• Tartalom
Oldalmenü

21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

2021.03.06.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra is – a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) a magyar lobogó alatt közlekedő (üzemelő) úszólétesítményeken hajózási szolgálatot ellátó személyekre, valamint munkáltatójukra, továbbá a magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyekre,

b) a kedvtelési célú kishajó és gépi meghajtású vízi sporteszköz (a továbbiakban együtt: kedvtelési célú vízijármű) vezetésére jogosító, magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyre,

c) az iskolai rendszerű hajózási oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívüli jóváhagyott hajózási szakképzés tanulóira, illetve hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató), valamint az oktatási intézmény vezetőjére,

d) az egészségi alkalmassági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző orvosokra, illetve szervezetekre

terjed ki.

2. §1 E rendelet alkalmazásában

1. hajózási szolgálat: a belvízi vagy tengeri úszólétesítményen teljesített

a) fedélzeti szolgálat,

b) gépüzemi szolgálat,

c) segédszolgálat, valamint

d) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerész által teljesített, az a)–c) alpontba nem tartozó egyéb szolgálat,

2. STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege,

3. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény,

4. Útmutató: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott és a hajózási hatóság honlapján elérhető, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatát szabályozó dokumentum.

A vizsgálat alkalmazása és kezdeményezése

3. § (1) Hajózási szolgálatot az a személy láthat el, illetve kedvtelési célú vízijárművet az a személy vezethet, akinek az egészségi alkalmasságát az e rendeletben meghatározott orvos megállapította.

(2)2 Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a)3 belvízi hajózási szolgálatot ellátó, továbbá hajózási oktatási szakképző intézménybe jelentkező személy esetében az 1. számú mellékletben,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a 2. számú mellékletben és

ba) a 2. § a)–c) pontjában jelölt szolgálat ellátásakor az STCW Egyezmény A-I/9. és B-I/9. szakaszában,

bb) egyéb szolgálat ellátásakor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben és az Útmutatóban,

c) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetőnél a 3. számú mellékletben

meghatározottak figyelembevételével kell lefolytatni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy – az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető kivételével – egészségi alkalmasságának vizsgálatára az 1. alkalmassági csoportba tartozó gépjármű-vezetőkre vonatkozó egészségi alkalmassági vizsgálat szabályait – az e rendeletben foglalt kivételekkel – kell alkalmazni.4

4. § (1) A hajózási szolgálat ellátásához szükséges egészségi alkalmasságot vizsgálni kell

a) a hajós, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállításához,

b) gépüzemi szolgálatból fedélzeti szolgálatba, illetve segédszolgálatból gépüzemi vagy fedélzeti szolgálatba való áthelyezés (beosztás) előtt,

c) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony – vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony – létesítését követően a (4), illetve (5) bekezdésben meghatározott időszakonként,

d) hajózási oktatási intézménybe való felvétel előtt.

(2)5 A kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságát:

a) a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt,

b) a képesítés kiadását követően ha

ba) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,

bb) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,

bc) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,

bd) 70. életévét betöltötte, 2 évenként

kell vizsgálni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy – az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők kivételével – egészségi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg is érvényesíthető.

(4) Belvízi úszólétesítményen fedélzeti szolgálatot, gépüzemi szolgálatot vagy segédszolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasság vizsgálatát:

a)6

b) ötvenedik életévének betöltése után háromévenként,

c) hatvanötödik életévének betöltésekor, majd azt követően évenként

kell végezni.

(5) Tengeri hajón hajózási szolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasságot

a) hatvanadik életévének betöltéséig kétévenként,

b) hatvanadik életévének betöltése után évenként

kell vizsgálni.

(6) Hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését követően fiatalkorú személy egészségi alkalmasságát évente kell vizsgálni.

(7) A vizsgálatot végző orvos – a vizsgált személy egészségi állapota alapján – az előírt vizsgálatra rövidebb határidőt is megállapíthat.

(7a)7 A munkáltató köteles a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy részére a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 21. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szűrővizsgálaton való részvételt biztosítani.

(8)8

(9)9

(10)10

5. § (1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) a 4. § (1) bekezdésének a)–b) és c) pontjában meghatározott esetben a munkáltató vagy a munkavállaló,

b) 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben az oktatási intézmény vezetője,

c) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a képesítésért folyamodó, illetve a képesített személy

kezdeményezi.

(2) A tengeri hajón szolgálatot teljesítő személy behajózása előtt köteles gondoskodni a várható távollét időtartama alatt esedékessé váló vizsgálat elvégzéséről.

(3) A tengeri hajó parancsnoka – mint a munkáltató képviselője – a hajó előírt személyzeti létszámának biztosítása érdekében külföldön ideiglenes munkavállalót csak abban az esetben alkalmazhat, ha az ideiglenes munkavállaló egészségi alkalmasságát igazoló okmánnyal rendelkezik.

Vizsgálatot végző szervek

6. § (1) A vizsgálatot

a)11 a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény hallgatója tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

b)12

c) a belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

d)13 a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, valamint az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében – a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

e)14 a III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében első alkalommal a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos, az időszakos vizsgálatokat a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

végzi.

(2) Külföldön a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, illetve a tengeri kedvtelési célú kishajó vezetőjének időszakos vizsgálatát – rendkívül indokolt esetben – az adott országban ilyen vizsgálat végzésére jogosult egészségügyi intézmény orvosa is elvégezheti. A belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy alkalmasságának vizsgálatát külföldön – rendkívül indokolt esetben – az adott víziútszakaszon illetékes hatóság által a hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára feljogosított orvos is elvégezheti.

(3)15

(4)16 Tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának vizsgálatát csak az a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos végezheti, aki nem áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban a vizsgált személyt foglalkoztató úszólétesítmény-tulajdonossal vagy üzembentartóval.

6/A. §17 (1) Tengerész-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózási hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) a tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatához megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) ismeri a tengeri hajókon dolgozók élet- és munkakörülményeit,

d) ismeri a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét,

e) a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatokhoz szükséges angol nyelvismerettel rendelkezik.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) pont tekintetében

ba) tengeri hajón eltöltött legalább három hónapos hajóorvosi,

bb) gazdasági célú tengeri hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél ellátott legalább három hónapos foglalkozás-egészségügyi, vagy

bc) tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos felügyelete alatt eltöltött 1 év

gyakorlat igazolásával,

c) a (2) bekezdés c)–e) pont tekintetében a tengerészek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak igazolásával

tesz eleget.

(4) A (2) bekezdés b)–e) pontjának való megfelelés igazolása esetén a hajózási hatóság a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltet is nyilvántartásba veheti.

(5) A nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.

6/B. §18 (1) Hajós-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózás hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek élet- és munkakörülményeit,

c) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) és c) pont tekintetében a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság által elismert és a hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak képzőszerv általi igazolásával

tesz eleget.

(4) A nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.

6/C. §19

A vizsgálat eredményének minősítése, a vizsgálatról kiállított bizonyítvány, az egészségügyi törzslap

7. § (1) A vizsgálat eredményeként a vizsgált személy

a) tengeri fedélzeti szolgálatra,

b) tengeri gépüzemi szolgálatra,

c) belvízi fedélzeti szolgálatra,

d) belvízi gépüzemi szolgálatra,

e) segédszolgálatra,

f) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetésére,

g) tengeri kedvtelési célú kishajó vezetésére,

h)20 egyéb szolgálatra

egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.

(2) Amennyiben a hajózási oktatási intézménybe jelentkező személy egészségileg alkalmatlannak bizonyul, a jelöltnek, illetve kiskorú jelölt esetében gondviselőjének, írásbeli nyilatkozatával kell igazolnia annak tudomásulvételét, hogy a megszerzendő hajózási képesítést – az egészségi alkalmatlanság fennállása alatt – csak parti szolgálatban hasznosíthatja.

(3)21 Hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a vizsgálat eredményéről a vizsgálatot végző orvos

a) orvosi igazolást (1. számú melléklet),

b)22 belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítéssel rendelkező személy részére magyar és német nyelven „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány”-t (4. számú melléklet), vagy

c)23 tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére magyar és angol nyelven „Tengerész szolgálati egészségi bizonyítvány”-t (5. számú melléklet)

állít ki.

(4)24 A vizsgálat eredményét – az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálat esetét kivéve –

a) a hajós szolgálati könyvbe az orvosi igazolás vagy a „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány” alapján a hajózási hatóság,

b) a tengerész szolgálati könyvbe a vizsgálatot végző orvos,

c) kedvtelési célú vízijármű vezetőjének nem kártyaformátumú képesítő okmányába a vizsgálatot végző orvos

jegyzi be.

(5)25 Azon személy esetében, aki még nem rendelkezik szolgálati könyvvel vagy képesítő okmánnyal, az orvosi igazolások alapján a szolgálati könyvet kiállító hajózási hatóság végzi el a bejegyzést.

(6)26 A kedvtelési célú vízijármű vezetésére jogosító kártyaformátumú képesítő okmány érvényessége az egészségi alkalmassági időtartamtól függ.

8. § (1) A vizsgálatot végző orvos a 7. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakon kívül ,,Egészségügyi törzslap''-ot (6. számú melléklet) állít ki.

(2) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot végző személy egészségügyi törzslapját a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos őrzi meg.

(3) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy az e rendelet 7. számú melléklete szerinti ,,Egészségügyi Nyilatkozat''-ot két példányban tölti ki, és aláírásával hitelesíti. Az egyik példányt a szolgálatra való alkalmasságot vizsgáló orvos, a másik példányt a munkavállaló, illetve az oktatási intézmény hallgatója őrzi meg.

(4)27 Az idegen lobogó alatt tengeri hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos angol nyelvű törzslap kivonatot állít ki.

(5) A korábbi munkáltatójának székhelyétől eltérő településen lévő székhelyű (telephelyű) munkáltatónál belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére, a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos állítja ki az egészségügyi törzslap kivonatát.

(6) Az idegen lobogó alatt belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére az egészségügyi törzslap kivonatát a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos német nyelven állítja ki.

Másodfokú vizsgálat

9. § (1)28 Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy az egészségi alkalmasság vizsgálatának lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél – amennyiben annak döntését sérelmesnek tartja – az egészségi alkalmasság másodfokon történő megállapítását kérheti. A másodfokú szerv döntéséig az első fokú szerv véleménye szerint kell eljárni.

(2)29 A másodfokú vizsgálatot a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő bizottság végzi. A bizottság elnöke a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv elnöke vagy helyettese. A bizottság tagjai a hajózási hatóság által kijelölt legalább két orvosszakértő.

A vizsgálat díja

10. § A vizsgálatért a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjára vonatkozó jogszabályban30 megállapított térítési díjat kell fizetni.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2002. november 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 6/1977. (XII. 9.) KPM–EüM együttes rendelet,

b) a hajózással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/1983. (VI. 30.) KPM–EüM együttes rendelet 4. §-a,

c) az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/1987. (XII. 30.) KM rendelet 1. §-a,

d) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 25. §-a.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított egészségi alkalmassági igazolások az igazolásban megállapított időpontig érvényesek.

(3)31 A hajózási hatóság honlapján az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet kihirdetését követő 31. napjáig közzétett névjegyzékben szereplő foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos a hajózási hatósági nyilvántartásba vétele nélkül 2015. december 31-éig végezheti az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatot.

12. §32 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 6. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról szóló, 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv Melléklet 13. szakasz,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

d) a Tanács az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv 2. cikk 4. pont,

e) az a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 10. pont [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

f)33 az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi irányelv Melléklet 14. szakasz (1) bekezdés.

1. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez34

Belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságának vizsgálata és igazolása
A vizsgált személy belvízi hajózási szolgálatra akkor minősíthető egészségi szempontból alkalmasnak, ha megfelel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban foglaltaknak és az alább felsorolt követelményeknek.
I. Látási követelmények:
- A jobb látásélességű szem látásélessége látásjavító eszközzel vagy anélkül legalább 0,8 értékű. Amennyiben a másik szem látásélessége 0,1 értékű vagy annál kevesebb, kielégítő térlátással (távolságbecslő képességgel) kell rendelkezni, és a másik szem látóterének normálisnak kell lennie.
- Látásjavító eszközt – szemüveget vagy kontaktlencsét – használó személynél a jobb látásélességű szemnél a rövidlátás nem haladhatja meg
a) fedélzeti szolgálat esetén a -5,0 dioptria,
b) egyéb hajózási szolgálat esetén a -7,0 dioptria,
c) a fiatalkori távollátás esetén a +5,0 dioptria,
d) astigmia (kétszabású fénytörés) esetén + -2,0 dioptria
értéket.
- Látásélesség szürkületkor: kontraszt 1:2, csak kétes esetben kell vizsgálni.
- Látás sötétben: csak kétes esetben kell vizsgálni. Az eredmény nem térhet el egy log-egységnél többel a normális görbétől.
- Látótér: a jobb látóélességű szem látóterének beszűkülése kizáró ok.
- Színmegkülönböztető képesség: a színlátás megfelelőnek tekinthető, ha a pályázó az Ishihara-tesztet vagy annak megfelelő más tesztet hibátlanul olvassa. Kétes esetben műszerrel - anomaloscoppal - történjen a vizsgálat. Ennek alapján a protanopia (vörösvakság) kizáró ok, a színtévesztés többi formájánál a beosztástól függően a kijelölt orvos egyéni elbírálást alkalmazhat.
- Szemmozgások: mindkét szem szabad mozgása. Kettőslátás kizáró ok.
II. Hallási követelmény:
A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.
III. Fizikai követelmény:
20 kg súly felemelésének képessége.
IV. Az alkalmasságot korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:
1.    a szív és a keringési rendszer megbetegedései,
2.    a vérképző rendszer megbetegedései,
3.    a vizeletkiválasztó rendszer betegségei,
4.    a belső elválasztású mirigyek károsodásai,
5.    a légzőrendszer betegségei,
6.    az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.
V. Az alkalmasságot kizáró betegségek:
1.    az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések,
2.    a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok,
3.    elmebetegségek,
4.    inzulinnal szabályozható cukorbetegség,
5.    alkoholbetegség, kábítószer függőség, szenvedélybetegségek,
6.    hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.
VI. Az alkalmasság igazolása azok számára, akik belvízi nagyhajó vezetésére való orvosi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek
ORVOSI IGAZOLÁS
belvízi hajós egészségi alkalmasságának minősítéséről

.......................................................................... sz.

Név/Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Személyazonosító okmány száma:

I.

Látási követelmények

jobb szem

bal szem

Távolra:

Látásjavító eszközzel:

Közelre:

Szürkületi látás:

Látótér:

Szemmozgások:

Színlátás:

A vizsgálat eredménye:

megfelelő

nem megfelelő

II.

Hallás: A halláskárosodás meghaladja a 30 dB-t 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciánál:

jobb fül

_ igen

_ nem

bal fül

_ igen

_ nem

Hallókészülék szükséges:

_ igen

_ nem

A vizsgálat eredménye

_ megfelelő

_ nem megfelelő

III.

20 kg súly felemelésének képessége:

_ igen

_ nem

IV.

A részletes vizsgálatok eredményei:

A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése

Fedélzeti szolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

Gépüzemi szolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

Segédszolgálatra

_ alkalmas

_ nem alkalmas

A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi minősítése érvényes ....-ig

...........................................................
hely, dátum

...............................................................................
a hajózási hatóság által kijelölt
orvos aláírása, pecsétje

2. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez35

Tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálata
I.    Az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó tengerészek esetében
I. Látási követelmények:
A tengeri szolgálat minimális látási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg. Ha a vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az alábbiak figyelembevételével kell minősíteni és korlátozni:
a) a megfelelő parti betegellátó hely eléréséhez szükséges idő,
b) a beteget vagy a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó biztonságát és a környezetet - az egészségi problémák miatt - fenyegető veszély mértéke,
c) az egészségi problémák előfordulásának kockázata.
A vizsgált tengerész szolgálatra alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki az STCW Egyezmény A-I/9. szakaszában a szolgálat-teljesítéshez az A-I/9 táblázatban rögzített, a tengerészek látására vonatkozó, minimális követelményeket.
II.    Hallási követelmények:
A tengeri szolgálat minimális hallási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg.
A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.
III. Tengerészek alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:
1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései,
2. a vérképző rendszer megbetegedései,
3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei,
4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai,
5. a légzőrendszer betegségei,
6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.
IV. Tengerészek alkalmasságát kizáró betegségek:
1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések,
2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok,
3. elmebetegségek,
4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség,
5. alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek,
6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.
II. Az STCW Egyezmény hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata
Az STCW hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott, a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló útmutató alapján történik.

3. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők
egészségi alkalmasságának vizsgálata
A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők minimális látási követelményei:

Távollátás korrekcióval

 

Látótér

Szürkületi látás

egyik szem

másik szem

0,8

0,5

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű vezetéshez szükséges látás, távoli hajók és tárgyak azonosítása

Teljes látótér

A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

 

 

 

 

 

Közeli látás

 

Színlátás

Szürkületi látás

egyik szem

másik szem

0,4

0,4

Térképek és navigációs segédletek olvasása, készülékek közelről való leolvasásához, a berendezések üzemeltetéséhez és a szükséges rendszerek leolvasásához szükséges látás

Színbiztos

A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

A vizsgált vízijármű-vezető alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki a fenti táblázatban foglalt minimális látási normákat. Mindkét szem veleszületett vagy szerzett, a látást károsan befolyásoló állapotai és a kettőslátás a szolgálatra való alkalmatlanságot eredményezi. Azok a személyek, akiknek szemüveget kell viselniük, kötelesek a hajón könnyen hozzáférhető helyen tartalékszemüvegeket tartani. A látásjavító eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó normáknak.
Hallási követelmény:
A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 3 m távolságból megérti. Halláskárosodás gyanúja esetén audiogrammot kell készíteni és az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatója szerint kell eljárni.
Alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:
– A szív és a keringési rendszer megbetegedései.
– A vérképző rendszer megbetegedései.
– A vizeletkiválasztó rendszer betegségei.
– A belső elválasztású mirigyek károsodásai.
– A légző rendszer betegségei.
– Az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.
Alkalmasságot kizáró betegségek:
– Az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések.
– A központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok.
– Elmebetegségek.
– Inzulinnal szabályozható cukorbetegség.
– Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.
– Krónikus alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek.

4. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez36

........................... sz.

MAGYARORSZÁG
Ungarn

N° .......................

ORVOSI BIZONYÍTVÁNY
belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról
Ärtzliches Zeugnis
über die Untersuchnung der Tauglichtkeit als Schiffsführer

A megfelelőt kereszttel megjelölni _
Zutreffendes ankreuzen

Vezeték- és utónév:
Familienname, Vorname:

Születési hely, idő:
Geburtsort, -tag:

I.

Látóképesség
Sehvermögen

1. Nappali látásélesség: Tagessehchärfe:
_ látásjavító eszköz nélkül
ohne Sehhilfe

Bal
Links

Jobb
Rechts

_ látásjavító eszközzel
mit Sehhilfe

Bal
Links

Jobb
Rechts

2. Szürkületi látásélesség Kontraszt 1:2:
Dämmerungssehschärfe Kontrast 1:2:

_ megfelelő
ja

_ nem
nein

3. Sötétséghez alkalmazkodás:
Dunkeladaption:

_ igen
ja

_ nem megfelelő
nein

4. Látótér: periméteres vizsgálat eredménye:
Gesichtsfeld ohne Abweichungen:
Perimetrische Untersuchung:

_ igen
ja

_ eltéréssel
nein

5. Színmegkülönböztetés megfelelő:
Anomaloszkópos vizsgálat eredménye:
Farbunterscheidungsvermögen ausreichend:
Prüfung mit Anomaloskop:

_ igen
ja

_ nem
nein

6. Szemmozgások szabadok:
Motilität vorhanden:

_ igen
ja

_ nem
nein

Vizsgálati eredmény:
Untersuchungsergebnis:

_ megfelelő
ausreichend

_ nem megfelelő
nicht ausreichend

II.

Hallóképesség
Hörvermögen

Hallókészülék
Hörgerät

_ nem
nein

_ igen
ja

A halláscsökkenés értéke túllépi a 30 dB értéket az 500, 1000 és 2000 Hz frekvencián
Hörverluste überstreiten 30 dB in den Frequenzen 500, 1000 und 2000 Hz

Bal
Links

_ nem
nein

_ igen
ja

Vizsgálati eredmény:
Untersuchungsergebnis

_ megfelelő
ausreichend

_ nem
nicht ausreichend

III.

20 kg tömegű terhet képes egyedül felemelni:
Fähigkeit, eine Last von 20 kg hochzuheben

igen
ja

nem
nein

IV.

Betegség vagy testi fogyatékosság
Krankheiten oder körperliche Mangel
Megbetegedés vagy testi fogyatékosság, amely a hajóvezető alkalmasságát korlátozza vagy kizárja
Anzeichen für sonstige Krankheiten oder körperliche Mangel, die Tauglichkeit als Schiffsführer ausschliessen oder einschranken

_ nem áll fenn
liegen nicht vor

_ fennáll
liegen vor

Észrevételek
Bemerkungen

Megjegyzések a IV. szakaszhoz - betegség vagy testi fogyatékosság
Bemerkungen zu Abschnitt IV-Krankheiten oder körperliche Mängel
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Vizsgálati végeredmény
Gesamturteil

Hajó vezetésére
Als Schiffsführer

_ alkalmas
tauglich

_ alkalmatlan
untauglich

Az egészségi alkalmasság orvosi minősítése érvényes……-ig
Befristung:

 

 

 


Hely, dátum / Ort, Datum


Aláírás/pecsét/bélyegző / Unterschrift/Siegel/Stempel

5. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez37


…………………sz.

Magyarország
Hungary


No………………...

Tengerész Szolgálati Egészségi Bizonyítvány
Medical Certificate for service at sea

Név (családi név, utónév/utónevek)/Name (last, first):

Születési ideje (év/hó/nap): / / Neme: férfi
Date of birth (year/month/day): Sex: male female

Képesítése/Beosztása Állampolgársága:
Qualification/Rank: Nationality:

Lakcíme/Home address:

Útlevelének (szolgálati könyvének) száma/Passport No(Seaman's Book No):

A személyazonosító okmányok ellenőrzése a vizsgálaton megtörtént/Identification documents were checked at the point of examination: Igen/Yes / Nem/No

A személyazonosság igazolására szolgáló okmány száma /The identity was verified by the presentation of the identification card / passport. No:.....................

Látásvizsgálat/Sight:

A látásélesség megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek/Visual acuity meets standards in STCW Code, section A-I/9.: Igen/Yes / Nem/No
A színlátás megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek (a vizsgálat hat évente szükséges)/Colour vision meets standards in STCW Code, section A-I/9. (testing only required every six years): Igen/Yes / Nem/No

Az utolsó színlátás-vizsgálat időpontja/Date of last colour vision test :

Hearing/Hallásvizsgálat:

A hallás megfelel az STCW Szabályzat A-I/9. szakaszában szereplő követelményeknek/Hearing meets the standards in STCW Code, section A-I/9: Igen/Yes / Nem/No

A segédeszköz nélküli hallás kielégítő/Unaided hearing satisfactory: Igen/Yes / Nem/No

A tengerész nincs olyan egészségi állapotban, amely a tengeri szolgálat teljesítése során valószínűleg súlyosbodik, illetve alkalmatlanná teszi a tengerészt az ilyen szolgálat ellátására, és a hajón tartózkodó többi személy egészségét és biztonságát veszélyezteti/Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board:                     Igen/Yes / Nem/No

Az Egészségi Bizonyítványt az ILO és a WHO által kiadott Útmutató a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatának elvégzéséhez című kiadványban foglalt irányelvek és az STCW és az MLC előírásai alapján állítottam ki/ Medical Examinations conducted in accordance with ILO/WHO Guidelines for conducting pre-sea and periodic Medical Fitness Examinations for seafarers. Medical Certificate issued under the provisions of the the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended and the Maritime Labour Convention (MLC, 2006) of ILO.
Hatóság/Authorizing Authority……………………………………

A tengeri szolgálatra való alkalmasság értékelése az STCW Egyezmény I/9. szabályán alapul/Assesment of fitness for sevice at sea referring to and in accordance with the STCW Convention Chapt. I. Reg. I/9

A vizsgált személy egészségügyi nyilatkozata, az általam végzett orvosi vizsgálatok és az egészségügyi törzslapon rögzített kiegészítő szakvizsgálatok eredményei alapján kijelentem, hogy a vizsgált személy:
On the basis of the examinee’s personal declaration, my clinical examinations and diagnostic test results recorded on the medical examination form, I declare the examinee:

 

Fedélzeti szolgálat
Deck service

Gépszolgálat
Engine service

Segéd szolgálat
Catering service

Egyéb szolgálat
Other services

Alkalmas
Fit

Nem alkalmas
Unfit

Korlátozás nélkül □□
Without restrictions

Korlátozással
With restrictions

Látásjavító eszköz
Szükséges
Visual aid required

igen
yes

 

 

nem
no

A korlátozások leírása: a betölthető beosztás, hajótípus, munkakör vagy a szolgálati idő korlátozása
Describe restrictions (e.g. specific position, type of ship, trade area)
    

A vizsgálat helye/Place of examination:
A vizsgálat ideje (év/hó/nap)/ Date of examination (day /month /year ): ________/___/______
Az egészségügyi bizonyítvány érvényessége (év/hó/nap): ________/___/______
Medical certificate’s date of expiration (day/ month/ year):
A hivatalos bélyegző helye:
Official stamp:
A kinevezett vizsgáló orvos neve és beosztása:
Name and degree of authorized medical examiner :
A bizonyítványt kiállító hatóság:
Name of physician’s certificating authority:
A bizonyítvány kiállítási ideje:
Date of issue of physician’s certificate:
A Budapest Főváros Kormányhivatala felhatalmazásával
Authorized by the Government Office of the Capital City Budapest
A vizsgáló orvos aláírása _______________________________________
Signature of medical examiner:
Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.
I acknowledge that I have been advised of content of the medical examination form.
A vizsgált személy aláírása: …..........................................................................................
Examinee's signature:         (A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)
                (To be signed in the presence of the medical examiner.)

6. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez38

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP
1. Személyi adatok
Név: ...........................................................................................................................................
Születési idő (év/hó/nap): ................................................................... Neme: _ férfi _nő
Születési hely: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Beosztás/foglalkozás: .................................................. Állampolgárság: .......................................
Lakcím: .......................................................................................................................................
Szolgálati könyv száma: ................................................................................................................
A hajó típusa: személyszállító, teherszállító
2. A munkaköri alkalmasság vizsgálata:39
_ előzetes _ időszakos _ soron kívüli _ záró
A látás vizsgálata
Látásélesség

Látásjavító eszköz nélkül

Látásjavító eszközzel

Jobb szem

Bal szem

Mindkét szem

Jobb szem

Bal szem

Mindkét szem

Távol

Közel

Látótér

Teljes

Beszűkült

Jobb szem

Bal szem

Színlátás

_ normális

_ téveszt

A hallás vizsgálata

Társalgási beszéd vizsgálat

Tiszta tónusú audiometria (a küszöbértékek dB-ben)

Normális

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz

6000 Hz

Jobb fül

Jobb fül

Bal fül

Bal fül

Részletes vizsgálat

Magasság: .................................. (cm)

Testsúly: ....................................... (kg)

Pulzusszám: .............................../min

Szívritmus: ...........................................

Vérnyomás: .......................................

Szisztolés: ................................ Hgmm

Diasztolés: ................................. Hgmm

Laboratóriumi vizsgálat

Vizeletben

Cukor: ..................................................

Protein ...................................................

Normális

Rendellenes

Normális

Rendellenes

Fej

_

_

Visszerek

_

_

Arcüregek, orr, gége

_

_

Erek

_

_

Száj, íny

_

_

Hasüreg és zsigerek

_

_

Fülek (ált.)

_

_

Sérv

_

_

Dobhártya

_

_

Végbélnyílás

_

_

Szemek

_

_

Húgy- és ivarszervi rendszer

_

_

Szemfenéki kép

_

_

Alsó és felső végtagok

_

_

Pupilla

_

_

Gerincoszlop

_

_

Szemmozgások

_

_

Idegvizsgálat

_

_

Tüdők és mellkas

_

_

Pszichiátriai vizsgálat

_

_

Mellvizsgálat

_

_

Külső megjelenés

_

_

Szív

_

_

Bőr

_

_

Mellkasröntgen vizsgálat időpontja (év/hó/nap) ..........................................................................-án
Eredménye: ...................................................................................................................................
Egyéb diagnosztikai vizsgálat(ok) és eredménye(i):
.............................................. vizsgálat eredménye: .......................................................................
.............................................. vizsgálat eredménye: .......................................................................
.............................................. vizsgálat eredménye: .......................................................................
.............................................. vizsgálat eredménye: .......................................................................

A vizsgáló orvos megjegyzései:

Oltási állapot feljegyezve:

_ igen

_ nem

3. A munkaköri alkalmasság minősítése
A ................................................................................. nevű vizsgált személy nyilatkozata, klinikai vizsgálataim és a fenti diagnosztikai vizsgálati eredmények alapján nevezett munkavállaló

Fedélzeti szolgálatra

Gépszolgálatra

Segédszolgálatra

Alkalmas

_

_

_

Alkalmatlan

_

_

_

Ideiglenesen alkalmatlan

_

_

_

Látásjavító eszköz szükséges: _ igen _ nem
4. A vizsgáló orvos intézkedése
Beutalás további vizsgálatokra, szakorvosi rendelésre: ...............................................................
A munkaköri alkalmassági vizsgálat helye: .....................................................................................
A munkaköri alkalmassági vizsgálat időpontja: ..............................................................................
Az egészségügyi bizonyítvány lejártának időpontja: .......................................................................
P. H.
.........................................................................
(A vizsgáló orvos neve nyomtatott betűvel.)
A vizsgáló orvos aláírása: ............................................................................................................
A vizsgálatok és az alkalmasság értékelése a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendeletben kapott felhatalmazás alapján történt.
Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.
A vizsgált személy aláírása: ........................................................................................
(A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)

7. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM
együttes rendelethez

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL
Név:

Születési idő (év/hó/nap):

Nem:

 

férfi

 

Születési hely:
Anyja neve:
Képesítés/Beosztás:      Állampolgárság: .........................................................................
Lakcím:     
Szolgálati könyv száma:     
A hajó típusa
– belvízi: vontatóhajó, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb     
– tengeri: konténerszállító, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb     
A vizsgált személy nyilatkozata
(A kitöltéshez az egészségügyi személyzet felajánlja segítségét)
Van-e Önnek az alábbiak közül korábban előfordult betegsége, problémája?

.

Kondíció

Igen

Nem

 

Kondíció

Igen

Nem

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Szem/látási zavarok

 

 

 

 

 

 

20.

Alvászavarok

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fülészeti beavatkozás

 

 

 

 

 

 

21.

Kábítószer- vagy alkoholfüggőség

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hallászavar

 

 

 

 

 

 

22.

Dohányzik?

 

 

 

 

 

 

 

4.

Magas vérnyomás

 

 

 

 

 

 

23.

Műtét/sebészi beavatkozás

 

 

 

 

 

 

 

5.

Szív-/érrendszeri rendellenesség

 

 

 

 

 

 

24.

Epilepszia/rohamok

 

 

 

 

 

 

 

6.

Szívműtét

 

 

 

 

 

 

25.

Szédülés/ájulás

 

 

 

 

 

 

 

7.

Visszértágulás

 

 

 

 

 

 

26.

Tudatvesztés

 

 

 

 

 

 

 

8.

Asztma/hörghurut

 

 

 

 

 

 

27.

Pszichiátriai problémák

 

 

 

 

 

 

 

9.

A vér rendellenességei

 

 

 

 

 

 

28.

Depresszió

 

 

 

 

 

 

 

10.

Cukorbetegség

 

 

 

 

 

 

29.

Öngyilkossági kísérlet

 

 

 

 

 

 

 

11.

Pajzsmirigyzavarok

 

 

 

 

 

 

30.

Emlékezetkiesés

 

 

 

 

 

 

 

12.

Emésztési zavarok

 

 

 

 

 

 

31.

Egyensúlyi zavar

 

 

 

 

 

 

 

13.

Veseműködési zavar

 

 

 

 

 

 

32.

Erős fejfájások

 

 

 

 

 

 

 

14.

Bőrgyógyászati panaszok

 

 

 

 

 

 

33.

Fül- és orrfájási panaszok

 

 

 

 

 

 

 

15.

Allergia

 

 

 

 

 

 

34.

Mozgáskorlátozottság

 

 

 

 

 

 

 

16.

Fertőző/ragályos betegségek

 

 

 

 

 

 

35.

Hátfájási problémák

 

 

 

 

 

 

 

17.

Sérv

 

 

 

 

 

 

36.

Amputáció

 

 

 

 

 

 

 

18.

Ivarszervi rendellenességek

 

 

 

 

 

 

37.

Törés/ficam

 

 

 

 

 

 

 

19.

Terhesség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére igenlő választ adott, kérjük részletezze azt.

Kiegészítő kérdések

.

Igen

Nem

 

38. Küldték már Önt hajóról betegség miatt haza?

 

 

 

 

 

 

 

39. Utalták Önt már kórházba?

 

 

 

 

 

 

 

40. Nyilvánították Önt már tengeri szolgálatra alkalmatlannak?

 

 

 

 

 

 

 

41. Volt-e katona?

 

 

 

 

 

 

 

42. Korlátozták vagy visszavonták valamikor az Ön egészségügyi bizonyítványát?

 

 

 

 

 

 

 

43. Tudomása van valamilyen egészségi problémájáról, rendellenességéről vagy betegségéről?

 

 

 

 

 

 

 

44. Egészségesnek és a megjelölt beosztás/foglalkozás ellátására alkalmasnak érzi Ön magát?

 

 

 

 

 

 

 

45. Allergiás Ön valamilyen gyógyszerre?

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

46. Szed Ön valamilyen rendelt vagy nem rendelt gyógyszert?

 

 

Amennyiben igen, tüntesse fel a szedett gyógyszerek jegyzékét, az adagolást és az okot, amiért szednie kell.

Ezennel igazolom, hogy a fenti nyilatkozat legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelel. Tudatában vagyok, hogy tények és adatok elhallgatása, vagy valótlan adatok közlése a hajózás biztonságát veszélyeztetheti és az engedély visszavonását eredményezi.
Kelt:        .............................................................................
a vizsgált személy aláírása
Ezennel hozzájárulok, hogy a munkaköri alkalmasságomat minősítő szakorvosok más egészségügyi intézmények rám vonatkozó valamennyi egészségügyi feljegyzését megtekinthessék.
Kelt:        .............................................................................
a vizsgált személy aláírása
Tanú neve: .................................................................    Tanú aláírása: ............................................................................
(A név gépírással vagy nyomtatott betűvel.)
1

A 2. § a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

3

[A 3. § (2) bekezdés a) pontjának a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 18. § a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „vízijárművet vezető” szövegrész hatályát veszti, nem vezethető át.]

4

Lásd a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletet.

5

A 4. § (2) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdés a) pontját a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (7a) bekezdését az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

8

A 4. § (8) bekezdését a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (9) bekezdését a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (10) bekezdését a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés b) pontját a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (1) bekezdés d) pontja a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (3) bekezdését a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § (4) bekezdését a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 7. § (1) bekezdés h) pontját a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 13. §-a iktatta be.

21

A 7. § (3) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (3) bekezdés c) pontja a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 21. § b) pontja, a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (4) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7. § (5) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. § (6) bekezdését a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 8. § (4) bekezdése a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 9. § (1) bekezdése a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 9. § (2) bekezdése a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

30

Lásd a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét.

31

A 11. § (3) bekezdését a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 14. §-a iktatta be.

32

A 12. § a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

33

A 12. § f) pontját az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

34

Az 1. számú melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 2. számú melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 4. számú melléklet a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 5. számú melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított, az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

38

A 6. számú melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Alkalmassági vizsgálatonként (előzetes, időszakos, soron kívüli) külön lap töltendő ki.