• Tartalom

5/2002. (II. 15.) GM rendelet

5/2002. (II. 15.) GM rendelet

a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról1

2017.01.01.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett új háztartási hűtőszekrényekre, fagyasztott élelmiszert tároló hűtőszekrényekre, élelmiszer-fagyasztó ládákra, élelmiszer-fagyasztó szekrényekre és ezek kombinációjára (a továbbiakban együtt: hűtőkészülékek) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a más energiaforrásokról, különösen akkumulátorokról is működtethető,

b) az abszorpciós elven működő, és

c) az egyedi

háztartási hűtőkészülékekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően közzétettek,

b) műszaki dokumentáció: a hűtőkészülék-típushoz összeállított irat, amely tartalmazza a hűtőkészülék azonosító adatait, tervezési jellemzőit, valamint a villamosenergia-fogyasztás mérési adatait és azok összehasonlítását, az e rendeletben meghatározott követelményekkel,

c)2 fogyasztóvédelmi hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság.

Megengedhető legnagyobb villamosenergia-fogyasztás

3. § (1)3 Csak olyan hűtőszekrény hozható forgalomba, illetőleg vehető használatba, amely megfelel a külön jogszabályban meghatározott öko-tervezési követelményeknek és amelynek villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg az e rendelet mellékletében meghatározott megengedhető villamosenergia-fogyasztási értéket.

(2) A hűtőkészülék gyártója felelős azért, hogy a forgalomba hozott minden egyes hűtőkészülék megfeleljen az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(3) Amennyiben a hűtőkészüléknek

a) a gyártója nem állapítható meg, vagy

b)4 nincs Magyarországon gyártója vagy a gyártónak a Magyarországon letelepedett meghatalmazott képviselője, valamint

c)5 nincs az Európai Közösségben gyártója vagy letelepedett meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: gyártó)

a rendeletben foglalt előírások betartásáért a berendezés forgalomba hozója felel.

Műszaki dokumentáció

4. § (1) A gyártó köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és székhelyét;

b) a hűtőkészülék típusának egyértelmű azonosításához szükséges adatokat;

c) a hűtőkészülék típusának fő tervezési jellemzőivel kapcsolatos információkat, szükség szerint rajzokat is beleértve, és különösen azokat, melyek érdemben kihatnak a villamos energia fogyasztására (méretek, térfogat, kompresszor jellemzők, speciális jellemzők stb.);

d) az üzemeltetési utasításokat, ha vannak ilyenek;

e) az (5) bekezdés alapján végzett villamosenergia-fogyasztási mérések eredményeit az e rendelet mellékletében meghatározott energiafogyasztási követelményekkel összehasonlítva.

(3) A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak kiértékelését, hogy megfelel-e a hűtőkészülék a rendelet követelményeinek.

(4) A gyártó a rendeletben foglaltak teljesítésére egyéb célra létrehozott műszaki dokumentációt is használhat, amennyiben az megfelel e rendelet követelményeinek.

(5) A gyártó felelős az e rendelet hatálya alá eső minden egyes hűtőkészülék villamosenergia-fogyasztásának meghatározásáért az MSZ EN 153-ban meghatározott vagy azzal egyenértékű eljárásoknak megfelelően, valamint azért, hogy a készülék megfeleljen az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

(6) A gyártónak a gyártási folyamat során minden szükséges intézkedést meg kell tennie azért, hogy a hűtőkészülékek megfeleljenek a műszaki dokumentációnak.

A megfelelőség tanúsítása

5. § (1) A gyártónak a hűtőkészülékek megfelelőségének tanúsítása érdekében a műszaki dokumentáció alapján, az e rendelet mellékletében meghatározott villamosenergia-fogyasztási követelményeket tartalmazó megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie, mely szerint a gyártó írásban nyilatkozik, hogy a hűtőkészülék megfelel e rendelet előírásainak.

(2) A megfelelőségi nyilatkozatot magyar nyelven kell kiállítani. Amennyiben a megfelelőségi nyilatkozatot nem magyar nyelven állították ki, annak hitelesített fordítását kell elkészíttetni.

(3) A hűtőkészülék gyártója köteles megőrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, valamint műszaki dokumentációt a gyártást követő 3 évig.

Megfelelőségi jelölés

6. § (1) A gyártó a megfelelőségi nyilatkozat alapján a forgalomba hozatal előtt a hűtőkészüléket a külön jogszabály6 szerinti megfelelőségi jelöléssel látja el.

(2) A megfelelőségi jelölést jól látható helyen kell a hűtőkészüléken elhelyezni.

(3) Tilos olyan jelölések elhelyezése a hűtőkészüléken, amelyek alkalmasak lehetnek a félrevezetésre a megfelelőségi jelölés vonatkozásában.

Ellenőrzés

7. § (1) Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

(2) A megfelelőségi jelöléssel ellátott hűtőkészülékek forgalomba hozatala nem akadályozható meg, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy az nem felel meg az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

8. §7 A hűtőkészülékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló határozatokról a hatóságnak – megfelelő indokolással – tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2003. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontja és a 8. §-a a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

10. §8 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 96/57/EK irányelve (1996. szeptember 3.) a háztartási elektromos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiahatékonysági követelményeiről, 9. cikk (1) bekezdés,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 21. cikk 2. pont.

Melléklet az 5/2002. (II. 15.) GM rendelethez

A hűtőkészülék maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztásának
kiszámítási módszere és a megfelelőség ellenőrzési eljárása
A hűtőkészülék villamosenergia-fogyasztását kWh/24 órában kell kifejezni. Az energiafogyasztásra vonatkozó előírások meghatározásakor figyelembe kell venni a fogyasztást befolyásoló fő tényezőket: a készülék kategóriáját, térfogatát és a használat helyére jellemző éghajlati viszonyokat. A hűtőkészülék maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztását egy lineáris egyenlet határozza meg, mely a készülék térfogatának függvénye és minden egyes készülékkategóriához más egyenletet kell alkalmazni.
Az ellenőrzési eljárás lépései:
1. Egy adott készülék maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztásának meghatározásához be kell sorolni a készüléket az alábbi listából választott megfelelő kategóriába:
----------------
Kategória Meghatározás
----------------
1 Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesz nélkül9
2 Hűtőkészülék/fagyasztott élelmiszert tároló készülék 5 °C és/vagy 12 °C hőmérsékletű rekesszel
3 Hűtőszekrény, csillag nélküli alacsony hőmérsékletű rekesszel
4 Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (*)
5 Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (**)
6 Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (***)
7 Hűtőszekrény/fagyasztókészülék, fagyasztórekesszel (****)
8 Élelmiszer-fagyasztó szekrény, álló
9 Élelmiszer-fagyasztó, láda
10 Hűtőszekrény/fagyasztószekrény kettőnél több ajtóval vagy a fentiekhez nem tartozó egyéb készülékek
2. A hűtőkészülékek különböző hőmérsékleteken tartott különböző rekeszeket tartalmaznak (melyek jelentős hatással vannak a villamosenergia-fogyasztásra), a maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztást a módosított térfogat függvényében kell meghatározni, a különböző rekeszek térfogatainak súlyozott összege alapján.
A hűtőkészülék módosított térfogata (Vmód.):
Vmód = Σ VcxWcxFcxCc
ahol:

WC

= (25–TC)/20

TC

= az egyes rekeszek tervezési hőmérséklete (°C-ban),

VC

= a készülékben egy adott típusú rekesz nettó térfogata,

FC

= 1,2-vel, jégmentes (No Frost) rekeszek és 1-gyel más rekeszek esetén,

CC

= 1 a normál (N) és szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletű (SN) éghajlati osztályokhoz tartozó hűtőkészülékek esetén,

CC

= XC a szubtrópusi (ST) éghajlati osztályhoz tartozó hűtőkészülékek esetén,

CC

= YC a trópusi (T) éghajlati osztályhoz tartozó hűtőkészülékek esetén.

A különböző rekesztípusokhoz tartozó XC és YC súlyozási együtthatók értékei:
A rekesz hőmérsékletének megfelelően az XC és YC súlyozási
együtthatók értékeinek táblázata

 

XC

YC

Pince hőmérsékletű rekesz

1,25

1,35

Friss élelmiszert tároló rekesz

1,20

1,30

0 °C hőmérsékletű rekesz

1,15

1,25

Csillag nélküli rekesz

1,15

1,25

1 csillagos (*) rekesz

1,12

1,20

2 csillagos (**) rekesz

1,08

1,15

3 csillagos (***) és 4 csillagos (****) rekeszek

1,05

1,10

Mind a módosított térfogat, mind a nettó térfogat literben van kifejezve.
3. A maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztást (Emax kWh/24 órában kifejezve, 2 tizedeshely pontossággal kiszámítva), egy Vmód. módosított térfogatú készüléktípus esetében a következő egyenletek fejezik ki az egyes készülék kategóriáiban:

Kategória

Meghatározás

Emax (kWh/24 h)

1

Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesz nélkül

(0,207 x Vmód.+218)/365

2

Hűtőkészülék/fagyasztott élelmiszert tároló készülék
5 °C és/vagy 12 °C hőmérsékletű rekesszel

(0,207 x Vmód.+218)/365

3

Hűtőszekrény, csillag nélküli, alacsony hőmérsékletű rekesszel

(0,207 x Vmód.+218)/365

4

Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (*)

(0,557 x Vmód.+166)/365

5

Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (**)

(0,402 x Vmód.+219)/365

6

Hűtőszekrény, alacsony hőmérsékletű rekesszel (***)

(0,573 x Vmód.+206)/365

7

Hűtőszekrény/fagyasztókészülék, fagyasztórekesszel (****)

(0,697 x Vmód.+272)/365

8

Élelmiszer-fagyasztó szekrény, álló

(0,434 x Vmód.+262)/365

9

Élelmiszer-fagyasztó, láda

(0,480 x Vmód.+195)/365

Kettőnél több ajtós hűtőszekrények/fagyasztószekrények esetén vagy a fent nem említett egyéb készülékek esetében a maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztást (Emax) a legalacsonyabb hőmérsékletű rekesz hőmérséklete és csillag szerinti besorolása határozza meg az alábbiak szerint:

A leghidegebb rekesz hőmérséklete

Kategória

Emax (kWh/24 óra)

>–6 °C

1/2/3

(0,207 x Vmód.+218)/365

≤–6 °C (*)

4

(0,557 x Vmód.+166)/365

≤–12 °C (**)

5

(0,402 x Vmód.+219)/365

≤–18 °C (***)

6

(0,573 x Vmód.+206)/365

≤–18 °C (****)

7

(0,697 x Vmód.+272)/365

Vizsgálati eljárások annak ellenőrzésére, hogy egy készüléktípus megfelel-e a rendelet
villamosenergia-fogyasztási követelményeinek
Ha az MSZ EN 153 szerint, vagy azzal egyenértékű módon ellenőrzött hűtőkészülék villamosenergia-fogyasztása kisebb vagy egyenlő mint a kategóriájában maximálisan megengedhető villamosenergia-fogyasztási érték, ami a számított Emax+15%, a készüléktípus megfelel a rendelet villamosenergia-fogyasztási követelményeinek.
Amennyiben a készülék villamosenergia-fogyasztása nagyobb, mint Emax+15%, meg kell mérni további három készülék villamosenergia-fogyasztását. Amennyiben ezen három készülék villamosenergia-fogyasztásainak számtani középértéke kisebb vagy egyenlő mint Emax+10%, a készüléktípus ez esetben is megfelel a rendelet villamosenergiafogyasztási követelményeinek.
Ha a számtani középérték túllépi az Emax+10% értéket, a készülék nem felel meg a rendelet villamosenergiafogyasztási követelményeinek.
1

A rendeletet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § c) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 92/2007. (XI. 22.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdésének c) pontja a 9. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

6

Az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet.

7

A 8. § a 9. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

8

A 10. § a 92/2007. (XI. 22.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Bármilyen –6 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletű rekesz.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére