• Tartalom

2002. évi XXXIX. törvény

2002. évi XXXIX. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A magyar szabadalmi rendszer európai integrációjának megvalósítása, valamint a biotechnológiai találmányok szabadalmi oltalmának és a növényfajták oltalmának korszerű – nemzetközi és európai követelményekhez igazodó – szabályozása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–14. §2

15. §3

16–27. §4

28. §5

29. §6

30. §7

31–34. §8

35. § (1) E törvény – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2003. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit – a 36. és a 37. §-ban, valamint a 38. § (2) bekezdésében és a 39. § (2)–(4) bekezdésében szabályozott kivételekkel, illetve feltételekkel – csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) E törvény 7. §-a és 9. §-a, valamint az Szt. e törvény 8. §-ával megállapított 20/A. §-ának (6) bekezdése, az Szt. e törvény 14. §-ával módosított 44. §-ának (4) bekezdése, az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 109. §-ának (8) bekezdése és az Szt. e törvény 33. §-ával megállapított 118. §-ának (2) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. E rendelkezésekkel kapcsolatban megfelelően alkalmazni kell a 36. § (1) bekezdésében és a 37. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy e rendelkezések hatálybalépésének napját kell alapul venni.

(3)9

36. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom tartalma, korlátjai és a szabadalombitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig.

(2) A 7. §-ban és a 9. §-ban, valamint a 35. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéseket a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(4) A 21. § (3) bekezdését alkalmazni kell az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott szabadalmi bejelentésre is, ha e törvény hatálybalépésekor az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt két hónapos határidő [Szt. 61. § (2) bek.] még nem járt le.

(5) Az Szt. e törvény 22. §-ával megállapított 63. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha e törvény hatálybalépését követően a letétbe helyezésről szóló elismervényt olyan szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban nyújtják be, amelynek bejelentési napja legfeljebb négy hónappal előzte meg e törvény hatálybalépésének napját.

(6) Az Szt. e törvény 27. §-ával megállapított 84/S. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést azokra a nemzetközi szabadalmi bejelentésekre is alkalmazni kell, amelyekkel kapcsolatban az e rendelkezésben előírt cselekmények teljesítésére a korábban hatályos szabályokban meghatározott határidő e törvény hatálybalépése napján vagy azt követően jár le, és amelyekkel kapcsolatban az említett cselekményeket e törvény hatálybalépéséig még nem teljesítették.

(7) A Magyar Szabadalmi Hivatal a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban megszabott követelmények teljesítését illetően a korábban hatályos rendelkezések alkalmazásával jár el, ha

a) az Szt. e törvény 27. §-ával megállapított 84/S. §-ának (3) bekezdésében megjelölt határidő 2003. szeptember 1-jét megelőzően jár le, és

b) a nemzetközi szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban e határidőn belül nem tesznek eleget az Szt. 84/S. §-ának (3) és (5) bekezdésében meghatározott valamennyi követelménynek

azzal, hogy a bejelentőnek a hiányok pótlására legfeljebb 2003. szeptember 1-jéig adható határidő.

(8) A 28. és a 29. § rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

37. § (1) A növényfajtákra a korábban hatályos rendelkezések alapján megadott szabadalmakra a továbbiakban e törvénynek a növényfajta-oltalomra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra az oltalom tartalma, korlátjai és a bitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig;

b) az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 110. §-ának (2) bekezdését csak az e törvény hatálybalépését követően forgalomba hozott anyagra lehet alkalmazni;

c) a növényfajtákra adott olyan szabadalmak esetében, amelyek végleges szabadalmi oltalma a korábban hatályos rendelkezések szerint számított oltalmi idő lejárta miatt e törvény hatálybalépését megelőzően szűnt meg, megfelelően alkalmazni kell az Szt. 23. §-át és 40. §-át, valamint 21. §-ának (4) bekezdését, azzal, hogy a növényfajta-oltalomnak az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 111. §-a szerint számított oltalmi idejéből hátralévő évek közül az első évre vonatkozó fenntartási díj esedékessége napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a növényfajtára adott szabadalom végleges szabadalmi oltalma a korábban hatályos rendelkezések szerint számított oltalmi idő lejárta miatt megszűnt;

d) az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 113. §-ának (3) bekezdését alkalmazni kell akkor is, ha a növényfajtára adott szabadalom végleges oltalma e törvény hatálybalépését megelőzően szűnt meg lejárat miatt;

e) a növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő jogok átruházására vonatkozó szerződésre a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni;

f) az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal növényfajtára adott szabadalom, illetve növényfajta-oltalom megsemmisítésének, megszüntetésének és a fajtanév törlésének feltételeire a bejelentés napján hatályos – adott esetben a növényfajtára adott szabadalom megsemmisítésére és a fajtanév törlésére vonatkozó – szabályok az irányadók.

(2) Az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 114/R. §-ának (5) és (6) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell a folyamatban lévő ügyekben is.

(3) Ahol jogszabály növényfajtára adott szabadalmat említ, azon e törvény hatálybalépését követően növényfajta-oltalmat kell érteni.

(4) Az állatfajtára – a korábban hatályos rendelkezések szerint – adott szabadalomra e törvény hatálybalépését követően is a korábban hatályos, az állatfajtákra vonatkozó különleges szabályokat kell alkalmazni.

38. § (1)10

(2) Ha e törvény hatálybalépése előtt az újítási díjszerződést megkötötték, a hasznosítás megkezdődött vagy az újítást átadták, a szerződéskötés, a hasznosítás, illetve az átadás időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

39. § (1)11

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott használati mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az (1) bekezdés k) és n) pontját alkalmazni kell az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott védjegy-, illetve formatervezési mintaoltalmi bejelentésre is, ha e törvény hatálybalépésekor az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt két hónapos határidő [Vt. 53. § (2) bek., illetve Fmtv. 40. § (2) bek.] még nem járt le.

(4) Az (1) bekezdés g), i), l), m) és o) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

40. §12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. október 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. november 12. A törvényt a 2013: XVI. törvény 60. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. április 1. napjával.

2

Az 1–14. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 15. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 19. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 16–27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 28. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 19. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 29. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 30. §-t a 2005: CLXV. törvény 33. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 31–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 35. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 38. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 39. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 40. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 558. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére