• Tartalom

2002. évi LXIV. törvény

2002. évi LXIV. törvény

egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról1

2007.07.01.
I. Fejezet2

1–64. §

II. Fejezet3

65–71. § ''

III. Fejez4et

72–226. §

IV. Fejezet5

227–247. §

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

275. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)7

Átmeneti rendelkezések

276. §8

277. § A Hpt. – e törvény 15. §-ának (2) bekezdésével módosított – 26. §-ának (2) bekezdése e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazható.

278. § (1) E törvény hatálybalépésekor már működő, illetőleg engedélyezési eljárás alatt levő szövetkezeti hitelintézet saját tőkéjének legkésőbb 2006. december 31-ig el kell érnie a kétszázmillió forintot, 2007. december 31-ig a kétszázötvenmillió forintot.

(2) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje – ha saját tőkéje nem éri el a kétszázötvenmillió forintot – nem csökkenhet a mindenkor elért legmagasabb szint alá.

(3) E törvény hatálybalépésekor már működő, illetőleg engedélyezési eljárás alatt levő szövetkezeti hitelintézetnek legkésőbb 2004. december 31-ig kell megfelelnie a Hpt. – e törvény 57. §-ával beiktatott – 216. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelménynek.

(4) E törvény hatálybalépésekor a Hpt. – e törvény 57. §-ával beiktatott – 216. §-ának (3) bekezdésében meghatározott korlátot túllépő tulajdoni hányaddal rendelkező hitelintézet, biztosítóintézet, befektetési társaság, pénzügyi holding társaság és egyetemes postai szolgáltató a megengedett arányt meghaladó tulajdoni hányadát 2005. december 31-ig köteles elidegeníteni; 2006. január 1-jétől semmilyen, e tulajdoni hányaddal kapcsolatos szavazati, illetve nyereségből való részesedési jogot nem gyakorolhat.

(5) E törvény hatálybalépésekor – az alapszabálya szerint – már az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény szerint működő, illetőleg engedélyezési eljárás alatt levő szövetkezeti hitelintézetnél a Hpt. – e törvény 58. §-ával beiktatott – 216/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak kizárólag az e törvény hatálybalépését követően szerzett tagsági viszony megszűnésekor alkalmazhatók.

279. § A Hpt. – e törvény 18. §-ának (1) bekezdésével módosított – 54. §-ának rendelkezéseit a Diákhitel Központ e törvény hatálybalépését követően megkötött kölcsönszerződéseire kell alkalmazni.

280. § (1) Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő kártalanítási eljárása esetében a betétek befagyásának napján hatályos jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.

(2) A Hpt. – e törvény 28. §-ával módosított, illetőleg beiktatott – 100. §-ának (1) bekezdése, és a Hpt. – e törvény 63. §-ával, illetve e törvény 1. számú mellékletével módosított, illetőleg beiktatott – 2. számú mellékletének IV. fejezete nem érinti a hatálybalépés előtt elhelyezett betéteket.

281. § Ahol e törvény hatálybalépése előtt a Hpt. felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály tőkemegfelelési mutatót tartalmaz, azon a Hpt. szerinti fizetőképességi mutatót (szolvencia rátát) kell érteni.

282. § (1) E törvény IV. fejezetének rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a hatálybalépést követően megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre, áthidaló kölcsönszerződésekre és lakáskölcsön szerződésekre kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépése előtt megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre a szerződés megkötésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

(2) E törvény 232. §-át, 233. §-ának (2)–(4) és (6) bekezdését és 235. §-ának (4) bekezdését a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell, ha a kiutalási időszak, a lakáselőtakarékoskodó halála, a kiskorú gyámságát ellátó személy változása, illetve az áthidaló kölcsönre vonatkozó hitelkérelem benyújtása a törvény hatálybalépése utáni időszakra esik.

283–286. §9

287. §10

288–290. §11

291. §12

292–298. §13

299. §14

1–3. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez15

4–7. számú melléklet a 2002. évi LXIV. törvényhez16

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. december 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 55. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I. Fejezetet (1–64. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A II. Fejezetet (65–71. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A III. Fejezetet (72–226. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A IV. Fejezetet (227–247. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az V–VI. Fejezetet (248–274. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 275. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 276. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 283–286. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 287. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 288–290. §-t és a 288. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 291. §-t a 2006: X. törvény 112. § u) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 292–298. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 299. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1–3. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 570. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4–7. számú mellékletet a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére