• Tartalom

54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről1

2008.05.16.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alapján – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel – mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól az a kutatási és fejlesztési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), amelynek tárgya

a) termékre vagy eljárásra vonatkozó közös kutatás és fejlesztés, valamint az ebből származó eredmény közös hasznosítása,

b) termékre vagy eljárásra vonatkozó közös kutatás és fejlesztés, az ebből származó eredmény közös hasznosításának kizárásával, vagy

c) ugyanazon vállalkozások korábbi megállapodása alapján közösen folytatott kutatás és fejlesztés eredményének közös hasznosítása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés kiterjed azokra a megállapodásban szereplő rendelkezésekre is, amelyek nem képezik a megállapodás elsődleges célját, annak végrehajtásához azonban szükségesek és azzal közvetlenül összefüggnek, ideértve azt a kötelezettséget is, hogy a megállapodás teljesítése alatt – önállóan vagy harmadik személyekkel együtt – nem folytatható kutatás és fejlesztés a megállapodás hatálya alá tartozó vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területen.

(3) Közös hasznosítás esetén a mentesülés azokra a megállapodásból származó, szellemi tulajdonjogok oltalma alatt álló vagy know-how-t képező termékekre és eljárásokra terjed ki, amelyek a műszaki vagy gazdasági haladáshoz jelentősen hozzájárulnak, és a kutatás és fejlesztés szempontjából meghatározó jelentőségűek.

2. § A mentesülés a kutatás és fejlesztés időtartamára terjed ki, a kutatás és fejlesztés eredményének közös hasznosítása esetén pedig addig tart, amíg a megállapodás tárgyát képező termékre, illetve eljárásra vonatkozó szabadalom, formatervezési mintaoltalom, használati mintaoltalom vagy topográfiaoltalom meg nem szűnik, ezek hiányában az első forgalomba hozataltól számított öt évig.

3. § (1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a résztvevő vállalkozások egymás versenytársai, és együttes piaci részesedésük az érintett piacon a harminc százalékot meghaladja.

(2) A piaci részesedést a kutatás és fejlesztés időtartama alatt azoknak a termékeknek, amelyeket a megállapodásból származó termékek helyettesíthetnek vagy továbbfejleszthetnek, a mentesülés ezt követő időtartama alatt pedig a megállapodásból származó termékeknek az érintett piacán (Tpvt. 14. §) az előző naptári évben elért nettó árbevétel alapján kell kiszámítani. Ha a nettó árbevételre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, azt más megbízható piaci információn alapuló becslés alapján kell meghatározni.

(3) Amennyiben a megállapodás hatálybalépését követően a piaci részesedés mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, a megállapodásra az 1. § a következő naptári év június 30-áig alkalmazható.

4. § Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók arra a megállapodásra, amely közvetlenül vagy közvetve, önmagában vagy a felek ellenőrzése alá tartozó egyéb tényezőkkel együtt

a) nem teszi lehetővé a kutatás és fejlesztés eredményéhez való hozzáférést mindegyik résztvevő vállalkozás számára;

b) bármelyik résztvevő vállalkozást kizárja a közös kutatáshoz és fejlesztéshez felhasznált, már korábban meglévő műszaki ismeret hasznosításából, feltéve, hogy a megállapodás megkötése előtt a hasznosításra a résztvevőnek joga volt;

c) korlátozza a feleket abban, hogy

ca) függetlenül vagy harmadik személlyel együttműködve kutatást és fejlesztést folytassanak a megállapodás hatálya alá tartozó kutatás és fejlesztés területével össze nem függő területen, vagy a kutatás és fejlesztés befejeztével ugyanazon vagy ahhoz kapcsolódó más területen,

cb) szabadon határozzák meg azt a mennyiséget, amelyet a megállapodásból származó termékből elő akarnak állítani, vagy forgalomba akarnak hozni, illetve, hogy a megállapodásból származó eljárásokat tevékenységük során milyen arányban használják, vagy

cc) a közös kutatás és fejlesztés eredményét hasznosítsák, ez a rendelkezés azonban nem érinti az 1. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltak alkalmazhatóságát;

d) korlátozza a feleket az általuk kiszolgálható fogyasztók megválasztásában és az üzleti feltételek meghatározásában;

e) lehetővé teszi a megállapodásból származó termék harmadik személyek részére történő értékesítésekor az árak rögzítését;

f) a felek bármelyike számára megnehezíti, hogy a megállapodásból származó terméket a viszonteladó vagy a fogyasztó mástól szerezze be, különösen, ha annak megakadályozása érdekében szellemi tulajdonjogokat vagy más jogokat érvényesítenek, hogy a terméket más vállalkozástól szerezzék be, vagy más vállalkozásnak adják el;

g) megtiltja, hogy a kutatás és fejlesztés befejezését, illetve a kutatási és fejlesztési megállapodás lejártát követően a felek megtámadják a fennálló és a kutatás és fejlesztés szempontjából jelentőséggel bíró, illetve annak eredményeit védő szellemi tulajdonjogaik érvényességét, kivéve azt az esetet, ha a felek a szellemi tulajdonjogok érvényességének megtámadása esetére kikötik a kutatási és fejlesztési megállapodás megszüntetésének lehetőségét; vagy

h) előírja, hogy nem adható hasznosítási engedély harmadik személynek a megállapodásból származó termékek gyártására vagy a megállapodásból származó eljárások alkalmazására, ha a közös kutatás és fejlesztés eredményeinek a felek legalább egyike általi hasznosításáról nem rendelkeztek, vagy ilyen hasznosításra nem kerül sor.

5. § E rendelet alkalmazásában

a) résztvevő vállalkozás: a megállapodásban résztvevő vállalkozás és a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint vele kapcsolatban álló vállalkozások;

b) kutatás és fejlesztés: termékre vagy eljárásra vonatkozó know-how megszerzése, elméleti elemzés, megfigyelés, kísérlet végzése, ideértve a kísérleti gyártást és a termék vagy eljárás műszaki vizsgálatát, a szükséges gépek és berendezések létrehozását, valamint a kutatás eredményeire vonatkozó szellemi tulajdonjogok megszerzését is;

c) a megállapodásból származó eljárás: a kutatás és fejlesztés eredményeként kidolgozott eljárás vagy technológia;

d) a megállapodásból származó termék: a kutatás és fejlesztés eredményeként kidolgozott, illetve a megállapodásból származó eljárás alkalmazásával termelt vagy létrehozott áru vagy szolgáltatás;

e) szellemi tulajdonjogok: az iparjogvédelmi jogok, a szerzői jog és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok;

f) eredmények hasznosítása: a megállapodás szerinti termékek termelése vagy forgalmazása, a megállapodásból származó eljárás alkalmazása, valamint az ezekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok átruházása, hasznosításuk engedélyezése, továbbá a know-how közlése;

g) know-how: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 86. §-ának (4) bekezdésében szabályozott vagyoni értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismeret és tapasztalat;

h) közös a kutatás és a fejlesztés, illetve az eredmények hasznosítása, ha azt

ha) közös munkacsoport, szervezet vagy vállalkozás végzi,

hb) közösen megbízott harmadik fél végzi, vagy

hc) a felek a kutatás, a fejlesztés, a termelés vagy forgalmazás terén szakosítás alapján egymás között megosztva végzik;

i) versenytárs vállalkozás: az érintett piacon (Tpvt. 14. §) működő vállalkozás vagy az a vállalkozás, amely potenciálisan a piacra léphet.

6. § Az e rendelet alapján mentesülő megállapodások esetében a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 16/A. §-a alapján megállapíthatja, hogy az adott megállapodásra a csoportos mentesülés kedvezménye a jövőre nézve nem vonatkozik.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól e rendelet hatálybalépését követő egy évig mentesül az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött és a 84/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján mentesülő, de e rendelet előírásainak meg nem felelő megállapodás.

(3)2

(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 2659/2000/EK bizottsági rendeletével részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1

A rendeletet a 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. október 22. napjával.

2

A 7. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 970. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére