• Tartalom

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

2022.08.06.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 A rendelet hatálya a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály által meghatározott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésére és vizsgáztatására terjed ki.

2–6. §2

7. § (1) A névjegyzékbe vétel díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, az összeg befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(2) A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, annak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(3)3 A névjegyzékbe vételért a díjat az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

(4)4 A fizetett díj az Innovációs és Technológiai Minisztérium saját bevétele, melynek elszámolásánál és nyilvántartásánál az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet5 előírásait kell betartani.

(5) A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (7) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(6)6 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

8. § (1)7 A vizsgák díjait a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló rendelet tartalmazza.

(2) A vizsgadíjat a vizsgázó a vizsgát szervező képzőszerv számlájára fizeti be.

(3)8 Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a távolmaradást a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben9 meghatározott feltételek szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(4) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(5)10

9. § (1) Ez a rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Parlament és a Tanács a veszélyes áru közúti, vasúti és belvízi szállítási biztonsági tanácsadó minimális vizsgakövetelményeiről szóló, 2000/18/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez11

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vételének díjai

Ft/db

1. Névjegyzékbe vétel alágazatonként 6 688

2. Az érvényesség öt évre szóló meghosszabbítása 2 299

3. A fellebbezés díja azonos az eljárások
I. fokú díjával

2. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez12

1

Az 1. § a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2–6. §-t a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (3) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított, az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (4) bekezdése a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 4. § b) pontja, az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (6) bekezdését a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 22. §-a iktatta be.

7

A 8. § (1) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § (3) bekezdése a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (5) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 24. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. számú melléklet a 39/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. június 19. napját követően indított eljárásokra kell alkalmazni.

12

A 2. számú mellékletet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 24. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére