• Tartalom

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről

2023.02.09.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a)1 Magyarország területén forgalmazott növényvédő szer csomagolására használt fogyasztói, gyűjtő és szállítási csomagolóeszköz hulladékokra, valamint

b)2 azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyeknél növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladék képződik, illetve növényvédő szer csomagolóeszköz hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak.

2. § (1)3 E rendeletben szereplő fogalmakra a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) és a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály értelmező rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1.4 Szennyezett csomagolóeszköz hulladék: a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, illetve olyan eszköz, amelyet növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használtak.

2. Tisztított csomagolóeszköz hulladék: a növényvédő szernek a 4. § (1) bekezdése szerint megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaradékot nem tartalmazó csomagolóeszköze.

3.5 Gyűjtőhely: a növényvédő szer engedéllyel rendelkező forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését és válogatását biztosító létesítmény.

4.6 Felhasználó: a növényvédő szert továbbértékesítési cél nélkül raktározó, szállító, előkészítő, illetve a felhasználásra előírt technológiai folyamatban kezelő, felhasználó természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet.”

5.7 Átvevő: az adott feladatra engedéllyel rendelkező természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, amely a felhasználónál képződött tisztított csomagolóeszköz hulladékot átveszi, és gyűjtőhelyen gondoskodik azok gyűjtéséről, kezeléséről.

6. Összegyűjtő: a csomagolóeszköz hulladék kezelésére kötelezett vagy a kötelezett által megbízott természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, koordináló szervezet, aki a csomagolóeszköz hulladék gyűjtőhelyről (átvevőtől) történő begyűjtését, esetleges kezelését, illetve azok ártalmatlanító, hasznosító helyre történő szállítását végzi, illetve végezteti.

7. Kezelő: az összegyűjtött, tisztított csomagolóeszköz hulladék kezelését végző, az adott feladatra jogszabályban előírt hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

8.8 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

3. § (1)9 A tisztított csomagolóeszköz-hulladék kizárólag a felhasználótól a gyűjtőhelyig való szállítás szempontjából nem veszélyes hulladéknak tekintendő, ha az e rendeletben meghatározottak szerint kezelik. A nem e rendelet szerint kezelt, valamint a gyűjtőhelyen tárolt és ártalmatlanításra váró csomagolóeszköz-hulladék veszélyes hulladéknak tekintendő az ellenkező bizonyításig.

(2) Csomagoláshoz használt, nem szennyezett (a termékkel közvetlenül nem érintkező, vagy a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező rétegtől elkülönített) papír és kezeletlen fa hagyományos tüzelő berendezésben elégethető, illetve más módon is hasznosítható.

(3)10 Lakossági felhasználásra kerülő 1 liternél, illetve 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségű, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerinti III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz hulladékok települési hulladékként kezelhetők, ha szelektív gyűjtésükről és kezelésükről jogszabály nem rendelkezik.

(4) 250 litert, illetve 250 kg tömeget meghaladó mennyiségű növényvédő szer csomagolására használt csomagolóeszköz hulladékok (többször használatos konténerek) begyűjtéséről, ártalmatlanításáról a csomagolóeszközben levő növényvédő szer gyártójának vagy importőrének kell gondoskodnia.

(5)11 Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható.

(6) A felhasználótól való hulladékbegyűjtés ösztönzésére visszaváltási díj állapítható meg.

4. § (1) A csomagolóeszköz kézi tisztítását a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerint kell végezni. Gépi eszközzel történő tisztításkor a berendezésre vonatkozó műveleti utasítás szerint kell eljárni. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

(2)12 A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot, a növényvédelemi tevékenységről szóló rendelet előírásainak eleget téve, illetéktelenektől elzárva kell gyűjteni, és ott legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék mennyiségéről és fajtájáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.

(3) A felhasználó köteles a kiürített, tisztított csomagolóeszköz hulladékot az átvevőnek átadni vagy kezeléséről saját költségén, a hulladékokra vonatkozó egyéb jogszabály, illetve a 3. § (3) bekezdése szerint gondoskodni.

(4)13

5. § (1)14 A tisztított csomagolóeszköz hulladékot az átvevő veszi vissza, ezzel maga vagy – a szerződésben foglaltak szerint – az összegyűjtő válik a hulladék tulajdonosává.

(2) Az átvevő köteles átvenni a 9. § szerinti azonosító jelzéssel ellátott, illetve eredeti címkével azonosítható tisztított csomagolóeszköz hulladékot.

(3)15 Az átvevő nem köteles átvenni a szemmel láthatóan nem megfelelően tisztított (anyagmaradékot tartalmazó) csomagolóeszköz-hulladékot. Az át nem vett csomagolóeszköz-hulladék további tisztításáról a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározottak szerint kell gondoskodni.

(4) A csomagolóeszköz hulladék felhasználótól történő átvételét az átvevőnek az 1. számú melléklet szerinti átvételi elismervénnyel (a továbbiakban: elismervény) kell igazolni.

(5) Az elismervény a felhasználó hulladék kezelési kötelezettségének teljesítését igazolja, amelyet 5 évig kell megőrizni.

6. § (1) Az összegyűjtővel kötött szerződés alapján az átvevő állandó vagy időszakos gyűjtőhelyeket működtethet.

(2) A gyűjtőhelyeket a tisztított csomagolóeszköz hulladékok tényleges veszélyeire, és más, az üzemi gyűjtés szempontjából fontos tulajdonságaira tekintettel kell kialakítani. A gyűjtőhelynek fedettnek kell lenni, és illetéktelenektől el kell zárni.

(3) A gyűjtőhely működtetési szabályait, helyeit az összegyűjtő egységes üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A gyűjtőhely működésének külön jogszabály szerinti engedélyezéséhez a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni az üzemeltetési szabályzatot.

(4)16 A Hgt. 15. §-ának (1) bekezdése alapján a növényvédő szer nagykereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező természetes személy, valamint gazdálkodó szervezet a telephelyén belül gyűjtőhelyet külön engedély nélkül működtethet. A tevékenység megkezdéséről az illetékes környezetvédelmi hatóságot a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni kell. A gyűjtőhelyen a lerakott hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.

(5) A gyűjtőhelyen gyűjtött csomagolóeszköz hulladékról a 2. számú melléklet szerinti naprakész nyilvántartást kell vezetni, illetve ennek alapján kell a külön jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. A nyilvántartást az egyes bejegyzésektől számítva öt évig kell megőrizni.

(6) A gyűjtőhelyen a tisztított csomagolóeszköz hulladék tömörítése érdekében elvégzett darabolás, aprítás, darálás külön engedély nélkül végezhető.

7. § (1)17 A csomagolóeszköz-hulladéknak a gyűjtőhelyről a kezelőhöz történő elszállítását az összegyűjtő, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó (a továbbiakban együtt: szállító) végezheti.

(2) A felhasználó a tisztított csomagolóeszköz hulladékot a gyűjtőhelyre saját járművel engedély nélkül szállíthatja.

(3) A csomagolóeszköz hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállító a szállításból eredő szennyeződés esetén köteles gondoskodni a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról.

(4) A gyűjtőhelyről történő szállításnál a 3. számú melléklet szerinti, gyűjtőhelyenként kiállított ,,NK'' kísérőjegyet kell használni. A kísérőjegyet 5 évig kell megőrizni.

(5) Az összegyűjtő a szállításra előkészített csomagolóeszköz hulladékot legfeljebb hét napig tárolhatja, ezalatt megfelelő őrzéséről gondoskodnia kell.

8. § (1) A begyűjtött

a) műanyag csomagolóeszköz hulladék:

1. a gyártó által újrahasználható,

2. a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján anyagában hasznosítható,

3. külön jogszabály alapján hulladékok égetésére engedéllyel rendelkező berendezésben égethető,

4. veszélyes hulladéklerakó telepeken történő elhelyezéssel ártalmatlanítható,

b) üveg csomagolóeszköz hulladék:

1. a gyártó által újrahasználható,

2. üveggyártásban anyagában hasznosítható,

c) fém csomagolóeszköz hulladék:

1. a gyártó által újrahasználható,

2. kohászati segédanyagként anyagában hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontja szerinti égetés energetikai hasznosításnak minősül, ebből a szempontból a nem veszélyes hulladékok kódszáma alapján kell kezelni és nyilvántartani.

(3) Az újratöltésre szánt csomagolóeszköz felhasználótól történő összegyűjtését, kezelését az adott növényvédő szer gyártója végzi vagy végezteti.

(4) A kezelés egyéb módjai csak az eljáró környezetvédelmi hatóság által engedélyezett technológiák alapján alkalmazhatók.

9. § A csomagolóeszköz hulladék e rendelet szerinti hulladékgyűjtő rendszerben történő kezelésére a gyártó a csomagolóeszközön a külön jogszabály szerinti azonosító jelölést alkalmazhatja.

10. §18 A növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladékra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal feladat- és hatáskörének megfelelően vesz részt.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)19

12. §20 Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez


Átvételi elismervény növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz hulladékához
Sorszám: ........................
Felhasználó neve:
Címe:
Átvevő neve, azonosítója:
Gyűjtőhely címe:
Az átvett tisztított csomagolóeszköz hulladék:

Anyaga/kódja

Térfogata/tömege

Mennyisége/db

Megjegyzés

Dátum: ............................................................................

....................................................................................

aláírás

2. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez


Nyilvántartó ív növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz hulladékáról
Sorszám: ........................
Gyűjtőhely neve:
címe:
A nyilvántartásért felelős neve:
A gyűjtött tisztított csomagolóeszköz hulladék:

Fajtája

Kódja

Mennyisége

Gyűjtőhelyre érkezés
ideje

Átvételi elismervény
sorszáma

NK jegy száma

3. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez

,,NK'' kísérőjegy növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz hulladékának szállításához
,,NK” kísérőjegy növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz hulladékának szállításához
3M07976B_0

Gyűjtőhely

neve:

címe/telefonszáma:

Sorszám:

A tisztított csomagolóeszköz hulladék

Megjegyzés

anyaga/kódja

szállítónak átadott mennyisége
(db, kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezelő

neve:

telephelyének címe:

KSH száma:

Az átvevő kijelenti:

a) az adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a hulladékgyűjtésre jogosultsággal rendelkezik,

c) a jelölt mennyiséget a felhasználóktól vette át.

A begyűjtés kelte:

............................................
Az átvevő aláírása

A szállító kijelenti:

a) az adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a hulladékgyűjtésre jogosultsággal rendelkezik,

c) a jelölt mennyiséget az átvevőtől átvette.

A szállítás kelte:

............................................
A szállító aláírása

A kezelő kijelenti:

a) az adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a hulladékgyűjtésre és
-kezelésre jogosultsággal rendelkezik,

c) a jelölt mennyiséget az összegyűjtőtől átvette.

A kezelőnek történt átadás kelte:

............................................
A kezelő aláírása

Megjegyzés:

1

Az 1. § a) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés 1. pontja a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés 3. pontja a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés 4. pontja a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés 5. pontja a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdés 8. pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (1) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (5) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdését a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (4) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (1) bekezdése a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 265. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 12. §-t a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére