• Tartalom

1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet

1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

2023.11.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –, valamint a 83. § (4) bekezdése n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §1 (1) Járóbeteg részére társadalombiztosítási támogatással – ha jogszabály másként nem rendelkezik – csak az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: GYR) meghatározottak szerint rendelhető és szolgáltatható ki gyógyszer.

(2)2 Olyan gyógyszert, amelynek a közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: ár) a járóbeteg-ellátás keretében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) támogatást nyújt, az orvos csak a NEAK által e célra rendszeresített, a (3) bekezdés szerint kitöltött papíralapú vényen, vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján kiállított elektronikus vényen rendelhet.

(3)3 Társadalombiztosítási támogatás csak olyan – a (2) bekezdésben meghatározott – papíralapú vagy elektronikus vény alapján számolható el,

a) amelyen a támogatás alapjául szolgáló jogcímet és – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a BNO kódot az orvos egyértelműen megjelölte azzal, hogy az egészségügyi jogcím alapján kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatással rendelhető gyógyszer közgyógyellátottnak történő felírásakor – az egészségügyi indokoltság fennállása esetén – a közgyógyellátás mellett ezt a jogcímet is jelölni kell,

b) amelyen az orvos félreérthetetlenül feltüntette a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),

c)4 amelyen a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét

ca) aláírásával vagy

cb) elektronikus vény esetén annak kiadási igazolásán aláírásával vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító eszközzel

igazolta,

d)5 amelyen a kötelezően alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó beteg esetében az orvos feltüntette a beteg születési évét, az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát is, továbbá,

e)6 amelyről – a 2. §-ban foglaltak kivételével – az erre rendszeresített adathordozón rögzítették a vényen rendelt gyógyszer azonosító kódját, mennyiségét, társadalombiztosítási támogatásának összegét, a vényen szereplő vonalkód számát, a beteg TAJ számát, továbbá az orvos által feltüntetett BNO kódot, az orvos bélyegzőjének számát (papíralapú vény esetén perszámmal együtt) és a d) pont szerinti beteg esetében az ott felsorolt adatokat, közgyógyellátott beteg esetében a közgyógyellátási igazolvány számát, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt, kiemelt társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát és a szakorvosi javaslat keltét (a továbbiakban együtt: vényadat),

f)7 – olyan gyógyszer esetében, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja – amely esetében a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét a papíralapú vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával igazolta.

(4) Amennyiben a gyógyszert kiadó a támogatással rendelt gyógyszer kiadásakor megállapítja, hogy a vényen feltüntetett TAJ szám hibás, támogatással a gyógyszert csak akkor szolgáltathatja ki, ha a gyógyszert kiváltó személy a jogosult TAJ számát igazoló hatósági igazolványt bemutatja.

(5) Ha a gyógyszert kiadó meggyőződött arról, hogy a vényen feltüntetett és a jogosultságot igazoló hatósági igazolványon szereplő TAJ szám eltér egymástól, a vény hátoldalán az igazolványon szereplő adatokat (TAJ szám) rögzíti, azok helyességét a gyógyszert kiváltó és a gyógyszert kiadó az aláírásával igazolja.

(6) Közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadásnál, amennyiben a gyógyszert kiadó a külön jogszabály szerint megállapítja, hogy a vényen feltüntetett TAJ szám hibás, közgyógyellátás jogcímén, a közgyógyellátás terhére a gyógyszert csak akkor szolgáltathatja ki, ha a gyógyszert kiváltó a közgyógyellátásra jogosult érvényes hatósági igazolványát bemutatja.

(7) Ha a gyógyszert kiadó meggyőződött arról, hogy a vényen feltüntetett és a jogosultságot igazoló hatósági igazolványon szereplő TAJ szám eltér egymástól, a vény hátoldalán az igazolványon szereplő adatokat (TAJ szám, közgyógyellátási igazolvány száma) rögzíti, azok helyességét a gyógyszert kiváltó és a gyógyszert kiadó az aláírásával igazolja.

2. §8 (1)9 Amennyiben gyógyszerrendelésre nem az egészségügyi szolgáltató székhelyén kerül sor és a gyógyszert az orvos sürgős szükségben rendeli, valamint annak indokoltságát a társadalombiztosítás által e célra rendszeresített vényen, illetve a beteg dokumentációjában a sürgősségre utaló „statim”, „cito” vagy „periculum in mora” jelzéssel feltünteti, az 1. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak közül a BNO kód kitöltésétől el lehet tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a vényen az orvos a BNO megjelölést X jelzéssel tölti ki.

2/A. §10 A külön jogszabályban foglaltak szerinti, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyében foglalt alkalmazási előírásban szereplő javallatokon túli gyógyszerrendelés esetén a vényen a „teljes ár” jogcímet kell megjelölni.

3. § (1)11 Egy vény alapján a biztosított részére rendelt, legfeljebb harminc napra elegendő gyógyszermennyiség árához, ha pedig az eredeti gyári csomagolás ezt a mennyiséget meghaladja, akkor ennek az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

(2)12 Az (1) bekezdéstől eltérően harminc napot meghaladó időre elegendő gyógyszermennyiség árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.

(3)13 A (2) bekezdésben meghatározottaktól rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből lehet eltérni. Ennek fennállása esetén a gyógyszert rendelő orvos betegnaplójában köteles rögzíteni a méltánylás okát. Az orvos a vényen köteles feltüntetni a betegnapló számát és dátumát, valamint azt az időpontot, ameddig a beteget gyógyszerrel ellátta. A gyógyszertár csak az e rendeletben meghatározott adattartalomnak megfelelően kiállított vénnyel számolhat el.

(4)14 Ha a gyógyszert a GYR 9. §-a (4)–(5) bekezdésének alkalmazásával rendelték, a vényen a ténylegesen kiadott – a vényen is feltüntetett – gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el az (1), illetőleg a (2) bekezdés rendelkezése szerint.

4. § Ha a jogosult részére rendelt gyógyszer mennyiségét az orvos betűvel és számmal egyértelműen nem tüntette fel, csak a legkisebb eredeti gyári csomagolású gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

5. § (1) A jogosult – a külön jogszabály rendelkezései figyelembevételével – térítésmentesen kapja a gyógyszert, ha az orvos a vényen a ,,honvédelmi kötelezettség'' vagy a ,,közgyógyellátásra jogosult'' jogcímet feltünteti.

(2)15

(3)16 Ha a gyógyszerész a gyógyszerek helyettesítésére vonatkozó szakmai szabályok alapján járt el, a ténylegesen kiadott gyógyszer társadalombiztosítási támogatása számolható el.

6. §17 (1) Az orvos által rendelt magisztrális gyógyszerek esetében a társadalombiztosítási támogatás összege – ha e jogszabály másként nem rendelkezik –

a)18 a Szabványos Vényminták Gyűjteményébe (Formulae Normales, a továbbiakban: FoNo) és a Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszerek, illetőleg az egyedi – forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert nem tartalmazó – magisztrális gyógyszerek esetében a (2)–(3) bekezdés alapján meghatározott és a NEAK által közzétett összeg, valamint a nem betéti díjas csomagolási költség és készítési díj összege áfával képzett (bruttó) árának 50%-a, azzal, hogy egy díjtétel egy forintnál kevesebb nem lehet,

b) forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert tartalmazó magisztrális gyógyszerek esetében az összetételben lévő forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer(ek) – külön jogszabály alapján hozott határozatban meghatározott – támogatási összege, valamint az a) pont szerint számolt összeg.

(2)19 Az (1) bekezdés szerinti magisztrális gyógyszerek támogatásának megállapítása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető gyógyszeranyag árat a bejelentett és közzétett legalacsonyabb – általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) – termelői, import beszerzési árú gyógyszeranyag alapulvételével kell meghatározni. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető gyógyszeranyagok megnevezését a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) a GYR. 3. § (3) bekezdése szerinti közleménye tartalmazza. A támogatás értékének megállapításához szükséges bejelentést a forgalmazó a 2. számú melléklet szerinti adatlapon teheti meg, továbbá az adatlapon szereplő adatokat elektronikus formában küldheti be a gyógyszeranyagok gyártására vagy forgalmazására jogosító tevékenységi engedély másolatának egyidejű megküldésével.

(3)20 A különböző forgalmazók által forgalmazott ugyanazon gyógyszeranyagok közül a legalacsonyabb árú – általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) – fogyasztói árának legfeljebb 50%-a a támogatás értéke. A NEAK a gyógyszeranyagok közfinanszírozás alapjául szolgáló árhoz nyújtott támogatásának összegét minden naptári év április 1. és október 1. napján honlapján közzéteszi. A NEAK az NNGYK GYR. 3. § (3) bekezdése szerinti közleményébe újonnan felkerült gyógyszeranyagok vonatkozásában vagy árcsökkentés esetén a közlemény módosítását a bejelentést követő 40 napon belül teszi közzé. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető gyógyszeranyagárnál alacsonyabb termelői, import beszerzési árú azonos gyógyszeranyag a fogyasztói ár alapján számított 50%-os mértékű támogatásban részesül.

(4)21 A NEAK (3) bekezdés szerinti közleménye tartalmazza a gyógyszeranyag minőségére utaló jelzést, a gyógyszeranyag nevét, mennyiségi egységét, a közfinanszírozás alapjául szolgáló árhoz nyújtott támogatás összegét és a fizetendő térítési díjat.

(5) A közforgalmú gyógyszertárakban készített magisztrális gyógyszereknél az (1) bekezdésben említett árnál a készítési díjat, nem betéti díjas csomagolásként pedig az e rendelet 5. számú melléklete szerinti csomagolóanyagokat lehet figyelembe venni.

(6) Ha magisztrális gyógyszer egyik alkotórészeként az orvos forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert rendelt, és a gyógyszer elkészítése után a visszamaradó gyógyszer felhasználása – a gyógyszerbiztonsági szakmai szempontokat is figyelembe véve – biztosított, az (1) bekezdés b) pontjában említett ár kiszámításakor a gyógyszer árának a felhasznált mennyiségre vetített összege vehető figyelembe.

(7) Ha a (6) bekezdésben írt feltétel nem biztosítható, a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer rendelt mennyiségéhez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolású gyógyszer árát lehet figyelembe venni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ár kiszámításánál.

(8) Nem számolható el társadalombiztosítási támogatás, ha az orvos a vényen a 6. számú mellékletben felsorolt gyógyszeranyagot önmagában rendeli.

(8a)22 A FoNo VIII. előírásai alapján aszeptikusan készített szemcsepp esetén az elkészült szemcsepp adagok mennyiségét az elektronikus készletnyilvántartásba fel kell venni.

(9) Az (1)–(8) bekezdés alkalmazása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető készítési díjak összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1)23 Ha a gyógyszert a GYR 3. §-ának (5)–(8) bekezdése vagy 4. §-a szerint rendelték, a támogatást a gyógyszer kiadására kijelölt – e tevékenységre külön szerződést kötött – gyógyszertár számolhatja el.

(2)24

(3)25

(4)26

(5)27 A házi oxigénellátáshoz szükséges speciális, árunak minősülő csomagolásokat, letéti díjakat és az azokhoz nyújtott támogatás mértékét és összegét e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(6)28 A 10. számú melléklet szerinti palackok és tartályok visszavételekor a szolgáltató a letéti díjhoz igénybe vett támogatás összegével a tárgyhavi támogatási igényét – elszámolási korrekcióként – mérsékli a biztosított vagy hozzátartozója részére pedig a térítési díjat visszafizeti.

7/A. §29 (1) A biztosított a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa által rendelt valamennyi gyógyszerre térítésmentesen jogosult arra az időtartamra, amíg betegségének megállapítása vagy gyógykezelése, illetve rehabilitációja vagy ápolása, továbbá szülészeti ellátása céljából fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik, illetve mindezek hiányában is az első orvosi ellátás keretében, amennyiben egészségi állapota a járóbeteg-ellátása során vagy otthonában az azonnali ellátását indokolja.

(2)30

7/B. §31 2017. december 15-éig – az 1. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – társadalombiztosítási támogatás a GYR szerint kiállított, a gyógyszer átvevője által aláírt felírási igazolás alapján is elszámolható.

8. § (1) Ez a rendelet 2003. február 1. napján lép hatályba.

(2)32

1. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez33

2. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez34

Adatlap gyógyszeranyag közzétételéhez

1. Típus:

Gyógyszeranyag

2.

a) Megnevezés: 

b) Kiszerelési egység: 

3. Gyártó/ – import alapanyag esetén – forgalmazó gyógyszer-nagykereskedő: 

4. Gyártói, nagykereskedelmi engedély azonosítója: 

5. Hatáserősség: Nincs + ++ # ##

6. TTT kód*: – ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

7. Kereskedelmi vámtarifaszám: 

8. Áfa-kulcs:  ⬜⬜ %

9. Kiadhatóság: a) Orvosi rendelvény nélkül kiadható b) Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható

10. Termelői ár ............................................... Ft/kiszerelési egység

11. Lejárati idő: ................................................ (hó)

12. Termékazonosító EAN kód:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜

13. Cégszerű aláírás:

14. Dátum:

––––––––––––

* Amennyiben az alapanyag már rendelkezik TTT kóddal.

3. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez35

4. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez36

5. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez37

A magisztrális gyógyszerek kiszereléséhez szükséges, felszámítható csomagolóanyagok
Bélelt redős, talpas tasak (nyomott és nyomatlan)
Cseppentőüveg 2 részes műanyag cseppentőfeltéttel, nem steril
Felirat nélküli KOMBI és műanyag pordoboz
Egyszer használatos kúpkiöntő forma
Egyszer használatos, steril fecskendő és tartozékai (zárókónusz, feltétek)
Faltkarton (nyomott és nyomatlan)
Fém- és műanyag tubus
Folyadéküveg
Gyógyszeres rúd-tartó műanyagtok
Injekciós ampulla
Mélyhúzott, kemény PVC lemez kasírozott alufólia kúpok és tabletták csomagolásához
Műanyag csavarmenetes önzáró kupak
Műanyag flakon
Műanyag fiola dugóval, mozgáscsillapítóval
Műanyag flakon spray vagy orrspray feltéttel
Műanyag gyógyszeradagoló kanál
Műanyag mérőkupak, mérőkanál, mérőpohár, mérőkehely, adagolókanál
Műanyag steril cseppentőflakon 3 részes cseppentőfeltéttel
Műanyag tégely
Papírdoboz pergamenzacskóval (nyomott és nyomatlan)
Papír kapszula, kemény kapszula, ostyakapszula
Papír vagy műanyag hintőporos szóródoboz
Pipettás vagy cseppentős kupak
Rektális oldat beadására alkalmas feltéttel ellátott műanyagtartály
Rektális alkalmazásra használható tubusvég és kupak
Steril fecskendőszűrő és steril fecskendő
Sugársterilezett műanyag cseppentőfeltét
Szemcseppentő (hagyományos)
Szemkenő pálca
A szemcseppek készítéskor felszámítható szűrő és fecskendő mennyiségét az alábbi számítással kell meghatározni:
Felszámolható szűrő és fecskendő mennyisége: 1/n
n = laborált szemcsepp adagok száma (n <= 10)

6. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

Társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszeranyagok, ha vényen önmagukban rendeli az orvos

Acidum boricum
Acidum citricum
Acidum salicylicum
Acidum tartaricum
Aetheroleumok
Butyrum cacao
Ferrum sesquichloratum solutum 50%
Cera alba
Cera flava
Gelatina alba
Glycerinum
Natrium benzoicum
Oleum helianthi
Paraffinum liquidum Paraffinum solidum
Talcum

7. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez38

A magisztrális gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott ára részeként figyelembe vehető készítési díjak

I.

Kimérés

Az egykomponensű magisztrális gyógyszerek (gyógyszeranyag, drog, gyógyszertári galenikum) kiadásához nem számítható fel a II–XII. pontokban felsorolt díjtétel, csak kimérési díj, amely

1000 g-ig

180 Ft

2000 g-ig

315 Ft

2000 g felett

630 Ft

Kimérési díjat ostyalap, ostyakapszula, kemény zselatin kapszula – sem vényre sem vény nélkül történő – kiadásakor nem lehet felszámolni.

A gyógyszertárban leggyakrabban előre csomagolt gyógyszeranyagok, drogok kiszerelve, készletben tartható legkisebb súlyegységei:

Acidum salicylicum

50 g

Anisi vulgaris fructus

50 g

Chamomillae anthodium

50 g

Cynosbati pseudofructus

100 g

Feoniculi fructus

50 g

Magnesium sulfuricum

100 g

Natrium hydrogencarbonicum

100 g

Natrium sulfuricum

100 g

Sennae folium

50 g

Sennae fructus

50 g

Tiliae flos

50 g

II.

Elegy (diluendum, elixirum, mixtura, szirup, klysma stb.) oldat, osztatlan porkeverék, teakeverék

200 g-ig

420 Ft

E felett minden megkezdett 100 g

210 Ft

III.

Osztott por (függetlenül a tasak vagy kapszula fajtájától)

10 porig

600 Ft

E felett poronként

60 Ft

IV.

Hüvelygolyó, hüvelykúp, végbélkúp, pálcika

6 db-ig

900 Ft

E fölött db-onként

150 Ft

V.

Emulzió, granulátum, hydrogel, kenőcs, krém, linimentum, mucilago, orrcsepp, paszta, szuszpenzió, tinctura, stearinszappan

100 g-ig

750 Ft

E felett minden megkezdett 50 g további

375 Ft

VI.

Pilula, hagyományos módon készítve

30 db-ig pilulánként

54 Ft

E felett pilulánként

27 Ft

VII.

Forrázat, főzet

200 g-ig

720 Ft

E felett minden megkezdett 100 g további

360 Ft

VIII.

Szemcsepp (Oculogutta viscosa kivételével), szemkenőcs

5 g-ig

540 Ft

E felett minden megkezdett 5 g további

540 Ft

Elszámolható szűrő és fecskendő mennyisége: 1/n

n=laborált szemcsepp adagok száma (n<=10)

IX.

Szemvíz, Oculogutta viscosa, műkönny (kontaktlencse-tároló is)

100 g-ig

900 Ft

E felett minden megkezdett 100 g további

900 Ft

X.

Steril és aszeptikus oldat vagy por (alap infúzió)

250 ml-ig (vagy g-ig)

720 Ft

500 ml-ig (vagy g-ig)

1200 Ft

E felett minden megkezdett 100 ml vagy 100 g további

60 Ft

XI.

Keverékinfúzió (tápoldatok is)

250 ml-ig (vagy g-ig)

1080 Ft

500 ml-ig (vagy g-ig)

1800 Ft

XII.

Citosztatikus keverék infúziók

250 ml-ig (vagy g-ig)

1500 Ft

500 ml-ig (vagy g-ig)

2400 Ft

Megjegyzés:
Infúzió és injekció készítésénél az előírt Aqua destillata pro injectione csak Aqua destillata áron számítható fel a kétszeres magisztrális díjtétel elkerülése érdekében.

8. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez39

9. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez40

10. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez41


A házi oxigénellátáshoz szükséges speciális, árunak minősülő csomagolások és letéti díjak

Tartós oxigén terápia indikációban oxigénpalack esetén belgyógyász szakorvos, pulmonológus szakorvos, kardiológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapon át – a kezelőorvos, cseppfolyós oxigén tartály rendszer esetén a feladattal megbízott szakfelügyelő főorvos rendelheti:

Megnevezés

ME

Letéti díj
nettó összege (Ft/ME)

Támogatás mértéke

Támogatás
nettó összege (Ft/ME)

Felírható
ME

Oxigénpalack + reduktor

1

38 500

90%

34 650

2

Oxigénpalack kombinált palackszeleppel

1

38 500

90%

34 650

2

HEIMOX (34L) tartály rendszer

1

150 000

90%

135 000

1

FREELOX (32L) tartály rendszer

1

100 000

90%

90 000

1

LIBERATOR (30L) tartály rendszer

1

100 000

90%

90 000

1Megjegyzés: a palack, illetve tartály visszavételekor a forgalmazó a tb támogatás összegét a gyógyszer költségvetési alapba, a beteg által fizetett térítési díjat a betegnek visszafizeti.
1

Az 1. § a 38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. október 16. napját követően kiállított vények beváltásakor kell alkalmazni.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelet 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdés e) pontja a 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (3) bekezdés f) pontját a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (1) bekezdése a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 5. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.

10

A 2/A. §-t a 39/2008. (X. 18.) EüM rendelet 7. §-a iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdését a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 7. §-a (3) bekezdésének a) pontja módosította azzal, hogy 2004. január 1. napját megelőzően felírt vényekre a felírás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

12

A 3. § (2) bekezdését a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 7. §-a (3) bekezdésének a) pontja módosította azzal, hogy 2004. január 1. napját megelőzően felírt vényekre a felírás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

13

A 3. § (3) bekezdése a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (4) bekezdése a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 2. §-ával megállapított, valamint a 38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. október 16. napját követően kiállított vények beváltásakor kell alkalmazni.

15

Az 5. § (2) bekezdését a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy az abban foglaltakat a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdés b) pontja szerinti közzétételig alkalmazni kell.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. október 16. napját követően kiállított vények beváltásakor kell alkalmazni.

17

A 6. § a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdés a) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 27. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdése a 38/2022. (XI. 10.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (3) bekezdése a 38/2022. (XI. 10.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (8a) bekezdését a 38/2022. (XI. 10.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 7. § (1) bekezdése a 38/2006. (IX. 27.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. október 16. napját követően kiállított vények beváltásakor kell alkalmazni.

24

A 7. § (2) bekezdését a 39/2008. (X. 18.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 7. § (3)–(4) bekezdését a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 7. § (3)–(4) bekezdését a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 7. § (5) bekezdését a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

28

A 7. § (6) bekezdését a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

29

A 7/A. §-t a 18/2004. (III. 24.) ESZCSM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

30

A 7/A. § (2) bekezdését a 39/2008. (X. 18.) EüM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

31

A 7/B. §-t a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

32

A 8. § (2) bekezdését a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 7. §-a (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 1. számú mellékletet a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.

34

A 2. számú mellékletet a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelet 5. §-a iktatta be.

35

A 3–4. számú mellékletet a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy az abban foglaltakat a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdés b) pontja szerinti közzétételig alkalmazni kell. Az Alkotmánybíróság 19/2004. (V. 26.) AB határozatának 5. pontja alapján a 4. számú melléklet alkotmányellenes, ezért az 2004. június 30-ától nem alkalmazható.

36

A 3–4. számú mellékletet a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy az abban foglaltakat a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdés b) pontja szerinti közzétételig alkalmazni kell. Az Alkotmánybíróság 19/2004. (V. 26.) AB határozatának 5. pontja alapján a 4. számú melléklet alkotmányellenes, ezért az 2004. június 30-ától nem alkalmazható.

37

Az 5. számú melléklet a 38/2022. (XI. 10.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

38

A 7. melléklet a 47/2023. (XI. 15.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

39

A 8–9. számú mellékletet a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 8–9. számú mellékletet a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 10. számú melléklet a 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 6. §-ának f) pontjával, felvezető mondata a 13/2004. (III. 3.) ESZCSM rendelet 2. §-ával megállapított, a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére