• Tartalom

2002. évi LXIII. törvény

2002. évi LXIII. törvény

az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről1

2007.01.01.

1. § Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati hozzájárulásból létesített, de a gázszolgáltató társaság (a továbbiakban: gázszolgáltató) tulajdonába került és az állam által privatizált gázközmű-vagyonnal összefüggésben a helyi önkormányzatokat (a továbbiakban: önkormányzat) e törvény alapján járandóság illeti meg.

2. § (1) A járandóság számításának alapja az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között igazoltan gázközmű létesítésére fordított önkormányzati hozzájárulás.

(2) E törvény alkalmazásában önkormányzati hozzájárulásnak minősül:

a) az állami gázszolgáltató által lebonyolított beruházás esetén az önkormányzat, illetve a lakosság részéről a gázszolgáltatónak átadott készpénz, amennyiben a beruházás műszaki átvételére 1995. december 31-ig sor került, illetve

b) az önkormányzat által lebonyolított beruházás esetén az önkormányzatnak a gázközmű beruházás közvetlen előkészítésére, továbbá kivitelezésére fordított ráfordításának az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetőleg a beruházásnak az állami gázszolgáltató tulajdonba adására vonatkozó dokumentumokban elismert nettó összege, valamint a lakosság természetbeni munkavégzésének az e törvény 2. számú melléklete szerint számított értéke, amennyiben a gázközmű tulajdonjoga az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban a gázszolgáltatóhoz került.

(3) Önkormányzati hozzájárulásnak minősül továbbá az önkormányzat részéről a gázszolgáltatónak átadott készpénz összege abban az esetben is, ha a gázszolgáltató által lebonyolított beruházásnál:

a) a beruházás gázszolgáltató általi műszaki átvételére 1995. december 31-ig sor került; és az átvétel időpontját megelőzően megkötött szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a beruházás teljes ellenértékét, vagy annak általa még ki nem egyenlített részét a gázszolgáltatónak később átadja, és ezen átadás legkésőbb 1998. december 31-ig megtörtént, vagy

b) a készpénz átadása a gázszolgáltató részére 1995. december 31-ig megtörtént, a beruházás műszaki átvételére azonban később, de legkésőbb 1998. december 31-ig sor került.

(4) A gázszolgáltatónak ellenértékért átadott gázközmű beruházás abban az esetben vehető figyelembe, ha az ellenérték a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget nem érte el.

(5) E törvény alkalmazásában gázközmű: a gázelosztó vezeték, valamint a hozzátartozó nyomáscsökkentő- és szabályozó berendezések.

3. § A 2. § szerinti önkormányzati hozzájárulás összegét csökkenti:

a) a gázközmű beruházáshoz az állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás,

b) a gazdálkodó szervezetek által viselt finanszírozási hányad,

c) a gázszolgáltatótól kapott ellenérték

összege.

4. § (1) Az önkormányzati járandóság számításának alapját a 2–3. § szerinti önkormányzati hozzájárulás 1993., 1994., 1995. évi összegei jelentik.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulás összegét a készpénz átadásának éve szerinti – 1996. január 1-je utáni átadás esetén az 1995. évi – hozzájárulásnál kell figyelembe venni.

5. § (1) Az önkormányzati járandóság alapja a 2–4. § szerinti önkormányzati hozzájárulás

a) 1993. évi hozzájárulás esetén 56%-a,

b) 1994. évi hozzájárulás esetén 58%-a,

c) 1995. évi hozzájárulás esetén 60%-a.

(2) A járandóság megállapításához az (1) bekezdés szerint meghatározott összeget meg kell növelni az ezen összegre, a hozzájárulás időpontjától 2002. december 31-ig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. § (2) bekezdése szerint számított ügyleti kamat összegével.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott összegből le kell vonni a gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény szerinti járandóságok számításánál, az adott önkormányzat esetében – az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-től (a továbbiakban: ÁPV Rt.) kapott részvények alapján – megállapított túlfizetés (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegét.

6. § (1) Az egyes önkormányzatokat az 1–5. § alapján megillető járandóság 2002. december 31. napjára számított összegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. számú melléklet a közös beruházással érintett, valamint a szétválással vagy kiválással létrejött új településeket a szétválással vagy kiválással érintett eredeti jogosult településsel egy sorban tartalmazza (kivéve, ha az érintett önkormányzatok kérték járandóságuk szétválasztását és a megosztás tekintetében is megegyeztek). Az egy sorban szereplő települések önkormányzatai együttesen jogosultak a melléklet szerinti járandóság átvételére, az egymás közötti megosztásra megállapodásuk irányadó.

7. § (1) Az önkormányzatok számára e törvény szerinti járandóságukat az ÁPV Rt. az e törvény hatálybalépésétől számított 60. napon adja át.

(2) A teljesítés 5 millió forint összeghatárig egy összegben, készpénzben történik; a járandóság ezt meghaladó részének kiegyenlítésére a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 99. §-a alapján erre a célra az ÁPV Rt. rendelkezésére bocsátott – zárt körben forgalomba hozott, szabadon átruházható, egy sorozatú, legalább 4 éves, de legfeljebb 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 10 000 Ft alapcímletű – államkötvényekkel, névértéken kerül sor.

(3) Amennyiben a járandóság államkötvényekben esedékes részének teljesítése – azok címletei miatt – teljes egészében államkötvénnyel nem biztosítható, az emiatt fennmaradó hányadot készpénzzel kell teljesíteni.

(4)2 A (2) bekezdés szerinti államkötvények kamatának mértéke a kamatmegállapítás időpontját közvetlenül megelőző három érvényes 6 hónapos hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlagával egyezik meg (a kerekítés szabályai szerint két tizedesjegyre kerekítve). A kamat mértékét az államháztartásért felelős miniszter a Pénzügyi Közlönyben és legalább egy országos napilapban közzéteszi.

(5) A (2) bekezdés szerinti államkötvények futamidejének lejártáig a Magyar Állam az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság útján 2003. augusztus 1-jétől évente kétszer nyilvános visszavásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatokat e törvény szerint megillető államkötvényekre, évente 2,5 milliárd forint értékig. A visszavásárlás a kamatfizetés napját megelőző negyedik munkanapon, névértéken történik.

8. § (1) Azok az önkormányzatok, amelyek e törvény 1. számú mellékletében nincsenek feltüntetve, de az 1–5. § alapján igényt kívánnak érvényesíteni az állammal szemben, e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül bírósághoz fordulhatnak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Bírósághoz lehet fordulni továbbá

a) a közös önkormányzati beruházásoknál a járandóságok megosztása, valamint

b) a szétválással, kiválással létrejött új település önkormányzata és az eredeti jogosult önkormányzat között a járandóság szétosztása kérdésében.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság járandóságot állapít meg az önkormányzat részére, az ÁPV Rt. azt az önkormányzat részére – a jelen törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott időponttól – a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelve fizeti ki.

(4) Az államot az e § szerinti eljárásokban az ÁPV Rt. képviseli. A (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárásokban az abban érintett önkormányzatok egymással szemben érvényesíthetik igényeiket.

9. § E törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvénynek a – Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló – 2000. évi CXXXIII. törvényt módosító rendelkezései hatálybalépésének napján lép hatályba.3

1. számú melléklet a 2002. évi LXIII. törvényhez4

Sorszám

Kód

Megye

Önkormányzat neve

Járandóság
2002. december 31-i értéken

1.

101002

BÁCS-KISKUN

AKASZTÓ

1 459 396

2.

101017

BÁCS-KISKUN

CSÁTALJA

12 343 810

3.

101021

BÁCS-KISKUN

DÁVOD

14 415 606

4.

101022

BÁCS-KISKUN

DRÁGSZÉL

679 656

5.

101025

BÁCS-KISKUN

DUNASZENTBENEDEK

1 429 487

6.

101040

BÁCS-KISKUN

GÉDERLAK

2 119 890

7.

101045

BÁCS-KISKUN

HERCEGSZÁNTÓ

16 316 875

8.

101046

BÁCS-KISKUN

HOMOKMÉGY

6 214 988

9.

101048

BÁCS-KISKUN

IZSÁK

1 663 231

10.

101050

BÁCS-KISKUN

JÁNOSHALMA

739 293

11.

101052

BÁCS-KISKUN

KALOCSA

10 449 822

12.

101062

BÁCS-KISKUN

KISKUNMAJSA

9 703 170

13.

101072

BÁCS-KISKUN

MÉLYKÚT

2 704 266

14.

101073

BÁCS-KISKUN

MISKE

733 308

15.

101075

BÁCS-KISKUN

NAGYBARACSKA

9 294 239

16.

101078

BÁCS-KISKUN

ORDAS

861 278

17.

101093

BÁCS-KISKUN

SZANK

836 191

18.

101095

BÁCS-KISKUN

SZEREMLE

10 994 789

19.

101100

BÁCS-KISKUN

TISZAALPÁR

710 837

20.

101101

BÁCS-KISKUN

TISZAKÉCSKE

4 155 665

21.

101104

BÁCS-KISKUN

ÚJTELEK

2 091 980

22.

101105

BÁCS-KISKUN

USZÓD

1 431 389

 

 

 

Összesen:

111 349 164

 

 

 

 

 

1.

202001

BARANYA

BABARC

1 543 517

2.

202003

BARANYA

BELVÁRDGYULA

5 888 169

3.

202009

BARANYA

DUNASZEKCSŐ

3 896 406

4.

202016

BARANYA

HÁSSÁGY

5 734 280

5.

202025

BARANYA

MAJS

13 734 991

6.

202026

BARANYA

MÁRIAKÉMÉND

5 267 128

7.

202028

BARANYA

MOHÁCS

30 862 588

8.

202031

BARANYA

OLASZ

11 243 157

9.

202033

BARANYA

PÉCS

164 014 626

10.

202034

BARANYA

PÉCSVÁRAD

2 416 778

11.

202035

BARANYA

PELLÉRD

918 942

12.

202036

BARANYA

PÓCSA

4 311 666

13.

202043

BARANYA

SZÉKELYSZABAR

11 841 556

14.

202045

BARANYA

SZŰR

7 987 595

15.

202046

BARANYA

TÖTTÖS

10 303 527

16.

202049

BARANYA

VERSEND

6 682 568

 

 

 

Összesen:

286 647 492

 

 

 

 

 

1.

103001

BÉKÉS

ALMÁSKAMARÁS

349 279

2.

103004

BÉKÉS

BÉKÉSCSABA

10 443 611

3.

103006

BÉKÉS

BÉLMEGYER

216 314

4.

103017

BÉKÉS

DOMBIRATOS

1 103 576

5.

103025

BÉKÉS

GYULA

4 154 248

6.

103028

BÉKÉS

KARDOSKÚT

306 119

7.

103031

BÉKÉS

KÉTEGYHÁZA

4 579 802

8.

103033

BÉKÉS

KEVERMES

1 851 334

9.

103046

BÉKÉS

MEDGYESEGYHÁZA

4 506 707

10.

103054

BÉKÉS

NAGYKAMARÁS

1 249 331

11.

103057

BÉKÉS

OROSHÁZA

5 944 483

12.

103059

BÉKÉS

SARKAD

2 230 092

 

 

 

Összesen:

36 934 896

 

 

 

 

 

1.

504002

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

ALACSKA

1 834 187

2.

504005

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

ALSÓVADÁSZ

9 087 017

3.

504006

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

ALSÓZSOLCA

7 528 564

4.

504008

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

ARNÓT

770 799

5.

504012

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

BÁNRÉVE

843 689

6.

504015

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

BERZÉK

7 771 704

7.

504026

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

BORSODNÁDASD

9 014 759

8.

504029

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

BŐCS

9 197 353

9.

504030

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

BÜKKÁBRÁNY

10 726 692

10.

504031

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

BÜKKARANYOS

31 115 206

11.–12.

504037

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

CSINCSE+MEZŐKERESZTES

13 842 199

13.

504043

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

EDELÉNY

2 750 708

14.

504051

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

GELEJ

4 913 899

15.

504052

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

GESZTELY

2 780 016

16.

504057

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

HARSÁNY

56 229 477

17.

504064

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

HERNÁDKAK

10 118 772

18.

504065

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

HERNÁDNÉMETI

1 383 139

19.

504066

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

HÉT

12 935 709

20.

504075

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

KAZINCBARCIKA

23 649 659

21.

504082

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

KONDÓ

2 176 858

22.

504088

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MÁLYI

4 231 933

23.

504094

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEZŐKÖVESD

10 515 118

24.

504098

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MISKOLC

345 903 438

25.

504100

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MUHI

4 590 411

26.

504107

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

NYÉKLÁDHÁZA

9 856 882

27.

504113

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

OSZLÁR

1 958 875

28.–29.

504114

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

ÓZD+FARKASLYUK

59 653 712

30.

504116

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

PARASZNYA

16 895 873

31.

504119

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

PUTNOK

3 212 416

32.

504120

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

RADOSTYÁN

12 580 970

33.

504124

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

RUDABÁNYA

72 805 125

34.

504126

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SAJÓBÁBONY

11 089 498

35.

504129

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SAJÓHIDVÉG

587 852

36.

504134

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SAJÓLÁD

30 934 648

37.

504135

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SAJÓLÁSZLÓFALVA

7 633 252

38.

504142

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SAJÓSZENTPÉTER

28 497 259

39.

504146

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SÁLY

10 818 653

40.

504149

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SERÉNYFALVA

483 865

41.

504159

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

SZIKSZÓ

64 054 619

42.

504172

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

TARD

19 791 859

43.

504173

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

TIBOLDDARÓC

12 832 441

44.

504180

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

TISZALÚC

30 521 158

45.

504184

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

TISZAÚJVÁROS

2 539 930

46.

504195

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

VARBÓ

7 815 742

47.

504196

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

VATTA

11 120 320

 

 

 

Összesen:

999 596 255

 

 

 

 

 

1.

105012

CSONGRÁD

CSONGRÁD

4 077 993

2.

105020

CSONGRÁD

FORRÁSKÚT

28 323

3.

105022

CSONGRÁD

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

16 072 825

4.

105043

CSONGRÁD

SZEGED

24 313 769

 

 

 

Összesen:

44 492 910

 

 

 

 

 

1.

206001

FEJÉR

ABA

37 076 868

2.

206002

FEJÉR

ADONY

1 206 941

3.

206003

FEJÉR

ALAP

19 359 709

4.

206005

FEJÉR

ALSÓSZENTIVÁN

7 114 987

5.

206006

FEJÉR

BAKONYCSERNYE

25 507 960

6.

206007

FEJÉR

BAKONYKÚTI

2 471 020

7.

206008

FEJÉR

BALINKA

12 898 271

8.

206009

FEJÉR

BARACS

47 782 009

9.

206016

FEJÉR

CECE

15 603 364

10.

206018

FEJÉR

CSÁKBERÉNY

12 968 466

11.

206020

FEJÉR

CSÓKAKŐ

10 210 095

12.

406021

FEJÉR

CSÓR

28 734 598

13.

206024

FEJÉR

DUNAÚJVÁROS

28 901 087

14.

206025

FEJÉR

ELŐSZÁLLÁS

64 677 708

15.

206026

FEJÉR

ENYING

12 375 490

16.

206029

FEJÉR

FEHÉRVÁRCSURGÓ

17 664 005

17.–18.

206033

FEJÉR

GÁRDONY+ZICHYÚJFALU

115 184 618

19.

206036

FEJÉR

ISZKASZENTGYÖRGY

7 834 662

20.

206037

FEJÉR

ISZTIMÉR

11 491 520

21.

206041

FEJÉR

KÁLOZ

1 984 106

22.

206043

FEJÉR

KINCSESBÁNYA

10 897 122

23.

206047

FEJÉR

KULCS

1 623 641

24.

206051

FEJÉR

MAGYARALMÁS

13 633 692

25.

206053

FEJÉR

MARTONVÁSÁR

1 239 999

26.

206054

FEJÉR

MÁTYÁSDOMB

10 085 151

27.

206055

FEJÉR

MEZŐFALVA

157 163 022

28.

206059

FEJÉR

MOHA

4 281 165

29.

206060

FEJÉR

MÓR

72 629 813

30.

206063

FEJÉR

NAGYKARÁCSONY

20 995 008

31.

206065

FEJÉR

NAGYVELEG

9 980 523

32.

206068

FEJÉR

PÁKOZD

24 286 424

33.

206069

FEJÉR

PÁTKA

45 443 442

34.

206071

FEJÉR

PERKÁTA

1 402 162

35.

206072

FEJÉR

POLGÁRDI

8 433 889

36.

206074

FEJÉR

PUSZTAVÁM

20 854 892

37.–38.

206075

FEJÉR

RÁCALMÁS+KULCS

7 793 070

39.

206077

FEJÉR

SÁRBOGÁRD

98 441 200

40.

206078

FEJÉR

SÁREGRES

6 510 985

41.

206079

FEJÉR

SÁRKERESZTES

11 010 708

42.

206080

FEJÉR

SÁRKERESZTÚR

15 290 585

43.

206083

FEJÉR

SÁRSZENTÁGOTA

9 319 915

44.

206087

FEJÉR

SÖRÉD

2 235 066

45.

206088

FEJÉR

SUKORÓ

20 981 250

46.

206093

FEJÉR

SZÉKESFEHÉRVÁR

69 644 109

47.

206099

FEJÉR

VAJTA

14 466 015

48.

206100

FEJÉR

VÁL

5 024 178

49.

206101

FEJÉR

VELENCE

48 843 176

50.

206105

FEJÉR

ZÁMOLY

19 691 027

51.

206106

FEJÉR

ZICHYÚJFALU

6 075 976

 

 

 

Összesen:

1 219 324 691

 

 

 

 

 

1.

307002

GYŐR-MOSON-SOPRON

AGYAGOSSZERGÉNY

10 578 485

2.

307006

GYŐR-MOSON-SOPRON

CIRÁK

8 663 169

3.

307069

GYŐR-MOSON-SOPRON

CSÁFORDJÁNOSFA

2 638 024

4.

307007

GYŐR-MOSON-SOPRON

CSAPOD

9 082 626

5.

307070

GYŐR-MOSON-SOPRON

CSÉR

545 317

6.

307008

GYŐR-MOSON-SOPRON

DÉNESFA

8 078 566

7.

307009

GYŐR-MOSON-SOPRON

EBERGŐC

1 460 019

8.

307010

GYŐR-MOSON-SOPRON

ÉCS

7 877 381

9.

307011

GYŐR-MOSON-SOPRON

EDVE

7 369 306

10.

307012

GYŐR-MOSON-SOPRON

EGYHÁZASFALU

7 496 028

11.

307014

GYŐR-MOSON-SOPRON

FERTŐENDRÉD

12 022 087

12.

307016

GYŐR-MOSON-SOPRON

FERTŐRÁKOS

19 425 910

13.

307019

GYŐR-MOSON-SOPRON

GYALÓKA

3 683 863

14.

307020

GYŐR-MOSON-SOPRON

GYÓRÓ

7 525 172

15.

307021

GYŐR-MOSON-SOPRON

GYŐR

174 897 438

16.

307022

GYŐR-MOSON-SOPRON

GYŐRASSZONYFA

6 391 760

17.

307023

GYŐR-MOSON-SOPRON

GYŐRSÁG

9 503 299

18.

307024

GYŐR-MOSON-SOPRON

GYŐRÚJBARÁT

34 365 314

19.

307025

GYŐR-MOSON-SOPRON

HARKA

8 321 010

20.

307026

GYŐR-MOSON-SOPRON

HEGYKŐ

14 586 485

21.

307027

GYŐR-MOSON-SOPRON

HIDEGSÉG

1 341 236

22.

307028

GYŐR-MOSON-SOPRON

HIMÓD

13 574 374

23.

307029

GYŐR-MOSON-SOPRON

HÖVEJ

3 758 063

24.

307030

GYŐR-MOSON-SOPRON

IVÁN

11 594 838

25.

307032

GYŐR-MOSON-SOPRON

KÓPHÁZA

12 574 628

26.

307036

GYŐR-MOSON-SOPRON

MEZŐÖRS

9 135 859

27.

307039

GYŐR-MOSON-SOPRON

NAGYCENK

8 380 545

28.

307040

GYŐR-MOSON-SOPRON

NAGYLÓZS

8 211 029

29.

307042

GYŐR-MOSON-SOPRON

NYALKA

3 340 841

30.

307043

GYŐR-MOSON-SOPRON

NYÚL

32 169 541

31.

307044

GYŐR-MOSON-SOPRON

PANNONHALMA

20 205 308

32.

307045

GYŐR-MOSON-SOPRON

PÁZMÁNDFALU

7 134 647

33.

307046

GYŐR-MOSON-SOPRON

PÉR

17 216 242

34.

307047

GYŐR-MOSON-SOPRON

PERESZTEG

8 602 952

35.

307049

GYŐR-MOSON-SOPRON

PINNYE

5 620 801

36.

307050

GYŐR-MOSON-SOPRON

PUSZTACSALÁD

4 171 557

37.

307051

GYŐR-MOSON-SOPRON

RÁBAKECÖL

2 641 062

38.

307071

GYŐR-MOSON-SOPRON

RÉPCESZEMERE

3 049 652

39.

307053

GYŐR-MOSON-SOPRON

RÉPCEVIS

6 471 969

40.

307054

GYŐR-MOSON-SOPRON

RÖJTÖKMUZSAJ

6 993 107

41.

307057

GYŐR-MOSON-SOPRON

SOPRONHORPÁCS

6 817 214

42.

307058

GYŐR-MOSON-SOPRON

SOPRONKÖVESD

9 686 001

43.

307059

GYŐR-MOSON-SOPRON

SZAKONY

8 853 547

44.

307060

GYŐR-MOSON-SOPRON

TÁP

13 083 874

45.

307061

GYŐR-MOSON-SOPRON

TÁPSZENTMIKLÓS

8 527 049

46.

307064

GYŐR-MOSON-SOPRON

UND

7 501 848

47.

307065

GYŐR-MOSON-SOPRON

VÁSÁROSFALU

6 045 839

48.

307066

GYŐR-MOSON-SOPRON

VITNYÉD

19 970 701

49.

307068

GYŐR-MOSON-SOPRON

ZSIRA

8 997 455

 

 

 

Összesen:

630 183 039

 

 

 

 

 

1.

508005

HAJDÚ-BIHAR

BALMAZÚJVÁROS

338 387

2.

508018

HAJDÚ-BIHAR

DEBRECEN

59 209 236

3.

508020

HAJDÚ-BIHAR

EBES

2 737 171

4.

508024

HAJDÚ-BIHAR

FÖLDES

1 904 935

5.

508030

HAJDÚ-BIHAR

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

12 789 075

6.

508031

HAJDÚ-BIHAR

HAJDÚDOROG

49 487 585

7.

508033

HAJDÚ-BIHAR

HAJDÚNÁNÁS

11 424 273

8.

508035

HAJDÚ-BIHAR

HAJDÚSZOBOSZLÓ

12 846 297

9.

508053

HAJDÚ-BIHAR

NÁDUDVAR

48 755 954

10.

508054

HAJDÚ-BIHAR

NAGYHEGYES

689 184

11.

508062

HAJDÚ-BIHAR

POLGÁR

54 574 911

12.

508063

HAJDÚ-BIHAR

PÜSPÖKLADÁNY

2 454 252

 

 

 

Összesen:

257 211 258

 

 

 

 

 

1.

509003

HEVES

ALDEBRŐ

8 274 432

2.

509005

HEVES

APC

19 872 178

3.

509008

HEVES

BALATON

11 075 098

4.

509010

HEVES

BEKÖLCE

5 778 846

5.

509014

HEVES

BODONY

10 523 392

6.

509015

HEVES

BOLDOG

742 309

7.

509018

HEVES

BÜKKSZENTMÁRTON

465 871

8.

509025

HEVES

EGER

24 566 605

9.

509035

HEVES

FEDÉMES

3 632 575

10.

509036

HEVES

FELDEBRŐ

14 369 230

11.

509039

HEVES

GYÖNGYÖS

110 763 824

12.

509041

HEVES

GYÖNGYÖSOROSZI

7 337 285

13.

509042

HEVES

GYÖNGYÖSPATA

17 210 768

14.

509043

HEVES

GYÖNGYÖSSOLYMOS

33 957 522

15.

509044

HEVES

GYÖNGYÖSTARJÁN

17 613 061

16.

509055

HEVES

KÁPOLNA

4 672 649

17.

509063

HEVES

LŐRINCI

3 609 041

18.

509072

HEVES

MIKÓFALVA

5 176 121

19.

509073

HEVES

MÓNOSBÉL

10 545 757

20.

509079

HEVES

NAGYVISNYÓ

45 728 069

21.

509089

HEVES

RECSK

6 186 056

22.

509090

HEVES

RÓZSASZENTMÁRTON

17 716 520

23.

509096

HEVES

SZILVÁSVÁRAD

13 153 459

24.

509098

HEVES

SZŰCSI

2 838 125

25.

509099

HEVES

TARNALELESZ

212 206

26.

509108

HEVES

TÓFALU

6 102 512

 

 

 

Összesen:

402 123 512

 

 

 

 

 

1.

510003

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

BEREKFÜRDŐ

1 364 675

2.

510015

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

JÁSZBERÉNY

6 452 945

3.

510025

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KARCAG

18 773 863

4.

510026

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KENDERES

3 798 721

5.

510027

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KENGYEL

33 148 106

6.

510029

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KISÚJSZÁLLÁS

18 662 186

7.

510031

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KUNHEGYES

746 241

8.

510032

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KUNMADARAS

17 982 380

9.

510033

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

KUNSZENTMÁRTON

41 198 059

10.

510037

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

MEZŐTÚR

13 986 691

11.

510041

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

PUSZTAMONOSTOR

8 897 567

12.

510042

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

RÁKÓCZIFALVA

24 188 050

13.

510044

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

SZAJOL

9 594 530

14.

510045

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

SZÁSZBEREK

21 282

15.

510047

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

SZOLNOK

57 489 322

16.

510049

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

TISZAFÖLDVÁR

3 335 247

17.

510056

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

TISZAPÜSPÖKI

12 854 863

18.

510060

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

TISZATENYŐ

5 800 850

19.

510064

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

21 757 256

20.

510065

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

TÚRKEVE

3 613 397

 

 

 

Összesen:

303 666 232

 

 

 

 

 

1.

311001

KOMÁROM-ESZTERGOM

ÁCS

41 820 693

2.

311006

KOMÁROM-ESZTERGOM

BÁBOLNA

18 897 197

3.

311009

KOMÁROM-ESZTERGOM

BAJÓT

5 000 291

4.

311018

KOMÁROM-ESZTERGOM

CSÉP

713 469

5.

311020

KOMÁROM-ESZTERGOM

DAD

5 457 721

6.

311026

KOMÁROM-ESZTERGOM

ETE

1 230 824

7.

311071

KOMÁROM-ESZTERGOM

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

63 154 720

8.

311029

KOMÁROM-ESZTERGOM

KECSKÉD

5 900 502

9.

311031

KOMÁROM-ESZTERGOM

KESZTÖLC

18 162 547

10.

311033

KOMÁROM-ESZTERGOM

KISIGMÁND

5 227 567

11.

311034

KOMÁROM-ESZTERGOM

KOCS

12 574 373

12.

311035

KOMÁROM-ESZTERGOM

KOMÁROM

152 644 279

13.

311037

KOMÁROM-ESZTERGOM

KÖRNYE

43 674 079

14.

311038

KOMÁROM-ESZTERGOM

LÁBATLAN

30 433 396

15.

311041

KOMÁROM-ESZTERGOM

MOCSA

13 976 564

16.

311048

KOMÁROM-ESZTERGOM

PILISCSÉV

18 345 975

17.–28.

311049

KOMÁROM-ESZTERGOM

RÉDE + BAKONYSZOMBATHELY + CSÁSZÁR + SÚR + BAKONSÁRKÁNY + KERÉKTELEKI + BÁRSONYOS + VÉRTESKÉTHELY + ÁCSTESZÉR + CSATKA + BAKONYBÁNK + AKA

17 840 096

29.

311053

KOMÁROM-ESZTERGOM

SZÁKSZEND

936 946

30.

311060

KOMÁROM-ESZTERGOM

TÁT

17 005 237

31.

311066

KOMÁROM-ESZTERGOM

VÁRGESZTES

4 869 440

32.

311068

KOMÁROM-ESZTERGOM

VÉRTESSOMLÓ

9 051 029

33.

311070

KOMÁROM-ESZTERGOM

VÉRTESSZŐLŐS

8 995 470

 

 

 

Összesen:

495 912 417

 

 

 

 

 

1.

512004

NÓGRÁD

BÁTONYTERENYE

70 904 891

2.

512050

NÓGRÁD

PÁSZTÓ

38 134 026

3.

512055

NÓGRÁD

SALGÓTARJÁN

107 877 396

 

 

 

Összesen:

216 916 313

 

 

 

 

 

1.

513001

PEST

ABONY

6 441 972

2.

513004

PEST

ALSÓNÉMEDI

10 029 861

3.

513014

PEST

BUDAÖRS

122 221 343

4.

513016

PEST

CEGLÉD

86 669 322

5.

513019

PEST

CSÉVHARASZT

6 432 573

6.

513022

PEST

CSÖMÖR

1 078 963

7.

513024

PEST

DABAS

16 014 700

8.

513028

PEST

DIÓSD

47 526 725

9.

513032

PEST

DUNAKESZI

42 890 823

10.

513035

PEST

ÉRD

297 949 583

11.

513044

PEST

GÖD

14 274 367

12.

513053

PEST

INÁRCS

4 747 402

13.

513065

PEST

KOSD

38 361 084

14.

513068

PEST

LÓRÉV

3 747 399

15.

513071

PEST

MAKÁD

5 976 672

16.

513074

PEST

MONOR

7 788 498

17.

513077

PEST

NAGYKŐRÖS

92 029 523

18.

513081

PEST

ŐRBOTTYÁN

9 607 386

19.

513085

PEST

PÉCEL

3 981 956

20.

513086

PEST

PENC

32 396 243

21.

513094

PEST

PILISSZÁNTÓ

12 431 219

22.

513097

PEST

POMÁZ

84 154 957

23.

513098

PEST

PUSZTAVACS

14 079 869

24.

513102

PEST

RÁCKEVE

10 265 784

25.

513103

PEST

RÁD

33 870 354

26.

513109

PEST

SZENTENDRE

99 525 613

27.

513112

PEST

SZIGETBECSE

7 200 518

28.

513115

PEST

SZIGETSZENTMÁRTON

35 236 973

29.

513116

PEST

SZIGETSZENTMIKLÓS

35 520 264

30.

513117

PEST

SZIGETÚJFALU

29 272 373

31.

513118

PEST

SZŐD

35 120 735

32.

513119

PEST

SZŐDLIGET

48 609 692

33.

513135

PEST

TÖKÖL

6 110 899

34.

513136

PEST

TÖRÖKBÁLINT

97 915 883

35.

513151

PEST

VÁCSZENTLÁSZLÓ

3 605 982

36.

513154

PEST

VECSÉS

1 724 083

37.

513155

PEST

VERESEGYHÁZ

60 275 834

 

 

 

Összesen:

1 465 087 428

 

 

 

 

 

1.

414002

SOMOGY

ALSÓBOGÁT

4 796 891

2.

414005

SOMOGY

BALATONBOGLÁR

4 108 739

3.

414006

SOMOGY

BALATONENDRÉD

35 362 662

4.

414007

SOMOGY

BALATONFENYVES

26 363 127

5.

414008

SOMOGY

BALATONFÖLDVÁR

2 332 051

6.

414014

SOMOGY

BALATONSZÁRSZÓ

17 833 030

7.

414018

SOMOGY

BARCS

3 109 568

8.

414019

SOMOGY

BÁRDUDVARNOK

24 427 048

9.

414020

SOMOGY

BÉLAVÁR

22 017 954

10.

414024

SOMOGY

BUZSÁK

29 491 635

11.

414025

SOMOGY

CSERÉNFA

16 820 403

12.

414026

SOMOGY

CSOKONYAVISONTA

31 305 032

13.–14.

414029

SOMOGY

EDDE+ALSÓBOGÁT

5 403 132

15.

414030

SOMOGY

FONYÓD

6 667 629

16.

414031

SOMOGY

FŐNYED

4 562 372

17.

414034

SOMOGY

HERESZNYE

12 539 314

18.

414037

SOMOGY

JUTA

1 866 702

19.

414040

SOMOGY

KAPOSMÉRŐ

804 048

20.

414043

SOMOGY

KAPOSSZERDAHELY

18 833 870

21.

414041

SOMOGY

KAPOSÚJLAK

9 269 408

22.

414042

SOMOGY

KAPOSVÁR

26 709 253

23.

414048

SOMOGY

KOMLÓSD

4 079 817

24.

414050

SOMOGY

KÖTCSE

19 034 429

25.

414052

SOMOGY

LÁTRÁNY

31 424 849

26.

414054

SOMOGY

MAGYARATÁD

29 602 129

27.

414056

SOMOGY

MARCALI

29 395 755

28.

414057

SOMOGY

MERNYE

32 704 573

29.

414059

SOMOGY

NAGYATÁD

21 124 341

30.

414061

SOMOGY

NAGYBERÉNY

50 135 273

31.

414062

SOMOGY

NAGYCSEPELY

9 528 199

32.

414063

SOMOGY

NYIM

10 965 600

33.

414068

SOMOGY

PATALOM

14 327 889

34.

414069

SOMOGY

PÉTERHIDA

4 349 913

35.

414072

SOMOGY

RINYAÚJNÉP

6 638 503

36.

414073

SOMOGY

SÁGVÁR

23 552 828

37.

414075

SOMOGY

SÁVOLY

14 626 166

38.

414076

SOMOGY

SIÓFOK

36 372 815

39.

414078

SOMOGY

SOM

18 557 524

40.

414079

SOMOGY

SOMODOR

9 634 240

41.

414084

SOMOGY

SOMOGYSZENTPÁL

15 056 898

42.

414085

SOMOGY

SOMOGYUDVARHELY

52 122 974

43.

414086

SOMOGY

SOMOGYVÁMOS

11 910 664

44.

414087

SOMOGY

SOMOGYVÁR

3 157 781

45.

414089

SOMOGY

SZEGERDŐ

3 964 768

46.

414090

SOMOGY

SZENNA

16 672 116

47.

414091

SOMOGY

SZENTBALÁZS

19 545 159

48.

414092

SOMOGY

SZENTGÁLOSKÉR

11 428 019

49.

414097

SOMOGY

TELEKI

7 582 517

50.

414098

SOMOGY

TIKOS

2 691 216

51.

414099

SOMOGY

VÁRDA

352 162

52.

414100

SOMOGY

VÍZVÁR

26 107 654

53.–54.

414102

SOMOGY

ZAMÁRDI+SZÁNTÓD

49 873 825

55.

414103

SOMOGY

ZIMÁNY

9 908 917

 

 

 

Összesen:

901 053 384

 

 

 

 

 

1.

515093

SZABOLCS-SZATMÁR

MÁTÉSZALKA

2 490 484

2.

515111

SZABOLCS-SZATMÁR

NYÍRBÁTOR

37 406 112

3.

515118

SZABOLCS-SZATMÁR

NYÍREGYHÁZA

385 849 711

4.

515135

SZABOLCS-SZATMÁR

NYÍRTELEK

14 467 098

5.

515202

SZABOLCS-SZATMÁR

TISZAVASVÁRI

20 819 764

 

 

 

Összesen:

461 033 169

 

 

 

 

 

1.

216001

TOLNA

ALSÓNÁNA

8 814 079

2.

216002

TOLNA

ALSÓNYÉK

7 915 645

3.

216003

TOLNA

BÁTA

3 371 342

4.

216004

TOLNA

BÁTASZÉK

5 521 956

5.

216005

TOLNA

BOGYISZLÓ

20 424 540

6.

216006

TOLNA

BONYHÁD

6 764 195

7.

216007

TOLNA

BONYHÁDVARASD

5 221 724

8.

216009

TOLNA

CIKÓ

5 073 353

9.

216013

TOLNA

FELSŐNÁNA

6 197 451

10.

216015

TOLNA

KAKASD

3 401 103

11.

216016

TOLNA

KÉTY

12 125 615

12.

216017

TOLNA

KISDOROG

8 544 353

13.

216019

TOLNA

NÉMETKÉR

19 431 922

14.

216023

TOLNA

SIÓAGÁRD

1 161 465

15.

216024

TOLNA

SZEDRES

17 971 629

16.

216025

TOLNA

SZEKSZÁRD

16 894 216

17.

216027

TOLNA

TOLNA

13 842 441

18.

216029

TOLNA

ZOMBA

9 414 805

 

 

 

Összesen:

172 091 834

 

 

 

 

 

1.

317001

VAS

ACSÁD

1 435 800

2.

317004

VAS

BOZZAI

4 521 933

3.

317005

VAS

15 119 847

4.

317006

VAS

BÖGÖT

5 334 378

5.

317007

VAS

BUCSU

13 347 936

6.

317009

VAS

CELLDÖMÖLK

18 805 305

7.

317010

VAS

CHERNELHÁZADAMONYA

5 823 030

8.

317011

VAS

CSÁNIG

3 635 480

9.

317012

VAS

CSEMPESZKOPÁCS

4 904 215

10.

317013

VAS

CSÉNYE

7 754 941

11.–12.

317014

VAS

CSEPREG+TORMÁSLIGET

32 138 642

13.

317015

VAS

CSÖRÖTNEK

9 784 597

14.

317017

VAS

GASZTONY

5 728 026

15.

317019

VAS

GÓR

4 383 375

16.

317022

VAS

HEGYFALU

19 547 849

17.

317023

VAS

HORVÁTZSIDÁNY

5 831 233

18.

317024

VAS

IKERVÁR

12 739 428

19.

317025

VAS

IKLANBERÉNY

5 461 603

20.

317026

VAS

JÁKFA

16 511 700

21.

317029

VAS

KEMENESMAGASI

4 016 826

22.

317030

VAS

KEMENESMIHÁLYFA

4 331 626

23.

317031

VAS

KEMENESSÖMJÉN

4 122 620

24.

317032

VAS

KEMENESSZENTMÁRTON

2 588 689

25.

317033

VAS

KENÉZ

3 974 983

26.

317034

VAS

KENYERI

9 775 610

27.

317035

VAS

KISZSIDÁNY

2 458 560

28.

317036

VAS

KÖRMEND

17 784 087

29.

317037

VAS

KŐSZEG

37 458 520

30.

317040

VAS

MAGYARLAK

9 119 120

31.

317042

VAS

MEGGYESKOVÁCSI

17 139 052

32.

317041

VAS

MEGYEHID

3 688 221

33.

317043

VAS

MERSEVÁT

5 205 251

34.

317044

VAS

MESTERHÁZA

4 703 325

35.

317045

VAS

NAGYGERESD

4 898 781

36.

317046

VAS

NAGYSIMONYI

22 559 100

37.

317049

VAS

NEMESLÁDONY

5 420 403

38.

317050

VAS

NICK

13 121 461

39.

317051

VAS

ÓLMOD

2 871 600

40.

317052

VAS

OSTFFYASSZONYFA

10 978 762

41.

317054

VAS

PÁPOC

8 327 640

42.

317055

VAS

PECÖL

10 156 730

43.

317057

VAS

PERESZNYE

7 595 683

44.

317058

VAS

PORPÁC

2 169 123

45.

317059

VAS

RÁBAGYARMAT

6 398 491

46.

317060

VAS

RÁBAPATY

15 183 207

47.

317061

VAS

RÁBATÖTTÖS

3 194 201

48.

317062

VAS

RÁTÓT

2 942 192

49.

317063

VAS

RÉPCELAK

788 765

50.

317064

VAS

RÉPCESZENTGYÖRGY

15 158 586

51.

317065

VAS

RÖNÖK

5 767 863

52.

317066

VAS

RUM

8 720 641

53.

317067

VAS

SAJTOSKÁL

6 189 323

54.

317068

VAS

SALKÖVESKÚT

9 130 252

55.

317069

VAS

SÁRVÁR

54 698 347

56.

317070

VAS

11 103 111

57.

317072

VAS

SITKE

10 226 792

58.

317074

VAS

SÖPTE

10 484 212

59.

317076

VAS

SZENTGOTTHÁRD

1 713 718

60.

317077

VAS

SZOMBATHELY

7 144 876

61.

317080

VAS

TOKORCS

2 594 455

62.

317081

VAS

TOMPALÁDONY

9 826 284

63.

317082

VAS

TORMÁSLIGET

6 339 087

64.

317084

VAS

TÖMÖRD

8 013 122

65.

317085

VAS

URAIÚJFALU

13 015 022

66.

317086

VAS

VÁMOSCSALÁD

4 609 426

67.

317088

VAS

VASASSZONYFA

9 289 626

68.

317089

VAS

VASEGERSZEG

4 748 445

69.

317090

VAS

VASSURÁNY

11 449 069

70.

317093

VAS

VASSZENTMIHÁLY

4 199 656

71.

317094

VAS

VASSZILVÁGY

717 900

72.

317095

VAS

VÁT

1 435 800

73.

317097

VAS

VÖNÖCK

6 017 769

74.

317098

VAS

ZSÉDENY

13 832 132

 

 

 

Összesen:

672 207 462

 

 

 

 

 

1.

418002

VESZPRÉM

AJKA

77 908 194

2.

418006

VESZPRÉM

BALATONALMÁDI

91 472 242

3.

418008

VESZPRÉM

BALATONFÜRED

60 089 755

4.

418009

VESZPRÉM

BALATONFŰZFŐ

50 170 111

5.

418010

VESZPRÉM

BALATONKENESE

12 018 764

6.

418011

VESZPRÉM

BALATONVILÁGOS

53 918 887

7.

418013

VESZPRÉM

BÉB

6 809 832

8.

418015

VESZPRÉM

BERHIDA

20 968 199

9.

418016

VESZPRÉM

CSABRENDEK

2 448 859

10.

418082

VESZPRÉM

CSOPAK

8 743 686

11.

418019

VESZPRÉM

DABRONC

8 708 399

12.

418020

VESZPRÉM

DÁKA

5 901 906

13.

418021

VESZPRÉM

DEVECSER

34 195 483

14.

418025

VESZPRÉM

HAJMÁSKÉR

35 664 571

15.

418027

VESZPRÉM

HEREND

3 718 148

16.

418028

VESZPRÉM

HIDEGKÚT

11 256 672

17.

418029

VESZPRÉM

HOMOKBÖDÖGE

14 037 117

18.

418031

VESZPRÉM

KIRÁLYSZENTISTVÁN

10 895 742

19.

418034

VESZPRÉM

KUP

9 577 310

20.

418037

VESZPRÉM

LITÉR

32 109 952

21.

418050

VESZPRÉM

NÓRÁP

4 469 835

22.

418053

VESZPRÉM

ŐSI

19 327 784

23.

418055

VESZPRÉM

PÁPA

141 185 096

24.

418057

VESZPRÉM

PÁPAKOVÁCSI

7 816 808

25.

418063

VESZPRÉM

SÜMEG+BAZSI

68 491 347

26.

418066

VESZPRÉM

SZENTIMREFALVA

6 671 910

27.

418067

VESZPRÉM

SZENTKIRÁLYSZABADJA

39 011 548

28.

418068

VESZPRÉM

TAPOLCA

21 959 612

29.

418069

VESZPRÉM

TÓTVÁZSONY

19 397 658

30.

418070

VESZPRÉM

UGOD

39 806 328

31.–49.

418073

VESZPRÉM

VESZPRÉM + ZIRC + EPLÉNY + OLASZFALU + BORZAVÁR + PORVA + LÓKUT + HÁRSKUT + PÉNZESGYŐR + BAKONYBÉL + NAGYESZTERGÁR + BAKONYNÁNA + DUDAR + CSETÉNY + JÁSD + SZÁPÁR + BAKONYOSZLOP + BAKONYSZENTKIRÁLY + CSESZNEK

128 833 108

50.

418074

VESZPRÉM

VESZPRÉMFAJSZ

8 582 456

51.

418075

VESZPRÉM

VILONYA

17 300 897

52.

418078

VESZPRÉM

ZALAERDŐD

12 463 682

 

 

 

Összesen:

1 085 931 900

 

 

 

 

 

1.

419001

ZALA

ALIBÁNFA

9 531 183

2.

419004

ZALA

BALATONMAGYARÓD

20 698 449

3.

419022

ZALA

HÉVÍZ

2 607 635

4.

419024

ZALA

KESZTHELY

30 945 798

5.

419030

ZALA

MOLNÁRI

18 252 701

6.

419032

ZALA

NAGYKANIZSA

38 886 865

7.

419034

ZALA

NAGYRADA

19 216 052

8.

419038

ZALA

PETRIVENTE

7 417 010

9.

419044

ZALA

SEMJÉNHÁZA

14 535 906

10.

419050

ZALA

TESKÁND

1 981 210

11.

419054

ZALA

TÓTSZENTMÁRTON

35 685 770

12.

419055

ZALA

TÓTSZERDAHELY

34 359 506

13.

419061

ZALA

ZALAEGERSZEG

65 464 426

14.

419062

ZALA

ZALAKAROS

3 868 749

15.

419064

ZALA

ZALASZABAR

23 460 250

16.

419066

ZALA

ZALASZENTGRÓT

23 367 339

17.

419067

ZALA

ZALASZENTIVÁN

36 518 911

 

 

 

Összesen:

386 797 760

553

 

 

Mindösszesen:

10 148 561 116

2. számú melléklet a 2002. évi LXIII. törvényhez


A lakosság által végzett természetbeni munka értékének kiszámításakor a hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolt adatokat kell figyelembe venni.

1. A munkadíj megállapítása a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kiadott, az ún. kisüzemi körülmények között végzett építőipari munkák árazására általánosan alkalmazott normagyűjtemény, azaz az ún. Egységes Építőipari Normarendszer szerinti rezsi órabér szerint történik, melynek összege (növelve a KSH által kiadott hivatalos építőipari áruindexszel):
– 1993. évre: 280 Ft
– 1994. évre: 320 Ft
– 1995. évre: 400 Ft
Ez az összeg magában foglalja a munka- és segédeszközök költségeit is.

2. Az 1 folyóméterre (fm) vetített normaidő: 2,005 ó/fm.
A normaidő magában foglalja a termőréteg leszedését, munkaárok kiemelését, a földvisszatöltést, tömörítést, termőréteg elterítését, ezenkívül továbbá a kitűzést, a rögök felaprózását, a munkaárokba vezető rámpák kialakítását, palló fektetését és áthelyezését is.

3. Az 1–2. pont alapján az egy folyóméterre eső átlagköltség a következő:
– 1993. évre: 560 Ft/m
– 1994. évre: 640 Ft/m
– 1995. évre: 800 Ft/m
1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. december 26. A törvényt a 2016: LXVII. törvény 236. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2016. október 1. napjával.

2

A 7. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (9) bekezdésének o) pontja szerint módosított szöveg.

3

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002: LXII. törvénynek a 2000: CXXXIII. törvényt módosító rendelkezései 2002. december 29-én léptek hatályba.

4

A Magyar Közlöny 2003. évi 5. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére