• Tartalom

2002. évi IX. törvény

2002. évi IX. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–11. §2

12. §3

13–17. §4

18. §5

19–68. §6

69. § A Gyvt. 95. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

,,
A megyei, fővárosi és megyei jogú városi önkormányzat feladatai''

95. § ,,(1) A megyei, a fővárosi és – a 94. § (2) bekezdésében meghatározott feladatain túl – a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói ellátást, a megyei, a fővárosi önkormányzat a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.
(2) A megyei, a fővárosi önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe – a megyei jogú város területének kivételével – a megyére, illetve a fővárosra terjed ki.
(3) A fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzat között létrejött megállapodás arról is rendelkezhet, hogy a fővárosi önkormányzat gondoskodik a gyermekek átmeneti gondozásának e törvényben meghatározott formájáról.''

70–78. §7

79–84. §8

85. §9

86–87. §10

88–104. §11

Átmeneti és záró rendelkezések

105. §12 (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2003. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Gyvt.-nek e törvény 68. §-a (2) bekezdésével megállapított 94. § (3)–(4) bekezdése 2005. július 1-jén lép hatályba.

(4)13

106. § (1) Ezt a törvényt a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban levő első- és másodfokú ügyekben a korábbi rendelkezések az irányadóak.

(2) A Gyvt. 1997. november 1-jei hatálybalépését megelőzően intézeti elhelyezésben részesült gyermek további ellátásának indokoltságát 2003. december 31-ig felül kell vizsgálni, és a Gyvt. rendelkezései szerint gondoskodni kell átmeneti gondozásáról – vagy, ha a gondozás nem szüntethető meg – átmeneti nevelésbe vételéről.

(3)14 Az 1997. november 1-je és 2003. január 1-je között nagykorúvá vált vagy nagykorúvá váló azon fiatal felnőtt otthonteremtési támogatás iránti kérelmét, akinek a kétéves időtartamú nevelésbe vétele a nagykorúvá válással szűnt meg, a korábbi rendelkezések szerint kell elbírálni.

(4) Az intézményt fenntartó megyei önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező megyei jogú város önkormányzatának kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodás alapján az ellátást már biztosította.

(5) E törvény hatálybalépésekor fennálló nevelőszülői jogviszony esetében a 49. §-sal megállapított 66/L. § alkalmazásával nem lehet kevesebb díjazást megállapítani, mint amilyen díjazásban a nevelőszülő a törvény hatálybalépésekor részesült.

107–108. §15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. február 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. március 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 544. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. §-t a 2005: CXXVI. törvény 29. § h) pontjának ha) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 13–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 544. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 18. §-t a 2005: CXXVI. törvény 29. § h) pontjának hb) alpontja hatályon kívül helyezte.

6

A 19–68. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 544. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 70–78. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 544. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 79–84. §-t a 2006: CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése h) pontjának ha) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

A 85. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 17. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 86–87. §-t a 2006: CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése h) pontjának hb) alpontja hatályon kívül helyezte.

11

A 88–104. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 544. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 105. § a 2003: CXVI. törvény 103. §-ával megállapított szöveg.

13

A 105. § (4) bekezdését a 2006: XLIII. törvény 7. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 106. § (3) bekezdése a 2003: LXI. törvény 93. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 107–108. §-t és a 107. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 544. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére