• Tartalom

55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól

2017.04.25.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. §1 A rendelet hatálya a nemzetközi közúti áru- és személyszállítást végző egyéni vállalkozóra, jogi személyre (a továbbiakban együtt: üzemben tartó) terjed ki, aki, illetőleg amely nemzetközi forgalomban közúti áru-, illetőleg személyszállítási tevékenység végzéséhez magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott tehergépkocsit, nyerges vontatót, pótkocsit, félpótkocsit, járműszerelvényt, autóbuszt (a továbbiakban együtt: jármű) tart üzemben. Külföldi állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott ilyen járművet üzemeltető, nemzetközi közúti árufuvarozást, illetve nemzetközi autóbuszos személyszállítást végző vállalkozás a magyar közlekedési hatóság által kiadott engedélyekért szintén az e rendeletben foglalt díjat köteles megfizetni.

2. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott engedély és okmány kiadásáért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2)2 A díjat az engedélyt, okmányt kérő a kérelmének beadásával egyidejűleg köteles a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára befizetni.

(3)3 A befizetett díj a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját bevétele. A díj beszedésére és elszámolására a külön jogszabály4 előírásait kell alkalmazni.

(4)5

(5)6 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. § A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ának (1) bekezdése első mondatában, valamint a (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat,

d)7

kell alkalmazni azzal, hogy ott, ahol az Itv. illetéket említ, azon a rendelet értelmében díjat kell érteni.

4. §8 A mellékletben meghatározott engedély és ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) szigorú elszámolású nyomtatvány, amelyet az eljáró hatóság és az engedélyt kérő a külön jogszabály9 előírásai szerint köteles kezelni és megőrizni.

5. § Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a nemzetközi árufuvarozási és személyszállítási engedélyek díjairól szóló 33/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet és az azt módosító 53/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

Melléklet az 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez10

 

 

Ft/db

1.

Egy oda-vissza útra jogosító (járati egy országra szóló) engedély

1 045

2.

A külön jogszabály1

 

a)

3. számú mellékletében meghatározott ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja

1 045

b)

5. számú mellékletében meghatározott nem liberalizált nemzetközi különjáratok végzésére jogosító engedély díja, amely tartalmazza a megállapodás 4. számú mellékletében meghatározott engedélykérelem költségét is

1 045

3.

Egy naptári évben korlátlan számú útra jogosító áru- és személyszállítási engedély díja (a 4. pontban lévő CEMT engedélyek kivételével) nem EU tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások esetén

13 690

4.

Egy naptári évre korlátlan számú útra jogosító – a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható – engedély díja

41 173

 

Az év meghatározott időszakára vonatkozó (1-2 hónap) áru- és személyszállítási engedély – beleértve az egy hónapra érvényes, korlátlan számú útra jogosító, a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható engedélyeket is – díja az éves engedély díjának arányos része.

 

5.

A külön jogszabályban2 meghatározott

 

a)

ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja

1 045

b)

menetrend szerinti járatokra és engedélyköteles különcélú menetrend szerinti járatokra szóló engedély éves díja, és külföldi hatóság megkeresésére az engedély kiadásához való hozzájárulás díja, az engedélykérelem költségével együtt

13 690

6.

A külön jogszabály3 alapján kiadott járművezetői igazolvány díja

13 690

1 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről.
2 A Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 1-jei 484/2002/EGK rendelete a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a járművezetői igazolvány létrehozása érdekében történő módosításáról 3. Cikk (1) bek.
2

A 2. § (2) bekezdése a 120/2004. (X. 6.) GKM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 120/2004. (X. 6.) GKM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.

5

A 2. § (4) bekezdését a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (5) bekezdését a 43/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Újonnan a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 24. §-a iktatta be.

7

A 3. § d) pontját a 43/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A számvitelről szóló 2002. évi C. törvény.

10

A melléklet a 38/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. június 19. napját követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére