• Tartalom

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről1

2014.01.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban: Nemzeti Megvalósítási Program) végrehajtása érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Megvalósítási Programról adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) Adatszolgáltatásra köteles a külön jogszabály2 szerinti szennyvízelvezetési agglomeráció területén lévő

a) települési önkormányzat jegyzője az 1. számú melléklet szerint az agglomerációs központ (gesztor) települési önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: agglomerációs központ jegyzője),

b)3

c)4 szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, szennyvíziszap-kezelésre beruházási ráfordítást eszközlő önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, állami beruházás lebonyolítója és egyéb gazdálkodó szervezet – ide nem értve a víziközmű üzemeltetőt – az 1. számú mellékletnek megfelelő részletezéssel a települési önkormányzat jegyzőjének és az agglomerációs központ jegyzőjének.

(3)5 A (2) bekezdésben előírt adatszolgáltatást a tárgyév végi állapotra és a települések tárgyév január 1-jei közigazgatási állapotának megfelelően kell megadni, a tárgyévet követő év március 5-ig.

(4)6 Az agglomerációs központ jegyzője a (3) bekezdésben előírtak szerint hozzá eljuttatott és az általa összeállított adatokat, minden év március 20-ig köteles országos összegzés céljára továbbítani, az országos összegzést végző Központi Statisztikai Hivatal agglomerációs központ szerint illetékes és az adatszolgáltatással kapcsolatos módszertani kérdésekben tájékoztatást adó területi igazgatóságának.

(5)7 A Központi Statisztikai Hivatal a területi igazgatóságaitól megkapott adatokból agglomerációs szintű adatokat képez, a beruházási költségeket a tárgyév végén érvényes hivatalos árfolyam szerint euróra átszámítja és szeptember 30-áig adatszolgáltatást végez az Országos Vízügyi Hatóság részére.

2. §8 Az adatszolgáltatás keretében megkapott adatokat felhasználva a Nemzeti Megvalósítási Program tervezetének kialakításával az országos jelentés szakmai előkészítéséről az Országos Vízügyi Hatóság gondoskodik.

3. § (1)9 Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1992. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a Tanács a települési szennyvizek kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelve 17. cikkének 2–5. bekezdéseivel és a Bizottságnak a 91/271/EGK irányelv 17. cikke szerinti, a nemzeti programokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 93/481/EGK határozatában foglaltakkal.

1. számú melléklet a 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez10

 

Az adatszolgáltató törzsszáma:

 

statisztikai
főtevékenysége:

 

megye-
kód

A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló beruházási ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tárgyév: (Első alkalommal 2002. év és 2003. év; a táblázatot mindkét évre külön-külön kell kitölteni!)

Sor-
szám

 

 

 

 

 

 

 

1.

A település településazonosító törzsszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Szennyvíz-elvezetési agglomerációs kód

 

 

 

 

 

 

3.

A település megnevezése

 

 

 

 

 

 

4.

A szennyezőanyag-terhelés, melynek kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték)

 

 

 

 

 

 

5.

A beruházás teljes bekerülési költsége (1000 Ft)

 

 

 

 

 

 

6.

A beruházás kezdőéve

 

 

 

 

 

 

7.

A beruházás tervezett befejezésének éve

 

 

 

 

 

 

8.

A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron
összesen (1000 Ft)

 

 

 

 

 

 

szennyvízelvezetés összesen

 

 

 

 

 

 

9.

ebből:

önkormányzati forrásból

 

 

 

 

 

 

10.

állami forrásból

 

 

 

 

 

 

11.

víziközmű-társulati forrásból

 

 

 

 

 

 

12.

hitelből

 

 

 

 

 

 

13.

egyéb forrásból

megnevezés

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

szennyvíztisztítás összesen

 

 

 

 

 

 

16.

ebből:

önkormányzati forrásból

 

 

 

 

 

 

17.

állami forrásból

 

 

 

 

 

 

18.

víziközmű-társulati forrásból

 

 

 

 

 

 

18.

hitelből

 

 

 

 

 

 

20.

egyéb forrásból

megnevezés

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

szennyvíziszap-kezelés összesen

 

 

 

 

 

 

23.

ebből:

önkormányzati forrásból

 

 

 

 

 

 

24.

állami forrásból

 

 

 

 

 

 

25.

víziközmű-társulati forrásból

 

 

 

 

 

 

26.

hitelből

 

 

 

 

 

 

27.

egyéb forrásból

megnevezés

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez11

1

A rendeletet a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

2

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról.

3

Az 1. § (2) bekezdésének b) pontját a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (2) bekezdésének c) pontja a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján az e bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást első alkalommal 2004. június 30-ig kell teljesíteni a tárgyévre (2003.), valamint az azt megelőző évre (2002.).

5

Az 1. § (3) bekezdése a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján az e bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást első alkalommal 2004. június 30-ig kell teljesíteni a tárgyévre (2003.), valamint az azt megelőző évre (2002.).

6

Az 1. § (4) bekezdése a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (5) bekezdése a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított, az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 979. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. számú meléklet a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. számú mellékletet a 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére