• Tartalom

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről

2017.01.01.

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköre2

2. §3

3. §4 (1)–(2)5

(3)6

(4)7

4. §8 (1)–(2)9

(3)10

(4)11

5. §12

5/A. §13 A gazdasági és közlekedési miniszter háromévente jelentést készít az Európai Bizottság számára a tengeri hajókról származó kibocsátás által okozott szennyezéssel és annak szankcionálásával összefüggésben a magyar hatóságok által hozott intézkedésekről, határozatokról.

A hajózási egészségi alkalmasság igazolása

6. §14 Az egészségi alkalmasságot

a) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

b) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjárművezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

c) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében – a külföldön tartózkodó magyar tengeri hajón ideiglenesen munkát vállaló személyek kivételével – a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett, tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

d) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

e) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében első alkalommal a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos, időszakos vizsgálatoknál a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott módon igazolja.

A hajózási hatósági eljárás díja

7. § A hajózási hatóság hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban külön jogszabályban15 meghatározott mértékű hatósági eljárási díjat kell fizetni.

7/A. §16

Záró rendelkezések

8. §17 Ez a rendelet a 9. §-ban meghatározott kivétellel 2002. november 15. napján lép hatályba.

9. §18 E rendelet melléklete 2003. január 1. napján lép hatályba.

9/A. §19 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § (1)20 E rendelet 5/A. §-a a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)–(3)21

11. §22

Melléklet a 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelethez23

1

Az 1. §-t és az azt megelőző alcímet a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t megelőző alcím a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t megelőző alcímet a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 46. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (4) bekezdését a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 4. §-át megelőző alcímet a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (1)–(2) bekezdését a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (3) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 46. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 4. § (4) bekezdését a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

Az 5. §-t a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

Az 5/A. §-t a 110/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a beszámolási kötelezettséget első alkalommal 2010. április 1-jéig kell teljesíteni.

14

A 6. § a 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet.

16

A 7/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése.

17

A 8. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 925. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 925. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (1) bekezdését a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 110/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 10. § (2)–(3) bekezdését a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 925. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A mellékletet a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekedésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére