• Tartalom

2003. évi CII. törvény

2003. évi CII. törvény

egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról1

2012.01.01.
I. Fejezet2

1–17. §

18. §3

19. §

20. §4

21–33. §

34. § (1)5

(2)–(3)6

35. § (1)7

(2)–(3)8

36–38. §

39–40. §9

41. §10

42–50. §

II. Fejezet11

51–76. §

77. §12

78–89. §

III. Fejezet13

90–97. §

98. §14

99–101. §

102. §15

103–105. §

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

106. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E törvény 40. §-a, 41. §-ának (2) bekezdése, 77. §-a, valamint 110. §-ának g) és h) pontja a kihirdetést követő tizenötödik napon lép hatályba; e rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően benyújtott fellebbezések alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

A védjegyekre és a földrajzi árujelzőkre vonatkozó átmeneti rendelkezések

107. § (1) A Vt.-nek az e törvény I. fejezetével módosított rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – csak az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2)16

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett védjegyhasználatra a védjegyoltalom tartalma, a védjegyhasználat fogalma, valamint – az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével – a védjegybitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a használatnak e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig. Az e törvény hatálybalépése előtt megvalósult védjegyhasználatra a védjegyoltalom kimerülése tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A Vt.-nek az e törvény 50. §-ával módosított 91. §-a (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

(5)17 A közösségi védjegy mint korábbi védjegy (76/C. §) viszonylagos kizáró okként akkor vehető figyelembe, ha a védjegybejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy Magyarországot megjelölő bejelentést [76/I. § (1) bek.] e törvény hatálybalépését követő bejelentési nappal tették, illetve, ha a védjegyet ilyen bejelentési nappal lajstromozták.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor hatályban lévő védjegyoltalom, valamint az a védjegyoltalom, amely a hatálybalépést megelőző bejelentési nappal a hatálybalépést követő lajstromozással keletkezik, e törvény rendelkezései szerint újítható meg.

Szerzői jogi átmeneti rendelkezések

108. § (1) Az Szjt.-nek az e törvény II. fejezetével módosított rendelkezéseit mindazokra a művekre, szomszédos jogi és adatbázis-előállítói teljesítményekre alkalmazni kell, amelyek az Európai Unió tagállamainak jogszabályai szerint védelemben részesültek 2002. december 22-én, vagy amelyeket megilletett a védelem az információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról szóló 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében felsorolt rendelkezésekben meghatározott feltételek alapján.

(2) E törvény rendelkezései nem alkalmazhatók az e törvény hatálybalépését megelőzően elvégzett cselekményekre és az így szerzett jogokra.

A formatervezési mintákra vonatkozó átmeneti rendelkezések

109. § (1) Az Fmtv.-nek az e törvény III. fejezetével módosított rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – csak az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott formatervezési mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a mintaoltalom tartalma, terjedelme és – az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével – a mintaoltalom bitorlása tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig. Az e törvény hatálybalépése előtt megvalósult hasznosításra a mintaoltalom kimerülése tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

110. §18

a)–b)19

c)20

d)–f)21

g)22

h)23

i)–j)24

k)25

l)–z)26

111. §27 (1)28

(2) Az (1) bekezdés d) pontjának második fordulatát az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

112. §29

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. november 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 18. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 20. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 34. § (1) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az I. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az I. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 35. § (2)–(3) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 39–40. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 41. §-t a 2005: CLXV. törvény 33. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A II. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 77. §-t a 2005: CLXV. törvény 33. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A III. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 98. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 102. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 107. § (2) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 107. § (5) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 187. §-a, a 2011: CCI. törvény 243. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 110. §-t megelőző alcímet és a § felvezető szövegét a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 110. § a)–b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 110. § c) pontját a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 110. § d)–f) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 110. § g) pontját a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 110. § h) pontját a 2005: CLXV. törvény 33. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 110. § i)–j) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 110. § k) pontját a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 25. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 110. § l)–z) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 111. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 111. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 112. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 632. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére