• Tartalom

8/2002. (II. 15.) HM rendelet

8/2002. (II. 15.) HM rendelet

a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól1

2011.12.01.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. §-ának a)–f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadéka megállapításának részletes szabályait a következők szerint állapítom meg:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjaira (a továbbiakban együtt: az állomány tagja), valamint az utánuk hozzátartozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóikra terjed ki.

1/A. §2 A nyugellátási igény elbírálásához kapcsolódóan az egészségkárosodás mértékének meghatározására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 72. §-ának szabályai az irányadók.

A SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK

A szolgálati nyugdíj

2. §3 (1) A Hjt. 203. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egészségi, pszichikai, illetve fizikai alkalmatlanságot a katonai alkalmassági felülvizsgáló bizottság (a továbbiakban: FÜV) állapítja meg.

(2) A szolgálati nyugdíjat a szolgálati viszony megszűnését követő naptól kell megállapítani, és a Hjt. 213. § (1) bekezdése szerinti ellátás lejártát követően kell folyósítani.

3–4. §4

5. § (1)5 Ha a Hjt. 204. § (1) bekezdése szerint a nyugdíj számításának az időszaka két naptári évet érint, akkor a tört évekre eső illetmény és illetményjellegű juttatás összegét naptári évenként külön-külön kell megállapítani, és ezek együttes összegének 1 hónapra eső része képezi a nyugdíjalapot.

(2)6 Ha a hivatásos katona egy évnél rövidebb időre részesült illetményben vagy távolléti díjban, a rövidebb időszak alatt elért (1) bekezdés szerinti juttatások alapján kell a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet megállapítani. Ha azonban a nyugdíjalap-számítás időszakában a hivatásos katona nem, vagy 30 napnál rövidebb időszakra kapott illetményt vagy távolléti díjat, nyugdíját a besorolás szerinti illetménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3)7

(4) A repüléstől egészségi okból véglegesen eltiltott repülőhajózó nyugdíjának megállapításánál azokat kell azonos minősítésű repülőhajózóknak tekinteni, akik a repülési pótlék szempontjából a nyugállományba helyezettel azonos kategóriába tartoznak, és az osztályos fokozatuk is megegyezik.

(5) Nem alkalmazható a (4) bekezdés szerinti kedvezmény annál a repülőhajózónál, akiknél a letiltáshoz vezető egészségromlás neki felróható okból alakult ki.

(6)8 Ha a nyugdíj megállapítására közvetlenül a Magyar Honvédségen kívüli más szervnél teljesített szolgálat befejezését követően került sor, a nyugdíj alapját a vezénylés helyén elért, nyugdíjalapba beszámítható juttatások figyelembevételével kell kiszámítani. Ha a szolgálati viszony a más szervnél teljesített szolgálat befejezését követő időszak folyamán felmentéssel szűnik meg, a nyugdíj alapját a más szervnél elért, valamint a felmentési idő alatt kifizetett juttatások nyugdíjalapba beszámító időarányos részének figyelembevételével kell meghatározni.

A ROKKANTSÁGI NYUGDÍJ

6. §9 (1) A rokkantsági nyugdíjat a szolgálati viszony megszüntetését követő naptól kell megállapítani, és a Hjt. 213. § (1) bekezdése szerinti ellátás lejártát követően kell folyósítani.

(2) Ha az egészségkárosodás mértéke az 50%-ot nem éri el, a rokkantsági nyugdíjat az arról szóló határozat keltét követő második hónap első napjától kell megszüntetni.

7–10. §10

A BALESETI ELLÁTÁSOK

A baleseti rokkantsági nyugdíj

11. § (1)11

(2) A baleset, illetőleg a betegség minősítésének szabályait (összefügg-e a szolgálati kötelmekkel, illetőleg szolgálati eredetű-e) külön jogszabály tartalmazza.

12. § (1) A baleseti rokkantsági nyugdíj alapjának megállapításánál a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2)12 A baleseti rokkantsági nyugdíjat a szolgálati viszony megszüntetését követő naptól kell megállapítani, és a Hjt. 213. § (1) bekezdése szerinti ellátás lejártát követően kell folyósítani.

A baleseti járadék

13. § (1) A baleseti járadékra való jogosultságot, valamint a járadék mértékét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 57–60., 65. §-ai, valamint a végrehajtásával kapcsolatos 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 34–36/A. §-ai szabályozzák.

(2)13 A baleseti járadékra vonatkozó igényt a balesetet minősítő határozat alapján kérelemmel lehet érvényesíteni. Foglalkozási betegség esetén az állományilletékes parancsnok – a FÜV adatszolgáltatási kötelezettsége mellett – a személyügyi szerve útján köteles felterjeszteni a kérelmet a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervéhez, ha az orvos szakértői vélemény szerint a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegségből eredő egészségkárosodás mértéke a 14%-ot eléri vagy meghaladja.

14. §14

A HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSOK

15. §15

15/A. §16 (1) Az özvegyi nyugdíjnak a Tny. 47. § (2) bekezdés a) pontja szerinti okból történő feléledéséhez a Tny. 7. §-a szerinti öregségi nyugdíjra jogosító korhatár az irányadó.

(2) A hozzátartozói ellátást a hivatásos állomány tagja elhalálozása napját követő naptól kell megállapítani és a Hjt. 213. § (1) bekezdése szerinti ellátás lejártát követően kell folyósítani.

(3) Ha nyugellátásra jogosult hozzátartozó a hivatásos állomány meghalt tagjával nem élt közös háztartásban, akkor részére a nyugellátást az elhalálozás időpontjától kell megállapítani, illetve folyósítani.

A NYUGELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA

16. §17 (1) A hivatásos katonák és hozzátartozóik, valamint a jogviszonyuk fennállása alatt a szerződéses katonák és hozzátartozóik nyugellátását a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve állapítja meg, és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) folyósítja.

(2) A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a hatósági ügyekben hozandó döntésében nem utasítható.

17. §18 A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:

a)19 a betegség és az abból eredő haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítéséről;

b) a szolgálati nyugdíjról;

c) a rokkantsági nyugdíjról;

d)20 a szolgálati nyugdíjjogosultságról és a szolgálati nyugdíj mértékét meghatározó szolgálati időről;

e)–f)21

g)22 a megállapított rokkantsági nyugdíj és baleseti járadék összegének az egészségkárosodás változásának megfelelő felemeléséről, csökkentéséről, változatlan továbbfolyósításáról, továbbá ezen ellátásoknak a rokkantság vagy az egészségkárosodás megszűnése, illetőleg a kötelező orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti beszüntetéséről;

h) a hozzátartozók részére a rokkantság alapján járó nyugellátásoknak a rokkantság alakulása szerinti továbbfolyósításáról vagy beszüntetéséről;

i)23 a Hjt. 203. §-ának (6) bekezdése alkalmazása esetén, az 52. életév betöltésekor a teljes összegű szolgálati nyugdíj folyósításáról;

j)24 a Hjt. 203. §-ának (8) bekezdése alá tartozók esetében – a szolgálat felső korhatárának betöltésekor vagy megrokkanás miatt – a szolgálati (rokkantsági) nyugdíj folyósításáról;

k)25 a hivatásos állományúak nyugdíjának a Hjt. 214–214/A. §-a szerinti rögzítéséről;

l) a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetéséről;

m)26

18. §27 A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a rokkantság, illetve egészségkárosodás alapján megállapított rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás és szülői nyugdíj továbbfolyósításához szükséges szakértői szerv megkeresése iránt.

19. §28 A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre dönt minden egyéb nyugdíj- és baleseti járadék megállapítására irányuló kérelemről:

a) a baleseti járadékról;

b) az állomány elhunyt tagjának özvegye (élettársa) és árvái nyugellátásáról;

c) az elhunyt nyugdíjas özvegye (élettársa) és árvái nyugellátásáról;

d) a szülői nyugdíjigényről;

e)29 a felső korhatár betöltése előtt a Hjt. 203. § (5) bekezdése alapján, illetve az 52. életév betöltése előtt a Hjt. 203. § (6) bekezdése alapján a csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíjnak teljes összegben való folyósításáról, valamint a Hjt. 203. § (8) bekezdése alá tartozók esetében a nyugdíj folyósításáról, ha ezek az esetek egészségkárosodás miatt válnak indokolttá;

f) az állapotrosszabbodással, illetve állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról, a szakértői szerv szakvéleménye alapján;

g) a feltételek hiányában vagy a kötelezően előírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett rokkantsági nyugdíj, illetve baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényről;

h) az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szülői nyugdíj ismételt megállapítására (feléledésére) irányuló igényről;

i)30

20. §31 A nyugellátásra vonatkozó döntést közölni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal és a kérelmező lakóhelye szerinti hadkiegészítő parancsnoksággal.

21. §32 (1) A nyugellátás megállapításához, illetve a megállapított nyugdíj továbbfolyósításához szükséges szakértői felülvizsgálat céljából az egészségkárosodás mértékét véleményező szakértői szervet a nyugdíjigény elbírálására jogosult szerv keresi meg.

(2) Az egészségkárosodás mértékének megállapítását a FÜV is kérheti, ha a hivatásos állomány tagja egészségkárosodásának megállapítására kerül sor.

(3)33 A másodfokon eljáró szakértői szervtől kért szakvélemény alapján a fellebbezést a honvédelemért felelős miniszter bírálja el.

22. §34 (1) Ha a nyugellátással kapcsolatos határozatot utóbb azért kell módosítani, mert a Magyar Honvédség tévedése, mulasztása vagy jogszabálysértése miatti hibájából tévesen alacsonyabb összegű nyugellátást állapítottak meg, illetve ha a megállapított (módosított) nyugellátás határidőben történő folyósítására a Magyar Honvédség hibája miatt késedelmesen kerül sor, az érintettet a Tny. 80. § (1) bekezdése alapján a Tny. 80. § (5) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiszámított és folyósított késedelmi kamatot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által meghatározottak szerint a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve köteles megtéríteni.

22/A. §35 A nyugdíjjogosultságot és mértékét megalapozó szolgálati idő elismerésére a Tny. 43. § (2) bekezdése szerint a katonai szolgálati idő esetén

a) parancs, igazolás, leckekönyv, szolgálati adatlap, társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodás,

b) kedvezményesen számított szolgálati idő nyilvántartó lap

alapján kerülhet sor.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2001. december 31-ét követő időponttól nyugállományba helyezettek esetében kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának ellátási rendjéről szóló 5/1997. (II. 18.) HM rendelet hatályát veszti.

(2)36

1

A rendeletet az 5/2012. (V. 10.) HM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. május 13. napjával.

2

Az 1/A. §-t a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3–4. §-t a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdését a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (6) bekezdése a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7–10. §-t a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 11. § (1) bekezdését a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 12. § (2) bekezdése a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 13. § (2) bekezdése a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 14. §-t a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 15. §-t a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 15/A. §-t a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

17

A 16. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A 17. § nyitó szövegrésze az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 17. § a) pontja a 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

20

A 17. § d) pontja a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

21

A 17. § e)–f) pontját a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 17. § g) pontja a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 17. § i) pontja a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 17. § j) pontja a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 17. § k) pontja a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 17. § m) pontját a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 21. § (2) bekezdése. E módosító rendelet 21. § (10) bekezdése alapján a 2010. április 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27

A 18. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

28

A 19. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 11. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 19. § e) pontja a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 19. § i) pontját a 22/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 21. § (2) bekezdése. E módosító rendelet 21. § (10) bekezdése alapján a 2010. április 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

31

A 20. § az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 21. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

33

A 21. § (3) bekezdése az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 22. § a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

35

A 22/A. §-t a 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 15. §-a iktatta be.

36

A 23. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 105. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére