• Tartalom

72/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet

72/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet

a SAPARD Tervben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatásáról

2002.08.23.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-ának (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjára – a pénzügyminiszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a ,,Magyarország SAPARD Terve 2000–2006.'' kihirdetéséről szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: SAPARD Terv) meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó támogatások felhasználására, kezelésére, működtetésére, valamint ellenőrzésére terjed ki. A támogatások forrását az Európai Unió Tanácsa 1268/1999/EK rendelete szerint Magyarországnak megítélt SAPARD támogatás és a Magyar Köztársaság költségvetési hozzájárulása képezi.

(2) Kedvezményezettek a támogatást forintban vehetik igénybe.

(3) A támogatások pályázat útján igényelhetők.

A támogatások igénylésének
és igénybevételének általános feltételei

2. § (1) A SAPARD Terv keretében igényelhető támogatásokra pályázatot nyújthatnak be azok

a) a természetes személyek,

b) a Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint társadalmi szervezetek,

akik jogosultak a SAPARD Tervben felsorolt intézkedésekben (támogatási célokban) meghatározott tevékenység végzésére.

(2) A jogosultságra vonatkozóan a SAPARD Terv szerinti egyes intézkedésekre kiadásra kerülő pályázati felhívások az (1) bekezdés figyelembevételével további feltételeket határozhatnak meg.

(3) E rendelet alapján támogatásban részesülő beruházásokat és tevékenységeket (a továbbiakban együtt: beruházás) a Magyar Köztársaság területén kell megvalósítani.

3. § (1) Támogatások igénybevételére nem jogosult

a) a normatív jellegű támogatások kivételével, aki az egyes pályázati felhívásokban meghatározott saját forrással nem rendelkezik. A saját forrás saját tőkéből (saját erő) és külső forrásból áll. E rendelkezés értelmezésében saját tőke (saját erő): a pályázó rendelkezésére álló, a támogatott beruházáshoz felhasználható pénzeszköz. Saját tőkének (saját erő) legalább a beruházás áfa nélküli összes költségének a 25%-át fedezni kell. Külső forrás az, amit a pályázónak visszafizetési kötelezettséggel bocsátottak rendelkezésére. A saját forrás meglétét a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott módon igazolnia kell,

b) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyik csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá az olyan természetes személyek és társulásaik, akik ellen bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban, valamint az olyan önkormányzat, amelyik adósságrendezés alatt áll,

c) az, akinek az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 97. § q) pontjában meghatározott, 60 napon túl meg nem fizetett, lejárt köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság, számára fizetési haladékot vagy részletfizetést engedélyezett;

d) aki engedélyköteles tevékenységek esetében nem rendelkezik jogerős és hatályos hatósági engedéllyel.

(2) Nem adható támogatás a 18. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályok előírásain túl:

a) a támogatási szerződés megkötése előtt megkezdett beruházáshoz,

b) olyan beruházáshoz, amely a 2000-től indult PHARE programok keretében támogatásban részesült,

c) olyan beruházáshoz, amely olyan termékek termelésének növelésére irányul, amikből tartós piaci felesleg van, illetve piaci elhelyezésüket a beruházás nem bizonyítja,

d) az olyan létesítmények felújításához, korszerűsítéséhez, átalakításához, amelyek a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül állami támogatással kerültek megépítésre vagy felújításra, illetve korszerűsítésre,

e) az olyan beszerzésekhez, amelyek nem elégítik ki a közbeszerzési eljárás lefolytatását előíró a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodásról szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TPM) A. mellékletének, 14. Cikk, 2.6 pontjában foglaltakat,

f) használt gép, eszköz és anyag megvásárlásához.

4. § A SAPARD Terv azonos intézkedése keretében ugyanazon beruházáshoz csak egyszer vehető igénybe támogatás.

A pályázat

5. § Az e rendelet által szabályozott támogatások lebonyolítása a SAPARD Hivatal, valamint annak szervezeti keretein belül működő regionális irodák (a továbbiakban együtt: SAPARD Hivatal) hatáskörébe tartozik.

6. § (1) A SAPARD Hivatal a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben és a szaklapokban, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium internetes honlapján teszi közzé a pályázati felhívást. A SAPARD Hivatal három országos és a megyei napilapokban értesítést tesz közzé a pályázati felhívások megjelenéséről.

(2) A pályázatokat a SAPARD Terv szerinti intézkedésekre az e rendelet alapján kiadott pályázati felhívások előírásainak tartalmi és formai követelményei szerint kell összeállítani.

(3) A pályázati felhívásnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a támogatást nyújtó szerv megnevezését,

b) azokat a beruházási célokat, amelyekhez támogatás igényelhető,

c) a támogatás igénybevételének feltételeit,

d) a pályázat tartalmi és formai követelményeit,

e) a pályázatok benyújtásának, befogadásának és elbírálásának rendjét, a bírálat szempontjait,

f) a pályázatok benyújtásának helyét és módját,

g) a támogatások mértékét,

h) a biztosítékok körét,

i) a pályázó jogosultságát és kötelezettségeit, valamint a kötelezettségek megszegésével járó következményeket (szankciókat),

j) a támogatás igénylésének, igénybevételének és a források felhasználásának, valamint az ellenőrzés rendjét.

(4) A pályázati felhívást a SAPARD Hivatal regionális irodáiban az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a pályázók rendelkezésére kell bocsátani.

7. § A pályázatok az év során folyamatosan beadhatók. A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell postai úton benyújtani a SAPARD Hivatal a beruházás telephelye szerinti illetékes regionális irodájához, a pályázati felhívásban közzétett címre.

8. § (1) A SAPARD Hivatal megvizsgálja a beérkezett pályázatot abból a szempontból, hogy a pályázó és a pályázat megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban és a pályázati felhívásban foglaltaknak.

(2) A SAPARD Hivatal csak a hiánytalan, a vonatkozó jogszabályoknak és a pályázati felhívásnak megfelelő pályázatot fogadhat be.

(3) Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázatot, a SAPARD Hivatal egy alkalommal határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlási határidő a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 15 nap. Ha a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlási határidőn belül eleget tesz, a pályázatot a hiánypótlás teljesítése napján kell befogadottnak tekinteni. A befogadásról a SAPARD Hivatal írásban értesíti a pályázót.

(4) Amennyiben a pályázó nem megfelelő tartalommal nyújtja be a pályázatot, a SAPARD Hivatal egy alkalommal határidő tűzésével módosításra szólítja fel a pályázót. A módosítási határidő a módosítási felszólítás kézhezvételétől számított 15 nap.

(5) Ha a pályázó hiánypótlási, módosítási kötelezettségének a kitűzött határidő lejártáig nem tesz maradéktalanul eleget, a pályázatot el kell utasítani. Az elutasításról a SAPARD Hivatal írásban értesíti a pályázót. A hiánypótlás, módosítás késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

A pályázatok elbírálása

9. § (1) A befogadott pályázatok elbírálása során a SAPARD Hivatal a 18. § (2) bekezdésében megjelölt jogszabályokban és a pályázati felhívásban meghatározott szempontrendszer alapján vizsgálja a jogosultsági feltételek teljesítését, a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrásokat, a pályázó és a pályázat hosszú távú, gazdasági élet- és versenyképességét, a biztosítékok körét, valamint a finanszírozás biztosíthatóságát.

(2) Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg az (1) bekezdésben foglalt szempontoknak, a SAPARD Hivatal elutasítja.

10. § (1) A SAPARD Hivatal a pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott pontrendszer alapján rangsorolja, és a rendelkezésére álló támogatási keretösszeg figyelembevételével dönt a legtöbb pontszámot elért pályázatok elfogadásáról.

(2) A rendelkezésre álló keretösszegből nem finanszírozható pályázatokat a SAPARD Hivatal – forráshiány miatt – elutasítja.

11. § (1) A pályázattal kapcsolatos támogatási döntésről a SAPARD Hivatal a pályázót a döntéstől számított 30 napon belül írásban értesíti.

(2) A SAPARD Hivatal a támogatásban részesülő pályázatok jegyzékét közzéteszi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

Jogorvoslat a pályázatok elbírálása során

12. § A SAPARD Hivatal elutasító döntésével szemben a pályázó írásban, a SAPARD Hivatal illetékes regionális irodájához benyújtott, a SAPARD Hivatal elnökéhez címzett kifogást terjeszthet elő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A SAPARD Hivatal elnöke a kifogást további 15 napon belül bírálja el. A SAPARD Hivatal elnökének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

A támogatási szerződés megkötése

13. § (1) A SAPARD Hivatal a kedvezményezettel a támogatási szerződést írásban köti meg.

(2) A támogatási szerződésnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a támogatott beruházás legfontosabb adatait,

b) a támogatás összegét és a támogatás számlánként kifizethető mértékét,

c) a pénzügyi források felhasználásának módját és ütemezését,

d) a támogatást nyújtó és a kedvezményezett jogait és kötelezettségeit,

e) a kedvezményezett kötelezettségeinek teljesítéséről szóló igazolások tartalmát és benyújtásának határidejét,

f) a támogatás folyósításának feltételeit,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének feltételeit,

h) a támogatás visszafizetésének biztosítékait,

i) a záró elszámolásra vonatkozó eljárást,

j) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,

k) közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, amennyiben a kedvezményezett közszerv,

l) a támogatható költségek listáját,

m) a kedvezményezett ellenőrzési kötelezettségeit, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései tekintetében.

(3) A SAPARD Hivatal ajánlati kötöttsége a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napig tart. Amennyiben a pályázó ezen időtartam alatt, az érdekkörében felmerült okból nem írja alá a szerződést, a SAPARD Hivatal támogatási döntése hatályát veszti. A pályázó a rendelkezésére álló időtartam alatt köteles jelezni a SAPARD Hivatalnak, ha a szerződéstervezetben szereplő adataiban változás következett be.

A támogatás folyósítása

14. § (1) A támogatás vissza nem térítendő juttatás, amelyet a kedvezményezett a pályázatában meghatározott és a támogatási szerződésben rögzített ütemben, az elismert költségek alapján teljesítés- és forrásarányosan vehet igénybe.

(2) A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése a kedvezményezett által, valamint a támogatásra jogosult költségeket igazoló, jogszabályi feltételeknek megfelelő, igazoltan kiegyenlített számla, illetve egyéb vonatkozó bizonylatok és az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok (a továbbiakban: támogatási igénylés) benyújtása.

(3) A támogatási igénylést a kedvezményezettnek a SAPARD Hivatalnak a beruházás telephelye szerinti illetékes regionális irodájánál kell személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.

(4) A kifizetés a benyújtott támogatási igénylés formai és tartalmi ellenőrzését követő kifizetési döntés alapján, utólagosan történik.

(5) A SAPARD Hivatal a támogatási igénylés befogadását követő három hónapon belül köteles a kifizetési döntés alapján jóváhagyott támogatási összeget a kedvezményezett bankszámlájára utalni.

A támogatások rendeltetésszerű felhasználásának szabályai

15. § (1) A támogatás csak a pályázatban és a támogatási szerződésben rögzített célok megvalósítására használható fel. Az előzetes, írásbeli kérelem alapján a SAPARD Hivatal elnöke indokolt esetben engedélyezheti a műszaki tartalom kisebb mértékű megváltoztatását és a támogatási szerződés ennek megfelelő módosítását.

(2) A támogatási szerződés megkötésétől számított

a) 60 napon belül a támogatott beruházást meg kell kezdeni, amennyiben a beruházás nem tartozik a TPM által előírt közbeszerzési eljárás hatálya alá,

b) 30 napon belül meg kell kezdeni a közbeszerzési eljárást, és annak befejezését követő 30 napon belül a beruházást, ha a beruházás a TPM által előírt közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik.

A beruházás megkezdésének számít építésberuházásnál a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában az építési napló megnyitásának napja, gépbeszerzés esetében a vételi szándék (megrendelés) írásban történt bejelentése, vagy a számla kibocsátásának napja. A megkezdés határidejének elmulasztása jogvesztő hatályú, a támogatási szerződéstől a SAPARD Hivatal eláll.

(3) A beruházást be kell fejezni és használatba kell venni a pályázati felhívásban meghatározott és a támogatási szerződésben rögzített időn belül.

(4) A kedvezményezett köteles a támogatással megszerzett eszközt, illetve az épített, felújított, korszerűsített létesítményt az amortizációs időn belül, de legalább öt évig rendeltetésének megfelelően üzemeltetni.

(5) A kedvezményezettnek a támogatással érintett vagyontárgyon, illetve a beruházás helyszínén az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató táblát kell elhelyezni, amin a támogatási szerződésben meghatározott módon jelezni kell azt is, hogy a beruházás SAPARD támogatással valósul meg.

(6) A kedvezményezett a SAPARD támogatással megvásárolt, illetve megvalósított eszközöket, létesítményeket a (4) pont szerinti időtartam alatt kizárólag a SAPARD Hivatal elnökének hozzájárulásával adhatja bérbe vagy idegenítheti el. A bérbeadás és az elidegenítés akkor engedélyezhető, ha az új tulajdonos vagy bérlő egyébként is jogosult lenne a támogatás igénybevételére, és vállalja a támogatással érintett tárgyi eszköz szerződés szerinti üzemeltetését és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

(7) A támogatás igénybevételével kapcsolatos valamennyi okiratot a kedvezményezettnek a támogatás igénybevételét követő üzemeltetési kötelezettség fennálltáig, de legalább öt évig meg kell őriznie.

16. § A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül, és azt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendeléséről a SAPARD Hivatal saját hatáskörben dönt.

Ellenőrzések

17. § (1) A pályázatok elbírálása, a támogatás kifizetése és az üzemeltetési kötelezettség teljesítése keretében a SAPARD Hivatal, illetve az általa meghatalmazott személy vagy testület valamint az Európai Bizottság meghatalmazással rendelkező tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja szemlét, ellenőrzést végezhet a beruházás helyszínén. A szemle, ellenőrzés alkalmával vizsgálni kell a pályázatban közölt adatok valóságtartalmát, a benyújtott számlák és a fejlesztés megvalósításának összhangját, valamint a számlák tartalmi és formai megfelelőségét, továbbá a pénzügyi elszámolások szabályszerűségét.

(2) A SAPARD Hivatal a támogatási igényléssel benyújtott bizonylatok (számla) és egyéb dokumentumok tartalmát helyszíni szemle, ellenőrzés keretében a beruházás helyszínén ellenőrzi. Az ellenőrzés feltételeit a kedvezményezett köteles biztosítani.

(3) A helyszíni szemléről, ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és lehetőséget kell biztosítani a pályázónak, illetve kedvezményezettnek az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatos véleményének rögzítésére.

(4) A SAPARD Hivatal, illetve az általa meghatalmazott személyek vagy testület, valamint az Európai Bizottság meghatalmazással rendelkező tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai jogosultak a kedvezményezett kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódó iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások és egyéb tények, körülmények megvizsgálására, illetve a támogatással megvalósított létesítmény, megvásárolt gép és eszköz rendeltetésszerű működésének ellenőrzésére – annak helyszínén – a megvalósítás folyamán és a befejezést követő üzemeltetési kötelezettség fennálltáig bármely időpontban.

(5) A pályázó, illetve kedvezményezett köteles az ellenőrzést elősegíteni, a szemlét, az ellenőrzés lebonyolításához szükséges feltételeket biztosítani, továbbá be kell mutatni a kért dokumentumokat – ideértve a beszerzett tárgyi eszközök és szolgáltatások származásának igazolását – és a fejlesztést.

(6) Ha a szemle, ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a SAPARD Hivatal a pályázatot elutasítja, illetve a támogatás jogosulatlan igénybevételének megállapítása esetén a támogatást visszavonja.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti támogatások igénylésére, igénybevételére, felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. (XII. 16.) Korm. rendeletben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a ,,Magyarország SAPARD Terve 2000–2006.'' kihirdetéséről szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendeletben, továbbá a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodásról szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben, a SAPARD Hivatal létesítéséről szóló 12/2001. (II. 15.) FVM rendeletben és az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére