• Tartalom

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről1

2008.05.16.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 35. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az Ltv. 23. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) létesítéséről és működéséről a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

2. § (1) A közlevéltár a hozzá benyújtott és a Kuratórium engedélyezési jogkörébe tartozó kutatási kérelmet haladéktalanul megküldi a Kuratóriumnak.

(2) A Kuratórium az Ltv.-ben meghatározott feladatkörét testületként gyakorolja.

(3) A Kuratórium döntéseinek meghozatala előtt szakvéleményt, illetőleg tájékoztatást kérhet a levéltári anyagot őrző közlevéltártól.

(4) Azt a levéltári anyagot, amelyre a kutatási kérelem vonatkozik, a közlevéltár – eredetiben vagy másolatban – a Kuratórium rendelkezésére bocsátja.

3. § (1) A Kuratórium szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik.

(2) A Kuratórium tagjai az alakuló ülésen maguk közül elnököt választanak.

(3) A Kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik, és vezeti a Kuratórium ülését. Az elnök akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a működési szabályzat szerinti helyettese látja el.

(4) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tagja jelen van.

(5) A Kuratórium határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) Nem vehet részt a szavazásban a kuratóriumi tag, ha a saját vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] kutatási kérelméről dönt a Kuratórium.

4. § (1) A Kuratórium tagjainak megbízatása öt évig tart. A megbízás meghosszabbítható.

(2) A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülnek.

5. § (1) A kuratóriumi tagság megszűnik

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam elteltével,

b) lemondással,

c) ha a kuratóriumi tag feladatainak hat hónapig nem tud eleget tenni,

d) a tag halálával.

(2) A kuratóriumi tagság megszűnéséről az elnök írásban tájékoztatja a minisztert, aki kezdeményezi új tag kijelölését.

6. § (1) A Kuratórium maga állapítja meg működési szabályzatát, amelyet a miniszter hagy jóvá.

(2) A Kuratórium működésével összefüggő költségek kifizetéséről – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által e célra rendelkezésére bocsátott éves költségvetési előirányzat terhére – a Magyar Országos Levéltár gondoskodik.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2017. december 20. napjával.

2

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére