• Tartalom

3/2002. (I. 25.) HM rendelet

3/2002. (I. 25.) HM rendelet

a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról1

2012.12.26.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. §-ának e) pontjában, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 50. §-ának c) pontjában és a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 41. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség katonaállományú tagjai illetményének és illetményjellegű juttatásainak, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottak jutalmazásának részletes szabályait a következők szerint állapítom meg:2

ELSŐ RÉSZ

A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet

1. § (1)3 A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) állományába tartozó

a) hivatásos és szerződéses katonákra (a továbbiakban együtt: hivatásos katonák),

b)4 önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonákra (a továbbiakban együtt: önkéntes tartalékos katonák),

c)5 honvéd tisztjelöltekre,

d)6 honvéd altiszt-jelöltekre.

(2) A Hjt. 46. §-a (3) bekezdésének a)–f) pontjai alapján a más szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos katonák illetményére, illetményjellegű juttatásaira és a honvédségi közalkalmazottak jutalmazására e rendeletet kell alkalmazni.

(3)7

2. §8 Ez a rendelet szabályozza:

a) a hivatásos katonák, az önkéntes tartalékos katonák illetményellátását, a honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek ösztöndíjellátását;

b) az a) pontba tartozók és a közalkalmazottak jutalmazását;

c) a hivatásos katonák jubileumi jutalmát, továbbá

d) az önkéntes tartalékos katonák rendelkezésre állási- és szerződéskötési díját.

MÁSODIK RÉSZ

ILLETMÉNYEK

II. Fejezet

A HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES KATONÁK ILLETMÉNYE

2/A. §9 (1) Amennyiben a hivatásos katona beosztási illetményének, honvédelmi pótlékának, illetménykiegészítésének, szolgálati időpótlékának és kiegészítő illetményének az együttes összege nem éri el a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött beosztáshoz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum (a továbbiakban: garantált bérminimum) összegét, garantált bérminimum kiegészítő illetményre jogosult.

(2) A garantált bérminimum kiegészítő illetmény összege a garantált bérminimum összegének, valamint a hivatásos katona beosztási illetménye, honvédelmi pótléka, illetménykiegészítése, szolgálati időpótléka és kiegészítő illetménye együttes összegének a különbözete.

2/B. §10 A három hónapot meghaladó időtartamra – külföldi szolgálat teljesítése vagy külföldi tanulmányok folytatása céljából – külföldre vezényeltek illetményre való jogosultságát a 62/A. §-ban foglaltak szerint kell megállapítani.

3. § (1) A beosztási illetménynek a Hjt. 108. § (3) bekezdése szerinti magasabb összegben való megállapítására – az e célra rendelkezésre álló, a 75. § (3) bekezdésében szereplő helyi illetménykeret figyelembevételével – a beosztással járó feladatok kiemelkedő teljesítése elismeréseként kerülhet sor.

(2) A beosztási illetménynek az (1) bekezdés szerinti magasabb összegben való megállapítása (kiemelés) csak határozott ideig, legfeljebb a következő besorolási kategóriába való besorolás időpontjáig – tarthat. A magasabb besorolási kategóriába való kerüléskor a beosztási illetmény magasabb összegben való megállapításáról – az új besorolási kategória szerinti beosztási illetmény összegének figyelembevételével – lehet újólag dönteni.

(3) A beosztási illetménynek az (1) bekezdés szerinti magasabb összegben való folyósítása a soron következő besorolási kategóriába való kerülés időpontja előtt is – indoklás nélkül – megszüntethető, illetőleg a kiemelés mértéke módosítható.

(4) A beosztási illetménynek a Hjt. 108. § (3) bekezdése szerinti magasabb, illetőleg a Hjt. 135. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti alacsonyabb összegben való megállapítását és folyósítását az erre vonatkozó határozatban, illetőleg parancsban (a továbbiakban együtt: parancsban) elrendelt időponttól kell végrehajtani.

4. § (1)11

(2) Az illetménykiegészítés a katonai szervezeti egységbe kinevezett hivatásos katonák részére jár. A feladat végrehajtására vezényelt hivatásos katonák illetménykiegészítésére a 61. §-ban foglaltak az irányadók.

(3)12

4/A. §13 (1)14 A Hjt. 110/A. § (1) bekezdése szerinti szolgálati időpótlék mértékek meghatározásánál szolgálati viszonyban töltött időnek – a Hjt. 259. § (3) bekezdésének, 263. §-ának és 264. § (2) bekezdésének figyelembevételével – a hivatásos, a szerződéses és a Hjt. 47/A. § (3)–(4) bekezdése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött, kedvezmények és szorzószámok figyelembevétele nélküli időt kell tekinteni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szolgálati viszonyok fennállása között megszakítások vannak, a rész szolgálati időket – a szolgálati időpótlék szempontjából – össze kell számítani.

ILLETMÉNYPÓTLÉKOK

5. § (1) A hivatásos katona akkor jogosult a Hjt.-ben meghatározott illetménypótlékra, ha olyan beosztást tölt be, amely az átlagosnál nagyobb veszéllyel vagy fokozott igénybevétellel, illetve többletkövetelmények teljesítésével jár, továbbá, ha az átlagosnál kedvezőtlenebb körülmények elviselésére kényszerül, és ezeket a követelményeket és körülményeket a beosztási illetményben nem lehet elismerni.

(2) Az illetménypótlék a hivatásos katonának a pótlékra jogosító szolgálati tevékenység tényleges kifejtésének, illetve a beosztás betöltésének idejére jár.

(3)15

Vezetői illetménypótlék

6. §16 (1) A Hjt. 111. §-a szerinti vezetői illetménypótlékra az állománynak a külön HM rendeletben vezetői beosztásként megjelölt beosztást betöltő tagja jogosult.

(2) A vezetői pótlékra való jogosultság a parancsnoki (vezetői) beosztásba való kinevezés (megbízás) parancsban meghatározott napjától a parancsnoki (vezetői) beosztásból történő felmentés (megbízás megszüntetés) napjáig tart.

(3)17 A speciális előmeneteli rendbe tartozó vezetői beosztások esetén a vezetői pótlék mértékének megállapításakor a beosztás besorolási kategóriája, a pótlék összegének meghatározásakor a hivatásos katona beosztási illetménye az irányadó.

Idegennyelv-tudási pótlék

7. § (1) Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék az olyan nyelvek ismeretéért, amelyekre a honvédségnek, illetőleg az érintett személynek – a Hjt. 112. § (6) bekezdés kivételével – a beosztása ellátásához sem béke, sem minősített időszak idején nincs szüksége.

(2) Csak a második és a további idegen nyelvek ismerete és használata után fizethető idegennyelv-tudási pótlék a tolmácsnak és a fordítónak.

(3)18

8. §19

Repülési pótlék

9. §20 (1) Repülési pótlékra a repülőhajózó beosztást betöltő és repülő kiképzést végrehajtó légijármű vezetők és a légijármű személyzet tagjai (a továbbiakban: repülőhajózók) jogosultak. Repülési pótlékra jogosultak továbbá a repülőhajózó beosztásban lévő, de repülő kiképzést nem folytató állomány tagjai (törzstartalék) is, ha külön intézkedésben meghatározottak szerint a későbbiek folyamán ismételten repülő kiképzést folytatnak. Ugyancsak jogosultak repülési pótlékra a külföldön repülőhajózó képzésen résztvevő, nem repülőhajózó beosztást betöltő állomány tagjai is.

10. §21 (1) A repülési pótlék mértéke a repülőhajózó kiképzettségétől és a szakmai feladatok végrehajtásában való alkalmazhatóságától függ.

(2)22 Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából a repülési pótlékra jogosultakat a következő kategóriákba kell sorolni.

23 Az I. kategóriába tartozik a korlátozás nélkül hadrafogható („COMBAT READY”) állomány.

24 A II. kategóriába a korlátozottan hadrafogható („LIMITED COMBAT READY”) repülőhajózókat kell sorolni.

25 A III. kategóriába a kiképzés alatti („UNDER TRAINING”) állomány tartozik.

26 A IV. kategóriába a törzstartalék tagjai tartoznak.

11. §27 A repülési pótlék mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. §28 A repülőhajózóknak a repülési pótlék mértéke szerinti kategóriába sorolását külön intézkedés, a pótlék személyenkénti összegét pedig az állományilletékes parancsnok parancsban határozza meg.

Repülőgép berepülési pótlék

13. § (1) Repülőgép berepülési pótlék jár azoknak a repülőhajózóknak, akik a repülőgépet (helikoptert) gyári javítások, időszakos vizsgák, csapatjavítások, hajtóműcserék alkalmából, valamint bonyolult meghibásodások légi kivizsgálása esetén berepülik. A repülőgép berepülési pótlék az új típusú repülőgépeknek a szállító féltől történő műszaki átvétele utáni berepülése esetén is megállapítható.

(2) A repülőgép berepülési pótlék mértékét, berepült gépenként az illetményalap százalékában a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A berepülési pótlék kifizetésére – a feladatteljesítést követő hónap 10. napjáig – az állományilletékes parancsnok parancsban intézkedik.

Ejtőernyős ugrási pótlék

14. § (1) Ejtőernyős ugrási pótlék jár annak, akinek az ejtőernyős ugrás a beosztása ellátásával együtt jár.

(2) Az ejtőernyős ugrási pótlék mértéke ugrásonként:

a) 1–75. ugrás között az illetményalap 4,2%-a,

b) 76–500. ugrás között az illetményalap 8,4%-a,

c) 501. ugrástól az illetményalap 17,0%-a.

(3) A pótlék összege az ugrás bonyolultságától függően 25–100%-kal növekszik az 5. számú melléklet szerint.

(4) Az ugrás körülményeinek és bonyolultságának elbírálása szempontjából

a) egyszerű terep: a repülőtér, a szántás, általában az akadálymentes, sima terep;

b) bonyolult terep: az erdős-hegyes terep, a vízi akadályok és a lakott terület;

c) nagy magasságból végrehajtott ugrás: a 4000 m feletti ugrás.

15. § (1) Az ugrás végrehajtásának módja (bekötött, stabilizátoros vagy kézi) a pótlék összegét nem befolyásolja.

(2) A pótlékra jogosító, teljesített ugrások számába a honvédségnél, szolgálati feladatként végrehajtott ugrásokon kívül

a) a polgári ejtőernyős kiképzés vagy ejtőernyős sporttevékenység (edzés, verseny stb.) során végrehajtott ugrások,

b) az ejtőernyők 16. § szerinti beugrása során végrehajtott ugrások, valamint

c) az ejtőernyő beugrás során végrehajtott ellenőrző ugrások

számát is be kell számítani.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ugrásért járó pótlékra a 16. § rendelkezései az irányadók.

Ejtőernyő beugrási pótlék

16. § (1) Ejtőernyő beugrási pótlékra jogosult az a beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkező hivatásos katona, aki gyári új vagy ipari javított (átszerelt) ejtőernyővel hatósági légialkalmassági, illetőleg üzemeltetői beugrást hajt végre.

(2) Az ejtőernyő beugrási pótlék mértéke ernyőnként:

a) ipari javított, repülőgép-vezető mentőernyő beugrásáért az illetményalap 31,0%-a,

b) légijárműnek minősített ejtőernyő beugrásáért az illetményalap 23,0%-a.

(3) Az ipari javított (átszerelt) ernyővel való ugrásért csak akkor jár a beugrási pótlék, ha az a garanciális (kifogásolási) határidőn belül történt. A garanciális időn túli ugrásért a 14. § szerint jár a pótlék.

(4) Ha egy ejtőernyő vizsgálatához több ellenőrző ugrást szükséges végrehajtani, ezekért összesen a (2) bekezdés szerinti összeg jár.

17. § Az ejtőernyő beugrási pótlék összegének megállapításánál

a) repülőgép-vezető mentőernyőnek kell tekinteni a repülőgép-vezetők (légijármű személyzet) részére életmentő ernyőként rendszeresített ernyőt;

b) a légijárműnek minősített ejtőernyőnek kell tekinteni az ejtőernyős ugrások végrehajtásához használt nem kizárólagosan mentési célra szolgáló ernyőt;

c) ipari javított (átszerelt) ernyőnek kell tekinteni azt az ejtőernyőt, illetve légijármű vezető mentőernyőt, amelynek egy vagy több főrészét vagy azok részeit kicserélték. (Főrészek: a kupola, a teljes zsinórzat és a teljes heveder; ezekkel azonosnak számító csere, a kupolának legalább 10%-a, háromnál több főtartózsinór, légijármű vezető mentőernyő combheveder.)

Tűzszerészpótlék

18. §29 (1) Aknazár telepítését, elaknásított terület, illetve lőszer, robbanóanyag, robbanótest felkutatását, mentesítését, hatástalanítását, lőtér lövészet utáni mentesítését végző, robbantási feladatot végrehajtó, szállításkor robbanásveszélyes helyen tartózkodó aknakutató, aknász vagy tűzszerész beosztást betöltő, valamint az ezen feladatokban közvetlenül résztvevő és robbanásveszélyes helyen tartózkodó hivatásos katona tűzszerészpótlékra jogosult.

(2) Nem jogosult tűzszerészpótlékra az a hivatásos katona, aki kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre az (1) bekezdésben foglalt feladatokat.

19. §30 A tűzszerészpótlék óránkénti mértéke:

a) annak, aki az aknazárak telepítését, az elaknásított terület, illetve lőszer, robbanóanyag, robbanótest felkutatását, mentesítését, hatástalanítását, lőtér lövészet utáni mentesítését, robbantási feladatot közvetlenül végzi, az illetményalap 15%-a,

b) a lőszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítását végző gépjármű, hajó vezetőjének az illetményalap 7,5%-a,

c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó, de a feladat ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodónak, az illetményalap 4,7%-a.

20. §31 A tűzszerészpótlékra jogosító időtartam megállapításakor a 18. §-ban meghatározott feladatok ellátásának időtartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az összeszámított időtartam egész órával maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó időt a pótlék összegének megállapításakor teljes óra tűzszerészpótlékra jogosító időtartamként kell figyelembe venni.

21. § A tűzszerészpótlék megállapításának alapja a végrehajtásban résztvevőkről vezetett nyilvántartás, a névre szóló megbízólevél, a robbantási jegyzőkönyv és a járőrnapló.

Búvárpótlék

22. § Búvárpótlékra az jogosult, aki búvár beosztást tölt be, és búvárfeladatot teljesít. Víz alatti tűzszerész tevékenység esetén a búvárpótlék mellett tűzszerészpótlék is jár.

23. § (1) A búvárpótlék mértéke óránként:

a) folyóvízben az illetményalap 3,5%-a,

b) állóvízben és búvárkeszonban az illetményalap 2,6%-a.

(2)32 A búvár részére víz alatti robbantás, tűzszerész tevékenység végzése esetén az (1) bekezdésen felül, óránként az illetményalap 4,7%-ának megfelelő összegű tűzszerészpótlék is jár.

24. § (1) Búvárpótlék csak annak fizethető, aki

a) jóváhagyott terv vagy külön intézkedés alapján szolgálati feladatként hajt végre búvármerüléseket vagy túlnyomásos térben feladatokat,

b) érvényes búváralkalmassági egészségügyi minősítéssel rendelkezik,

c) legalább alapfokú búvártanfolyamot végzett, és annak anyagából sikeres vizsgát tett.

(2) A búvárjelöltek részére a tanfolyam ideje alatt végzett tevékenységért is jár a búvárpótlék.

(3) A búvárpótlékot a merülési napló alapján kell folyósítani.

Készenléti pótlék

25. § (1)33 A repülő-, légvédelmi rakéta, rádiótechnikai, elektronikai-harc egységeknél, alegységeknél elrendelt készenléti szolgálatot ellátó és ezeket a szolgálatokat a különböző vezetési szinteken irányító operatív csoport tagjainak készenléti pótlék jár. Azokat a szolgálatokat, amelyek ellátásáért pótlék folyósítható, a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) vonatkozásában pedig a főigazgató határozza meg.

(2)34 Készenléti pótlékra jogosultak azok is, akik központilag, a honvédelemért felelős miniszter vagy a HVKF által elrendelt feladat (például ipari katasztrófa, árvíz, téli rendkívüli időjárás okozta veszélyhelyzet elhárítása, a repülőterek téli üzemeltetésének biztosítása, veszélyes anyagok szállítása stb.) végrehajtása érdekében – időlegesen szervezett – készenléti szolgálatot teljesítenek.

(3) Nem folyósítható készenléti pótlék annak, akinek a készenléti szolgálat teljesítése a szervezetszerű beosztásával együttjáró szolgálati feladata.

26. § (1) A készenléti pótlék szolgálatonkénti (naponkénti) mértéke az illetményalap 6,3%-a.

(2)35 A lakáson eltöltött készenléti szolgálatért az (1) bekezdés szerinti készenléti pótlék 75%-a jár.

(3)36 A készenléti pótlékban részesülő a készenléti szolgálat alatt túlszolgálati díjra (a szabadidőben történő megváltást is ideértve), készenléti és ügyeleti díjra, illetőleg gyakorlati pótlékra nem jogosult.

26/A. §37 (1) Belföldi kiküldetés esetén, ha az utazási idő, vagy annak egy része a munkaidő-beosztáson kívülre esik, a kiküldöttet a 26. § (1) bekezdése szerinti készenléti pótlék időarányos részének a kétszerese illeti meg. A pótlék egy órára eső összegének kiszámításánál napi 8 órát kell figyelembe venni. A pótlék megállapításának szempontjából a megkezdett 30 percek teljes 30 percnek számítanak.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során utazási időnek minősül

a) személygépkocsival történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig eltelt idő,

b) tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig tartó, valamint az átszállással töltött idő,

c) a tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a kiküldetés szerinti munkaidő kezdetéig, valamint a munkaidő végétől a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelt idő.

(3)38 E paragrafus rendelkezései nem alkalmazhatóak azon honvéd tisztjelöltek és azon, a Hjt. 48. § (1) bekezdés o) pontja alapján rendelkezési állományban lévő hivatásos katonák esetében, akik nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesznek részt belföldi képzésben vagy hajtanak végre kiküldetést.

Készenléti díj

27. § (1) Készenléti díjra jogosult

a) a készenléti szolgálatra kijelölt katonai ügyész, valamint a készenléti szolgálatot teljesítő nyomozótiszt,

b)39 a NATO Reagáló Erők (a továbbiakban: NRF), illetve az Európai Unió Harccsoportjának (a továbbiakban: EU BG) és az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó művelet kötelékébe felajánlott egység, alegység állományában belföldön készenléti szolgálatot teljesítő hivatásos katona,

c)40 a gépjárműbalesetek kivizsgálása céljából helyszínelő szolgálat ellátására vezényelt tiszt és altiszt,

d)41 az MH Honvédkórházban (a továbbiakban: Honvédkórház), a Honvédkórház parancsnoka által készenléti szolgálatra kijelölt helyőrségekben egészségügyi készenléti szolgálatot teljesítő katonaorvos, egészségügyi tiszt, altiszt, tisztes, valamint

e)42 a honvédelemért felelős miniszter, a HVKF, és a KNBSZ főigazgatója által állandó jelleggel elrendelt egyéb készenléti szolgálat ellátására vezényelt hivatásos katona.

(2) A készenléti díj szolgálatonkénti (naponkénti) összege az illetményalap 6,3%-a.

(3)43 A készenléti díjban részesülő a készenléti szolgálat alatt túlszolgálati díjra (a szabadidőben történő megváltást is ideértve), készenléti pótlékra és ügyeleti díjra (orvosi ügyeleti díjra), illetőleg gyakorlati pótlékra nem jogosult.

Ügyeleti díj44

28. § (1)45 A hivatásos katona a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata alapján, továbbá a HVKF, illetve a KNBSZ főigazgatója intézkedésében elrendelt (engedélyezett) 24 órás őr- és ügyeleti, valamint a katonai rendészeti szolgálat ellátásáért a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével ügyeleti díjra jogosult.

(2) Ügyeleti díj az ügyeleti szolgálat után járó pihenő- és szabadnaptól függetlenül jár.

(3) Nem jogosult ügyeleti díjra az, akinek a 24 órás ügyeleti szolgálat teljesítése a szervezetszerű beosztásával együttjáró szolgálati feladat, valamint az aki a 32. §-ban meghatározott gyakorlatokon teljesít ügyeleti szolgálatot.

29. § (1) Az ügyeleti díj összege szolgálatonként (naponként):

a) az ügyeletes parancsnoki (ügyeletes repülőfőnöki) és a hadműveleti ügyeleti szolgálat esetében az illetményalap 7,4%-a,

b)46 a laktanya-, objektumügyeletes, felderítő, valamint a riasztó-értesítő szolgálat esetében az illetményalap 5,6%-a,

c)47 az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb ügyeletesi (kapu-, telephely- stb.), az őrparancsnoki, illetve a zászlóalj (század) napostiszti szolgálat, valamint a 24 órás katonai rendészeti szolgálat esetében az illetményalap 3,8%-a,

d)48 a 12 órás katonai rendészeti szolgálat esetében az illetményalap 1,9%-a.

(2) Az ügyeletes helyettesének az ügyeletessel azonos feltételek szerint és azonos összegben jár az ügyeleti díj.

30. § Az ügyeleti díj fizetésére jogosult katonai szervezeteknél a teljesített 24 órás ügyeleti, őr-, valamint a napostiszti szolgálatokról nyilvántartást kell vezetni.

Gyakorlati pótlék

31. § (1)49 A hivatásos katona részére a hazai gyakorlaton eltöltött napokra gyakorlati pótlék jár.

(2) A gyakorlati pótlékra való jogosultság a gyakorlatvezetőkre, a gyakorlatokon ellenőrzési, illetve döntnöki feladattal megbízottakra is kiterjed.

(3)50 A gyakorlati pótlékban részesülő a gyakorlat alatt túlszolgálati díjra (a szabadidőben történő megváltást is ideértve), készenléti pótlékra, ügyeleti és készenléti díjra nem jogosult.

32. § A gyakorlati pótlék szempontjából csak azok a (harcászati, szakharcászati, csapás- és tűzvezetési, együttműködési, harc- és gépjárművezetési, rendszer-, ,,M'' összekovácsolási, műszaki út- és létesítményépítési) gyakorlatok és lövészetek vehetők számításba, amelyeknek az időtartama a 24 órát meghaladja. A 24 óra felett minden megkezdett 12 óra 0,5 napnak számít. A katonai objektum területén megtartott gyakorlatokért csak akkor jár díjazás, ha a résztvevőknek éjszaka is a gyakorlat színhelyén kell tartózkodniuk.

33. § Nem terjed ki a gyakorlati pótlékra való jogosultság a más jellegű távollétekre (pl. kiképzésekre, továbbképzésekre, a gyakorlatokkal nem összefüggő ellenőrzésekre stb.), valamint azokra az igénybevételekre, amelyekért a résztvevők külön anyagi juttatásban részesülnek.

34. § A gyakorlati pótlék naponkénti összege – a gyakorlat fajtájától, valamint a gyakorlatok alatti rendkívüli igénybevételre tekintettel biztosított szabadnap, illetőleg szolgálatmentességi időtől függetlenül – az illetményalap 7,4%-a.

35. § A gyakorlatokon töltött napokról nyilvántartást kell vezetni.

Orvosi ügyeleti díj

36. §51 A Honvédkórházban az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben meghatározott egészségügyi ügyelet ellátásáért az orvosok, egészségügyi tisztek, zászlósok, altisztek és tisztesek orvosi ügyeleti díjra jogosultak.

37. §52 Az orvosi ügyeleti díj óránkénti mértéke az illetményalap százalékában a következő:

a) orvos esetében:

aa) hétköznap teljesített ügyelet esetén 3,5%

ab) heti pihenőnapon teljesített ügyelet esetén 4,0%

ac) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 4,5%

b) az a) pontba nem tartozó hivatásos katona esetében:

ba) hétköznap teljesített ügyelet esetén 2,5%

bb) heti pihenőnapon teljesített ügyelet esetén 2,8%

bc) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 3,2%.

38. §53

Délutáni és éjszakai pótlék

38/A. §54 (1)55 A Honvédkórházban szolgálatot teljesítő – három műszakban foglalkoztatott – katona orvos, egészségügyi tiszt, altiszt (zászlós) és tisztes részére délutáni és éjszakai pótlék jár.

(2)56 A pótlék óránkénti mértéke:

a) orvos esetében:

aa) délutáni műszakban az illetményalap 0,75%-a,

ab) éjszakai műszakban az illetményalap 1,5%-a,

b) az a) pontba nem tartozó hivatásos katona esetében:

ba) délutáni műszakban az illetményalap 0,5%-a,

bb) éjszakai műszakban az illetményalap 1,0%-a.

(3) A délutáni műszak időtartama 14 órától 22 óráig, az éjszakai műszaké 22 órától 06 óráig tart.

Egészségügyi tisztek, zászlósok, altisztek és tisztesek munkahelyi pótléka57

38/B. §58 (1)59 A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézetben szolgálatot teljesítő – (2) bekezdésben meghatározott – orvosok, egészségügyi tisztek, zászlósok, altisztek és tisztesek részére munkahelyi pótlék jár.

(2) A munkahelyi pótlékra jogosultak köre és a pótlék havi mértéke:

a) az illetményalap 80%-a

– az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon szolgálatot teljesítő orvos, szakasszisztens, ápoló,

– a traumatológiai osztályon három műszakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló, és

– a műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens

esetében;

b) az illetményalap 65%-a

– a röntgenben dolgozó orvos, asszisztens,

– a röntgengép-javító műszerész,

– a diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző orvos, egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkatárs, továbbá asszisztens,

– a traumatológiai osztályon foglalkoztatott valamennyi orvos,

– a boncolást végző orvos, boncmester, boncsegéd,

– a vér és vérkészítmény előállítását végző orvos, egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkatárs, továbbá asszisztens,

– a fertőző beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott orvos és egészségügyi szakdolgozó,

– a pszichiátriai osztályon dolgozó orvos, ápoló,

– a műszakbeosztástól függetlenül, a három műszakos munkahelyen ápolási tevékenységet végző,

– a mentőorvos,

– a szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznő és

– a műtőssegéd

esetében;

c) az illetményalap 20%-a valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben szolgálatot teljesítő esetében.

(3) A több feltételnek is megfelelő hivatásos katona csak egy, a magasabb összegű pótlékra jogosult.

Terepfelmérői pótlék

39. § (1) Terepfelmérői pótlék a topográfus és geodéta beosztású hivatásos katonák közül a terepen geodéziai vagy topográfiai munkát végzőknek – a vidéki terepfelmérői munkák idejére – jár.

(2) A terepfelmérői pótlék napi mértéke – a munkateljesítménytől, a végzett tevékenység körülményeitől, jellegétől és minőségétől függően – az illetményalap 4,2%-ától 8,4%-áig terjed, melynek megállapítására az állományilletékes parancsnok jogosult.

Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítők pótléka

40. § (1)60 Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítők pótlékára (a továbbiakban: egészségi veszélyességi pótlék) az jogosult, akinek a szolgálati tevékenységét a napi szolgálatteljesítési idő több mint 50%-ában – ionizáló sugárzásnak kitett beosztásokban legalább 3 órában – egészségkárosító kockázati tényezőnek kitett körülmények között kell végeznie, vagy a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósul meg, amely a viselője számára fokozott megterhelést jelent.

(2)61

(3)62 Az egészségkárosító kockázati tényezők fennállását – a helyszíni vizsgálat alapján, az országos szakmai gyakorlatot figyelembe véve – az MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálata állapítja meg. Az egészségkárosító kockázati tényezők megállapításánál a honvédelemért felelős miniszter által kiadott külön jogszabály az irányadó.

(4) Az egészségi veszélyességi pótlék havonkénti összege az illetményalap 45%-a, amely annak jár, aki megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek.

(5)63 Ha a hivatásos katona csak a havi szolgálatteljesítési idő egyes napjain végzi tevékenységét az (1) bekezdésben meghatározott körülmények között, a Hjt. 114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítők eseti pótlékára e napokra jogosult.

41. § (1)64 Az egészségi veszélyességi pótlékra való jogosultságot – a 40. §-ban foglaltak, valamint a helyi körülmények (különösen a veszélyes helyen való tartózkodás gyakorisága, időtartama, az egészségi ártalom veszélyének súlyossága) figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok parancsban állapítja meg.

(2)65 Az egészségi veszélyességi pótlékra jogosító beosztásokról az állományilletékes személyügyi szervnek részletes nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a pótlékra jogosító körülményeket megállapító határozat számát, a megállapító határozat alapján a pótlékra való jogosultság legkorábbi lehetséges időpontját, továbbá az egészségi veszélyességi pótlék állandó vagy eseti jellegét.

Osztálybasorolási pótlék

42. §66 Osztályba sorolási pótlékra jogosultak – a repülőhajózók kivételével – a meghatározott beosztásban haditechnikai eszközöket közvetlenül kezelők, vezetők, ha az osztályos szintre előírt elméleti és gyakorlati követelményeket teljesítik. Ha egy kettős beosztást betöltő hivatásos katona szakfeladatonként külön-külön is osztályos fokozatot szerez, az osztálybasorolási pótlék csak a számára kedvezőbb osztályos fokozat után jár.

43. §67 Az osztálybasorolási pótlék havi mértéke – a 45–48. §-okban foglalt kivételekkel – az illetményalap %-ában:

a) mesterfokozat esetén:

– tisztnek 12,6%,

68 altisztnek és tisztesnek 10,5%;

b) I. osztály esetén:

– tisztnek 10,5%,

69 altisztnek és tisztesnek 8,4%;

c) II. osztály esetén:

– tisztnek 8,4%,

70 altisztnek és tisztesnek 6,3%.

44. § Ha a hivatásos katona osztályos fokozatát elveszti, a pótlék folyósítását be kell szüntetni.

A) A repülést kiszolgáló földi beosztásúak, valamint az ejtőernyősök osztálybasorolási pótléka

45. §71 A honvédség katonai szervezeteinél a repülés kiszolgálását végző földi beosztású, valamint az ejtőernyős hivatásos és szerződéses katonák részére a 46. § szerinti osztályos fokozatnak megfelelő osztálybasorolási pótlékot kell folyósítani.

46. §72 (1) A 45. § alá tartozó katonák osztálybasorolási pótlékának havi mértékét – az illetményalap %-ában – a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségi okból véglegesen letiltott ejtőernyősök osztálybasorolási pótlékát a letiltásról szóló parancs kiadása hónapjának utolsó napjával be kell szüntetni.

47. §73 (1)74 A 46. § szerinti osztálybasorolási pótlékon felül a mesterfokozat követelményeinek megfelelt tisztek és altisztek részére mester kiegészítő pótlék jár, melynek mértéke

– a repülőműszaki mester tiszt esetében az illetményalap 12%-a,

75 a repülőműszaki mester altiszt esetében pedig az illetményalap 10%-a.

B) Rádiófelderítő távírászok és rádióműszerészek osztálybasorolási pótléka

48. §76 A Magyar Honvédség középszintű irányító-vezető szervezetének alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek és a KNBSZ speciális híradó, rádiófelderítő, rádiótechnikai és rádiózavaró, rádiótechnikai felderítő távírászai és rádióműszerészei osztálybasorolási pótlékának havi mértéke az illetményalap %-ában:

a) I. osztálybasorolás esetén 11,6%,

b) II. osztálybasorolási esetén 10,5%,

c) III. osztálybasorolás esetén 9,5%.

Repülő és helikopter üzembentartó pótlék

49. § A repülést közvetlen kiszolgáló, repülő-műszaki beosztású hivatásos katonák repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlékra jogosultak.

50. § (1)77 Repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlékra a Magyar Honvédség középszintű irányító-vezető szervezete által kiadott jegyzéken szereplő beosztásokat betöltők jogosultak.

(2) A repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlék havi mértéke az illetményalap 20,0%-a.

Különleges igénybevételi pótlék

51. §78 (1)79 Különleges igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha

a) különleges műveleti kiképzésen vesz részt,

b) nemzetközi szervezethez vezényelt katonai megfigyelőként külföldön műveleti területen lát el feladatot,

c) nemzetközi szervezet (így különösen a NATO, az ENSZ, az EBESZ, az EU) által vezetett béketámogató művelet keretében külföldön teljesít szolgálatot, és annak időtartama alatt részére a béketámogató műveletet vezető nemzetközi szervezet közvetlenül biztosít pénzbeli ellátást.

(2) A különleges igénybevételi pótlék arra az időre folyósítható, amely időszak alatt a hivatásos katona az (1) bekezdésben meghatározott kiképzésen vesz részt, illetve amely időszak alatt az (1) bekezdésben meghatározott körülmények között teljesít szolgálatot.

(3)80 A különleges igénybevételi pótlék havi mértéke

a) az illetményalap 100%-a

aa) a tárgyhónapban 10 napot elérő különleges műveleti kiképzésen részt vevők,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány,

ac) az (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány magyar kontingensben szolgáló tagjai

esetében,

b) az illetményalap 50%-a

ba) a tárgyhónapban 10 napot el nem érő, de legalább 1 napos különleges műveleti kiképzésen részt vevők,

bb) az (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány béketámogató művelet magasabb parancsnokságain, magasabb törzseiben szolgáló tagjai

esetében.

(4) A különleges műveleti kiképzésen részt vevők részére a különleges igénybevételi pótlékot a kiképzési tervben foglalt időtartam alapján kell havonta megállapítani, és a Hjt. 115. §-ának (1) bekezdése alapján utólag folyósítani. A tárgyhavi különleges igénybevételi pótlék megállapításakor az előző hónapra megállapított pótlék összege és az előző havi tényleges teljesítés alapján járó összeg esetleges különbözetét rendezni kell, és a tárgyhavi kifizetést ennek figyelembevételével kell végrehajtani.

(5) Az (1) bekezdés vonatkozásában különleges műveleti kiképzés a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezetének állománya által, az alap-, illetve teljes szintű különleges műveleti képesség elérése és szinten tartása érdekében végrehajtott kiképzés.

Gépjárművezetői pótlék

52. § (1) Gépjárművezetői pótlékra jogosult, aki

a) a beosztásából adódó feladatok ellátása során – külön engedély birtokában – szolgálati gépkocsit rendszeresen vezet, és ezáltal külön gépjárművezető foglalkoztatása szükségtelen. Rendszeresnek minősül a gépjárművezetés, ha a hivatásos katona havonta a munkanapok több mint felében vezet szolgálati gépjárművet, vagy a gépjárművezetés legalább havi 1000 km futásteljesítménnyel jár,

b)81 gépkocsivezetőként a honvédségnél, valamint a beosztásához tartozó feladatként a KNBSZ-nél megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművet vezet.

(2)82

(3) A gépjárművezetői pótlék havi mértéke az illetményalap 13%-a.

(4) A gépjárművezetői pótlékra való jogosultságról az állományilletékes parancsnok parancsban intézkedik.

Díszelgési pótlék

52/A. §83 (1)84 Az MH Támogató Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (a továbbiakban: MH TD 32. NHD) állományába tartozó, (2) bekezdés szerinti hivatásos katonák beosztásukból adódó többlet-igénybevételért díszelgési pótlékra jogosultak.

(2)85 A díszelgési pótlék havi mértéke

a) a Honvéd Koronaőrség állománya esetében az illetményalap 150%-a,

b) a Honvéd Palotaőrség állománya, valamint az MH TD 32. NHD parancsokság és törzs állománya esetében az illetményalap 100%-a,

c) a Honvéd Díszzászlóalj állománya esetében az illetményalap 75%-a,

d) az a)–c) pontokba nem tartozó, díszelgő fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkező beosztást betöltő állomány esetében az illetményalap 50%-a.

(3)86 A Hjt. 114. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eseti díszelgési pótlékra jogosult a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata alapján:

a) a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken őrző zászlókísérő szakasz tagjaként,

b) az emlékműavatáshoz (koszorúzáshoz) kirendelt díszalegység, díszőrség tagjaként,

c)87 külföldi államok képviselőinek, valamint hazánk köztársasági elnökének, az Országgyűlés elnökének, a miniszterelnöknek, a Kormány tagjainak, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának, közigazgatási államtitkárának és a HVKF fogadására kirendelt díszalegység tagjaként,

d) a katonai temetésekre kirendelt díszkíséret tagjaként, díszőrként, rendjelvivőként, érdeméremvivőként, koszorúvivőként, valamint társadalmi díszőrként díszelgési feladatokat teljesítő hivatásos katona.

(4)88 A (3) bekezdésben meghatározott díszelgési feladatok elrendelésére az állományilletékes parancsnoknak parancsban (határozatban) kell intézkednie.

(5)89 Nem jogosult eseti díszelgési pótlékra az a hivatásos katona, aki:

a) felkészülés, gyakorlás céljából hajtja végre a (3) bekezdésben foglalt feladatokat, valamint

b) az (1) bekezdés alapján rendszeres díszelgési pótlékra jogosult.

(6)90 A zenekari pótlékban részesülő hivatásos katona az (1)–(3) bekezdés szerinti díszelgési pótlékra nem jogosult.

Zenekari pótlék

52/B. §91 (1) A katonazenekarok hivatásos és szerződéses katonái a társadalmi, állami és katonai ünnepeken való katonai tiszteletadással járó többlet-igénybevételért zenekari pótlékra jogosultak.

(2) A zenekari pótlék havi mértéke az illetményalap 50%-a.

Atom-, biológiai-, vegyi katasztrófavédelmi pótlék92

52/C. §93 (1) Az atom-, biológiai-, vegyi (a továbbiakban: ABV) katasztrófavédelmi pótlékra az ABV katasztrófa következményeinek elhárításában a helyszínen szolgálatot teljesítő hivatásos katona jogosult.

(2) Az ABV katasztrófavédelmi pótlék óránkénti mértéke:

a) a közvetlen ABV mentesítési munkálatokat végzők esetében az illetményalap 2,5%-a,

b) az a) pont alá nem tartozók esetében az illetményalap 1,2%-a.

(3) Az ABV katasztrófavédelmi pótlékra jogosító időtartam megállapításakor a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának időtartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az összeszámított időtartamok egész órával maradék nélkül nem oszthatóak, a fennmaradó időket a pótlék összegének megállapításakor teljes óra pótlékra jogosító időtartamokként kell figyelembe venni.

(4) Az ABV katasztrófavédelmi pótlék megállapításának alapja a helyszíni vezető által aláírt külön nyilvántartás. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell különösen a hivatásos katona nevét, rendfokozatát, a végzett tevékenység napját és a pótlék mértéke szerinti időtartamait.

Akciószolgálati pótlék

53. § (1)95 A KNBSZ műveleti feladatokat ellátó szervezeti egységeinél különleges szolgálati feladatot ellátó hivatásos katona akciószolgálati pótlékra jogosult.

(2) A különleges szolgálati feladattá minősítéshez a főigazgató jóváhagyása szükséges.

(3) Az akciószolgálati pótlékot folyósítani kizárólag a (2) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén lehet.

Oktatói illetménypótlék96

54. §97 (1) A Hjt. 48. § (1) bekezdés o) pontja alá tartozó oktatói fokozattal rendelkező hivatásos katonák oktatói illetménypótlékra jogosultak.

(2) Az oktatói illetménypótlék alsó és felső határok közötti konkrét összegét – a 75. §-ban foglaltak figyelembevételével – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rektorának javaslata alapján az állományilletékes parancsnok állapítja meg.

Az illetménypótlékok minősítése

55. §98 A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:

a) a repülőgép berepülési pótlék,

b) az ejtőernyős ugrási pótlék,

c) az ejtőernyő beugrási pótlék,

d) a tűzszerészpótlék,

e) a búvárpótlék,

f) a készenléti pótlék,

g) a készenléti díj,

h) az ügyeleti díj,

i) a gyakorlati pótlék,

j) orvosi ügyeleti díj,

k) a terepfelmérői pótlék,

l)99 az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítők eseti pótléka,

m)100 a Hjt. 251. § (1) bekezdése szerinti akciószolgálati pótlék,

n)101 délutáni és éjszakai pótlék,

o)102 a gépjárművezetői pótlék, valamint

p)103 az eseti díszelgési pótlék, valamint,

r)104 az ABV katasztrófavédelmi pótlék.

Az illetmények megállapításának és folyósításának szabályai

56. § (1) Az illetményre való jogosultság – figyelemmel a (2)–(3) bekezdésekben foglaltakra – a kinevezés (állománybavétel) napjától a szolgálati viszony parancsban meghatározott megszűnésének napjáig tart.

(2) Ha a hivatásos katona szolgálatát az első kinevezés (felvétel) napját követően kezdi meg – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az illetmény a szolgálat megkezdése napjától jár.

(3)105 A végzett honvéd tisztjelölteket a a tiszti, a honvéd altiszt-jelölteket az altiszti kinevezés napjától illeti meg az első beosztásuk szerinti illetmény.

57. § Az illetmények emelését, illetőleg csökkentését a következők szerint kell végrehajtani:

a) Rendfokozatban való előlépés esetében a honvédelmi pótlék összegét az előlépés parancsban meghatározott napjától kell növelni.

b) Más beosztásba helyezés esetén az új beosztási illetményt – a c) pontban foglalt kivétellel – a beosztásba történt kinevezés, illetőleg, ha a beosztás elfoglalására ennél később kerül sor, a beosztás elfoglalásának napjától kell megállapítani. Az előzőeknek megfelelően kell eljárni az illetménykiegészítés és a vezetői pótlék megállapításakor is, ha a hivatásos katona olyan katonai szervezethez, illetőleg beosztásba kerül áthelyezésre (kinevezésre), ahol az illetménykiegészítésre vagy a vezetői pótlékra való jogosultsága változik.

c) A speciális beosztást betöltők beosztási illetményét mindaddig, amíg a rendfokozatuk elmarad a beosztásra rendszeresített rendfokozattól, az ahhoz tartozó besorolási kategóriánál eggyel alacsonyabb kategóriához tartozó szorzószámmal kell megállapítani.

57/A. §106 A szolgálati időpótlékot attól a naptól kell megállapítani, illetőleg az összegét felemelni, amelyiken az állomány tagja a Hjt. 110/A. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati időket eléri.

58. § (1)107 A Hjt. 123. §-a rendszeres pótlékokat a jogosultság megszerzésének, illetőleg megszűntének parancsban meghatározott napjától kell folyósítani, illetőleg megszüntetni.

(2) Ha a pótlékra való jogosultság időközben megváltozik (például módosul az osztályos fokozat) a pótlék összegét a jogosultság változásának parancsban meghatározott időpontjától kell módosítani.

(3)108 Esetenkénti pótlék csak a jogosultság időtartamára, illetőleg az előírt feladat teljesítése esetén folyósítható.

Illetményre való jogosultság a beosztásból való
ideiglenes vagy tartós távollét esetén

59. § (1) A hivatásos katona részére – a beosztásából való távollétekor – a következő esetekben jár a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj:

a) az alap-, pót-, szülési, illetőleg – a Hjt. 104. § (5) és (6) bekezdésében foglalt korlátozásokkal – az egészségügyi szabadság időtartamára (Hjt. 96–102. §),

b) a tanulmányok folytatásához biztosított szabadidőre, ha a hivatásos katonát a tanulmányok végzésére a honvédség kötelezte, illetőleg, ha a honvédség a tanulóval tanulmányi szerződést kötött [Hjt. 81. §, 105. § (7) bekezdés], továbbá

c)109 arra az időre, amely alatt a hivatásos katona fel van mentve a szolgálatteljesítés alól [Hjt. 60. § (1) bekezdés, 77. § (1) bekezdés], valamint a szakszervezeti tisztségviselőnek a Hjt. 37. § (1) bekezdése szerinti munkaidőkedvezményére, a Hjt. 93. § (8) bekezdése szerinti munkaszüneti napokra, illetőleg a katonanő esetében a Hjt. 102. § (5) bekezdése szerinti szoptatási időre.

(2)110 Egészségügyi szabadság esetén a távolléti díjnak a Hjt. 100. § (5)–(6) bekezdése alapján történő csökkentését, megvonását az állományilletékes parancsnoknak – az illetékes egészségügyi szervek igazolását, véleményét, illetőleg javaslatát figyelembe véve – parancsban kell elrendelnie.

60. § (1)111 A szabadság – a Hjt. 104. § (3) bekezdése szerinti – pénzbeli megváltása címén a ki nem vett szabadsággal arányos összegű távolléti díj jár.

(2)112 A szabadság egy napjára jutó távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy a szolgálati viszony megszűnésének teljes hónapjára számított távolléti díjat osztani kell 21 munkanappal.

61. § (1)113 Akiket hat hónapot meghaladóan eredeti beosztásuk ellátása alóli mentesítéssel a szolgálat érdekében feladat végrehajtására vagy képzésre vezényeltek – a Hjt. 52. § (4) bekezdése alapján külföldre vezényeltek kivételével –, a vezénylést megelőző alapilletményre, illetménykiegészítésre, jogosultság megléte esetén szolgálati időpótlékra, valamint a megfelelő feltételek fennállása esetén a szolgálatteljesítés vagy képzés helyén megállapítható pótlékokra jogosultak.

(2)114 Az (1) bekezdésben foglaltak a rendelkezési állományból a honvédség katonai szervezeteihez vezényeltekre, valamint – a (3) bekezdés rendelkezéseit is figyelembe véve – a Hjt. 48. § (1) bekezdése b), c), e)–h), k)–l) pontjában szereplőkre is vonatkoznak.

(3)115 Az állomány azon tagjai, akiknek a rendelkezési állományba való helyezésük előtt nem volt beosztásuk (pályakezdők) – a rendelkezési állományban tartásuk ideje alatt a viselt rendfokozatuknak megfelelő honvédelmi pótlékra és beosztási illetményre, a felsőfokú iskolai végzettségűek 20%-os illetménykiegészítésre, a nem felsőfokú iskolai végzettségűek pedig 10%-os csapatszolgálati kiegészítésre, jogosultság megléte esetén szolgálati időpótlékra valamint a szolgálatteljesítés helyén megállapítható pótlékokra jogosultak.

(4)116 A Hjt. 48. § (1) bekezdésének a) pontja alá tartozók közül a honvédséghez visszavezényeltek illetményét, ha beosztás hiányában rendelkezési állományban folytatják a katonai szolgálatukat és az előző szervezetnél nem a honvédség illetményrendszere szerint kapták a díjazásukat, a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.

(5)117 A Hjt. 48. § (1) bekezdésének o) pontja alá tartozók illetményre a honvédségnél az NKE-re kiadott munkaköri jegyzékben meghatározott szolgálati beosztások alapján jogosultak.

(6)118 A Hjt. 48. § (1) bekezdésének p) pontja alá tartozók illetményre az (5) bekezdés figyelembevételével a legutolsó beosztás alapján jogosultak.

62. § (1)119 Ha a hivatásos katona 61. § alapján megállapított pótlékainak összege nem éri el a korábbi beosztásában kapott rendszeres és esetenkénti pótlékai együttes összegét, a különbözetet a vezénylés ideje alatt kiegészítő illetmény címén kell a részére folyósítani. A különbség megállapításánál a vezénylést megelőző hónapban folyósított rendszeres pótlékokat, valamint az utolsó négy naptári negyedévben kifizetett esetenkénti pótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. A pótlékkülönbözet összegének megállapításánál a különleges igénybevételi pótlékot figyelmen kívül kell hagyni.

(2)120 Az (1) bekezdés alapján megállapított kiegészítő illetményt havonta csökkenteni kell a vezénylés ideje alatt kifizetett rendszeres és esetenkénti pótlékok növekményének együttes összegével.

(3)121 A Hjt. 52. §-a szerint vezényeltek illetményének a vezénylés ideje alatti felemelésére a vezénylő katonai szervezet parancsnoka, a rendelkezési állományból, illetve a hat hónapot meghaladó időtartamú képzésre vezényeltek illetményének felemelésére a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka vagy vezetője jogosult.

(4)122

62/A. §123 (1)124 A hivatásos katona a Hjt. 52. § (4) bekezdése szerinti, három hónapot meghaladó vezénylés esetén az annak időtartamára folyósított egyéb juttatásokra (különösen devizaellátmány) tekintettel illetményként alapilletményre, illetménykiegészítésre, jogosultság megléte esetén szolgálati időpótlékra, az aranykoszorús pótlék megszűnése miatt korábban megállapított kiegészítő illetményre, valamint a (2)–(5) bekezdések szerinti feltételekkel illetménypótlékra jogosult.

(2)125 A Hjt. 2. § (32) bekezdés a)–b), d), f), i)–k) pontja alapján külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos katona részére – a Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltételeknek való megfelelés esetén – a külföldi szolgálat ideje alatt csak a Hjt. 111–112. §-ai, 114. § (1) bekezdésének a) és p) pontjai, valamint 251. §-a szerinti pótlékok állapíthatók meg.

(3)126 A Hjt. 2. § (32) bekezdés c), e) pontja alapján külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos katona részére – a Hjt.-ben és az e rendeletben szabályozott feltételeknek való megfelelés esetében – a külföldi szolgálat ideje alatt a Hjt. szerint kötelezően adandó pótlékokon kívül csak különleges igénybevételi pótlék, akciószolgálati pótlék, valamint titkosszolgálati pótlék állapítható meg. Ezen túlmenően a Hjt. 2. § (32) bekezdés c) pontja szerinti külföldi szolgálat során:

a) a 18–21. §-okban szabályozott feltételeknek való megfelelés esetében tűzszerészpótlék,

b) a tényleges repülőhajózó tevékenységet folytató hivatásos katona részére repülési pótlék,

c) repülőműszaki beosztás ellátására vezényelt hivatásos katonák részére repülő és helikopter műszaki üzembentartó pótlék

is megállapítható.

(4) A Hjt. 2. § (32) bekezdésének h) pontja szerint külföldi tanulmányokat folytató hivatásos katona részére – a Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltételeknek való megfelelés esetén – a külföldi tanulmányok ideje alatt csak a Hjt. 111–112. §-ai, valamint 114. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti pótlékok állapíthatók meg.

(5) A Hjt. 2. § (32) bekezdésének a), c)–e), i)–j) pontjai alapján külföldi szolgálatot teljesítő, valamint h) pontja szerint külföldi tanulmányokat folytató hivatásos katona részére a Hjt. 111. §-a szerinti pótlékot a külföldre vezénylést megelőző beosztása figyelembevételével kell megállapítani.

63. § (1) A Hjt. 53. § (1) bekezdése szerinti feladattal – az eredeti beosztása ellátása alól mentesítve – megbízott személy illetményét a megbízás időtartamára az új beosztásba kinevezettekre (áthelyezettekre) vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

(2)127 Azok megbízási díját, akiket a saját beosztásuk ellátása mellett bíznak meg az (1) bekezdés szerinti feladat végzésével, a szervezetszerű – nem függetlenített – helyetteseket is ideértve, a Hjt. 53. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott összeghatárok között a megbízással járó többletfeladatok figyelembevételével az állományilletékes parancsnok állapítja meg. Ezek együttes összege azonban nem haladhatja meg a katonai szervezet részére a honvédség közgazdasági és pénzügyi szervezetének vezetője által a tárgyévre biztosított megbízásidíj-keret nagyságát.

(3)128 A megbízási díj megállapítható legmagasabb összege, amennyiben a helyettesített beosztáshoz tartozó besorolási kategória

a) az I. besorolási osztályban:

I–III. az illetményalap 30%-a,

IV–V. az illetményalap 50%-a,

VI–VII. az illetményalap 75%-a,

VIII–X. az illetményalap 100%-a,

b) a II. besorolási osztályban:

I–IV. az illetményalap 25%-a,

V–VII. az illetményalap 30%-a,

VIII–X. az illetményalap 40%-a.

A helyettesített beosztáshoz tartozó feladatok megbízással történő ellátása esetén megbízási díj csak egy fő részére fizethető.

(4)129 A hivatásos katona részére szolgálati beosztásához nem tartozó feladat ellátásáért megállapítható megbízási díj összege az illetményalap 25%-ától 40%-áig terjedhet. Ha egyazon feladat ellátásával egy időben több személyt bíznak meg, a részükre kifizetett megbízási díj együttes összege az illetményalap 100%-áig terjedhet. Egyazon személy több egyidejű megbízása esetén megállapított megbízási díjak együttes összege nem haladhatja meg az illetményalap 100%-át.

(5)130 Ha a hivatásos katona egyidőben a (3) és (4) bekezdés, valamint a 63/A. § szerinti megbízásnak is eleget tesz, a megbízási díjak együttes összege nem haladhatja meg az illetményalap 100%-át.

63/A. §131 A kormánytisztviselői, illetve a közalkalmazotti jogviszony keretében ellátható munkakör helyettesítésével csak egy fő bízható meg. A helyettesített munkakörhöz tartozó megbízási díj megállapítható legmagasabb havi mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

64. § (1) A Hjt. 91–93. §-aiban foglaltak alapján minden katonai szervezetnél meg kell állapítani a szolgálatteljesítési időt és azt az állományilletékes parancsnok (vezető) által jóváhagyott ,,munkarend''-ben kell közzétenni.

(2) A szolgálati helyre való beérkezés és az onnan történő eltávozás időpontját ,,munkaidő-nyilvántartás''-ban rögzíteni kell.

65. § (1) A Hjt. 94. §-a szerinti túlszolgálat csak a 64. § szerinti (munkarendben meghatározott) szolgálatteljesítési időn kívüli időre és alkalmanként legalább egy óra időtartamban rendelhető el.

(2) A túlszolgálat elrendelésére az állományilletékes parancsnok (vezető) jogosult.

(3) A túlszolgálatot parancsban (határozatban) kell elrendelni, s azt az érintettel a túlszolgálat megkezdése előtt legalább 24 órával közölni kell. Sürgős esetben a túlszolgálat közlésénél ettől a határidőtől el lehet tekinteni. Ez utóbbi esetben a túlszolgálat elrendelését a következő parancsban kell rögzíteni.

(4) A Hjt. 94. § (3) bekezdése szerinti rendkívüli esetben a túlszolgálat a (3) bekezdésében foglaltaktól eltérő módon is elrendelhető.

(5) A túlszolgálatot elrendelő parancsban (határozatban) a túlszolgálat célját és időtartamát is meg kell jelölni.

(6) A túlszolgálat elrendelése esetén is biztosítani kell a Hjt. 93. § (4) bekezdése szerinti 8 órás pihenőidőt.

65/A. §132 A Hjt. 94. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a naptári évenként teljesíthető túlszolgálat felső határa 450 óra.

66. § (1) Csak a 65. §-ban foglaltak szerint elrendelt túlszolgálatért jár szabadidő vagy díjazás.

(2) Az állományilletékes és annál magasabb parancsnok (vezető) túlszolgálatáért szabadidő vagy díjazás nem állapítható meg.

67. § (1) A teljesített túlszolgálat ellentételezésekor – a Hjt. 95. § (4) bekezdésében meghatározott 30 napos határidőre tekintettel – a kiadott szabadidő 8 óránál (1 munkanapnál) rövidebb idő is lehet.

(2)133 A túlszolgálati díj összegének a megállapításánál a túlszolgálat teljesítésének egész hónapjára számított havi távolléti díj összegét osztani kell 174-gyel, és az így megkapott egy órai távolléti díjat meg kell szorozni a teljesített túlórák számával. A heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálat esetében a díjazást kétszeres összegben kell folyósítani.

68. §134 (1) Ha a fedezet a katonai szervezet túlszolgálatidíj-kerete terhére nem biztosított, nem rendelhető el a túlszolgálat az állomány azon tagja részére, akit a túlszolgálat teljesítése után a túlszolgálatért díjazás illet meg.

(2) A katonai szervezetek éves túlszolgálatidíj-kereteinek nagyságát a honvédség közgazdasági és pénzügyi szervezetének vezetője állapítja meg.

69. § A Hjt. 95. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban a teljesített túlszolgálat mellett az ellentételezés formáját (szabadidő, túlszolgálati díj), valamint ezek mennyiségét és a kiadás, illetőleg kifizetés időpontját is be kell jegyezni.

70. § Az illetményvisszatartás mértékének megállapításakor a cselekmény súlya, illetőleg az elkövető családjának szociális helyzete alapján kell mérlegelni.

A beosztás átadásának-átvételének idejére járó
illetmény

71. § (1)135 A szolgálati beosztásokban történt személyi változás miatt szükséges átadás-átvétel idejét a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata állapítja meg. Az ott fel nem sorolt beosztásokban a beosztás átadásának idejét – a beosztás jellegének megfelelően – az állományilletékes parancsnok határozza meg, amely azonban nem haladhatja meg a 20 naptári napot.

(2) A beosztás átadásának-átvételének idejére mind az átadót, mind az átvevőt megilleti az ellátott beosztás alapján járó alapilletmény, illetménykiegészítés és rendszeres pótlék.

(3) A más katonai szervezeti egységhez áthelyezett személyt a beosztás elfoglalása hónapjának végéig, illetőleg ha a beosztás elfoglalása a hónap első napjára esik, az előző hónap végéig kell az átadó katonai szervezetnek illetménnyel ellátni.

Az illetmények és illetmény jellegű juttatások folyósítása
a jogosult halála esetén

72. § (1) A hivatásos katona elhalálozása esetén a halál hónapjában esedékessé vált illetményekre és egyéb illetményjellegű juttatásokra – a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – az örökös jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatásokat hagyatéki eljárás során hozott végzés alapján lehet az örökösnek átadni. Hagyatéki eljárás elmaradás esetén – az örökös által bemutatott (csatolt) – öröklési bizonyítvány alapján a hagyaték ugyancsak átadható.

(3) A ki nem fizetett (1) bekezdés szerinti juttatásokat – a jogerős hagyatéki végzésig – a pénzügyi és számviteli szolgálatnál (referensnél) letétként kell kezelni.

Illetmény-megállapítás136

73. §137 (1)–(2)138

(3)139 A hivatásos katona illetmény-megállapítására kiadott döntési lapnak, illetmény-megállapítási parancsnak, vagy határozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az illetmény-megállapítás okát,

b) az illetmény-megállapítás okának (különösen kinevezés, áthelyezés) időpontját, a parancs vagy határozat számát,

c) a hivatásos katona nevét, személyügyi törzsszámát, rendfokozatát,

d) a szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz meghatározott besorolási osztály, besorolási kategória számát, a beosztáshoz állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben meghatározott rendfokozatot, eltérített rendfokozat esetén az eltérítés lejártának időpontját,

e) a beosztáshoz meghatározott előmenetel típusát,

f) a Hjt. 108. § (2) vagy (4) bekezdésének hatálya alá tartozó hivatásos katona esetén a beosztási illetmény alapját képező besorolási kategória számát,

g) a honvédelmi pótlék szorzószámát és összegét,

h) a megállapított beosztási illetmény szorzószámát, a 3. § szerinti kiemelés esetén a kiemelés százalékát, a beosztási illetmény összegét,

i) az illetménykiegészítés mértékét és összegét,

j) a szolgálati időpótlék mértékét és összegét,

k) a megállapított rendszeres illetménypótlék megnevezését, mértékét és összegét,

l) a megállapított rendszeres kiegészítő illetmény megnevezését, mértékét és összegét,

m) a megállapított illetményelemek együttes összegét, valamint

n) a besorolás szerinti illetményre való jogosultság kezdőnapját.

(4)140 A Hjt. 109/B. § (3) bekezdésében meghatározott illetményváltozásról szóló értesítést az állományilletékes személyügyi szerv – az illetékes pénzügyi szerv bevonásával – 3 példányban készíti, amelyből egy példány átadásra kerül a hivatásos katona részére, egy-egy példány továbbá elhelyezésre kerül a hivatásos katona személyügyi, illetve pénzügyi gyűjtőjébe. Az illetményváltozásról szóló értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az értesítés kiadásának okát, valamint az ok bekövetkezésének időpontját,

b) az értesítés kiadásakor érvényes illetmény-megállapítási parancs, illetve határozat számát,

c) a hivatásos katona nevét, anyja nevét, születési idejét, rendfokozatát, szolgálati beosztásának állománytábla szerinti megnevezését,

d) a módosuló illetményelemek megnevezéseit,

e) az értesítés szerinti illetményre való jogosultság kezdőnapját,

f) az értesítés kiadásától érvényes

fa) honvédelmi pótlék szorzószámát, összegét,

fb) beosztási illetmény szorzószámát, összegét,

fc) illetménykiegészítés mértékét és összegét,

fd) szolgálati időpótlék mértékét és összegét,

fe) rendszeres illetménypótlék megnevezését, mértékét, összegét,

ff) rendszeres kiegészítő illetmény megnevezését, mértékét, összegét,

fg) illetményelemek együttes összegét.

(5)141 A hivatásos katona eseti pótlékra, illetve eseti kiegészítő illetményre való jogosultságának megállapítására, illetve mértékének meghatározására az állományilletékes parancsnoknak havonta, külön döntési lapon vagy eseti illetmény-megállapítási parancsban, illetőleg határozatban kell intézkednie, amelynek tartalmaznia kell

a) a jogosultság megállapításának okát, a jogosultsági hónap megnevezését,

b) a jogosultság megállapításának alapját képező és a jogosultság megállapításához közvetlenül kapcsolódó hatályos rendelkezések megnevezését,

c) eseti illetménypótlék esetén a jogosultsági alapot képező szolgálati tevékenység teljesítéséről szóló igazolás (parancs, határozat, kimutatás, nyilvántartás stb.) számát,

d) a hivatásos katona nevét, anyja nevét, születési időpontját, rendfokozatát,

e) a hivatásos katona szolgálati beosztásának megnevezését,

f) a megállapított eseti pótlék megnevezését, a pótlék összegének kiszámításához szükséges alapadatokat, a pótlék mértékét és összegét, valamint

g) a megállapított eseti kiegészítő illetmény megnevezését, a kiegészítő illetmény összegét.

(6)142 A hivatásos katona illetmény-megállapítása során

a) döntési lap alkalmazása esetén a döntési lapot előkészítő személyi javaslati lap

b) egyéb esetekben a parancs-, valamint határozat-tervezet

pénzbeli járandóságokra vonatkozó szövegrészét a pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás előtt ellenjegyeztetni kell.

74. §143 (1) Az állományilletékes parancsnok (vezető) illetmény-megállapítási jogköre a következő:

a)144 a honvédelemért felelős miniszter állapítja meg az illetményét

aa) a HM-szervek vezetőinek,

ab)145 a HVKF-nek, a HVKF helyettesének, a

ac)146 a közvetlen irányítása alá tartozó szervezet vezetőjének és helyettesének,

ad) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetőjének,

ae)147

af)148

ag) a parlamenti államtitkár által felügyelt szervezet vezetőinek;

b)149

c)150

d)151 a HVKF állapítja meg az illetményét

da) a HM szervek vezetői kivételével a HM hivatali szervezete állományának;

db) a HVKF helyettes, a csoportfőnökök, valamint a Vezérkari Iroda vezetője kivételével Honvéd Vezérkar teljes állományának, továbbá

dc) az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokai kivételével a HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokainak;

e) az MH ÖHP parancsnoka állapítja meg az illetményét az MH ÖHP teljes személyi állománya, valamint a szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokai részére;

f) az a)–e) pontokba nem tartozó, önálló állománytáblával (munkaköri jegyzékkel) rendelkező szervezetek parancsnokainak (vezetőinek) illetmény-megállapítási jogköre a szervezet állományára terjed ki;

g)152 a Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), h), j), k), l), m), n), p), r), s) pontja alá tartozók illetmény-megállapítása a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót illeti meg, a Hjt. 48. § (1) bekezdés c), d), g), és o) pontjában szereplő hivatásos katonák esetében pedig a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője az illetmény megállapítására jogosult elöljáró;

h)153 a külföldi, továbbá a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországra települő többnemzeti katonai szervezeteknél szolgálatot teljesítő állomány illetményének megállapítására a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt parancsnok (vezető) jogosult;

i)154

j)155 a g)–h) pontokba nem tartozó, más katonai szervezeti egységhez szolgálatteljesítésre, hat hónapot meghaladó időtartamra hazai képzésre, vagy 1 évet meghaladó időtartamra külföldi tanulmányok folytatására vezényeltek illetmény-megállapítására a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka vagy vezetője jogosult.

Az illetménygazdálkodás szabályai

75. § (1) A hivatásos katonák illetményfejlesztésére felhasználható keretekkel a (2) bekezdésben foglaltak szerint központi, illetőleg helyi parancsnoki hatáskörben kell gazdálkodni.

(2)156 A központi keretet terheli:

a) az első, illetőleg a magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés miatti illetményemelkedés,

b) a beosztási illetménynek a magasabb rendfokozathoz tartozó beosztásba való helyezés miatti növekménye,

c) az illetménykiegészítés mértékének növekedéséből eredő illetményemelkedés,

d) a szolgálati időpótlék mértékének növekedéséből eredő illetményemelkedés,

e) a pótlékjogosultság megszerzése, valamint a pótlékok szorzószámainak emelkedése esetében járó illetménypótlék (pótléknövekmény) összege,

f) a kiegészítő illetmény,

g) az illetményalap felemeléséből származó minden illetménynövekmény,

h) a Hjt. 108. § (3) bekezdése szerinti kiemelt beosztási illetménynek az illetménykiegészítés és vezetői pótlék vonzata, valamint

i) az 54. § szerinti oktatói illetménypótlék alsó határának megfelelő összeg.

(3) A parancsnok részére rendelkezésre bocsátott helyi keretet terheli a beosztási illetménynek a Hjt. 108. § (3) bekezdése szerinti magasabb összegben való megállapítása, valamint amennyiben az 54. § szerinti oktatói pótlék az alsó határnál magasabb összegben kerül megállapításra, az alsó határ feletti összeg.

III. Fejezet

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONÁK ILLETMÉNYE

76. §158

77. §159 A rendelkezésre állási díjból csak személyi jövedelemadó-előleget, tartásdíjat, valamint a honvédség irányában fennálló tartozást lehet levonni.

78. § (1)160 Az önkéntes tartalékos katonák illetményét, az önkéntes műveleti tartalékosok rendelkezésre állási díját, valamint az önkéntes védelmi tartalékosok szerződéskötési díját az állományilletékes parancsnok parancsban állapítja meg.

(2) A rendelkezésre állási díjat évente utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó napjáig kell kifizetni.

(3)161 A szerződéskötési díjat próbaidő kikötése esetén a próbaidő leteltét követő, egyéb esetekben legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell kifizetni.

79. §162

80–84. §163

85–92. §164

VI. Fejezet

A HONVÉD TISZTJELÖLTEK ÖSZTÖNDÍJA165

93. §166 (1)167 A Hjt. 229/K. § (7) bekezdés a) pontja szerinti repülési pótlék mértéke az illetményalap százalékában meghatározva:

a) a II. szemeszterben 25%,

b) a IV. szemeszterben 50%,

c) a VI. szemeszterben 75%,

d) a VIII. szemeszterben 100%.

(2)168 A Hjt. 229/K. § (7) bekezdés b) pontja szerinti ejtőernyős ugrási pótlék mértéke ugrásonként:

a) 1–35. ugrás között az illetményalap 2%-a,

b) 36–75. ugrás között az illetményalap 3,5%-a,

c) 76. ugrástól az illetményalap 5%-a.

(3) Az előírt repülési feladatok 100%-os teljesítéséről és a tanulmányi kötelezettségként előírt és végrehajtott ejtőernyős ugrásokról az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy részletes nyilvántartást vezet.

(4)169 Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 229/K. § (7) bekezdés c) pontja szerinti pótlék elszámolása során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minősül.

94. §170 (1) A honvéd tisztjelölt ösztöndíját, az egyes pótlékok jogosultságát, mértékét a felsőoktatási intézmény igazolása, illetve a vonatkozó nyilvántartás alapján az állományilletékes parancsnok parancsban határozza meg.

(2) Az ösztöndíj-megállapítási parancsokat a pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás előtt ellenjegyeztetni kell.

A honvéd altiszt-jelöltek ösztöndíja171

95. §172 Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a Hvt. 36. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 229/U. § (6) bekezdése szerinti pótlék elszámolása során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minősül.

95/A. §173 (1) A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját, valamint a vonatkozó nyilvántartás alapján a pótlék jogosultságát az állományilletékes parancsnok parancsban határozza meg.

(2) Az ösztöndíj-megállapítási parancsokat a pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás előtt ellenjegyeztetni kell.

HARMADIK RÉSZ

VII. Fejezet

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY JUTALMAZÁSA

96. §174 (1) Azok részére, akik a szolgálati beosztásukból, illetőleg munkakörükből származó feladataikat huzamos időn keresztül, kiemelkedően hajtják végre – az érdemek elismerésére – jutalom adható. A jutalmat általában dicsérettel egybekötve célszerű adni.

(2)175 Az érdemek elismerésének egyéb formáit (különösen dicséret, kitüntetés) külön rendelkezések szabályozzák.

97. § A honvédség jutalmazási rendszerébe az általános parancsnoki, a magasabb parancsnoki és a meghatározott célú jutalmazások tartoznak.

98. § (1)176 Az általános parancsnoki jutalom az átlagon felüli teljesítményeknek a katonai szervezeti egység parancsnoka (vezetője) által történő elismerésére szolgál. Általános parancsnoki jutalomban

a) a HM közigazgatási államtitkára a HM hivatali szervezete állományába tartozókat,

b) a HVKF a Honvéd Vezérkar állományába tartozókat,

c) az önálló állománytáblával, munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezetek parancsnokai az illetmény-megállapítási jogkörükbe tartozókat

részesíthetik.

(2)177 A magasabb parancsnoki jutalom a kiemelkedő teljesítmények magasabb szintű vezetők általi elismerésének az eszköze. Ezzel a jutalmazási lehetőséggel rendelkező parancsnokok (vezetők) körét a honvédelemért felelős miniszter évente határozza meg.

(3) Meghatározott célú jutalmazással történhet az egyes központilag meghatározott feladatok kiemelkedő végrehajtásának magas szintű elismerése. Ennek keretében jutalmazhatók többek között azok a külső személyek, akik a honvédelmi érdekű feladatok végrehajtásában eredményesen tevékenykednek.

(4)178 Amennyiben a (2) és (3) bekezdés szerinti jutalmat a minisztérium állami vezetői, valamint a HVKF és helyettese más parancsnok (vezető) szolgálati vagy hivatali alárendeltségébe tartozó személynek adják, a megjutalmazott állományilletékes parancsnoka (vezetője) előzetes véleményét ki kell kérni.

99. § (1)179 Az általános parancsnoki jutalmazáshoz minden év január 15-ig általános parancsnoki jutalmazási keret kerül képzésre. A hivatásos katonák és az önkéntes tartalékosok általános parancsnoki jutalmazásához az éves jutalomkeret összege a jutalmazási körbe tartozó állomány január 1-jei számított havi távolléti díja 1%-ának a tizenkétszerese. A közalkalmazottak jutalmazásához évente – a közalkalmazott állományú kinevezett vezetők kivételével – a január havi béralap után a katonai szervezeti egységnél 1%-os szorzóval számított összeg tizenkétszeresének megfelelő összegű jutalomkeret használható fel. Ha az adott évben január 1-jei hatállyal illetményfejlesztés vagy béralap módosítás kerül végrehajtásra, akkor az általános parancsnoki jutalomkeret képzési alapját annak figyelembevételével korrigálni kell. Az évközben alapított katonai szervezet személyi állománya után az érintett parancsnok (vezető) részére a jutalomkeretet a megalapítás első napján érvényes adatok (távolléti díj, béralap stb.) alapján a megalapítást követő 15. napig a tárgyévből hátralévő idő figyelembevételével időarányosan kell felszámítani. Kis létszám esetén (50 fő alatt) a jutalomkeret az elöljáró parancsnok által összevontan is kezelhető. A parancsnokok után képzésre kerülő jutalomkeretet az elöljáró parancsnok jutalomkerete részeként kell képezni. A más katonai szervezethez vezényeltek után a jutalomkeretet az állományilletékes katonai szervezeteknél kell felszámítani, jutalmazásuknál a vezénylés helye szerinti parancsnok véleményét is ki kell kérni.

(2)180 A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek általános parancsnoki jutalmazásához az éves jutalomkeret összege a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek adott év január 1-jén érvényes havi ösztöndíja, vagy illetménye 1%-ának a tizenkétszerese. Ha az adott évben január 1-jei hatállyal ösztöndíj- vagy illetményfejlesztés kerül végrehajtásra, akkor az általános parancsnoki jutalomkeret képzési alapját annak figyelembevételével korrigálni kell. A kiváló eredménnyel végző honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek avatási jutalmához az utánuk képződő jutalmazási keret

a) honvéd tisztjelöltek után személyenként az illetményalap 100%-ával

b) a honvéd altiszt-jelöltek után személyenként az illetményalap 75%-ával

kiegészül.

(3)181 A magasabb parancsnoki és a meghatározott célú jutalmazásokhoz felhasználható kereteket a HM magasabb vezetői részére a honvédelemért felelős miniszter, a honvédség magasabb parancsnokai (vezetői) részére pedig – a honvédelemért felelős miniszter által előzetesen megállapított keretösszegen belül – a HVKF évente hagyja jóvá. A keretek megállapítására tett javaslatot a tárgyévet megelőző év november 15-éig kell felterjeszteni. A javaslatnál a szervezeti alárendeltség, illetőleg a központilag kijelölt feladatok változásait kell figyelembe venni.

(4)182

100. § (1)183 Az általános parancsnoki jutalmazási keret év közbeni korrekciójára csak akkor kerülhet sor, ha az adott évben január 1-jei hatállyal illetményfejlesztés vagy béralap módosítás kerül központilag végrehajtásra. Az általános parancsnoki jutalmazási keret kizárólag az illetmény-megállapítási jogkörbe tartozók jutalmazására használható fel, az általános parancsnoki jutalmazási keretből az elöljáró parancsnok nem vonhat el, illetve más katonai szervezethez nem csoportosíthat át.

(2)184 A hivatásos katonák és az önkéntes tartalékos katonák általános parancsnoki jutalmazási keretét összevontan, míg a közalkalmazottak, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek jutalmazási keretét elkülönítetten kell képezni.

(3)185 Az általános parancsnoki jutalmazási keretet – ha a feladatok végrehajtása indokolttá teszi – a parancsnok saját katonai szervezetén belül, az érdekképviseleti szervek egyetértésével, a hivatásos katonák és a közalkalmazottak keretei között egyszeri alkalommal átcsoportosíthatja, 15%-nál nagyobb mértékben egyik jutalmazási keret sem csökkenthető.

(4)186 A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek keretéhez, vagy keretéből átcsoportosítani nem lehet.

(5)187 A magasabb parancsnoki jutalmazási keret felett rendelkező parancsnok – a teljesítményekkel arányos elismerések biztosítása végett – jutalmazási keretének egy részét a neki alárendelt parancsnokok részére átcsoportosíthatja.

101. § (1)188 A KNBSZ a honvédség állományába nem tartozó személyeket csak az arra feljogosított magasabb parancsnokok (vezetők) és csak a meghatározott célú jutalmazási keretből jutalmazhatják.

(2)189 Külső szervektől a KNBSZ, valamint a honvédség állományába tartozó személyek csak az állományilletékes parancsnok egyetértésével fogadhatnak el jutalmat.

(3) Katonai szervezetek polgári szervektől az elöljáró parancsnok hozzájárulásával fogadhatnak el jutalmazási keretet. Az így átvett jutalmazási keret felhasználásával a parancsnoki jutalmazásra vonatkozó szabályok az irányadók.

102. §190 A személyek jutalmazásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a)–b)191

c)192 fegyvernemi és szolgálati nap alkalmával pénzjutalom nem adományozható, az érintettek érdemeit kizárólag egyéb formákban lehet elismerni,

d) a jutalmazás álljon arányban a végzett munka színvonalával, eredményességével és a megjutalmazott érdemeivel,

e) ugyanazon teljesítményért, érdemért csak egy jutalom adható (az egy időben több címen kiérdemelt elismerést a jutalom mértékében kell kifejezésre juttatni),

f) a jutalmazásnál a fokozatosság elvét követve arra kell törekedni, hogy a magasabb szintű jutalmat lehetőleg előzze meg alacsonyabb szintű elismerés,

g) a jutalom összege igazodjon az elismerés szintjéhez,

h) a jutalmazásra jogosult parancsnok (vezető) önmagát elismerésben, jutalomban nem részesítheti.

103. § (1)193

(2)194 A hivatásos katonák, valamint a közalkalmazottak részére – az életük egyes jelentős eseményéhez kapcsolódóan (különösen 50., illetve 60. életév betöltésekor vagy nyugállományba helyezéskor) – emléktárgy, a fontosabb családi eseményekhez kötődően pedig (különösen házasságkötéskor vagy gyermekszületéskor) ajándék adományozható.

104. §195 (1)196 Az esetenként adott jutalom összege (értéke) nem haladhatja meg az elismerésben részesülő kéthavi bruttó távolléti díját, és az egy személy részére adott jutalom éves összege nem lehet több, mint a hathavi illetménye összege.

(2) A 103. § (2) bekezdése szerinti emléktárgy értéke a bruttó távolléti díj 100%-áig, az ajándéké pedig az 50%-áig terjedhet.

105. § (1) A parancsnoki jutalmazási keretekről, illetőleg azok felhasználásáról a 100. § (2) bekezdés szerinti bontásban, egyszerűsített nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartásban ki kell mutatni:

a) bevételként a 99. § (1) bekezdése szerint felszámított, valamint az átcsoportosított jutalmazási kereteket, továbbá az előző évről áthozott és jóváhagyott keretmaradványt,

b)197 kiadásként a ténylegesen adományozott pénz- és tárgyjutalmak, ajándékok értékét, és az ezeket terhelő személyi jövedelemadó előleget,

c) maradványként a bevételek és a kiadások egyenlegét.

(3)198 A tárgyjutalmak, ajándékok esetében a beszerzés időpontját kell a kiadás időpontjának tekinteni. A beszerzett tárgyakról anyagnyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

– a számla számát,

– a bevételezés dátumát (beszerzés dátuma),

– a tárgy megnevezését,

– a tárgy értékét,

– a tényleges kiadás időpontját (parancs szerint),

– a kiadást tartalmazó parancs számát,

– a kiadott tárgy darabszámát,

– a kiadott tárgy értékét.

(4)199 Az általános parancsnoki jutalmazási keret képzéséről, felhasználásáról, a megállapított magasabb parancsnoki és meghatározott célú jutalmazási keretek felhasználásáról a honvédség közgazdasági és pénzügyi szervezete központi elektronikus nyilvántartást vezet. Az általános parancsnoki jutalmazási keret félévenként időarányosan használható fel.

(5) A magasabb parancsnoki és a meghatározott célú jutalmazási keretekről szintén nyilvántartást kell vezetni.

VIII. Fejezet

A HIVATÁSOS KATONÁK JUBILEUMI JUTALMA

106. § A jubileumi jutalmat a Hjt. 117. §-a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a csökkentés figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani.

107. § Annak a hivatásos katonának, akinek a Hjt. 262. §-a vagy a korábbi jogszabályok szerint a szolgálati idejét vagy annak egy részét kedvezményesen számították, a jubileumi jutalom annak a hónapnak az első napján esedékes, amelyik hónapban a jubileumi jutalomra való jogosultsághoz szükséges szolgálati időt a kedvezményes számítással eléri.

108. § (1) A jubileumi jutalom utólagos kifizetése esetén, a jutalom összegét nem a jogosultság idején, hanem a kifizetéskor érvényes távolléti díj alapján kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerint kifizetett jubileumi jutalom után késedelmi kamat nem folyósítható.

109. § (1) A szolgálati viszony ideje alatt ki nem fizetett jubileumi jutalomra a Hjt. 12. §-a szerinti elévülési szabályok vonatkoznak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elévülési időn belül a jubileumi jutalom a volt katonai szervezettől igényelhető, illetőleg ha a volt hivatásos katona olyan jogviszonyt létesített, amely alapján szintén jogosult jubileumi jutalomra, azt az új munkáltatójától is igényelheti.

(3) Ha a volt hivatásos katona a ki nem fizetett jubileumi jutalmát a honvédség állományilletékes szervétől igényli, a jutalom összegét az utolsó havi illetménye figyelembevételével számított távolléti díj alapján kell megállapítani.

IX. Fejezet200

110–111. §

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

X. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

112. § (1) Ez a rendelet a 8. § kivételével a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. január hó 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 8. § hatálybalépésének időpontja 2003. január 1.

(3)201

112/A. §202 (1) Az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 1. §-a által megállapított 62/A. § (3) bekezdés c) pontját a Magyar Honvédség Légi Kiképzéstámogató Csoport külföldi alkalmazása napjától kell alkalmazni.

(2)203 E rendeletnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló HM rendelet 8. §-ával megállapított 52/A. § (1), (2) és (6) bekezdését a Honvéd Koronaőrség tekintetében 2011. május 30-tól, a Honvéd Palotaőrség, a Honvéd Díszzászlóalj és a díszelgő fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkező beosztást betöltő állomány tekintetében 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)204

XI. Fejezet205

113. §

1. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez206

2. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez207A helyettesített munkakörhöz tartozó megbízási díj megállapítható
legmagasabb havi mértéke az illetményalap százalékában


I. Kormánytisztviselői munkakör esetében

Fsz.

A helyettesített kormánytisztviselői munkakör besorolási osztály/vezetői beosztás

A megállapítható legmagasabb mérték
az illetményalap %-ában

1.

– III. besorolási osztályban

25%

2.

– II. besorolási osztályban

30%

3.

– I. besorolási osztályban

40%

4.

– osztályvezető

50%

5.

– főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes

75%II. Közalkalmazotti munkakör esetén

1M13603M_1

Fsz.

A helyettesített közalkalmazotti munkakör, fizetési osztály

A megállapítható legmagasabb mérték
a köztisztviselői illetményalap
%-ában

1.

„A”–,,B” fizetési osztály

25%

2.

„C”–„D” fizetési osztály

30%

3.

–    „E”–,,G” fizetési osztály,
–    tudományos segédmunkatárs

40%

4.

–    ,,H”–,,J” fizetési osztály,
–    fizetési osztálytól függetlenül a vezető,
–    egyetemi docens, tudományos főmunkatárs főiskolai tanár,
    docens, adjunktus, tanársegéd, tudományos munkatárs

50%

5.

–    fizetési osztálytól függetlenül a magasabb vezető,
–    egyetemi tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

75%

3. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez208


A repülési pótlék mértéke az illetményalap százalékában

4M10259A_0

Fedélzeti beosztás

Hadrafogható állomány

Tartalékban lévő állomány
(utolsó hadrafoghatósági besorolás alapján)
IV.

I.
korlátozás nélkül hadrafogható állomány „COMBAT READY”

II.
korlátozottan hadrafogható
állomány „LIMITED COMBAT READY”

III.
kiképzés alatti állomány „UNDER TRAINING”

az I. hadra-
foghatósági kategória alapján

a II. hadra-
foghatósági kategória alapján

a III. hadra-
foghatósági kategória alapján

Hangsebesség feletti

Harcászati repülőgép-vezető

300

240

168

180

144

101

Hangsebesség alatti

Gépparancsnok

275

220

154

165

132

92

Gépparancsnok helyettes (másod-
pilóta, operátor) fedélzeti megfigyelő

250

200

140

150

120

84

A repülő eszköz üzemeltetésében résztvevő további gépszemélyzet

200

160

112

120

96

67

4. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez


A repülőgép berepülési pótlék mértéke az illetményalap százalékában
-----------------
Kategória Megnevezés A berepülési pótlék mértéke berepült eszközönként (%)
-----------------
1. A repülőeszközt üzemeltető gépszemélyzet parancsnokának 31
2. A gépszemélyzet parancsnokhelyettesének (másodpilótának, operátornak) és fedélzeti megfigyelőnek 27
3. A repülőeszközt üzemeltető beosztott gépszemélyzet tagjának 23

5. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez


Az ejtőernyős ugrási pótlékot növelő tényezők és azok mértékei

Az ugrás bonyolultsága

Az ugrás körülményei

nappal egyszerű
terepen

nappal bonyolult
vagy éjjel egyszerű
terepen

éjjel bonyolult
terepen

Ugrásonként járó pótlék az alapösszegen felül annak %-a

Rendszeresített katonai felszerelés nélkül, ejtőernyős vagy repülőhajózó öltözetben végrehajtott ugrásokért

25

50

Rendszeresített katonai felszereléssel vagy (és) fegyverrel végrehajtott ugrásokért, illetőleg nagy magasságból felszerelés nélkül végrehajtott ugrásokért

25

50

75

Nagy magasságból felszereléssel vagy (és) fegyverrel végrehajtott ugrásokért

50

75

100

6. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez209


A repülést kiszolgáló földi beosztásúak és az ejtőernyősök osztálybasorolási pótlékának mértéke az illetményalap százalékában

Kategória

Megnevezés

1.

2.

3.

osztálybasorolás esetén (havi %)

1.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, repülő műszaki tiszteknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás parancsnokainak, üzemmérnököknek

12,6

9,5

7,1

2.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, észlelő, repülő műszaki altiszteknek és tiszteseknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás technikus altisztjeinek és tiszteseinek

10,8

8,1

6,3

3.

Az ejtőernyős tiszteknek

12,6

9,5

7,1

4.

Az ejtőernyős altiszteknek és tiszteseknek

10,8

8,1

6,3

7. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez210


A repülést kiszolgáló földi beosztásúak és az ejtőernyősök részére az osztálybasorolási pótlék csökkenésének kompenzálásaként folyósítandó kiegészítő illetmény mértéke az illetményalap százalékában

Kategória

Megnevezés

1.

2.

3.

osztálybasorolás esetén (havi %)

1.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, repülő műszaki tiszteknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás parancsnokainak, üzemmérnököknek

11,4

8,5

6,4

2.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, észlelő, repülő műszaki altiszteknek és tiszteseknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás technikus altisztjeinek és tiszteseinek

7,2

5,4

4,2

3.

Az ejtőernyős tiszteknek

11,4

8,5

6,4

4.

Az ejtőernyős altiszteknek és tiszteseknek

7,2

5,4

4,2

8. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez


Oktatói illetménypótlék havi mértéke az illetményalap százalékában

Oktatói fokozat

A pótlék mértékének
alsó és felső határa
(%)

a)

Főiskolai tanársegéd, egyetemi tanársegéd,
főiskolai adjunktus és egyéb [mérnöktanár, főiskolai műszaki (gazdasági) oktató, műszaki egyetemi (gazdasági) oktató, nyelvtanár, testnevelőtanár, kollégiumi nevelőtanár] oktatói (szakoktatói) beosztásban szolgálatot teljesítők esetén

26–52

b)

Egyetemi adjunktus, főiskolai docens esetén

26–78

c)

Tudományos fokozattal rendelkező egyetemi adjunktus és főiskolai docens esetén

39–78

d)

Főiskolai tanár és egyetemi docens esetén

78–156

e)

Egyetemi tanár esetén

156–260

1

A rendeletet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet 116. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 25. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 115. §-át.

2

A preambulum a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 10. § (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (3) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2/A. §-t a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2/B. §-t a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 75. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 74. § (1) bekezdése alapján a korábbi szabályok szerint megállapított kiegészítő illetményt, devizaellátmányt, családtagi pótlékot és devizaellátmány-pótlékot a fenti időpontot követően a külföldi szolgálat befejezéséig csökkenteni nem lehet.

11

A 4. § (1) bekezdését a 19/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (3) bekezdését a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 19/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a.

13

A 4/A. §-t a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

14

A 4/A. § (1) bekezdése a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § (3) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

18

A 7. § (3) bekezdését a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 22. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 9. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, harmadik mondatát a 44/2005. (XII. 15.) HM rendelet 14. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 12. §-a alapján a rendelkezést 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

21

A 10. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (4) bekezdése alapján a 2004. január 1. és 2004. július 31. közötti időszakra a repülési pótlék összegét a korábbi szabályok szerint kell megállapítani és a 2004. augusztus havi illetménnyel együtt folyósítani.

22

A 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 10. § (2) bekezdés első franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 10. § (2) bekezdés második franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 10. § (2) bekezdés harmadik franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 10. § (2) bekezdés negyedik franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 11. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (4) bekezdése alapján a 2004. január 1. és 2004. július 31. közötti időszakra a repülési pótlék összegét a korábbi szabályok szerint kell megállapítani és a 2004. augusztus havi illetménnyel együtt folyósítani.

28

A 12. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (4) bekezdése alapján a 2004. január 1. és 2004. július 31. közötti időszakra a repülési pótlék összegét a korábbi szabályok szerint kell megállapítani és a 2004. augusztus havi illetménnyel együtt folyósítani.

29

A 18. § a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

30

A 19. § a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 18. § (2) bekezdését.

31

A 20. § a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

32

A 23. § (2) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 18. § (2) bekezdését.

33

A 25. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 26. § (2) bekezdése a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

36

A 26. § (3) bekezdését a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

37

A 26/A. §-t a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.

38

A 26/A. § (3) bekezdését a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 15. §-a iktatta be.

39

A 27. § (1) bekezdés b) pontja a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 27. § (1) bekezdés c) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdsé d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 27. § (1) bekezdés d) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

42

A 27. § (1) bekezdés e) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

44

A 28. §-t megelőző alcím a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

46

A 29. § (1) bekezdésének b) pontja a 33/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a megemelt és kiterjesztett alkalmazási körű pótlékok (díjak) esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

47

A 29. § (1) bekezdésének c) pontja a 33/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a megemelt és kiterjesztett alkalmazási körű pótlékok (díjak) esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

48

A 29. § (1) bekezdésének d) pontját a 33/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a megemelt és kiterjesztett alkalmazási körű pótlékok (díjak) esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

49

A 31. § (1) bekezdése a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 31. § (3) bekezdését a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

52

A 37. § a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

53

A 38. §-t a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 38/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 12. §-a iktatta a szövegbe.

55

A 38/A. § (1) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 3. §-ával megállapított, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 38/A. § (2) bekezdése a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

57

A 38/B. §-t megelőző alcímet a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

58

A 38/B. §-t a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 13. §-a iktatta a szövegbe.

59

A 38/B. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 40. § (1) bekezdése az 1/2012. (I. 11.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 40. § (2) bekezdését az 1/2012. (I. 11.) HM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

62

A 40. § (3) bekezdése az 1/2012. (I. 11.) HM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 40. § (5) bekezdése a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

64

A 41. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

65

A 41. § (2) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

66

A 42. § a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

67

A 43. § a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 17. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

68

A 43. § a) pont második franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 43. § b) pont második franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 43. § c) pont második franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 45. § és az azt megelőző cím a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

72

A 46. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

73

A 47. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

74

A 47. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 47. § (1) bekezdés második franciabekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 48. § nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

77

Az 50. § (1) bekezdése a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

78

Az 51. § a 33/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a megemelt és kiterjesztett alkalmazási körű pótlékok (díjak) esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

79

Az 51. § (1) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

80

Az 51. § (3) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

81

Az 52. § (1) bekezdés b) pontja a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

82

Az 52. § (2) bekezdését a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

83

Az 52/A. §-t és az azt megelőző címet a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 5. §-a iktatta be, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

84

Az 52/A. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

Az 52/A. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

86

Az 52/A. § (3) bekezdését a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

87

Az 52/A. § (3) bekezdés c) pontja a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 8. § d) pontja, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.

88

Az 52/A. § (4) bekezdését a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

89

Az 52/A. § (5) bekezdését a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

90

Az 52/A. § (6) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

91

Az 52/B. §-t és az azt megelőző címet a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 6. §-a iktatta be, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

92

Az 52/C. §-t megelőző alcímet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

93

Az 52/C. §-t a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

94

Az 53. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés l) pontjával megállapított szöveg.

95

Az 53. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

96

Az 54. §-t megelőző alcím a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

97

Az 54. § a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

98

Az 55. § a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

99

Az 55. § l) pontja a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

100

Az 55. § m) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

Az 55. § n) pontja a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

102

Az 55. § o) pontja a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

104

Az 55. § r) pontját a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

105

Az 56. § (3) bekezdése a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 2. §-ával megállapított, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg.

106

Az 57/A. §-t a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 11. §-a iktatta be. E módosító rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

107

Az 58. § (1) bekezdése a 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 148. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

108

Az 58. § (3) bekezdése a 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 148. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

109

Az 59. § (1) bekezdés c) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

110

Az 59. § (2) bekezdése a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

111

A 60. § (1) bekezdése a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

112

A 60. § (2) bekezdése a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

113

A 61. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

114

A 61. § (2) bekezdése az 1/2005. (II. 1.) HM rendelet 1. §-ával megállapított, valamint a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

115

A 61. § (3) bekezdését az 1/2005. (II. 1.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

116

A 61. § (4) bekezdését az 1/2005. (II. 1.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2004. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

117

A 61. § (5) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 12. §-a iktatta be.

118

A 61. § (6) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 12. §-a iktatta be.

119

A 62. § (1) bekezdésének utolsó mondatát a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 9. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

120

A 62. § (2) bekezdése a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet – a Magyar Közlöny 2004. évi 8. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 16. §-ával megállapított szöveg.

121

A 62. § (3) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

122

A 62. § (4) bekezdését a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 75. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

123

A 62/A. §-t a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 75. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 74. § (1) bekezdése alapján a korábbi szabályok szerint megállapított kiegészítő illetményt, devizaellátmányt, családtagi pótlékot és devizaellátmány-pótlékot a fenti időpontot követően a külföldi szolgálat befejezéséig csökkenteni nem lehet.

125

A 62/A. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerint módosított szöveg.

126

A 62/A. § (3) bekezdése a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

127

A 63. § (2) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

128

A 63. § (3) bekezdésének utolsó mondatát a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

129

A 63. § (4) bekezdése a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

130

A 63. § (5) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 63/A. §-t a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 65/A. §-t a 35/2003. (XII. 31.) HM rendelet 17. §-a iktatta a szövegbe.

133

A 67. § (2) bekezdése a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

134

A 68. § a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

135

A 71. § (1) bekezdésének első mondata a 16/2008. (VI. 25.) HM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

136

A 73. §-t megelőző alcím a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

137

A 73. § a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

138

A 73. § (1)–(2) bekezdését a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

139

A 73. § (3) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

140

A 73. § (4) bekezdés első mondata a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

141

A 73. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés t) pontja szerint módosított szöveg.

142

A 73. § (6) bekezdését a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

143

A 74. § a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

144

A 74. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

145

A 74. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § c) pontja szerint módosított szöveg.

146

A 74. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés u) pontja szerint módosított szöveg.

147

A 74. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontját a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

148

A 74. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

149

A 74. § (1) bekezdés b) pontját a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 23. §-a hatályon kavül helyezte.

150

A 74. § (1) bekezdés c) pontját a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 23. §-a hatályon kavül helyezte.

151

A 74. § (1) bekezdés d) pontja a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

152

A 74. § (1) bekezdés g) pontja a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

153

A 74. § (1) bekezdés h) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés y) pontja szerint módosított szöveg.

154

A 74. § (1) bekezdés i) pontját a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

155

A 74. § (1) bekezdés j) pontja a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

156

A 75. § (2) bekezdése a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

157

A 76. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 13/2006. (IV. 19.) HM rendelet 1. §-ával megállapított, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § g) pontja szerint módosított szöveg.

158

A 76. §-t a 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 19. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

159

A 77. § a 13/2006. (IV. 19.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

160

A 78. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

161

A 78. § (3) bekezdését a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 4. §. (2) bekezdése iktatta be.

162

A 79. §-t a 13/2006. (IV. 19.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

163

A 80–84. §-t és a 80. § előtti IV. Fejezet megjelölést, a címet és az alcímet hatályon kívül helyezte a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 10. § (6) bekezdésének f) pontja.

164

A 85–92. §-t és a 85. § előtti V. Fejezet megjelölést, a címet és az alcímet hatályon kívül helyezte a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 10. § (6) bekezdésének f) pontja.

165

A 93. §-t megelőző alcím a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

166

A 93. § a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

167

A 93. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

168

A 93. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (1) bekezdés z) pontja szerint módosított szöveg.

169

A 93. § (4) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

170

A 94. § a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

171

A 95. §-t megelőző alcímet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 16. §-a iktatta be.

172

A 95. §-t a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 16. §-a iktatta be.

173

A 95/A. §-t a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 17. §-a iktatta be.

174

A 96. § a 7/2003. (II. 20.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

175

A 96. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

176

A 98. § (1) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

179

A 99. § (1) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2009. évi általános parancsnoki jutalmazási keret 2009. július 15-éig kerül képzésre. Alkalmazására lásd még e módosító rendelet 18. § (2) bekezdését.

180

A 99. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

182

A 99. § (4) bekezdését a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 17. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja.

183

A 100. § (1) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 18. § (2) bekezdését.

184

A 100. § (2) bekezdése a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

185

A 100. § (3) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 18. § (2) bekezdését.

186

A 100. § (4) bekezdése a 14/2011. (X. 28.) HM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

187

A 100. § (5) bekezdése a 7/2003. (II. 20.) HM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

188

A 101. § (1) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

189

A 101. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

190

A 102. § a 7/2003. (II. 20.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

191

A 102. § a)–b) pontját a 17/2007. (V. 11.) HM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

192

A 102. § c) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § h) pontja szerint módosított szöveg.

193

A 103. § (1) bekezdését a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

194

A 103. § (2) bekezdése a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

195

A 104. § a 7/2003. (II. 20.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

196

A 104. § (1) bekezdése a 17/2007. (V. 11.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

197

A 105. § (2) bekezdés b) pontja a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § j) pontja szerint módosított szöveg.

198

A 105. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 22. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg

199

A 105. § (4) bekezdése a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 18. § (2) bekezdését.

200

A IX. Fejezetet (110–111. §) a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 23. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

201

A 112. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 106. pontja hatályon kívül helyezte.

202

A 112/A. §-t a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 5. §-a iktatta be.

203

A 112/A. § (2) bekezdését a 19/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 20. §-a iktatta be.

204

A 112/A. § (3) bekezdését a 19/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

205

A XI. fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 106. pontja hatályon kívül helyezte.

206

Az 1. számú mellékletet a 19/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

207

A 2. számú mellékletet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet 7. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

208

A 3. számú melléklet a 22/2004. (VIII. 21.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azonban 2004. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

209

A 6. számú melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

210

A 7. számú melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére