• Tartalom

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről1

2012.12.26.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1)–(2) bekezdésében, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 233. §-ában és 287. §-ának ac) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szolgálati tevékenység végzése és támogatása során szerzett kiemelkedő érdemek elismerésére a következőket rendelem el:2

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §3 (1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) (a továbbiakban együtt: Honvédség) hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos állományára, kormánytisztviselőire, közalkalmazottaira, munkavállalóira, a nyugállomány tagjaira, a honvéd tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre, valamint a Honvédség munkáját segítő magyar és külföldi személyekre.

(2) E rendelet nyugállományú katonákra vonatkozó rendelkezéseit a szolgálati járandóságban részesülő személyekre is alkalmazni kell.

II. Fejezet

AZ ÉRDEMEK ELISMERÉSÉNEK FORMÁI

Szolgálati jelek

1/A. §4 A katonai szolgálattal összefüggésben, ellenséges tevékenység következtében elszenvedett sérülésben megnyilvánuló áldozatkészség elismerésére

,,Sebesülési Szolgálati Érdemjel''-et

alapítok.

2. § (1)5 A Honvédségnél hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők kiemelkedő szolgálati és kiképzési érdemei elismerésére

„Szolgálati Érdemjel”-et

alapítok.

(2) A ,,Szolgálati Érdemjel'' arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.

2/A. §6 A Honvédségnél hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismerésére

„Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel”-et

alapítok.

2/B. §7 (1) A szolgálatteljesítés közben kialakuló tűzharc során tanúsított példaértékű bátorság, kiemelkedő helytállás elismerésére

„Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel”-et

alapítok.

(2) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.

3. § (1) A Honvédségnél hivatásos, szerződéses állományban ténylegesen eltöltött évek elismerésére

,,Szolgálati Jel''-et

alapítok.

(2) A Szolgálati Jel az alábbi fokozatokban adományozható:

a) Tiszti Szolgálati Jel

I. fokozat 30 év,

II. fokozat 20 év,

III. fokozat 10 év után;

b)8 Tiszthelyettesi Szolgálati Jel

I. fokozat 30 év,

II. fokozat 20 év,

III. fokozat 10 év után;

c) Legénységi Szolgálati Jel

I. fokozat 15 év,

II. fokozat 10 év,

III. fokozat 5 év után.

4. § Az árvíz elleni védekezésben kifejtett kimagasló helytállás elismeréseként

,,Árvízvédelemért''

Szolgálati Jelet alapítok.

4/A. §9 (1) A természeti és ipari katasztrófák okozta környezeti károk elhárítása során tanúsított kimagasló helytállás elismerésére

„Katasztrófa-elhárításért”

Szolgálati Jelet alapítok.

(2) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozására első alkalommal a 2010. évi vörösiszap-katasztrófa során végzett kiemelkedő tevékenység elismerése céljából kerül sor.

5. § Nemzetközi szervezet felkérésén alapuló békefenntartó tevékenység teljesítésének elismerésére

,,Békefenntartásért''

Szolgálati Jelet alapítok.

5/A. §10 A nemzeti és NATO/EU/EBESZ/ENSZ beosztásokban tartós külszolgálatot teljesítők elismerésére

,,NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérmet''

alapítok.

5/B. §11 A katonadiplomácia területén tartós külföldi szolgálatot teljesítők tevékenységének elismerésére „KATONADIPLOMÁCIAI SZOLGÁLATÉRT” érdemérmet alapítok.

6. § A Honvédség korszerűsítése, harckészültségének erősítése, a személyi állomány felkészítése terén a közös feladatok megoldása érdekében huzamos időn át végzett áldozatkész tevékenység elismerésére

,,Szövetségért''

Szolgálati Jelet alapítok.

Kitüntető címek, plakettek, oklevelek

7. §12 (1) A Honvédséggel kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, illetve munkavállalói jogviszonyban állók kiemelkedő szakmai érdemeinek elismerésére

„Honvédelemért”

kitüntető címet alapítok.

(2) A kitüntető cím I., II. és III. osztálya adományozható.

7/A. §13 (1) Magyar és külföldi állampolgárságú személyeknek magyar hadisírok, hadi emlékművek és kegyeleti helyek ápolásának és gondozásának, valamint e tevékenységek támogatásának elismerésére

„Magyar Hadisírgondozásért”

kitüntető címet alapítok.

(2) A kitüntető cím I., II. és III. osztálya adományozható.

8. § (1) A nyugállományú katonák érdekeit érintő kiemelkedően eredményes munka – különösen a honvédségi nyugdíjas szervezetek, kisközösségek fenntartásának, kulturális szabadidejük szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában nyújtott jelentős teljesítmény – elismerésére

,,Aranykor''

kitüntető címet alapítok.

(2) A kitüntető cím arany, ezüst, bronz fokozata adományozható.

9. §14 A szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás elismerésére

„Hazáért”

kitüntető címet alapítok.

9/A. §15 (1) A Honvédség érdekében végzett példamutató szolgálatteljesítés, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére

„Az Év Katonája”

kitüntető címet alapítok.

(2) A cím adományozására évente május 21-én, a Honvédelem Napján kerül sor.

10. §16 A tanulmányaikat kiváló eredménnyel befejező honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek részére

„Kiváló Tanulmányokért”

kitüntető címet alapítok.

11. § A Honvédségnél szolgálatot teljesítő hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák huzamos időn át teljesített lelkiismeretes szolgálata elismerésére nyugállományba vonulásuk, illetve a szolgálatból történő végleges kiválásuk emlékére

,,Honvédségért Emlékplakett''-et

alapítok.

11/A. §17 A Honvédségnél szolgálatot teljesítő hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák szolgálata elismerésére nyugállományba vonulásuk, illetve a szolgálatból történő végleges kiválásuk emlékére

„Honvédségért Emléklap”-ot

alapítok.

12. § (1)18 Szakmai tevékenységüket a Honvédségnél hosszú időn át kifejtő közalkalmazottak és munkavállalók színvonalas munkájának elismerésére

,,Oklevelet''

alapítok.

(2) Az Oklevél 10, 20, 30 és 40 év Honvédségnél eltöltött jogviszony után adományozható.

12/A. §19 A társadalmi szervezetek, az MH munkáját segítő személyek, a nyugdíjas klubok aktivistáinak áldozatkész munkája elismerésére

„Elismerő Oklevél”-et

alapítok.

Díjak

13. § (1) A honvédelem egészét érintő kiemelkedően eredményes munka – különösen a magasszintű harckészültség fenntartásának, a személyi állomány kiképzésének, nevelésének és utánpótlása biztosításának területén nyújtott jelentős teljesítmény – elismerésére

,,Hunyadi János-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, május 21-én, a Honvédelem Napján kerül sor.

14. § (1) A Honvédség érdekében kifejtett kiemelkedő tudományos kutatói, tudományszervezői, műszaki fejlesztési tevékenység és jelentős alkotói munka elismerésére

,,Zrínyi Miklós-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, november 3-án, a Magyar Tudomány Napján kerül sor.

15. § (1) A honvéd egészségügyi szolgálat szervezésében, fejlesztésében, a gyógyító-megelőző munkában, a közegészségügyi és járványügyi, a kutatói, az anyagellátói munkaterületeken nyújtott kimagasló teljesítmény elismerésére

,,Flór Ferenc-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, július 1-jén, a Semmelweis Napon kerül sor.

16. §20 (1) A haza védelmében, a katonai felderítés érdekében kifejtett, kiemelkedően eredményes tevékenység elismerésére

„Koncz Márton-díj”-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, november 11-én, a felderítők napján kerül sor.

17. § (1) A katonai gazdálkodás megvalósításában végzett közgazdasági, pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási munkaterületeken nyújtott kimagasló tudományos és alkotói tevékenység elismerésére

,,Fáy András-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, november 3-án, a Magyar Tudomány Napján kerül sor.

18. § (1) A katonai közigazgatásban tartósan végzett kiemelkedő munkásság, a honvédelmi igazgatás korszerűsítése érdekében kifejtett átlagon felüli teljesítmény elismerésére

,,Ferdinandy Gejza-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, augusztus 20-án, állami ünnepünkön kerül sor.

19. § (1) A nemzetközi katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében tartósan végzett katona-diplomáciai, illetve a NATO szövetségi rendszerben nyújtott kiemelkedő tevékenység elismerésére

,,Andrássy Gyula-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, május 21-én, a Honvédelem Napján kerül sor.

20. § (1)21 A haza védelme érdekében a a KNBSZ-nél kifejtett kiemelkedően eredményes tevékenység elismerésére

,,Hajnik Pál-díj''-at

alapítok.

(2)22 A díj adományozására évente, február 14-én, a KNBSZ alapításának évfordulóján kerül sor.

21. § (1) A nyugállományú katonák érdekeinek egészét érintő kiemelkedően eredményes munka elismerésére

,,Hadik András-díj''-at

alapítok.

(2) A díj adományozására évente, május 21-én, a Honvédelem Napján kerül sor.

21/A. §23 (1)24 A Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében a humánpolitika munka területén kifejtett kiemelkedően jelentős elméleti és gyakorlati tevékenység elismerésére

„Mészáros Lázár-díj”-at

alapítok

(2) A díj adományozására évente, augusztus 20-án, állami ünnepünkön kerül sor.

Névre szóló szálfegyver

22. § Az 50. jubileumi születésnap alkalmából névre szóló szálfegyver adományozható az alábbiak szerint:

a) Díszszablya tábornoknak,

b) Díszkard ezredesnek

c)25 Dísztőr (arany kivitelben) főtisztnek,

d)26 Dísztőr (ezüst kivitelben) főtörzszászlósnak,

e)27 Dísztőr (bronz kivitelben) törzszászlósnak, zászlósnak.

22/A. §28 Augusztus 20-án a tisztté avatás alkalmából


Avatási Szablya


adományozható.

Emléktárgy

23. § (1) Emléktárgy adományozható kiemelt feladat, gyakorlat stb. végrehajtása során nyújtott kiemelkedő teljesítményért.

(2) Az életút elismerésére, nyugállományba vonulás alkalmából arany Emlékgyűrű adományozása kezdeményezhető, amennyiben az érintett személy példamutató magatartásával, elismerésre méltó munkájával azt kiérdemelte. Az emlékgyűrű más jogcímen nem kerülhet adományozásra.

(3) Nyugállományba vonulás alkalmából a (2) bekezdés kivételével más elismerési forma is választható.

(4) Emléktárgy polgári és külföldi személyek részére is adományozható.

24. §29

III. Fejezet

AZ ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK
SZABÁLYAI

Az adományozás általános szabályai

25. § Az elismerés célja a szolgálati feladatok átlagon felüli szorgalommal és eredménnyel való ellátásának megkülönböztetett módon történő elbírálása.

26. § Ugyanazon a jogcímen csak egy elismerés adományozható.

27. § Az érdem utáni elismerések adományozásánál a fokozatosság elvét – rendkívüli kivételektől eltekintve – be kell tartani.

28. §30 A miniszteri elismerésekhez oklevél jár.

29. § A Hazáért kitüntető címet és a díjat kapott személyek nevét és érdemeit a Honvédelmi Minisztérium hivatalos, valamint központi lapja közzé teszi.

30. § A honvédelmi miniszter által adományozott elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Honvédelmi Minisztérium a költségvetéséből biztosítja.

31. §31 A miniszteri elismerések adományozásával kapcsolatos teendőket a Honvédség központi személyügyi szerve végzi.

Kitüntetések adományozásának kezdeményezése

32. § (1)32 A Honvédség állományába tartozó személy részére, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben foglalt kitüntetések adományozása a mindenkor érvényben lévő állami kitüntetések adományozásának rendjéről szóló kormányhatározat alapján terjeszthető elő.

(2) A kitüntetésre történő felterjesztés feltétele, hogy az érintett személy érdemeiért korábban már Szolgálati Érdemjel, illetve érdem utáni Szolgálati Jel, illetve Honvédelemért kitüntető cím elismerésben részesült és kiemelkedő teljesítményértékeléssel (minősítéssel) rendelkezik.

(3)33 A kitüntetési javaslatot szolgálati úton személyi javaslati lapon kell felterjeszteni a Honvédség központi személyügyi szervéhez.

(4) A javaslat tartalmazza:

a) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes értékelését, és

b) a kitüntetésre javasolt személy beosztásával járó feladatainak értékelését.

(5)34 Külföldi állami kitüntetés viselési engedélyének kiadása érdekében az állományilletékes parancsnok szolgálati úton terjeszt fel javaslatot a Honvédség központi személyügyi szervéhez. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a kitüntetett személyi adatait és azt, hogy a kitüntetést mely állam mely szerve adományozta, valamint az adományozási okmány hiteles másolatát és magyar nyelvű fordítását. A felterjesztést a honvédelemért felelős miniszter a külügyminiszternek küldi meg.

(6)35 Az (5) bekezdés alá nem tartozó, más, nem állami kitüntetés viselését az állományilletékes parancsnok – Honvédség központi személyügyi szerve útján – felterjesztett javaslata alapján a honvédelemért felelős miniszter engedélyezheti.

(7)36 Nem kell engedély az ENSZ, az EBESZ, az MFO és a NATO által a szolgálatukban végzett tevékenységért adományozott kitüntetések vagy más szolgálati jelek viselése esetén.

Szolgálati jelek

32/A. §37 A Sebesülési Szolgálati Érdemjel a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonának, illetve a Honvédség tevékenységét segítő személynek a műveletekkel összefüggő, ellenséges tevékenység következtében elszenvedett, orvosi ellátást igénylő sebesülése miatt adományozható.

33. § (1)38 Szolgálati Érdemjel elismerésre a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állomány azon tagja javasolható:

a) aki az állomány kiképzésében, nevelésében, a technikai eszközök megóvása, kifogástalan és gazdaságos üzemeltetése, az anyaggazdálkodás és takarékosság terén, illetve szolgálati beosztása ellátásában folyamatosan jó eredményt ér el,

b) aki a szolgálat teljesítése közben, illetve azzal összefüggő feladatát példamutatóan és kiemelkedően végzi,

c) nyugállományba helyezése alkalmából, aki szolgálati ideje alatt a Szolgálati Érdemjel arany fokozatát még nem kapta meg, de egész élettevékenysége elismeréseként arra érdemessé vált.

(2) Ugyanazon személynek azonos fokozat legfeljebb két esetben adományozható.

(3) Az elismerés kiemelt feladatok eredményes végrehajtása esetén is adományozható.

(4)39 Az egymást követő adományozási alkalmak között – kivéve a rendkívüli helytállás eseteit – legalább 3 évnek kell eltelnie.

33/A. §40 (1) A Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonának, illetve a Honvédség tevékenységét segítő személynek a tűzharc során tanúsított példaértékű bátorság, kiemelkedő helytállás elismeréséül adományozható.

(2) A Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel egyes fokozatainak odaítélésénél a 27. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

34. §41 A Szolgálati Érdemjel és a Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel külföldi hadsereg hivatásos állományú tagjainak is adományozható. A javaslat felterjesztése előtt ki kell kérni az adott ország illetékeseinek a hozzájárulását és azt csatolni kell a felterjesztéshez.

35. §42 A Szolgálati Érdemjelet és a Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjelet vissza kell vonni, ha a katonát a bíróság jogerős határozatával közügyektől eltiltásra vagy lefokozásra ítélte, továbbá, ha lefokozás fegyelmi fenyítést szabtak ki vele szemben. A Szolgálati Érdemjelet vissza lehet vonni, ha a katonával szemben a bíróság vagy az illetékes elöljáró jogerős határozata szolgálati viszony megszüntetése mellékbüntetést vagy fegyelmi fenyítést szabott ki.

35/A. §43 (1) A Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel adományozására, illetve megvonására a 33–35. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel csak annak adományozható, aki a Szolgálati Érdemjel (vagy annak elődei) legalább két fokozatával rendelkezik, amelyek közül az egyik arany fokozat.

36. § (1)44 Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jel a Honvédség állományában ténylegesen eltöltött időtartam után, az 50. §-tól eltérően a szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött idő lejártát követően adományozható. A szolgálati viszonyban történt megszakítások esetén a figyelembe vehető időket össze kell vonni.

(2) A Szolgálati Jelet a viselt rendfokozatnak megfelelő fokozatban, a más rendfokozati állománycsoportban eltöltött idők beszámításával kell adományozni.

(3) Az elismerés adományozására – ha kizáró ok nem áll fenn – fel kell terjeszteni mindazokat, akiket a nyugállományba helyezés évében ez megillet.

(4) Elismerésre nem lehet előterjeszteni azt,

a) aki rendfokozatot vagy beosztást (munkakört) érintő fegyelmi fenyítés hatálya alatt áll,

b) aki ellen büntető-, fegyelmi eljárás van folyamatban, annak befejezéséig.

(5) A kizáró ok megszűnését követően intézkedni kell az elismerés átadására.

37. § (1)45 Árvízvédelemért Szolgálati Jel adományozható annak, aki az árvízvédelmi, mentési munkálatokban részt vett, vagy az árvízvédelmi, mentési munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló, támogató tevékenységet végzett.

(2) Az Árvízvédelemért Szolgálati Jel az árvízvédelmi tevékenység irányításában közreműködők számára – eseti mérlegelés alapján – adományozható.

(3) Az Árvízvédelemért Szolgálati Jel ugyanazon személynek többször is adományozható.

37/A. §46 (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozható a Honvédség személyi állományába tartozó, illetve a Honvédség tevékenységét segítő azon személy részére, aki a katasztrófa-elhárítási, mentési munkálatokban részt vett, vagy a katasztrófa-elhárítási, mentési munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló, támogató tevékenységet végzett.

(2) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel a katasztrófa-elhárítási tevékenység irányításában közreműködők számára – eseti mérlegelés alapján – adományozható.

38. § (1) A Békefenntartásért Szolgálati Jelre jogosult az állomány tagja, ha a békefenntartó tevékenységét legalább egy teljes váltási időszakot – de legalább három hónapot – kitöltve teljesítette. Abban az esetben, ha az állomány tagjának hazarendelésére a váltási időszak legalább felének letöltését követően szolgálati vagy az állomány tagjának fel nem róható okból kerül sor, a szolgálati jel adományozására javaslat tehető.

(2)47 Nem adományozható Békefenntartásért Szolgálati Jel az állomány tagjának abban az esetben, ha a békefenntartó tevékenység ellátása alatt elkövetett fegyelemsértés miatt rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítést szabtak ki, és az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedett.

(3)48 Több békefenntartó tevékenységben való részvétel esetén a Békefenntartásért Szolgálati Jel ismételten adományozható.

(4)49 A Békefenntartásért Szolgálati Jel az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a rendvédelmi szervek és a külföldi hadsereg – Magyar Honvédség munkáját segítő – tagjainak is adományozható.

38/A. §50 (1) A NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem a külföldi szolgálat befejezésekor adományozható. Az elismerés adományozása kezdeményezhető abban az esetben is, ha a vezénylés időtartamának fele eltelt, és az elismerésre javasolt személy vezénylésének megszüntetésére neki fel nem róható (családi) okból vagy a szolgálat érdekében került sor.

(2) Nem adományozható NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem az állomány tagjának abban az esetben, ha a külföldi szolgálat ellátása alatt elkövetett fegyelemsértés miatt rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fenyítést szabtak ki, és az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedett.

(3) Ugyanazon személy részére, több külföldi szolgálat teljesítése esetén, az érdemérem többször is adományozható.

39. § (1) A Szövetségért Szolgálati Jel csak külföldi személyek részére adományozható. Az elismerésben évente 20 fő részesülhet.

(2) A kitüntetett az adományozást igazoló kétnyelvű oklevelet kap.

Kitüntető címek, plakettek, oklevelek

40. § (1) A Honvédelemért kitüntető cím adományozására, illetve megvonására a 33–35. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A Honvédelemért kitüntető cím elismerés a Honvédség munkáját segítő magyar és külföldi személyek részére is adományozható.

41. § Az Aranykor kitüntető cím a Honvédség nyugállományú és nyugdíjas tagjainak, valamint polgári személyeknek adományozható.

42. §51 A Hazáért kitüntető cím emberélet, nagyértékű haditechnika, vagyon megmentéséért, nemzetközi téren szerzett jelentős, különleges példamutató eredmények elismerésére polgári személynek is adományozható.

42/A. §52 Az Év Katonája Kitüntető Cím az MH legalább 10 éves tényleges szolgálati idővel rendelkező hivatásos vagy szerződéses állományú, a 9/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkező tagjának adható.

43. § A Kiváló Tanulmányokért kitüntető címet az érintettől megvonni nem lehet.

44. § (1)53 A Honvédségért Emlékplakett nem adományozható azok részére, akiknek szolgálati viszonya a Hjt. 56. § d)–f) pontjai, az 59. § (2) bekezdésének a) és c) pontja, a 62. § (1) bekezdésének b), d)–e), valamint g)–i) pontjai alapján kerül megszüntetésre.

(2) Ismételten létesített szolgálati viszony (szerződés) megszűnése esetén az elismerés nem adományozható azoknak, akik korábban abban részesültek.

(3)54

(4)55 A Honvédségért Emlékplakett csak a legalább 10 év tényleges szolgálati idővel rendelkezők részére adományozható. Az önkéntes tartalékosok esetében a rendelkezésre állás szempontjából figyelembe vehető szolgálati időt kell számításba venni.

44/A. §56 (1) A Honvédségért Emléklapot annak kell adományozni, aki nem rendelkezik a nyugállományba vonulás, illetve a szolgálatból történő végleges kiválás időpontjában 10 év tényleges szolgálati idővel. Az önkéntes tartalékosok esetében a rendelkezésre állás szempontjából figyelembe vehető szolgálati időt kell számításba venni.

(2) Honvédségért Emléklap adományozásánál a 44. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

45. § (1) Az Oklevél adományozására a 36. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses szolgálatban eltöltött időt az Oklevél adományozásánál figyelembe kell venni.

Díjak

46. §57 (1)58 A Hunyadi János-díj, a Zrínyi Miklós-díj, a Flór Ferenc-díj, a Koncz Márton-díj, a Fáy András-díj, a Ferdinandy Gejza-díj, az Andrássy Gyula-díj, a Hajnik Pál-díj, a Hadik András-díj és a Mészáros Lázár-díj évente összesen 10 fő részére adományozható.

(2)59 A díjakkal oklevél, plakett és anyagi elismerés jár. A pénzjutalom összege a központi költségvetésről szóló törvényben a közszolgálati tisztviselőkre meghatározott illetményalap összegének 13-szorosa.

(3)60 A díjak odaítélésére vonatkozó személyi javaslatokat – a díjakra jogosító tevékenység részletes leírásával – évenként, legkésőbb december 10-éig a HM humánpolitikáért felelős szerve (az Állandó Díjbizottság titkára) útján közvetlenül a miniszternek kell megküldeni.

(4)61 A díjak odaítélésére személyi javaslatot tehetnek

a) a Honvédelmi Minisztérium főosztályvezetői,

b) az MH középszintű vezető szervének parancsnoka,

c) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetői, valamint a KNBSZ főigazgatója,

d) a honvédelmi tárcával kapcsolatban álló társadalmi, kulturális és hagyományőrző szervezetek vezetői.

(5)62 A (4) bekezdés szerinti személyekre vonatkozó javaslattételre a HM vonatkozásában a HM közigazgatási államtitkára, az MH vonatkozásában a Honvéd Vezérkar főnöke jogosult.

(6) Személyi javaslatot olyan személyre lehet tenni, aki

a) katonai életpályája során, huzamosabb időn át parancsnoki, vezetői, kutatói beosztás magas színvonalon való ellátásával hozzájárult a honvédelmet szakterületén érintő stratégiai döntések kialakításához, előkészítéséhez, illetve az azokhoz kapcsolódó, valamint a szövetségi tagságból adódó feladatok végrehajtásához;

b) kimagasló tevékenységével hozzájárult a haderő előtt álló – az adott díjra vonatkozó szakterületen jelentkező – feladatok végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséhez, a technikai modernizációhoz, új eljárások kidolgozásához, alkalmazásához;

c) kiemelkedő teljesítményével hozzájárult a szakterület elismertségének javításához, munkájával, közéleti tevékenységével, életvitelével példát mutat a honvédelem ügyének szolgálatában;

d) hozzájárult a honvédség társadalmi elismertségének javításához, a hagyományok megőrzéséhez, a katonai kultúra fejlesztéséhez;

e)63 tevékenységével jelentősen hozzájárult a Magyarország nemzetbiztonságának védelméhez.

(7)64 A díjak odaítéléséről a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott állandó díjbizottság javaslata alapján a honvédelemért felelős miniszter dönt. A bizottság létrehozásával és működésével kapcsolatos szabályokat utasítás szabályozza.

(8)65

Névre szóló szálfegyverek, emléktárgyak

47. § (1) A 22. §-ban felsorolt elismerések nyugállományba helyezés alkalmából is adományozhatók.

(2) A 22. §-ban nem szereplő, de jubileumi születésnapjukat ünneplők elismerésére az állományilletékes parancsnokok, illetve vezetők saját hatáskörükben intézkednek.

48. § (1)66 Az életút elismerésére vonatkozó javaslatot személyi javaslati lapon, az esedékesség előtt három hónappal kell a Honvédség központi személyügyi szervéhez megküldeni.

(2)67

49. §68 Avatási Szablya annak adományozható, aki katonai felsőoktatási intézményben a HM-mel kötött ösztöndíjszerződésben foglalt tanulmányi időn belül teljesítette a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzésének feltételeit.

IV. Fejezet

AZ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK
ÉS ÁTADÁSÁNAK RENDJE

Az adományozás rendje

50. §69 Szolgálati jelek, kitüntető címek és oklevelek adományozása – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – augusztus 20-án, március 15-én, október 23-án, a Honvédelem Napján, május 21-én, fegyvernemi és csapatünnepeken, valamint a szolgálati jogviszony megszűnésének napján történik.

50/A. §70

51. § Az elismerések e fejezet szerinti keretszámába nem számít bele a külföldieknek és a Honvédséggel szolgálati (munka) viszonyban nem álló személyeknek adományozott elismerés.

52. § (1)71 A Szolgálati Érdemjel adományozására vonatkozó javaslatokat személyi javaslati lapon úgy kell felterjeszteni, hogy a kezdeményezés az adományozás időpontját megelőzően két hónappal, egyedi esetben az átadás tervezett időpontját megelőzően legalább négy héttel a Honvédség központi személyügyi szervéhez megérkezzen.

(2)72 Az elismerésben évente fokozatonként az alábbi létszám részesülhet:

a) bronz fokozat: 300 fő,

b) ezüst fokozat: 250 fő,

c) arany fokozat: 200 fő.

52/A. §73 (1) A Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel adományozására vonatkozó javaslatok felterjesztésére az 52. § (1) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.

(2) Az elismerésben évente 150 fő részesülhet.

53. §74 (1) A Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jelre vonatkozó javaslatokat névjegyzéken, alakulatonként, rendfokozati állománykategóriánként és fokozatonként úgy kell a Honvédség központi személyügyi szervéhez felterjeszteni, hogy a kezdeményezés az adományozás előtt két hónappal megérkezzen.

(2) Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jel adományozására a következő alkalmakon kerülhet sor:

a) március 15., az október 24–március 15-ig terjedő időszakra;

b) május 21., a március 16–május 21-ig terjedő időszakra;

c) augusztus 20., a május 22–augusztus 20-ig terjedő időszakra;

d) október 23., az augusztus 21–október 23-ig terjedő időszakra.

54. §75 (1)76 Az Árvízvédelemért Szolgálati Jel adományozására a Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai esetében az árvízvédelmi tevékenység befejezését követően az állományilletékes parancsnok szolgálati úton felterjesztett javaslata alapján kerül sor. Az Árvízvédelemért Szolgálati Jel adományozását – az állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett – a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs is kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek esetében az Árvízvédelemért Szolgálati Jel adományozására a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs javaslata alapján kerül sor.

54/A. §77 (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozására a Honvédség személyi állományába tartozók esetében a katasztrófa-elhárítási tevékenység befejezését követően az állományilletékes parancsnok, vezető szolgálati úton felterjesztett javaslata alapján kerül sor. A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozását – az állományilletékes parancsnok, vezető egyidejű tájékoztatása mellett – a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs is kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek esetében a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozására a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs javaslata alapján kerül sor.

55. §78 A Békefenntartásért Szolgálati Jel adományozására a békefenntartó tevékenység vállalt időtartamának lejártakor vagy az állományváltáskor a kontingens parancsnokának szolgálati úton tett felterjesztése alapján kerül sor. Külföldi személynek történő adományozás esetén ki kell kérni az adott ország kontingens- vagy megfelelő más állományilletékes parancsnokának hozzájárulását, és azt csatolni kell a felterjesztéshez.

55/A. §79 A Sebesülési Szolgálati Érdemjel és a Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel az állományilletékes parancsnok (vezető), illetve a kontingens-parancsnok felterjesztése alapján, soron kívül adományozható.

55/B. §80 (1)81 A NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem adományozására a külföldi szolgálat befejezése előtt legalább 2 hónappal az illetékes személyügyi szerv névjegyzékén tesz javaslatot a Honvédség központi személyügyi szervéhez.

(2)82

56. § A Honvédelemért kitüntető cím elismerésben évente a Honvédség állományából 250 fő részesülhet.

56/A. §83 (1)84 A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozására minden év március 31-ig a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) parancsnoka tesz javaslatot a Honvédség központi személyügyi szervéhez.

(2) A kitüntető címben évente – a Honvédelem Napja alkalmával – osztályonként összesen 5 fő részesülhet. A kitüntető cím mindhárom osztálya csak egyszer adományozható. Az egyes osztályok adományozása között legalább három évnek kell eltelnie.

(3) A kitüntető cím átadásának jogát a honvédelmi miniszter átruházhatja a HM HIM főigazgatójára.

57. § (1) Az Aranykor kitüntető cím az 50. §-ban foglaltakon túl az Idősek Világnapján, október 1-jén is adományozható.

(2) A cím adományozására a javaslatot személyi javaslati lapon kell megtenni az esedékesség előtt két hónappal.

(3)85 A nyugállományú katonákra vonatkozó javaslatot az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka tehet. A cím adományozását társadalmi, nyugdíjas szervezet is kezdeményezheti.

58. §86 A Hazáért kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot személyi javaslati lapon, soron kívül kell felterjeszteni a Honvédség központi személyügyi szervéhez.

58/A. §87 (1)88 Az Év Katonája Kitüntető Címre a javaslatokat az átadás előtt két hónappal szolgálati úton, a Honvéd Vezérkar főnöke részére kell megküldeni, aki döntését felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

(2) Az elismerésben évente 20 fő részesülhet.

(3)89 A kitüntető címet a Honvéd Vezérkar főnöke adja át.

59. § A Kiváló Tanulmányokért kitüntető cím adományozására a katonai oktatási intézmény vezetője tesz javaslatot.

60. §90 A Honvédségért Emlékplakett és a Honvédségért Emléklap adományozására vonatkozó javaslatot a szolgálati viszony megszüntetési javaslattal együtt, személyi javaslati lapon, illetve névjegyzéken kell felterjeszteni az esedékesség előtt 30 nappal a Honvédség központi személyügyi szervéhez.

60/A. §91 Az Elismerő Oklevél évente 100 főnek adományozható.

61. § (1)92 A jubileumi születésnap alkalmából az érintettekről az aktualitást megelőző év november 15-éig névjegyzéken kell a javaslatot a Honvédség központi személyügyi szervéhez felterjeszteni.

(2) Külön ügyiraton kell javaslatot tenni azokra a személyekre, akik az esedékesség évében lépnek elő, illetőleg kerülnek kinevezésre, az adományozásra jogot adó rendfokozatba és az 50. életévüket ezt követően töltik be.

62. §93

Az átadás rendje

63. § (1) A miniszteri elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) Állami ünnepünk, nemzeti ünnepeink és a Honvédelem Napja alkalmából miniszteri központi ünnepségeket kell tartani.

(3) Külön ünnepségen történik a Honvédség állományába tartozók és a polgári személyek elismerése.

(4) A központi ünnepségen kell átadni a kitüntetéseket és a díjakat.

(5)94 Az Avatási Szablyát az avatást megelőzően, ünnepélyes keretek között kell átadni.

(6)95 A Kiváló Tanulmányokért kitüntető címet a tanulmányok befejeztével, az első beosztásba történő kinevezéssel egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kell átadni.

64. § (1) A nyugállományba vonulóktól az elköszönésre állománygyűlésen, ünnepélyes keretek között kerül sor. Az ünnepségre az érintett közvetlen hozzátartozóit is meg kell hívni.

(2) Szolgálati érdemjeleket, kitüntető címeket, szolgálati jeleket és az okleveleket ünnepi állománygyűlésen – a honvédelmi miniszter nevében – az állományilletékes parancsnok (vezető) adja át.

(3) A Hazáért kitüntető címet miniszteri ünnepségen kell átadni, melyre meg kell hívni a kitüntetett hozzátartozóit is.

(4) Az Árvízvédelemért Szolgálati Jelet ünnepélyes állománygyűlésen kell átadni.

(5)96 Az átadás rendjétől a honvédelemért felelős miniszter eltérést engedélyezhet.

V. Fejezet

VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

65. § (1) A szolgálati jelek, a kitüntető címek, az emlékplakett, valamint a díjak leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)97 Az állomány tagjai által viselhető kitüntetések, szolgálati jelek és kitüntető címek sorrendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A díjak bármelyikével elismert személy jogosult önmagát a díj tulajdonosának nevezni, és az erre utaló miniatűr jelvényt viselni.

(4)98 A Sebesülési Szolgálati Érdemjelre utaló jelvény a gyakorló egyenruhán is viselhető.

66. §99 (1) A KNBSZ az elismerésekre vonatkozó javaslatait az e rendeletben meghatározott felterjesztési rendtől eltérően is kezdeményezheti.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személyek részére adományozható érdem utáni szolgálati jelek és kitüntető címek számát – az összesen adományozható kereten belül – évenként a honvédelemért felelős miniszter határozza meg.

67. § (1)–(6)100

(7)101 A Tiszti, Tiszthelyettesi és Legénységi szolgálati jel adományozásánál az R. hatálybalépésekor szolgálati viszonyban állók esetében a korábbi jogszabályok szerint beszámított időtartamokat az elismerésre jogosító időtartamba be kell számítani.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)102

(3) Az elismerésben részesített személy az e rendelet hatálybalépését megelőzően neki adományozott kitüntetések és szolgálati jelek viselésére továbbra is jogosult, kivéve azokat, amelyek viselését jogszabály tiltja.

(4)103

1. számú melléklet a 27/2002. (IV. 17.) HM rendelethez


Az elismerések leírása

1.104 A Sebesülési Szolgálati Érdemjel: 38 mm átmérőjű, ezüstszínű érem, előlapján két keresztbe tett kardra helyezett, lombbal díszített címerrel. Az érem felső ívén ,,LAESO MILITI'' szövegrész található, alsó íve pedig vörös zománccal szegélyezett. A hátlapba a sebesülés helyszínét (város, ország) és évét kell bevésni.
A szalag színe bíbor, szélein a háromszögek felváltva tartalmazzák a magyar nemzeti színeket. A szalag közepén a sérülések számának megfelelő számú, legfeljebb öt ezüst csík látható.

2.105 A Szolgálati Érdemjel: Az előlapján szalaggal átfont babérkoszorúval határolt ovális mezőben címer rátét nemzeti zászlókkal határolva. A babérkoszorú belső ívén, a fokozatoknak megfelelően arany, ezüst, bronz sáv látható, amely azonos a babérkoszorút átfonó szalag színével. A szalagok színe fokozatonként: piros, fehér, zöld, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket. Az érem mérete 43 x 35 mm-es, anyaga tombach, tűzzománcozott, aranyozott rátéttel kivitelezve.

2/A.106 Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel: Előlapján négy helyen ívelt szélű pánttal díszített, illetve szalaggal átkötött, stilizált, aranyszínű ovális babérkoszorúban sugaras díszítésű, fehér zománc alapon a Magyarország aranyszínű címere látható. Hátlapján négy helyen ívelt szélű pánttal díszített, illetve szalaggal átkötött, stilizált, aranyszínű ovális babérkoszorúban „A HAZÁÉRT” félköríves felirat alatt hegyével jobbra mutató kardot markoló, kiterjesztett szárnyú, jobbra néző ragadozó madár, alatta fehér pólyával vágott vörös-zöld tárcsapajzs, a háttérben körívet formáló, keresztbe fektetett tölgy- és babérág. Nemzetiszínű farkasfogakkal szegélyezett okkersárga szalagon függ, amelyen zöld zománcos, stilizált babérkoszorú ékítmény van.

3.107 Tiszti Szolgálati Jel:
a) I. fokozat: sűrű fonatos, arany vitézkötés alapon, középpont felé összefutó szárú, ezüstkereszt fehér zománccsíkkal, közepén lombbal díszített, zománcozott gótikus címerpajzs van. A felfüggesztésnél az ellenkarikán stilizált arany cserfalevél.
b) II. fokozat: nagyhurkos, arany vitézkötés alapon, ezüstkereszt fehér csíkkal, közepén zománcozott címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés gyöngyözött arany ellenkarika.
c) III. fokozat: háromhurkos, arany vitézkötés alapon, ezüstkereszt fehér csíkkal, közepén zománcozott címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés gyöngyözött arany ellenkarika.
A szalag színe fehér, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket.

4.108 Altiszti Szolgálati Jel:
a) I. fokozat: sűrű fonatos, ezüst vitézkötés alapon, középpont felé összefutó szárú ezüstkereszt, zöld zománccsíkkal, közepén lombbal díszített zománcozott címerpajzs van. A felfüggesztésnél az ellenkarikán stilizált ezüst cserfalevél.
b) II. fokozat: nagyhurkos, ezüst vitézkötés alapon, ezüstkereszt zöld csíkkal, közepén zománcozott címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés gyöngyözött ezüst ellenkarika.
c) III. fokozat: háromhurkos, ezüst vitézkötés alapon, ezüstkereszt zöld csíkkal, közepén zománcozott címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés gyöngyözött ezüst ellenkarika.
A szalag színe zöld, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket.

5.109 Legénységi Szolgálati Jel:
a) I. fokozat: négyzetbe foglalt, fénytelen aranysugár alapon, középpont felé összefutó szárú kereszt, vörös zománccsíkkal, közepén fénytelen arany címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés ezüstkarika.
b) II. fokozat: négyzetbe foglalt, fénytelen aranysugár alapon, ezüstkereszt, vörös csíkkal, közepén fénytelen ezüst címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés ezüstkarika.
c) III. fokozat: négyzetbe foglalt, fénytelen aranysugár alapon, ezüstkereszt, vörös csíkkal, közepén fénytelen bronz címerpajzs van, lomb nélkül. A felfüggesztés ezüstkarika.
A szalag színe vörös, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket.
A szolgálati jel anyaga tombak, vastagsága legfeljebb 4 mm, és befoglalható egy 38 mm átmérőjű körbe.

6.110 Árvízvédelemért Szolgálati Jel: 38 mm átmérőjű, ezüst színű érem, előlapján a Szolgálati Jel keresztje látható, közepén koszorúval. Az érem felső ívén az ,,Az árvízvédelmi tevékenység elismerésére'' szövegrész található. A hátlapon lombbal díszített magyar címer látható, alatta hely az adományozás bevésendő évének számára.
A szalag színe világoskék, szélein a háromszögek felváltva tartalmazzák a nemzeti színeket.

7.111 Békefenntartásért Szolgálati Jel: 38 mm átmérőjű, ezüstszínű érem, előlapján a Szolgálati Jel keresztje látható, középen koszorúval. Az érem felső ívén ,,A békefenntartó tevékenység elismerésére'' szövegrész, alsó ívén pedig a békefenntartó misszió hivatalos angol nyelvű rövidítése (pl. IFOR, SFOR, AFOR, KFOR) található. A hátlapon lombbal díszített magyar címer van, alatta hely az adományozás bevésendő évének számára.
A szalag színe fehér, szélein a háromszögek felváltva tartalmazzák bal oldalt a magyar nemzeti, jobb oldalt pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelképező színeket. A békefenntartó tevékenység teljesítésének helyére a szalag, illetve a szalagsáv fémből készült rátétje utal.
7/A.112 NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálatért Érdemérem: 38 mm átmérőjű, antikolt, ezüstözött kivitelű érem. Az érem középmezőjében plasztikus kereszt forma látható, mögötte a jobb felső és a bal alsó negyedében a magyar zászló sávjai jelenítődnek meg a heraldika szabályai szerint. Az érem közép részében a szolgálatteljesítés helye szerinti embléma (NATO/EU/EBESZ/ENSZ) látható. Az érem hátoldalán középen, fekvő ovális mezőben a szolgálatteljesítés időpontja évszámmal és a szolgálatteljesítés helye látható.
A szalag háromszög alakú, kék színű, jobb oldali szélén a szegélytől 3 mm-re fehér színű farkasfogazás látható.

8.113 Szövetségért Szolgálati Jel: Előlapján nemzeti színű zsinórminta által körbefogott fehér mezőben címer és lomb látható. A szalag színe világoszöld, középen a nemzeti színeket tartalmazó sávval. Az érem 38 mm átmérőjű, kör alakú, tombach anyagú, tűzzománcozott, aranyozott kivitelben.

9.114 Honvédelemért Kitüntető Cím:
a) I. osztálya: középpont felé összefutó szárú ezüstkereszt, sötétzöld zománccsíkkal, középen lombbal díszített zománcos címer van. A felfüggesztésnél az ellenkarikán arany akantuszlevél.
b) II. osztálya: ezüstkereszt sötétzöld csíkkal, közepén ezüstlombbal díszített ezüstcímer van. A felfüggesztés ezüstkarika.
c) III. osztálya: ezüstkereszt sötétzöld csíkkal, középen fénytelen bronzcímer van, lomb nélkül. A felfüggesztés ezüstkarika.
A szalag színe sötétzöld, széleit farkasfog minta díszíti, amelynek minden háromszöge egyenként tartalmazza a nemzeti színeket.
9/A.115 Magyar Hadigondozásért Kitüntető Cím:
a) I. osztálya: középpont felé összefutó szárú, szürke színű, 35 mm átmérőjű kereszt, fekete zománccsíkkal. Felső szárában ,,PRO CUSTODIA'', bal szárában ,,TUMULORUM'', jobb szárában ,,MILITUM'' fekete felirat, alsó szárában sötétbarna sírhalom látható, amelyből 3 mm vastagságú sötétbarna egyszerű sírkereszt emelkedik ki. A középpajzsban arany babérkoszorú övezi a sírkereszt felső harmadát és a tetején döntött, balra néző sötétbarna rohamsisak nyugszik.
b) II. osztálya: az I. osztállyal azonos kialakítású kereszt, amelynek középpajzsában ezüst babérkoszorú övezi a rohamsisakot.
c) III. osztálya: az I. osztállyal azonos kialakítású kereszt, amelynek középpajzsában bronz babérkoszorú övezi a rohamsisakot.
Háromszögben hajtogatott szalagja 40 mm átmérőjű, középen 6 mm széles, felülről lefelé 65 fokban döntött zöld csíkkal, attól felfelé és kifelé azonos szélességű fehér és piros csíkokkal, a zöld csíktól lefelé a szalag széléig futó fekete sávval. A szalagsáv bal fele piros-fehér-zöld, jobb fele fekete.

10.116 Aranykor Kitüntető Cím: Előlapján babérkoszorúval határolt ovális mezőben koronás címer kardokkal, a korona alatt a címer két oldalán lelógó tölgy és babér ágakkal. Hátlapján körívben ,,Magyar Honvédség'' felirat olvasható. Az arany fokozat aranyozott babérkoszorú és címer, előlap bordó tűzzománc, az ezüst fokozat ezüstözött antikolt babérkoszorú és címer, a bronz fokozat antikolt bronz babérkoszorú és címer, előlap sötétzöld tűzzománc. A szalagok színe fokozatonként világospiros, fehér, bordó, középen a nemzeti színeket tartalmazó sávval, az érem mérete 43 x 35 mm, anyaga tombach.
11.117 Hazáért Kitüntető Cím: Fehér zománcozott, kereszt alakú érem, közepén ovális mezőben cserfa lombkoronával körülvett koronás címer, alatta ,,HAZÁÉRT'' felirattal. Az érem 38 mm átmérőjű, kör alakú, tombach anyagú, aranyozott kivitelben. A szalag színe: egyszínű zöld.

11/A.118 Az Év Katonája Kitüntető Cím emlékplakettje egyszínű arany, vert kivitelű, kör alakú, 80 mm átmérőjű érem. A tetején a kör ívét követve a becsületes munka mindent legyőz, az alján Az Év Katonája felirat olvasható 16-os betűmérettel, Impact betűtípussal, nagybetűvel szedve. Az érem közepén az MH hivatalos emblémája, alatta 4 hatágú rozetta helyezkedik el a felirat ívét követve. Az MH emblémában a babér és az olajág találkozásánál a minősített év évszáma helyezkedik el.
A jelvény fehér tűzzománc, kör alakú, 20 mm átmérőjű, rajta az MH hivatalos emblémája. Az embléma alatt 4 hatágú, aranyszínű rozetta. A babér és az olajág találkozásánál a minősített év évszáma helyezkedik el.
A jelvényt a zubbony bal felső zsebtakaróján, a gomb és a belső széle között, középen kell elhelyezni.

12.119 Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím: Sugárkoszorúval határolt, honvéd tisztjelölt részére arany, honvéd altiszt-jelölt részére ezüst színű érem, előlapján Kossuth címer, keresztben elhelyezett kard és toll rátéttel. Az érem mérete 38x56 mm, tombach anyagú, aranyozott, illetve ezüstözött antikolt kivitelben. Patentrögzítéssel.
13.120 Honvédségért Emlékplakett: Bronzszínű, kör alakú, 80 mm átmérőjű érem. Az előlap alsó mezőjében a ,,HONVÉDSÉGÉRT'' felirat olvasható. Felette babér- és tölgykoszorúk által határolt plasztikus koronás magyar címer. A koszorúkat a honvédség farkasfogas zászlói és nemzeti zászlók, illetve a honvédséget szimbolizáló ágyúk veszik körül.

14.121 A díjak leírása: Plakett, álló ovális alakú, rajta a névadó arcmása és neve. Anyaga bronz, mérete 70 x 100 mm. Kitűzője kerek vagy ovális, rajta a díjat megjelenítő motívumokkal, mérete 20 mm. A miniatűr jelvényt a szolgálati, köznapi és ünnepi öltözet esetén a zubbony jobb oldalán, a zsebtakaró felett kell viselni.

2. számú melléklet a 27/2002. (IV. 17.) HM rendelethez


Az állomány tagjai által szalagsávon viselhető elismerések sorrendje

Magyar Köztársasági Érdemrendek
1. nagykereszt,
2. középkereszt a csillaggal,
3. középkereszt,
4. tisztikereszt,
5. lovagkereszt.

Magyar Köztársasági
6. Arany Érdemkereszt,
7. Ezüst Érdemkereszt,
8. Bronz Érdemkereszt.

A Magyar Köztársaság
9. rubinokkal ékesített Zászlórendje,
10. babérkoszorúval ékesített Zászlórendje,
11. Zászlórendje.

A Magyar Köztársaság
12. aranykoszorúval díszített Csillagrendje,
13. kardokkal díszített Csillagrendje,
14. Csillagrendje,
15. Hazáért Kitüntető Cím,
16.122 Sebesülési Szolgálati Érdemjel
16/A.123 Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel,
17.124 Szolgálati Emlékjel,
18.125 Szolgálati Érdemjel arany fokozat (Szolgálati Jel I. o.),
19.126 Honvédelemért Kitüntető Cím I. osztálya,
19/A.127 a ,,Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím I. osztálya,
20.128 Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat (Szolgálati Jel II. o.),
21.129 Honvédelemért Kitüntető Cím II. osztálya,
21/A.130 a ,,Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím II. osztálya,
22.131 Ti., Alt-i, (zls.-i) Szolgálati Jel I. fokozat,
23.132 Szolgálati Érdemjel bronz fokozat (Szolgálati Jel III. o.),
24.133 Árvízvédelemért Szolgálati Jel,
24/A.134 NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem,
25.135 Békefenntartásért Szolgálati Jel,
26.136 Honvédelemért Kitüntető Cím III. osztálya,
26/A.137 a ,,Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím III. osztálya,
27.138 Ti-i., Alt-i, (zls.-i) Szolgálati Jel II. fokozat,
28.139 Ti-i., Alt-i, (zls.-i) Szolgálati Jel III. fokozata,
29.140 Legénységi Szolgálati Jel I. fokozata,
30.141 Legénységi Szolgálati Jel II. fokozata,
31.142 Legénységi Szolgálati Jel III. fokozata,
32.143 II. világháború előtt alapított kitüntetések,
33.144 1945–1948 között alapított kitüntetések,
34.145 1948–1990 között alapított kitüntetések (Viselésük csak szalagsávon engedélyezett. Katonai temetések alkalmával a rendjelvivő párnákra eredeti formájukban helyezhetők el, kivéve a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem és a Magyar Szabadság Érdemrendet.)
35.146 Más fegyveres szervtől kapott kitüntetések, szolgálati jelek az adományozás sorrendjében,
36.147 Külföldi kitüntetések és az ENSZ, az EBESZ, az MFO és a NATO által a szolgálatukban végzett tevékenységért adományozott kitüntetések vagy más szolgálati jelek az adományozás sorrendjében.
1

A rendeletet a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 48. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 47. § (1), (2) és (4) bekezdését.

2

A preambulum a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 10. § (8) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1/A. §-t a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

5

A 2. § (1) bekezdése a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 2/B. §-t a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés b) pontjának a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint az „a Tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „az Altiszti” szöveg lép, nem vezethető át.

9

A 4/A. §-t a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

Az 5/A. §-t az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

11

Az 5/B. §-t a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 27. §-a iktatta be.

12

A 7. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7/A. §-t az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 2. §-a iktatta a be, szövege a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 10. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 4. §-a iktatta be.

18

A 12. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 12/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 16. § a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 20. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 20. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 21/A. §-t a 29/2004. (XI. 17.) HM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

24

A 21/A. § (1) bekezdése a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 22. § c) pontja a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

26

A 22. § d) pontja a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

27

A 22. § e) pontja a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 22/A. §-t a 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján Avatási Szablya a 2008. január 1. után avatott tiszti állomány részére adományozható.

29

A 24. §-t és az azt megelőző alcímet a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 28. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

31

A 31. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 29. §-ával megállapított, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 43. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 32. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.

36

A 32. § (7) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 30. §-a iktatta be.

37

A 32/A. §-t a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

38

A 33. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 33. § (4) bekezdését a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 33/A. §-t a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

41

A 34. § a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 35. § a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

A 35/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 10. §-a iktatta be.

44

A 36. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

45

A 37. § (1) bekezdése a 16/2006. (V. 15.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján az Árvízvédelemért Szolgálati Jel adományozására az új szabályok szerint első alkalommal a 2006. év folyamán végzett árvízvédelmi tevékenység elismeréseként kerülhet sor.

46

A 37/A. §-t a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 4. §-a iktatta be.

47

A 38. § új (2) bekezdését a 14/2006. (IV. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a 2006. május 5. napján folyamatban lévő fegyelmi ügyekben az eljárás megindulásakor hatályos szabályok alapján kell eljárni.

48

A 38. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 14/2006. (IV. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdése (3) bekezdésre változtatta.

49

A 38. § (3) bekezdését a 11/2005. (IV. 14.) HM rendelet 1. §-a iktatta be. A 38. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 14/2006. (IV. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta, szövege a 8/2008. (III. 27.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. [A 38. § (4) bekezdésének a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § b) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe az „az MH” szöveg lép, nem vezethető át.]

50

A 38/A. §-t az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 14/2006. (IV. 20.) HM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a 2006. május 5. napján folyamatban lévő fegyelmi ügyekben az eljárás megindulásakor hatályos szabályok alapján kell eljárni.

51

A 42. § a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

52

A 42/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 44. § (1) bekezdése a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § f) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 44. § (3) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 40. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 44. § (4) bekezdését a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

56

A 44/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 13. §-a iktatta be.

57

A 46. § a 29/2004. (XI. 17.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

58

A 46. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 43. § c) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 46. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

60

A 46. § (3) bekezdése a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

A 46. § (4) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

62

A 46. § (5) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

63

A 46. § (6) bekezdésének e) pontját a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § g) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 46. § (7) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § e) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 46. § (8) bekezdését a 31/2005. (VIII. 5.) HM rendelet 1. §-a iktatta be, a 17/2010. (XII. 3) HM rendelet 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

67

A 48. § (2) bekezdését a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 44. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 49. §-t és az azt megelőző alcímet a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, a 49. §-t újonnan a 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

69

Az 50. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 33. §-ával megállapított, a 23/2012. (XII. 18.) 43. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

70

Az 50/A. §-t a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 34. §-a iktatta be, hatáylon kívül helyezte a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 44. § b) pontja.

71

Az 52. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

72

Az 52. § (2) bekezdése a 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

73

Az 52/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 16. §-a iktatta be.

74

Az 53. § a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

75

Az 54. § a 16/2006. (V. 15.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján az Árvízvédelemért Szolgálati Jel adományozására az új szabályok szerint első alkalommal a 2006. év folyamán végzett árvízvédelmi tevékenység elismeréseként kerülhet sor.

76

Az 54. § (1) bekezdése a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

Az 54/A. §-t a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 5. §-a iktatta be.

78

Az 55. § a 8/2008. (III. 27.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

79

Az 55/A. §-t a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

80

Az 55/B. §-t az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 7. §-a iktatta be, e módosító rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján a NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem adományozására első alkalommal 2004. március 12-én kerül sor.

81

Az 55/B. § (1) bekezdése a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (3) bekezdése, a 23/012. (XII. 18.) HM rendelet 43. § b) pontja szerint módosított szöveg.

82

Az 55/B. § (2) bekezdését a 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

83

Az 56/A. §-t az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 31/2007. (VIII. 3.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

84

Az 56/A. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § h) pontja, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 43. § b) pontja szerint módosított szöveg.

85

Az 57. § (3) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg. [E módosító rendelet 39. § i) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „lakóhelyük szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság” szövegrész helyébe a „lakóhelyük szerint illetékes katonai igazgatási szerv” szöveg lép, nem vezethető át.]

87

Az 58/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 17. §-a iktatta be.

88

Az 58/A. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § j) pontja szerint módosított szöveg.

89

Az 58/A. § (3) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § k) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 60. § a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 18. §-ával megállapított, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 43. § b) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 60/A. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 19. §-a iktatta be.

93

A 62. §-t a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 63. § új (5) bekezdését a 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta. Az új (5) bekezdés szövege a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 43. § f) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 63. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 6. §-a (6) bekezdésre változtatta.

96

A 64. § (5) bekezdését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § e) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 65. § (2) bekezdése a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 65. § (4) bekezdését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

99

A 66. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

100

A 67. § (1)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 98. pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 67. § (7) bekezdését a 42/2002. (VIII. 12.) HM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

102

A 68. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 98. pontja hatályon kívül helyezte.

103

A 68. § (4) bekezdését a 22/2007. (V. 30.) HM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

104

Az 1. számú melléklet új 1. pontját a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti 1–13. pont számozását 2–14. pontra változtatta.

105

Az 1. számú melléklet eredeti 1. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 2. pontra változtatta.

106

Az 1. számú melléklet 2/A. pontját a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § l) pontja szerint módosított szöveg.

107

Az 1. számú melléklet eredeti 2. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 3. pontra változtatta.

108

Az 1. számú melléklet eredeti 3. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 4. pontra változtatta, nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § m) pontja szerint módosított szöveg.

109

Az 1. számú melléklet eredeti 4. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 5. pontra változtatta.

110

Az 1. számú melléklet eredeti 5. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 6. pontra változtatta.

111

Az 1. számú melléklet eredeti 6. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 7. pontra változtatta.

112

Az 1. számú melléklet 7/A. pontját az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 9. §-ának (1) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján a NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem adományozására első alkalommal 2004. március 12-én kerül sor.

113

Az 1. számú melléklet eredeti 7. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 8. pontra változtatta.

114

Az 1. számú melléklet eredeti 8. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 9. pontra változtatta.

115

Az 1. számú melléklet 9/A. pontját az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

116

Az 1. számú melléklet eredeti 9. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 10. pontra változtatta.

117

Az 1. számú melléklet eredeti 10. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 11. pontra változtatta.

118

Az 1. számú melléklet 11/A. pontját a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 31/2007. (VIII. 3.) HM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

119

Az 1. számú melléklet eredeti 11. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 12. pontra változtatta, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

120

Az 1. számú melléklet eredeti 12. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 13. pontra változtatta.

121

Az 1. számú melléklet eredeti 13. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 6. §-a 14. pontra változtatta.

122

A 2. számú melléklet új 16. pontját a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti 16–35. pont jelölését 17–36. pontra változtatta.

123

A 2. számú melléklet 16/A. pontját a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be.

124

A 2. számú melléklet eredeti 16. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 17. pontra változtatta.

125

A 2. számú melléklet eredeti 17. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 18. pontra változtatta.

126

A 2. számú melléklet eredeti 18. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 19. pontra változtatta.

127

A 2. számú melléklet 19/A. pontját az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 10. §-ának (1) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozására először a 2004. évi Honvédelem Napján kerül sor. A kitüntető cím első alkalommal az osztályokra tekintet nélkül, kivételesen 15 fő részére adományozható.

128

A 2. számú melléklet eredeti 19. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 20. pontra változtatta.

129

A 2. számú melléklet eredeti 20. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 21. pontra változtatta.

130

A 2. számú melléklet 21/A. pontját az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozására először a 2004. évi Honvédelem Napján kerül sor. A kitüntető cím első alkalommal az osztályokra tekintet nélkül, kivételesen 15 fő részére adományozható.

131

A 2. számú melléklet eredeti 21. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 22. pontra változtatta, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § n) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 2. számú melléklet eredeti 22. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 23. pontra változtatta.

133

A 2. számú melléklet eredeti 23. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 24. pontra változtatta.

134

A 2. számú melléklet 24/A. pontját az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján a NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem adományozására első alkalommal 2004. március 12-én kerül sor.

135

A 2. számú melléklet eredeti 24. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 25. pontra változtatta.

136

A 2. számú melléklet eredeti 25. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 26. pontra változtatta.

137

A 2. számú melléklet 26/A. pontját az 5/2004. (III. 4.) HM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozására először a 2004. évi Honvédelem Napján kerül sor. A kitüntető cím első alkalommal az osztályokra tekintet nélkül, kivételesen 15 fő részére adományozható.

138

A 2. számú melléklet eredeti 26. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 27. pontra változtatta, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § n) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 2. számú melléklet eredeti 27. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 28. pontra változtatta, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § n) pontja szerint módosított szöveg.

140

A 2. számú melléklet eredeti 28. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 29. pontra változtatta.

141

A 2. számú melléklet eredeti 29. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 30. pontra változtatta.

142

A 2. számú melléklet eredeti 30. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 31. pontra változtatta.

143

A 2. számú melléklet eredeti 31. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 32. pontra változtatta.

144

A 2. számú melléklet eredeti 32. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 33. pontra változtatta.

145

A 2. számú melléklet eredeti 33. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 34. pontra változtatta, szövege a 7/2007. (II. 23.) HM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

146

A 2. számú melléklet eredeti 34. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 35. pontra változtatta.

147

A 2. számú melléklet eredeti 35. pontjának jelölését a 4/2004. (III. 2.) HM rendelet 7. §-a 36. pontra változtatta, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 39. § o) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére