• Tartalom

2002. évi XXVII. törvény

2002. évi XXVII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2022.11.24.

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(A Jegyzőkönyv megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2002. április 23-án megtörtént, és a Jegyzőkönyv 2002. május 1-jén hatályba lépett.)

2. § A Jegyzőkönyv angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„,,
Protocol
to the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect
to Taxes on Income and on Capital between the Republic of Hungary and the Republic of Poland, signed at Budapest on September 23, 1992

The Republic of Hungary and the Republic of Poland desiring to modify the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Budapest on September 23, 1992
have agreed as follows:

Article 1

1. Article 18 of the Convention shall be replaced by the following:
,,1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.
2. Notwithstanding the provision of paragraph 1., pensions and other similar remuneration paid under the compulsory pension system of a Contracting State to a resident of the other Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the first mentioned Contracting state.''
2. Paragraph 2 of Article 19 of the Convention shall be deleted.

Article 2

1. This Protocol is subject to the acceptance in accordance with the laws of each of the Contracting States, which shall be stated through exchange of notifications.
2. The Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date of the receipt of latter notifications mentioned in paragraph 1 and its provision shall apply to income derived on or a after the first day of the fourth month following this day.

In witness thereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Warsaw this 27th day of June 2000 in the English language.

For the Republic
of Hungary
For the Republic
of Poland


Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt,
a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem-
és a vagyonadók területén kötött Egyezményhez

A Magyar Köztársaság és Lengyel Köztársaság, attól az óhajtól vezetve, hogy módosítsa a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményt, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. Az Egyezmény 18. Cikkének helyébe az alábbi szöveg kerül:
,,1. A nyugdíj és más hasonló térítés, amelyet az egyik Szerződő Államban illetőséggel bíró személynek korábbi, nem önálló munkáért fizetnek, csak ebben az Államban adóztatható.
2. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a nyugdíj és más hasonló térítés, amelyeket az egyik Szerződő Állam kötelező nyugdíjrendszere alapján fizetnek korábbi munkaviszonyra tekintettel a másik Szerződő Állam rezidensének, csak az elsőként említett Szerződő Államban adóztathatók.''
2. Az Egyezmény 19. Cikkének 2. bekezdése törlendő.

2. Cikk

1. A Jegyzőkönyv a Szerződő Államok jogszabályainak megfelelő jóváhagyás tárgya, amelynek megtörténtét jegyzékváltás útján kell közölni.
2. A Jegyzőkönyv az 1. bekezdésben említett értesítések közül a későbbi vételének napját követő naptári hónap első napján lép hatályba, és rendelkezései alkalmazandók az ezt a napot követő negyedik hónap első napján vagy az az után keletkezett jövedelmekre.

Ennek hiteléül az arra kellően felhatalmazott alulírottak a Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült két példányban, Varsóban, 2000. június hó 27. napján, angol nyelven.

A Magyar Köztársaság
nevében
A Lengyel Köztársaság
nevében''”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E törvény végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

4. §3 A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1996. évi XCV. törvény e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. szeptember 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. szeptember 20.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (9) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. §-t a 2022. évi XLV. törvény 146. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére