• Tartalom

8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet

8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

2023.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 51. §-a (5) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező literenkénti ára 2700 Ft.

(2)2 Az orvos az anyatejet – a nyilvántartásba felvett csecsemő (a továbbiakban: beteg) részére – a gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített orvosi rendelvényen (a továbbiakban: vény) rendeli, a kiemelt jogcím feltüntetésével.

(3) A nyilvántartásban az orvosnak fel kell tüntetnie a rendelés okát, a rendelt anyatej mennyiségét és a rendelés keltét, továbbá – amennyiben az anyatejrendelés társadalombiztosítási támogatással történt – a csecsemő társadalombiztosítási azonosító jelét.

(4)3 Az orvos egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti vényen a csecsemő táplálásához a vény kiállítása szerinti naptári hónapra elegendő anyatejet rendel.

(5)4 Az orvos abban az esetben is egy vényen rendeli az anyatejet a csecsemő részére, ha a felírt mennyiséget több anyatejet adományozó személy tudja csak biztosítani.

2. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással rendelt anyatej támogatásának elszámolására

a) az anyatejgyűjtő állomások,

b) a háziorvos, a házi gyermekorvos vagy a körzeti védőnő igazolása alapján az anyatejet adományozó személyek közvetlenül

jogosultak.

(2) Az elszámolási időszak a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig tart.

(3)5 Az (1) bekezdés szerint elszámolásra jogosult az összegző elszámolást az elszámolási időszakot követő 8 napon belül benyújtja az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás esetén a tárgyhavi elszámoláshoz csatolni kell

a) a tárgyhónapban átvett vényeket,

b) a vény alapján a tárgyhónapban átadott anyatej mennyiségét tartalmazó, az (1) bekezdés a) pontja esetén az átvevő, az (1) bekezdés b) pontja esetén az átadó és az átvevő aláírásával hitelesített átvételi nyilatkozatot.

(4a)6 Anyatejet adományozó személyek esetén az 1. § (5) bekezdése értelmében egy vényhez több hitelesített átvételi nyilatkozat is tartozhat.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás esetén az átvételi nyilatkozat érvényességéhez az illetékes háziorvos, házi gyermekorvos vagy a körzeti védőnői szolgálat védőnője által kiadott, a nyilatkozatra rávezetett igazolás szükséges. Igazolás abban az esetben adható, ha az anyatej adományozója a külön jogszabály szerint rávonatkozó közegészségügyi feltételeknek való megfelelését hitelt érdemlően igazolja.

(6) A tárgyhónapra az átvételi nyilatkozatok szerinti mennyiségű anyatej számolható el azzal, hogy az elszámolható mennyiség nem haladhatja meg a tárgyhónapra elszámolásra benyújtott vényen rendelt anyatej mennyiségét.

(6a)7 Anyatejet adományozó személy esetén a tárgyhónapra társadalombiztosítási támogatással rendelt elszámolásra benyújtott anyatej mennyisége nem haladhatja meg a napi 800 millilitert.

(7)8 Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az (1) bekezdés a) pontja esetén a Magyar Államkincstárnak az elszámolás benyújtását követő 5. banki napon adja át. Az (1) bekezdés b)9 pontjában meghatározott esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a támogatás összegét az anyatejet adónak közvetlenül utalja át.

(8) A társadalombiztosítási támogatás elszámolásának módjára az (1)–(7) bekezdésekben nem szabályozott kérdésekben a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2002. szeptember 15. napjától kell alkalmazni.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 25. § a) pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (4a) bekezdését a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (6a) bekezdését a 69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (7) bekezdése az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 18. §-a, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A Magyar Közlöny 2002. évi 131. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére