka

Borsod-Abaúj-Zemplén

25618

Méra

Borsod-Abaúj-Zemplén

09016

Monaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

27191

Novajidrány

Borsod-Abaúj-Zemplén

04419

Nyésta

Borsod-Abaúj-Zemplén

15413

Pusztaradvány

Borsod-Abaúj-Zemplén

25380

Selyeb

Borsod-Abaúj-Zemplén

32258

Szakácsi

Borsod-Abaúj-Zemplén

31015

Szalaszend

Borsod-Abaúj-Zemplén

09830

Szemere

Borsod-Abaúj-Zemplén

08077

Szendrő

Borsod-Abaúj-Zemplén

27456

Szendrőlád

Borsod-Abaúj-Zemplén

14890

Tomor

Borsod-Abaúj-Zemplén

29054

Tornyosnémeti

2.2.1.

Sümeg–Rigács–Apácatorna–Káptalanfa települések közé eső területek

Veszprém

28370

Apácatorna

Veszprém

30924

Csabrendek

Veszprém

28671

Gyepükaján

Veszprém

07250

Hosztót

Veszprém

14270

Káptalanfa

Veszprém

29072

Kisberzseny

Veszprém

25849

Rigács

Veszprém

25593

Sümeg

Veszprém

10065

Szentimrefalva

Veszprém

23010

Ukk

Veszprém

19336

Veszprémgalsa

Veszprém

27207

Zalagyömörő

Veszprém

33039

Zalameggyes

2.2.2.

Dörögdi-medence

Veszprém

28112

Ács

Veszprém

06673

Ajka

Veszprém

07898

Halimba

Veszprém

14553

Kapolcs

Veszprém

19196

Nagyvázsony

Veszprém

11420

Pula

Veszprém

13772

Sáska

Veszprém

16692

Szőc

Veszprém

17321

Taliándörögd

Veszprém

09733

Vigántpetend

2.2.3.

Bakonyjákó–Oroszi–Pápasalamon–Nagytevel régió erősen tagolt, erdővel borított része

Veszprém

06673

Ajka

Veszprém

29513

Bakonyjákó

Veszprém

06327

Bakonypölöske

Veszprém

32276

Devecser

Veszprém

10870

Doba

Veszprém

29470

Döbrönte

Veszprém

10250

Farkasgyepü

Veszprém

12742

Ganna

Veszprém

27818

Homokbödöge

Veszprém

26541

Kup

Veszprém

20437

Magyarpolány

Veszprém

25201

Nagytevel

Veszprém

10409

Németbánya

Veszprém

14757

Noszlop

Veszprém

31945

Pápa

Veszprém

11855

Pápakovácsi

Veszprém

21607

Pápasalamon

Veszprém

24767

Ugod

2.2.4.

Tési-fennsík, Gyulafirátót és Várpalota közötti terület

Veszprém

25450

Öskü

Fejér

08730

Bakonycsernye

Fejér

23153

Bakonykúti

Veszprém

25991

Bakonynána

Veszprém

31699

Csetény

Fejér

09779

Csór

Veszprém

02936

Dudar

Veszprém

33941

Eplény

Veszprém

15361

Hajmáskér

Fejér

02200

Isztimér

Veszprém

17437

Jásd

Veszprém

23180

Nagyesztergár

Veszprém

26514

Olaszfalu

Veszprém

16489

Szápár

Veszprém

20570

Tés

Veszprém

11439

Várpalota

Veszprém

11767

Veszprém

Veszprém

26499

Zirc

3.2.1.

Zempléni-hegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

15662

Abaújalpár

Borsod-Abaúj-Zemplén

26718

Abaújkér

Borsod-Abaúj-Zemplén

03595

Abaújszántó

Borsod-Abaúj-Zemplén

02273

Abaújvár

Borsod-Abaúj-Zemplén

23223

Alsóregmec

Borsod-Abaúj-Zemplén

26198

Arka

Borsod-Abaúj-Zemplén

08846

Baskó

Borsod-Abaúj-Zemplén

06929

Bekecs

Borsod-Abaúj-Zemplén

30784

Bodrogkeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

33808

Bodrogkisfalud

Borsod-Abaúj-Zemplén

14401

Bodrogolaszi

Borsod-Abaúj-Zemplén

18944

Boldogkőújfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

14474

Boldogkőváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

31006

Bózsva

Borsod-Abaúj-Zemplén

25326

Erdőbénye

Borsod-Abaúj-Zemplén

22503

Erdőhorváti

Borsod-Abaúj-Zemplén

17109

Füzér

Borsod-Abaúj-Zemplén

06460

Füzérkajata

Borsod-Abaúj-Zemplén

11378

Füzérkomlós

Borsod-Abaúj-Zemplén

10366

Füzérradvány

Borsod-Abaúj-Zemplén

07588

Felsőregmec

Borsod-Abaúj-Zemplén

25238

Filkeháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

17932

Fony

Borsod-Abaúj-Zemplén

13134

Golop

Borsod-Abaúj-Zemplén

15936

Gönc

Borsod-Abaúj-Zemplén

18643

Göncruszka

Borsod-Abaúj-Zemplén

12706

Háromhuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

22187

Hejce

Borsod-Abaúj-Zemplén

30137

Hercegkút

Borsod-Abaúj-Zemplén

31167

Hollóháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

15264

Kéked

Borsod-Abaúj-Zemplén

28875

Kishuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

16559

Komlóska

Borsod-Abaúj-Zemplén

22956

Korlát

Borsod-Abaúj-Zemplén

28547

Kovácsvágás

Borsod-Abaúj-Zemplén

11660

Legyesbénye

Borsod-Abaúj-Zemplén

03902

Mád

Borsod-Abaúj-Zemplén

19600

Makkoshotyka

Borsod-Abaúj-Zemplén

21768

Megyaszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

03443

Mezőzombor

Borsod-Abaúj-Zemplén

24253

Mikóháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

10968

Mogyoróska

Borsod-Abaúj-Zemplén

07825

Monok

Borsod-Abaúj-Zemplén

15468

Nagyhuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

26435

Nyíri

Borsod-Abaúj-Zemplén

31778

Olaszliszka

Borsod-Abaúj-Zemplén

12362

Pálháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

24730

Pányok

Borsod-Abaúj-Zemplén

17048

Pusztafalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

12469

Rátka

Borsod-Abaúj-Zemplén

08402

Regéc

Borsod-Abaúj-Zemplén

20516

Sárazsadány

Borsod-Abaúj-Zemplén

27474

Sárospatak

Borsod-Abaúj-Zemplén

05120

Sátoraljaújhely

Borsod-Abaúj-Zemplén

23418

Sima

Borsod-Abaúj-Zemplén

33817

Szegi

Borsod-Abaúj-Zemplén

31510

Szegilong

Borsod-Abaúj-Zemplén

30739

Szerencs

Borsod-Abaúj-Zemplén

12210

Tállya

Borsod-Abaúj-Zemplén

13763

Telkibánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

28051

Tolcsva

Borsod-Abaúj-Zemplén

29151

Vágáshuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

15149

Vámosújfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

11581

Vilmány

Borsod-Abaúj-Zemplén

12982

Vilyvitány

Borsod-Abaúj-Zemplén

21087

Vizsoly

Borsod-Abaúj-Zemplén

11022

Zsujta

3.2.2.

Hernád-völgy

Borsod-Abaúj-Zemplén

22628

Ónod

Borsod-Abaúj-Zemplén

26718

Abaújkér

Borsod-Abaúj-Zemplén

03595

Abaújszántó

Borsod-Abaúj-Zemplén

02273

Abaújvár

Borsod-Abaúj-Zemplén

19664

Alsódobsza

Borsod-Abaúj-Zemplén

21032

Alsózsolca

Borsod-Abaúj-Zemplén

26198

Arka

Borsod-Abaúj-Zemplén

03771

Arnót

Borsod-Abaúj-Zemplén

04233

Aszaló

Borsod-Abaúj-Zemplén

26356

Berzék

Borsod-Abaúj-Zemplén

14474

Boldogkőváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

05306

Bőcs

Borsod-Abaúj-Zemplén

05333

Csobád

Borsod-Abaúj-Zemplén

33048

Encs

Borsod-Abaúj-Zemplén

09742

Felsődobsza

Borsod-Abaúj-Zemplén

02848

Felsőzsolca

Borsod-Abaúj-Zemplén

30483

Forró

Borsod-Abaúj-Zemplén

15608

Gesztely

Borsod-Abaúj-Zemplén

15936

Gönc

Borsod-Abaúj-Zemplén

18643

Göncruszka

Borsod-Abaúj-Zemplén

27942

Halmaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

15839

Hernádbüd

Borsod-Abaúj-Zemplén

09399

Hernádcéce

Borsod-Abaúj-Zemplén

24165

Hernádkak

Borsod-Abaúj-Zemplén

21829

Hernádkércs

Borsod-Abaúj-Zemplén

31200

Hernádnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

17136

Hernádszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

24970

Hernádszurdok

Borsod-Abaúj-Zemplén

19840

Hernádvécse

Borsod-Abaúj-Zemplén

11697

Hidasnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

08086

Ináncs

Borsod-Abaúj-Zemplén

12487

Újcsanálos

Borsod-Abaúj-Zemplén

15264

Kéked

Borsod-Abaúj-Zemplén

03762

Kiskinizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

26602

Köröm

Borsod-Abaúj-Zemplén

21768

Megyaszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

25618

Méra

Borsod-Abaúj-Zemplén

02158

Muhi

Borsod-Abaúj-Zemplén

26505

Nagykinizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

22558

Onga

Borsod-Abaúj-Zemplén

24420

Pere

Borsod-Abaúj-Zemplén

03081

Sajóhídvég

Borsod-Abaúj-Zemplén

27173

Sajólád

Borsod-Abaúj-Zemplén

16638

Sajópetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

13268

Sóstófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

08484

Szentistvánbaksa

Borsod-Abaúj-Zemplén

21351

Szikszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

29054

Tornyosnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

11581

Vilmány

Borsod-Abaúj-Zemplén

21087

Vizsoly

Borsod-Abaúj-Zemplén

11022

Zsujta

5.2.1.

Hajta és Tápió-mente

Heves

03452

Boldog

Pest

09122

Farmos

Jász-Nagykun-Szolnok

18209

Jászberény

Jász-Nagykun-Szolnok

15811

Jászboldogháza

Jász-Nagykun-Szolnok

23579

Jászfelsőszentgyörgy

Jász-Nagykun-Szolnok

23339

Jászfényszaru

Jász-Nagykun-Szolnok

15291

Újszász

Pest

17808

Újszilvás

Pest

31361

Kóka

Pest

13435

Nagykáta

Pest

07542

Szentlőrinckáta

Pest

28653

Szentmártonkáta

Pest

17303

Tápiógyörgye

Pest

14146

Tápiószele

Pest

14571

Tápiószentmárton

Pest

02769

Tápiószőlős

Pest

21467

Tóalmás

Pest

09593

Tura

Pest

22035

Zsámbok

5.2.2.

Csákvár-Zámoly medence

Fejér

05360

Csákberény

Fejér

20002

Csákvár

Fejér

15750

Gánt

Fejér

28848

Pátka

Fejér

14827

Székesfehérvár

Fejér

30243

Zámoly

5.2.3.

Által-ér mente

Komárom-Esztergom

32346

Almásfüzitő

Komárom-Esztergom

29212

Baj

Komárom-Esztergom

33835

Dunaalmás

Komárom-Esztergom

30553

Környe

Komárom-Esztergom

20163

Naszály

Komárom-Esztergom

22619

Szomód

Komárom-Esztergom

20127

Tata

Komárom-Esztergom

18157

Tatabánya

Komárom-Esztergom

31264

Vértesszőlős

5.2.4.

Gerecse és Pilis közti dombvidék

Komárom-Esztergom

16744

Bajna

Komárom-Esztergom

18926

Csolnok

Komárom-Esztergom

22910

Dág

Komárom-Esztergom

29638

Epöl

Komárom-Esztergom

06521

Gyermely

Komárom-Esztergom

25487

Leányvár

Fejér

23490

Mány

Komárom-Esztergom

22637

Máriahalom

Komárom-Esztergom

27076

Nagysáp

Komárom-Esztergom

27632

Úny

Pest

07144

Piliscsaba

Komárom-Esztergom

21874

Piliscsév

Komárom-Esztergom

26903

Sárisáp

Komárom-Esztergom

21421

Szomor

Pest

07108

Tinnye

Komárom-Esztergom

14155

Tokod

Komárom-Esztergom

34023

Tokodaltáró

Pest

24527

Tök

Pest

25034

Zsámbék

6.2.1.

Mosoni-sík

Győr-Moson-Sopron

29805

Bezenye

Győr-Moson-Sopron

17905

Hegyeshalom

Győr-Moson-Sopron

29221

Jánossomorja

Győr-Moson-Sopron

31839

Újrónafő

Győr-Moson-Sopron

19239

Levél

Győr-Moson-Sopron

04783

Mosonmagyaróvár

Győr-Moson-Sopron

28149

Mosonszolnok

Győr-Moson-Sopron

26587

Rajka

Győr-Moson-Sopron

18412

Várbalog

6.2.2.

Rába-mente

Győr-Moson-Sopron

32249

Árpás

Veszprém

31307

Adorjánháza

Vas

22725

Alsóújlak

Győr-Moson-Sopron

28769

Bágyogszovát

Győr-Moson-Sopron

06196

Barbacs

Vas

10384

Bejcgyertyános

Veszprém

27058

Békás

Győr-Moson-Sopron

10588

Beled

Vas

29203

Boba

Győr-Moson-Sopron

06220

Bodonhely

Vas

03090

Borgáta

Vas

27094

Celldömölk

Vas

03911

Csákánydoroszló

Győr-Moson-Sopron

04039

Csorna

Veszprém

32814

Csögle

Vas

22390

Csönge

Veszprém

17172

Dabronc

Vas

20695

Döbörhegy

Győr-Moson-Sopron

21917

Dör

Vas

03036

Döröske

Vas

02927

Duka

Győr-Moson-Sopron

22442

Edve

Veszprém

33871

Egeralja

Győr-Moson-Sopron

20288

Egyed

Vas

10232

Egyházashetye

Vas

30429

Egyházashollós

Veszprém

10445

Egyházaskesző

Vas

26152

Gérce

Veszprém

18193

Gógánfa

Győr-Moson-Sopron

25584

Győr

Vas

10676

Halogy

Veszprém

15088

Hetyefő

Veszprém

07250

Hosztót

Vas

11387

Ikervár

Győr-Moson-Sopron

20604

Ikrény

Vas

06406

Jákfa

Vas

11679

Jánosháza

Veszprém

16142

Külsővat

Vas

29957

Káld

Vas

04640

Kám

Veszprém

19141

Kamond

Vas

10913

Karakó

Vas

26620

Katafa

Veszprém

19734

Kemeneshőgyész

Vas

16911

Kemeneskápolna

Vas

12247

Kemenesmagasi

Vas

13426

Kemenesmihályfa

Vas

20996

Kemenespálfa

Vas

24484

Kemenessömjén

Vas

20084

Kemenesszentmárton

Veszprém

12478

Kemenesszentpéter

Vas

09937

Kenyeri

Győr-Moson-Sopron

02413

Kisbabot

Vas

05953

Kissomlyó

Győr-Moson-Sopron

24633

Koroncó

Vas

04190

Köcsk

Vas

13532

Körmend

Veszprém

26374

Magyargencs

Vas

17288

Magyarszecsőd

Veszprém

03610

Malomsok

Veszprém

29294

Marcalgergelyi

Veszprém

22220

Marcaltő

Vas

25760

Meggyeskovácsi

Veszprém

04987

Megyer

Győr-Moson-Sopron

20385

Mérges

Vas

14809

Mersevát

Vas

15723

Mesteri

Veszprém

23560

Mezőlak

Zala

02130

Mihályfa

Veszprém

04668

Mihályháza

Vas

03294

Molnaszecsőd

Győr-Moson-Sopron

02556

Mórichida

Vas

06716

Nádasd

Vas

15060

Nagymizdó

Veszprém

21403

Nagypirit

Vas

26143

Nagysimonyi

Veszprém

05652

Nemesgörzsöny

Vas

03674

Nemeskeresztúr

Vas

02839

Nemeskocs

Vas

10843

Nick

Vas

22318

Nyőgér

Vas

32629

Ostffyasszonyfa

Vas

07278

Püspökmolnári

Győr-Moson-Sopron

19637

Páli

Vas

14067

Pápóc

Győr-Moson-Sopron

33701

Rábacsécsény

Vas

03197

Rábahidvég

Győr-Moson-Sopron

14793

Rábakecöl

Győr-Moson-Sopron

25335

Rábapatona

Vas

26073

Rábapaty

Győr-Moson-Sopron

24721

Rábapordány

Győr-Moson-Sopron

20136

Rábasebes

Győr-Moson-Sopron

15273

Rábaszentandrás

Győr-Moson-Sopron

33710

Rábaszentmihály

Győr-Moson-Sopron

17297

Rábaszentmiklós

Vas

30881

Répcelak

Veszprém

25849

Rigács

Vas

10597

Rum

Vas

21306

Sárvár

Vas

30748

Sitke

Győr-Moson-Sopron

24208

Sobor

Vas

22983

Sótony

Zala

20543

Szalapa

Győr-Moson-Sopron

08536

Szany

Vas

17729

Szarvaskend

Vas

27793

Szergény

Győr-Moson-Sopron

19266

Szil

Győr-Moson-Sopron

19035

Tét

Vas

09229

Tokorcs

Veszprém

23010

Ukk

Vas

21537

Uraiújfalu

Győr-Moson-Sopron

02237

Vág

Veszprém

26204

Várkesző

Győr-Moson-Sopron

17880

Vásárosfalu

Vas

09195

Vásárosmiske

Vas

04695

Vasvár

Veszprém

24651

Vinár

Vas

03142

Vönöck

Veszprém

33039

Zalameggyes

Veszprém

23597

Zalaszegvár

Vas

12292

Zsennye

7.2.1.

Bihari-sík

Hajdú-Bihar

03319

Ártánd

Hajdú-Bihar

15167

Bakonszeg

Hajdú-Bihar

26693

Báránd

Hajdú-Bihar

33446

Bedő

Hajdú-Bihar

18467

Berekböszörmény

Hajdú-Bihar

12788

Berettyóújfalu

Hajdú-Bihar

25256

Bihardancsháza

Hajdú-Bihar

19956

Biharkeresztes

Hajdú-Bihar

24828

Biharnagybajom

Hajdú-Bihar

29887

Bihartorda

Békés

29610

Biharugra

Hajdú-Bihar

14137

Bojt

Békés

13471

Bucsa

Hajdú-Bihar

12450

Csökmő

Hajdú-Bihar

14678

Darvas

Hajdú-Bihar

05573

Derecske

Hajdú-Bihar

25469

Esztár

Békés

12256

Füzesgyarmat

Hajdú-Bihar

03258

Földes

Hajdú-Bihar

16993

Furta

Hajdú-Bihar

18175

Gáborján

Hajdú-Bihar

26170

Hajdúbagos

Hajdú-Bihar

17473

Hajdúszovát

Hajdú-Bihar

29391

Hencida

Hajdú-Bihar

06266

Hosszúpályi

Hajdú-Bihar

23393

Újiráz

Hajdú-Bihar

02307

Kaba

Jász-Nagykun-Szolnok

04923

Karcag

Hajdú-Bihar

15477

Kismarja

Hajdú-Bihar

17455

Kokad

Hajdú-Bihar

02167

Komádi

Hajdú-Bihar

25964

Konyár

Békés

30164

Körösújfalu

Békés

10764

Körösnagyharsány

Hajdú-Bihar

31130

Körösszakál

Hajdú-Bihar

08943

Körösszegapáti

Hajdú-Bihar

05768

Létavértes

Hajdú-Bihar

03683

Magyarhomorog

Hajdú-Bihar

31033

Mezőpeterd

Hajdú-Bihar

18847

Mezősas

Hajdú-Bihar

24217

Mikepércs

Hajdú-Bihar

25894

Monostorpályi

Hajdú-Bihar

08907

Nagykereki

Hajdú-Bihar

06309

Nagyrábé

Hajdú-Bihar

10162

Püspökladány

Hajdú-Bihar

11837

Pocsaj

Hajdú-Bihar

26116

Sáp

Hajdú-Bihar

25007

Sáránd

Hajdú-Bihar

23940

Sárrétudvari

Békés

21883

Szeghalom

Hajdú-Bihar

19099

Szentpéterszeg

Hajdú-Bihar

33437

Szerep

Hajdú-Bihar

31042

Tépe

Hajdú-Bihar

19691

Tetétlen

Hajdú-Bihar

25876

Told

Hajdú-Bihar

16762

Váncsod

Hajdú-Bihar

11138

Vekerd

Békés

06257

Zsadány

Hajdú-Bihar

04817

Zsáka

7.2.3.

Dél- és Kelet-Nyírség

Hajdú-Bihar

27641

Álmosd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26550

Ömböly

Hajdú-Bihar

20011

Bagamér

Szabolcs-Szatmár-Bereg

02990

Bátorliget

Hajdú-Bihar

15130

Debrecen

Szabolcs-Szatmár-Bereg

32328

Encsencs

Hajdú-Bihar

22150

Fülöp

Szabolcs-Szatmár-Bereg

23250

Fábiánháza

Hajdú-Bihar

26170

Hajdúbagos

Hajdú-Bihar

31097

Hajdúsámson

Szabolcs-Szatmár-Bereg

13019

Hodász

Hajdú-Bihar

06266

Hosszúpályi

Hajdú-Bihar

20419

Újléta

Hajdú-Bihar

17455

Kokad

Hajdú-Bihar

05768

Létavértes

Szabolcs-Szatmár-Bereg

18874

Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07463

Mérk

Hajdú-Bihar

24217

Mikepércs

Hajdú-Bihar

25894

Monostorpályi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

06488

Nagyecsed

Hajdú-Bihar

32294

Nyírábrány

Hajdú-Bihar

14003

Nyíracsád

Hajdú-Bihar

06187

Nyíradony

Szabolcs-Szatmár-Bereg

14845

Nyírbátor

Szabolcs-Szatmár-Bereg

15802

Nyírbéltek

Szabolcs-Szatmár-Bereg

31158

Nyírbogát

Szabolcs-Szatmár-Bereg

07904

Nyírcsaholy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

25973

Nyírcsászári

Szabolcs-Szatmár-Bereg

05041

Nyírderzs

Szabolcs-Szatmár-Bereg

28440

Nyírgelse

Szabolcs-Szatmár-Bereg

32452

Nyírkáta

Szabolcs-Szatmár-Bereg

11271

Nyírlugos

Hajdú-Bihar

32382

Nyírmártonfalva

Szabolcs-Szatmár-Bereg

23269

Nyírmeggyes

Szabolcs-Szatmár-Bereg

26365

Nyírmihálydi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

03878

Nyírpilis

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16522

Nyírvasvári

Szabolcs-Szatmár-Bereg

17084

Penészlek

Szabolcs-Szatmár-Bereg

03391

Piricse

Hajdú-Bihar

25007

Sáránd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

33358

Terem

Szabolcs-Szatmár-Bereg

08952

Tiborszállás

Szabolcs-Szatmár-Bereg

06938

Vállaj

Hajdú-Bihar

08989

Vámospércs

9.2.1.

Gyula-Dobozi ártér

Békés

09760

Békés

Békés

15200

Békéscsaba

Békés

33190

Doboz

Békés

05032

Gyula

Békés

05032

Gyula

Békés

28565

Sarkad

Békés

33075

Tarhos

9.2.2.

Körösszög

Jász-Nagykun-Szolnok

28006

Öcsöd

Békés

02680

Békésszentandrás

Békés

31334

Csabacsüd

Csongrád

22992

Eperjes

Csongrád

19974

Fábiánsebestyén

Békés

09511

Gádoros

Jász-Nagykun-Szolnok

32504

Kunszentmárton

Békés

08244

Nagyszénás

Csongrád

29179

Nagytőke

Békés

23870

Szarvas

Jász-Nagykun-Szolnok

20428

Szelevény

Csongrád

14456

Szentes

9.2.3.

Kígyósi területek

Békés

15200

Békéscsaba

Békés

32957

Elek

Békés

05032

Gyula

Békés

02352

Újkígyós

Békés

03461

Kétegyháza

Békés

31325

Szabadkígyós

9.2.4.

Vésztő–Szeghalom környéke

Békés

09760

Békés

Békés

19390

Bélmegyer

Békés

11615

Körösladány

Békés

12900

Köröstarcsa

Békés

19628

Mezőberény

Békés

19257

Okány

Békés

28565

Sarkad

Békés

21883

Szeghalom

Békés

33075

Tarhos

Békés

29531

Vésztő

III. Tervezett ÉTT-ek térségei

Megye

Település
kódja

Települések neve

1.3.

A Sajó és a Hernád köze

Borsod-Abaúj-Zemplén

26718

Abaújkér

Borsod-Abaúj-Zemplén

19664

Alsódobsza

Borsod-Abaúj-Zemplén

29814

Alsóvadász

Borsod-Abaúj-Zemplén

21032

Alsózsolca

Borsod-Abaúj-Zemplén

03771

Arnót

Borsod-Abaúj-Zemplén

04233

Aszaló

Borsod-Abaúj-Zemplén

18184

Baktakék

Borsod-Abaúj-Zemplén

21953

Bánréve

Borsod-Abaúj-Zemplén

29674

Beret

Borsod-Abaúj-Zemplén

26356

Berzék

Borsod-Abaúj-Zemplén

08396

Boldva

Borsod-Abaúj-Zemplén

16799

Borsodszirák

Borsod-Abaúj-Zemplén

05306

Bőcs

Borsod-Abaúj-Zemplén

05333

Csobád

Borsod-Abaúj-Zemplén

11350

Damak

Borsod-Abaúj-Zemplén

10524

Detek

Borsod-Abaúj-Zemplén

27669

Dubicsány

Borsod-Abaúj-Zemplén

10728

Edelény

Borsod-Abaúj-Zemplén

33048

Encs

Borsod-Abaúj-Zemplén

12557

Fancsal

Borsod-Abaúj-Zemplén

09742

Felsődobsza

Borsod-Abaúj-Zemplén

32762

Felsőnyárád

Borsod-Abaúj-Zemplén

02848

Felsőzsolca

Borsod-Abaúj-Zemplén

30483

Forró

Borsod-Abaúj-Zemplén

15608

Gesztely

Borsod-Abaúj-Zemplén

27942

Halmaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

11226

Hangács

Borsod-Abaúj-Zemplén

15839

Hernádbüd

Borsod-Abaúj-Zemplén

24165

Hernádkak

Borsod-Abaúj-Zemplén

21829

Hernádkércs

Borsod-Abaúj-Zemplén

31200

Hernádnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

17136

Hernádszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

08004

Hét

Borsod-Abaúj-Zemplén

21236

Homrogd

Borsod-Abaúj-Zemplén

08086

Ináncs

Borsod-Abaúj-Zemplén

05591

Izsófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

06691

Kazincbarcika

Borsod-Abaúj-Zemplén

13374

Kázsmárk

Borsod-Abaúj-Zemplén

12034

Kelemér

Borsod-Abaúj-Zemplén

03762

Kiskinizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

11819

Kurityán

Borsod-Abaúj-Zemplén

03531

Léh

Borsod-Abaúj-Zemplén

21768

Megyaszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

25618

Méra

Borsod-Abaúj-Zemplén

30456

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén

09016

Monaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

21546

Múcsony

Borsod-Abaúj-Zemplén

26505

Nagykinizs

Borsod-Abaúj-Zemplén

04215

Nyomár

Borsod-Abaúj-Zemplén

22558

Onga

Borsod-Abaúj-Zemplén

22628

Ónod

Borsod-Abaúj-Zemplén

34069

Ormosbánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

24420

Pere

Borsod-Abaúj-Zemplén

27410

Putnok

Borsod-Abaúj-Zemplén

31909

Rásonysápberencs

Borsod-Abaúj-Zemplén

27331

Sajóecseg

Borsod-Abaúj-Zemplén

10171

Sajógalgóc

Borsod-Abaúj-Zemplén

03081

Sajóhídvég

Borsod-Abaúj-Zemplén

03212

Sajóivánka

Borsod-Abaúj-Zemplén

14313

Sajókaza

Borsod-Abaúj-Zemplén

26949

Sajókeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

27173

Sajólád

Borsod-Abaúj-Zemplén

11332

Sajónémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

18537

Sajópálfala

Borsod-Abaúj-Zemplén

16638

Sajópetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

23782

Sajópüspöki

Borsod-Abaúj-Zemplén

08970

Sajósenye

Borsod-Abaúj-Zemplén

16054

Sajószentpéter

Borsod-Abaúj-Zemplén

20738

Sajóvámos

Borsod-Abaúj-Zemplén

27757

Sajóvelezd

Borsod-Abaúj-Zemplén

25380

Selyeb

Borsod-Abaúj-Zemplén

32531

Serényfalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

13268

Sóstófalva

Borsod-Abaúj-Zemplén

08077

Szendrő

Borsod-Abaúj-Zemplén

08484

Szentistvánbaksa

Borsod-Abaúj-Zemplén

21351

Szikszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

09496

Szirmabesenyő

Borsod-Abaúj-Zemplén

11110

Szuhakálló

Borsod-Abaúj-Zemplén

24606

Szuhogy

Borsod-Abaúj-Zemplén

14890

Tomor

Borsod-Abaúj-Zemplén

12487

Újcsanálos

Borsod-Abaúj-Zemplén

07223

Vadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

19275

Ziliz

3.3.1.

Kesznyéteni TK körzete

Borsod-Abaúj-Zemplén

29249

Kesznyéten

Borsod-Abaúj-Zemplén

08129

Sajóörös

Borsod-Abaúj-Zemplén

18245

Taktaharkány

Borsod-Abaúj-Zemplén

28787

Taktakenéz

Szabolcs-Szatmár-Bereg

12593

Tiszadob

Hajdú-Bihar

30845

Tiszagyulaháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

28398

Tiszalúc

Borsod-Abaúj-Zemplén

28352

Tiszaújváros

3.3.2.

Takta-köz

Borsod-Abaúj-Zemplén

03443

Mezőzombor

Borsod-Abaúj-Zemplén

21272

Prügy

Borsod-Abaúj-Zemplén

21740

Tarcal

4.3.1.

Zákány–Őrtilos környéke

Somogy

14012

Őrtilos

Somogy

17127

Beleg

Zala

09168

Belezna

Somogy

30119

Berzence

Somogy

13994

Bolhás

Somogy

26532

Böhönye

Somogy

24314

Csököly

Somogy

21315

Csurgó

Somogy

10603

Csurgónagymarton

Somogy

09177

Gige

Somogy

30960

Gyékényes

Somogy

19619

Iharos

Somogy

26301

Inke

Somogy

15927

Jákó

Somogy

09098

Kaposfő

Somogy

24387

Kisbajom

Somogy

13781

Kiskorpád

Somogy

28857

Kutas

Somogy

20905

Mike

Zala

25210

Murakeresztúr

Somogy

17941

Nagyatád

Somogy

21652

Nagybajom

Somogy

32805

Nagykorpád

Somogy

32115

Ötvöskónyi

Somogy

11828

Porrog

Somogy

13930

Porrogszentkirály

Somogy

28510

Porrogszentpál

Somogy

32674

Rinyakovácsi

Somogy

27368

Segesd

Somogy

25043

Somogybükkösd

Somogy

11484

Somogycsicsó

Somogy

28723

Somogysárd

Somogy

18546

Somogyszob

Somogy

04853

Somogyudvarhely

Somogy

28574

Szabás

Somogy

11509

Szenta

Somogy

16735

Tarany

Somogy

08183

Vése

Somogy

14623

Zákány

5.3.1.

Ipoly-völgy

Pest

18777

Bernecebaráti

Nógrád

13204

Hont

Pest

04978

Ipolytölgyes

Pest

22345

Kemence

Pest

22682

Letkés

Pest

14775

Nagybörzsöny

Pest

04181

Perőcsény

Pest

19248

Tésa

Pest

10737

Vámosmikola

5.3.2.

Csepel-sziget és környéke

Fejér

08925

Adony

Pest

10108

Áporka

Budapest

09566

Budapest

Pest

29647

Dömsöd

Pest

09584

Dunaharaszti

Pest

20534

Dunavarsány

Fejér

23603

Ercsi

Pest

30988

Érd

Pest

09690

Halásztelek

Fejér

13462

Iváncsa

Pest

10816

Kiskunlacháza

Pest

09140

Lórév

Pest

10755

Majosháza

Pest

04394

Makád

Fejér

09900

Rácalmás

Pest

17260

Ráckeve

Pest

17312

Százhalombatta

Pest

26259

Szigetbecse

Pest

07870

Szigetcsép

Pest

13277

Szigethalom

Pest

15185

Szigetszentmárton

Pest

28954

Szigetszentmiklós

Pest

22114

Szigetújfalu

Pest

30720

Taksony

Bács-Kiskun

20525

Tass

Pest

29823

Tököl

5.3.3.

Monor-Irsai halomvidék

Pest

31653

Albertirsa

Pest

25098

Bénye

Pest

09441

Gomba

Pest

27827

Káva

Pest

03692

Mende

Pest

22248

Pánd

Pest

09821

Pilis

Pest

21713

Sülysáp

Pest

15015

Tápióbicske

Pest

28644

Úri

5.3.4.

Sárrét és térsége

Fejér

17376

Aba

Fejér

26824

Alap

Fejér

25283

Alsószentiván

Tolna

11970

Bikács

Fejér

13152

Cece

Fejér

06734

Csősz

Fejér

16683

Káloz

Tolna

15006

Németkér

Fejér

23694

Sárbogárd

Fejér

02723

Sáregres

Fejér

25344

Sárkeresztúr

Fejér

31538

Sárszentágota

Fejér

20206

Seregélyes

Fejér

33321

Soponya

Fejér

14827

Székesfehérvár

Fejér

29267

Tác

Fejér

02459

Vajta

5.3.5.

Váli-patak völgye

Fejér

15176

Alcsútdoboz

Fejér

08581

Baracska

Fejér

08466

Beloiannisz

Fejér

16346

Besnyő

Fejér

10481

Bicske

Fejér

11624

Bodmér

Fejér

23603

Ercsi

Fejér

29939

Felcsút

Fejér

13462

Iváncsa

Fejér

21342

Kajászó

Fejér

02015

Ráckeresztúr

Fejér

14465

Tabajd

Fejér

05829

Vál

6.3.1.

Szigetköz

Győr-Moson-Sopron

11882

Abda

Győr-Moson-Sopron

26921

Ásványráró

Győr-Moson-Sopron

29805

Bezenye

Győr-Moson-Sopron

06619

Börcs

Győr-Moson-Sopron

21865

Darnózseli

Győr-Moson-Sopron

27739

Dunakiliti

Győr-Moson-Sopron

02079

Dunaremete

Győr-Moson-Sopron

21078

Dunaszeg

Győr-Moson-Sopron

15875

Dunaszentpál

Győr-Moson-Sopron

10454

Dunasziget

Győr-Moson-Sopron

32717

Feketeerdő

Győr-Moson-Sopron

02060

Gönyű

Győr-Moson-Sopron

25584

Győr

Győr-Moson-Sopron

13198

Győrladamér

Győr-Moson-Sopron

31787

Győrújfalu

Győr-Moson-Sopron

15228

Győrzámoly

Győr-Moson-Sopron

26790

Halászi

Győr-Moson-Sopron

12308

Hédervár

Győr-Moson-Sopron

14748

Kimle

Győr-Moson-Sopron

22886

Kisbajcs

Győr-Moson-Sopron

07816

Kisbodak

Győr-Moson-Sopron

31626

Kunsziget

Győr-Moson-Sopron

33668

Lébény

Győr-Moson-Sopron

16221

Lipót

Győr-Moson-Sopron

12283

Máriakálnok

Győr-Moson-Sopron

27359

Mecsér

Győr-Moson-Sopron

04783

Mosonmagyaróvár

Győr-Moson-Sopron

33677

Mosonszentmiklós

Győr-Moson-Sopron

02361

Nagybajcs

Győr-Moson-Sopron

02635

Öttevény

Győr-Moson-Sopron

12964

Püski

Győr-Moson-Sopron

26587

Rajka

Győr-Moson-Sopron

12405

Vámosszabadi

Győr-Moson-Sopron

05014

Vének

7.3.1.

A Jászság régiója

Jász-Nagykun-Szolnok

25265

Alattyán

Jász-Nagykun-Szolnok

11305

Besenyszög

Jász-Nagykun-Szolnok

22859

Jánoshida

Jász-Nagykun-Szolnok

22929

Jászágó

Jász-Nagykun-Szolnok

30711

Jászalsószentgyörgy

Jász-Nagykun-Szolnok

22202

Jászapáti

Jász-Nagykun-Szolnok

22105

Jászárokszállás

Jász-Nagykun-Szolnok

18209

Jászberény

Jász-Nagykun-Szolnok

15811

Jászboldogháza

Jász-Nagykun-Szolnok

17978

Jászdózsa

Jász-Nagykun-Szolnok

25186

Jászjákóhalma

Jász-Nagykun-Szolnok

22798

Jászkisér

Jász-Nagykun-Szolnok

21111

Jászladány

Jász-Nagykun-Szolnok

23135

Jásztelek

Jász-Nagykun-Szolnok

05777

Szászberek

Jász-Nagykun-Szolnok

27854

Szolnok

Pest

17303

Tápiógyörgye

Jász-Nagykun-Szolnok

15291

Újszász

Jász-Nagykun-Szolnok

14836

Zagyvarékas

3. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM
együttes rendelethez


Az ÉTT tervezésének lépései és tartalma

a) A terület lehatárolása
Az ÉTT határait és az érintett földrészletek helyrajzi számait egyértelműen meg kell határozni. A program sikere szempontjából ez az egyik legfontosabb kérdés, ugyanis alapvetően befolyásolja annak hatékonyságát, illetve költségeit, ezért a földrészletek lehatárolása során a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.

b) A terület környezeti, jellemzőinek leírása
A terület környezeti, gazdasági-társadalmi jellemzésének, általános leírásának az alábbiakra kell kitérnie:
ba) az élettelen környezet (geológia, geomorfológia, hidrológiai, talajok, klíma) általános leírása;
bb) nemzeti és nemzetközi természetvédelmi és egyéb kijelölések;
bc) a környezeti állapot;
bd) a táji adottságok jellemzése a keletkezés, a földhasználati mintázat, az ökoszisztémák és a tájképi, illetve történelmi értékek figyelembevételével.

c) A terület (földrészlet) gazdasági-társadalmi jellemzőinek leírása:
ca) a földhasználati rendszer;
cb) a földhasználattal összefüggő gazdasági-társadalmi viszonyok;
cc) főbb települések és infrastruktúra;
cd) közgazdasági modellek.

d) Az elérendő célok megfogalmazása
A célok kapcsolódnak az Európai Közösségek által támogatott célokhoz, melyek a területek környezeti és természeti értékeinek megóvására, a jó környezeti állapotának fenntartására, javítására irányulnak.

e) A támogatandó tevékenységek meghatározása
A támogatandó tevékenységek meghatározása a terület természeti értékeinek, ökológiai igényeinek, illetve az azok és a gazdálkodási rendszer közötti kölcsönhatások elemzése révén lehetséges. Ennek eredményeként lehet meghatározni azt, hogy hol és milyen tevékenységek támogathatók, hol szükséges különleges előírásokat érvényesíteni.

4. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM
együttes rendelethez


Az ÉTT szerződésekre vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek és információk köre

Az ÉTT neve, azonosítója

A gazdaság azonosítói:
– a gazdaság/gazdálkodó neve, azonosítója,
– a gazdálkodó KÜJ (Környezeti Ügyfél Jel) azonosítója
– a gazdálkodó KTJ (Környezeti Területi Jel) azonosítója,
– a gazdaság/gazdálkodó címe,
– a gazdaság képviselője,
– a gazdaság telefonszáma,
– a gazdaság saját területe (ha),
– a gazdaság bérelt területe (ha).

A földrészlet(ek)re vonatkozó adatok:
– helyrajzi szám,
– a terület nagysága (ha),
– művelési ág,
– tulajdonviszony (saját/bérelt),
– a földrészletre vonatkozó előírások,
– a szerződéskötés dátuma,
– a szerződés időtartama,
– a kifizetési összeg mértéke (1 ha-ra, összesen).

A szerződéskötés teljesítésére vonatkozó adatok (előírásonként):
– az előírás megnevezése,
– a teljesítés időpontja,
– a felhasznált anyagok megnevezése és mennyisége
– az elvégzett műveletek megnevezése (táblatörzskönyv),
– a támogatással történő tételes elszámolás módja,
– beszámoló a támogatási cél megvalósulásáról.
1

A 4. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § d) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § e) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (5) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § b) és f) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 12. § h) pontja szerint módosított szöveg. [A 9. § (1) bekezdésében a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az VM” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

7

A 10. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 12. § i) pontjával megállapított szöveg. [A 10. § (1) bekezdés a) pontjában a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az VM” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

8

A 13. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § b) és g) pontja szerint módosított szöveg. [A 13. § (2) bekezdésében a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 28. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az VM” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

9

A jegyzék a 2001. december 31-ig kijelölt ÉTT-et tartalmazza. Az ÉTT kijelölt térségeinek térképi adatállománya az illetékes nemzeti park igazgatóságon áll rendelkezésre. A térségek megnevezése eltérhet a tájegységek földrajzi nevétől.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére