• Tartalom

2003. évi CX. törvény

2003. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról1

2009.01.01.

Az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, figyelemmel az állam intézményvédelmi kötelezettségére a környezetvédelem terén, a személygépkocsik és a lakóautók után fizetendő fogyasztási adó ellentételezésére az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1)2 E törvény rendelkezései alapján regisztrációs adót (a továbbiakban: adó) kell fizetni a Magyar Köztársaság területén (a továbbiakban: belföld) forgalomba helyezendő személygépkocsi és lakóautó (a továbbiakban: személygépkocsi), valamint motorkerékpár (a továbbiakban a személygépkocsi és a motorkerékpár együtt: gépjármű) után.

(2) Az adóból befolyó bevétel a központi költségvetést illeti.

2. § E törvény alkalmazásában

1.3 forgalomba helyezés: a gépjármű

a) belföldön első ízben történő nyilvántartásba vétele és a forgalmi engedélybe történő bejegyzése,

b) átalakítás esetében az átalakítás tényének nyilvántartásba vétele és a forgalmi engedélybe történő bejegyzése,

c)4 12. § a) és b) pontjában meghatározott adómentességének megszűnése;

2.5 átalakítás: a közúti gépjármű olyan műszaki megváltoztatása, amelynek eredményeként az e törvény hatálya alá nem tartozó gépjárműből személygépkocsi vagy motorkerékpár jön létre, illetőleg a személygépkocsi vagy a motorkerékpár más adókategóriába kerül;

3.6 személygépkocsi: a Kereskedelmi Vámtarifának az adózás rendjéről szóló törvényben (a továbbiakban: Art.) szereplő időpont szerinti állapota alapján a 8703 vámtarifaszám alá tartozó jármű, ide nem értve a mentőautót és az e törvény szerinti motorkerékpárt;

4.7 új gépjármű: az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el;

5.8 muzeális jellegű gépjármű: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontjában meghatározott gépjármű;

6.9 nyilvántartásba vétel: a gépjármű közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti jármű nyilvántartásba vétele;

7.10

8.11 import: a gépjárműnek az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) területén kívülről belföldre történő behozatala, vagy egyéb módon való bejuttatása;

9. Közösség területe: az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés 227. cikke szerinti terület;

10.12 motorkerékpár: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) alapján motorkerékpárnak vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű, valamint az a személygépkocsiként forgalomba helyezett négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege, valamint motorteljesítménye a KRESZ alapján motorkerékpárnak minősülő négykerekű gépjármű ismérveinek felel meg;

11.13 Közösségen belüli beszerzés: új gépjármű másik tagállamból történő behozatala, vagy egyéb módon történő bejuttatása, ahol az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 46. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján történik;

12.14 importáló: az áfa-törvény szerinti importáló;

13.15 referencia gépjármű:

a) az adó különös szabályok szerinti megállapítása alá tartozó gépjárművel azonos gyártmányú, típusú, változatú és kivitelű gépjármű, amelyet az adó különös szabályok szerinti megállapítása alá tartozó gépjármű forgalomba helyezésének időszakában új állapotban vezettek be a belföldi piacra, vagy

b) azonos gépjármű vagy arra vonatkozó adatok hiányában az adó különös szabályok szerinti megállapítása alá tartozó gépjárműhöz az a) pontban felsorolt ismérveket tekintve hasonló gépjármű.

Adókötelezettség16

3. §17 (1) Adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése.

(2) Adókötelezettséget keletkeztet továbbá

a) a gépjármű importálása,

b) a gépjármű Közösségen belüli beszerzése,

c) a gépjármű átalakítása,

feltéve, hogy annak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik.

Az adó alanya18

4. §19 (1) Az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, akinek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik.

(2) Ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya az importáló.

(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy.

(4) Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa.

(5) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanyoknak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.

(6) Ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselőt meghatalmazni (a továbbiakban: képviselő). A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az adóalannyal egyetemlegesen felelős.

Adóelőleg fizetésére kötelezett személy

5. §20

Az adófizetési kötelezettség keletkezése21

6. §22 (1) Az adófizetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában keletkezik.

(2) Az adófizetési kötelezettség

a) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján,

b) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában,

c) a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az átalakítás napján, de legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában

keletkezik.

7. §23 (1)24 Az adót az adóigazolás kiváltásával – a vámhatósághoz történt bejelentést követően – az adóigazolás kiváltásának időpontjában a 4. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző bármely értékesítő is megfizetheti, feltéve, hogy az értékesítő belföldön székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy állandó lakóhellyel rendelkezik, és az általános forgalmi adó alanya. Az így megfizetett adó, mint más nevében és javára megfizetett összeg, nem tartozik bele a forgalomba helyezést megelőzően teljesített értékesítések, illetve az import áfa alapjába, feltéve, hogy az adó összegét az adót megfizető személy nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti. Nem része az adó az import, illetve a Közösségen belüli beszerzés áfa alapjának akkor sem, ha a 4. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti adóalany és a forgalomba helyezést saját nevére kezdeményező ugyanaz a személy. Nem tartozik bele továbbá az adó az áfa alapjába abban az esetben, ha a gépjármű e törvény szerinti átalakítása áfafizetési kötelezettséget keletkeztet.

(2)25 Az így megfizetett adó összegéről a vámhatóság az adót megfizető személy részére a 11. § szerinti adóigazolást állít ki.

(3)26 Az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg.

Az adó összege

8. § (1)27 A vámhatóság az adót a gépjárművek egyes kategóriájában a melléklet alapján állapítja meg. Azon gépjármű esetében, amelyre az adót a melléklet II. részének figyelembevételével kell megállapítani, az adóalany – választása szerint – indítványozhatja az adó 10/A–10/G. §-okban foglalt különös szabályok szerinti megállapítását.

(2) Ha a személygépkocsit átalakították, az átalakított személygépkocsi forgalomba helyezésekor az adó összegét az átalakítás utáni és az átalakítás előtti állapot közti adó különbözeteként kell megállapítani.

(3)28 Ha a különbözet előjele pozitív, az adót az adóalany köteles a vámhatóságnak megfizetni.

(4)29 Wankel-motoros személygépkocsi esetén a mellékletben szereplő besoroláshoz szükséges műszaki tulajdonságot a gépjármű műszaki adatlapján szereplő kamratérfogatának kétszeresével kell megállapítani.

Eljárási és adó-megállapítási szabályok

9. § (1)30 Az adót a vámhatóság állapítja meg (kivetéses adózás).

(2)31

(3)32 Import esetén az adót a vámhatóság a vámeljárás során állapítja meg.

(4)33 Ha az adókötelezettség átalakítás miatt keletkezik, az adó alanya köteles a területileg illetékes közlekedési hatósághoz benyújtott előzetes engedély iránti kérelemmel egyidejűleg értesíteni a vámhatóságot az átalakítás szándékáról, bejelentve minden, az e törvény szerinti adókötelezettség megállapításához szükséges adatot (az eredeti és az átalakított gépjármű motortérfogatának és környezetvédelmi kategóriába tartozásának, valamint az e törvény szerinti adó alanyának beazonosításához szükséges adatokat).

(5)34 A közlekedési igazgatási hatóság a gépjárműnek az adóigazolásban szereplő alvázszámáról, gyártmányáról, típusáról és a motor egyedi azonosító jeléről, illetve kódjáról, valamint az adóigazolás sorszámáról az adategyezőség ellenőrzésének céljából adatokat kérhet a vámhatóságtól.

(6)35 A közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a tárgyhónapban forgalomba helyezett, e törvény alkalmazásában személygépkocsinak és motorkerékpárnak minősülő gépjárművekről a vámhatóság részére adatot szolgáltat a következő tartalommal:

a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, motorszáma;

b) a forgalomba helyezés időpontja.

(7)36 Az e törvényben nem szabályozott, az adózással kapcsolatos egyéb eljárásban az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. §37

Az adó különös szabályok szerinti megállapítása38

10/A. §39 (1) Az adóalany az adó megállapítására irányuló elsőfokú adóigazgatási eljárás kezdeményezésekor nyilatkozhat arról, hogy indítványozza az adó különös szabályok szerinti megállapítását.

(2)40 Az adó különös szabályok szerinti megállapítására irányuló indítvány (a továbbiakban: indítvány) írásban, az (1) bekezdésben említett nyilatkozattal egyidejűleg, de legkésőbb a nyilatkozat előterjesztésétől számított 15 napon belül nyújtható be a vámhatóságnak. Az indítvány benyújtásával egyidejűleg az adóalanynak meg kell előlegeznie az adó különös szabályok szerinti megállapításának külön jogszabályban meghatározott díját (a továbbiakban: egyedi adó-megállapítás díja). Az indítvány megtételére és a díj megfizetésére vonatkozó határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) Az indítványban valószínűsíteni kell, hogy a gépjármű tényleges értékcsökkenése meghaladja a melléklet II. részének táblázatában a gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma (a továbbiakban: gépjármű kora) szerint meghatározott adótétel-csökkenés mértékét. A valószínűsítés alapjául szolgálhat különösen: a gépjármű gyártmánya, típusa, a megtett kilométerek száma, a motor típusa, a gépjármű műszaki és általános állapota, az első forgalomba helyezés idején a referencia gépjármű eredeti új belföldi árának és jelenlegi belföldi forgalmi értékének összevetése. A valószínűsítés megalapozottságát alátámasztó bizonyítékokat az indítványhoz csatolni kell.

10/B. §41 (1) Nincs helye az adó különös szabályok szerinti megállapításának, ha

a) a 10/A. § (1) bekezdésében említett nyilatkozattételre nem került sor, vagy

b) a 10/A. § (2) bekezdésében említett feltételek bármelyike nem teljesült, vagy

c) az indítvány nem tartalmazza a 10/A. § (3) bekezdése szerinti valószínűsítést arra vonatkozóan, hogy a gépjármű tényleges értékcsökkenése meghaladja a gépjármű kora szerint meghatározott adótétel-csökkenés mértékét.

(2) Nincs helye az adó különös szabályok szerinti megállapításának akkor sem, ha az indítvány benyújtásának időpontjában a gépjármű kora elérte vagy meghaladta a melléklet II. része táblázatának utolsó sorában meghatározott időtartamot.

10/C. §42 (1) Az indítványban valószínűsített tényállás tisztázása érdekében, ha az a gépjárműre vonatkozó műszaki, technikai ismérveket, illetőleg a kiválasztott referencia gépjárműre való hivatkozást tartalmaz, a vámhatóság megkeresi a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából. A megkeresés határideje az indítvány benyújtásától számított 15 nap.

(2) A szakhatóság a megkereséstől számított 15 napon belüli időpontra a gépjármű szemléjét elrendeli, és az adóalanyt és a vámhatóságot a szemle helyéről és időpontjáról értesíti. A szakhatóság – az indítványban foglaltak, valamint a gépjárműre vonatkozóan rendelkezésére álló egyéb adatok alapján – a szemle befejezésétől számított 15 napon belül szakhatósági állásfoglalást ad az indítványban valószínűsített tényállás alátámasztására megjelölt műszaki, technikai ismérvek, illetőleg a referencia gépjármű kiválasztásának megalapozottságáról.

10/D. §43 (1) A vámhatóság az indítványban foglaltak, illetőleg – a 10/C. §-ban meghatározott esetben – a szakhatósági állásfoglalás, valamint a rendelkezésére álló, e területre szakosított, a referencia gépjárműre vonatkozó, összehasonlító értékadatokat tartalmazó kiadványok, statisztikák alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben meghatározott korlátra – becsléssel állapítja meg a gépjármű értékcsökkenésének mértékét (a továbbiakban: egyedi mérték). Az egyedi mértéket a matematikai kerekítés szabályai szerint két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.

(2) A vámhatóság a becslés során nem állapíthat meg a melléklet II. része táblázatának utolsó sorában szereplő adótétel-csökkenés mértékénél magasabb egyedi mértéket.

(3) Az indítvány akkor megalapozott, ha az egyedi mérték meghaladja a gépjármű kora szerint meghatározott adótétel-csökkenés mértékét.

(4) Megalapozott indítvány esetében a vámhatóság a melléklet I. része alapján meghatározott adótétel, valamint ezen adótétel és az egyedi mérték szorzatának különbségeként állapítja meg az adót.

10/E. §44 Nem megalapozott indítvány esetében, valamint a 10/B. §-ban említett esetekben a vámhatóság az adót a 8. § (1) bekezdésének első mondatában foglalt rendelkezés (a továbbiakban: általános szabályok) szerint állapítja meg.

10/F. §45 (1) A vámhatóság az elsőfokú adóigazgatási eljárás keretében dönt a megelőlegezett egyedi adó-megállapítás díjának viseléséről is.

(2) A megelőlegezett egyedi adó-megállapítás díját az állam viseli, és a vámhatóság e díjnak az adóalany részére történő visszatérítéséről rendelkezik, ha az adó megállapítása a 10/D. § (4) bekezdése szerint történik.

(3) A megelőlegezett egyedi adó-megállapítás díját – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adóalany viseli, ha a vámhatóság az adót az általános szabályok szerint állapítja meg.

(4) Ha az egyedi adó-megállapítási díj megelőlegezésére sor került, de az adó különös szabályok szerinti megállapításának a 10/B. § szerint nincs helye, a vámhatóság e díjnak az adóalany részére történő visszatérítéséről rendelkezik.

(5) Az ezen alcím alatti elsőfokú adóigazgatási eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele a 10/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozat és indítvány előterjesztése közötti időtartam, illetve a 10/A. § (2) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a nyilatkozat megtételétől számított 15 nap.

10/G. §46 A vámhatóság adót megállapító határozata ellen a gépjármű tényleges értékcsökkenésének figyelmen kívül hagyására történő hivatkozással az az adóalany élhet jogorvoslati kérelemmel, aki (amely) az elsőfokú adóigazgatási eljárásban indítványozta az adó különös szabályok szerinti megállapítását. A 10/E. § szerinti esetben a döntésnek az adó különös szabályok szerinti megállapítása iránti indítványt elutasító és a díj viseléséről szóló rendelkezése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Az adóigazolás

11. § (1)47 Az adókötelezettség megfizetéséről a vámhatóság adóigazolást állít ki. Adóigazolást akkor is ki kell állítani, ha az adókötelezettség negatív előjelű.

(2)48 Az adóigazolást az adó alanyának kell kiadni, amelyet a továbbiakban együtt kell kezelni azzal a gépjárművel, amelyre az adóigazolás szól.

(3)49 Új gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor, ha az áfát a vámhatóság határozattal állapítja meg, adóigazolás csak akkor adható ki, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint fizetendő áfa megfizetése is megtörtént.

(4)50 A 4. § (5) bekezdése esetében az adóigazolás csak akkor adható ki, ha a tulajdonostársak a gépjárművet terhelő adókötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

(5)51 Azon gépjármű esetében, amelyre az adót a melléklet II. részében foglalt előírások figyelembevételével kell megállapítani, az adóigazolás tartalmazza azt, hogy a vámhatóság az adót az általános vagy a különös szabályok szerint állapította meg. Az adó különös szabályok szerinti megállapítása esetében az adóigazolás tartalmazza az egyedi mértéknek megfeleltethető gépjármű-kort is.

Adómentességek

12. §52 Az adót nem kell megfizetni

a) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátandó gépjárművének forgalomba helyezése esetén;

b) az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik CK betűjelű rendszámmal ellátandó gépjárművének forgalomba helyezése esetén;

c) külföldre szállítási céllal belföldön vásárolt gépjármű kivitelére, illetve érvényes forgalmi engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, vagy Magyarországon elvesztett, illetve megrongálódott vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására Z betűjelű rendszámmal ellátandó gépjármű forgalomba helyezése esetén;

d) CD betűjelű rendszámmal ellátandó, az a)–b) pontban meghatározott olyan gépjármű forgalomba helyezése esetén, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, valamint külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs; valamint

e) ha az importáló nem kéri a gépjármű forgalomba helyezését. Amennyiben az adómentesen behozott gépjárművet utóbb mégis forgalomba helyezik, az e törvény szerinti adót meg kell fizetni;

f)53 muzeális jellegű gépjármű forgalomba helyezése esetén.

Az adó visszaigénylése54

13. §55 (1) A forgalomba helyezés előtt megfizetett adó a vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelhető, ha

a) a gépjárművet – forgalomba helyezés nélkül – végleges rendeltetéssel belföldről kiszállítják vagy kiviszik;

b) a forgalomba helyezés előtt a gépjármű

ba) műszaki állapota miatt a forgalomba helyezésre igazoltan alkalmatlanná vált;

bb) megsemmisülése vagy eltulajdonítása (ellopása, elrablása) miatt a forgalomba helyezése igazoltan ellehetetlenült;

c) a gépjármű forgalomba helyezése adómentes.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben a kiszállítás, kivitel tényét

a) a Közösség területén kívüli területre történő kiszállítás, kivitel esetében a kiléptetést igazoló okmánnyal,

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig

ba) saját fuvareszközzel történő kiszállításnál belső elszámolással,

bb) fuvareszköz igénybevétele nélküli kivitelnél a Z betűjelű rendszám visszajuttatásával,

bc) harmadik személy közreműködésével történő kiszállításnál nemzetközi fuvarlevéllel

kell igazolni.

(3) Az adó visszaigénylésének feltétele az is, hogy a gépjármű adóigazolását legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg a vámhatóságnak visszaszolgáltassák.

(4) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározottakhoz képest a gépjárművet utóbb mégis forgalomba helyezik, újból adókötelezettség keletkezik.

14. §56 (1) Ha a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a különbözet előjele negatív, a gépjármű átalakítása előtti forgalomba helyezéskor megfizetett és az átalakítást követő forgalomba helyezéskor számított adó különbözetét az adóalany a vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelheti.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a kérelemhez csatolni kell az átalakítás változásait tartalmazó forgalmi engedély másolatát.

Környezetvédelmi osztályba sorolás

15. §57 A környezetvédelmi osztályba sorolás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. fejezetének 2007. február 5. napján hatályos állapota szerint történik.

Módosuló jogszabály

16. §58

Záró és átmeneti rendelkezések

17. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben és a 18. §-ban megfogalmazott eltéréssel – 2004. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

(2) A Kkt.-nek az e törvénnyel megállapított 9/B. §-ának (1) bekezdése 2004. január 1. napján lép hatályba.

18. § (1)59 2004. február 1. napja előtt keletkezett fogyasztásiadó-kötelezettséget a Fat. 2004. január 31. napján hatályos előírásai szerint kell teljesíteni.

(2)60 A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napja előtt keletkezett fogyasztásiadó-kötelezettséget az Art. előírásai szerint kell teljesíteni.

(3) E törvény 2. §-ának 4. pontja és 11. §-ának (3) bekezdése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)–(7)61

19. § (1)62 A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adóalany, és 2004. február 1. napja előtt a Fat. alapján a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót megfizette, de a személygépkocsit 2004. február 1. napjáig nem helyezték forgalomba, jogosult arra, hogy a személygépkocsi 2004. február 1. napját követően történő forgalomba helyezésekor a befizetett fogyasztási adót – a forgalomba helyezés időpontja szerinti általános forgalmi adó-megállapítási időszakáról készített általános forgalmi adó bevallásában – adókötelezettséget csökkentő tételként elszámolja.

(2)63 Mentesül az adó megfizetése alól az a természetes személy, aki az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem adóalany, és 2004. február 1. napja előtt a Fat. alapján a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót a nevére szóló vámhatósági határozat alapján megfizette, de a személygépkocsit e törvény hatálybalépését követően helyezteti forgalomba. Mentesül az adó megfizetése alól az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet is, aki (amely) olyan, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba sorolt személygépkocsit helyeztet forgalomba, amelyről a vámhatóság – a vámeljárást kezdeményező, a fogyasztási adó alanyának kérésére – külön igazolta, hogy a személygépkocsit 2004. január 1. napja előtt hozták be belföldre, és a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót a fogyasztási adó alanya megfizette.

(3) A 8. § (3) bekezdését akkor is alkalmazni kell, ha a személygépkocsit 2004. február 1. napja előtt helyezték forgalomba, de 2004. február 1. napját követően alakították át. Ha az átalakítás révén különbözeti vámteher is keletkezik, a 8. § (3) bekezdésében foglaltakat akkor is alkalmazni kell azzal, hogy a különbözeti vámteher megállapítása során az e törvényben megállapított regisztrációs adót is figyelembe kell venni.

(4) A 13. § (6) bekezdése alapján az adó visszafizetése kizárólag olyan személygépkocsi átalakítása során történhet, amelynek a forgalomba helyezésekor az e törvény szerinti adót fizették meg.

20. §64 (1) Felhatalmazást kap a közlekedéspolitikáért, valamint az adópolitikáért felelős miniszter, hogy együttes rendeletben állapítsák meg az egyedi adó-megállapítás díját, valamint az annak megfizetésre vonatkozó egyéb eljárási szabályokat.65

(2)66

Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez67

I. rész rész

Adótételek az egyes adókategóriákban

1. Adótételek személygépkocsik esetén


6M13022_0

Adó-
kate-
gória

 

A személygépkocsi műszaki tulajdonságai

Adótétel
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint]

8-nál jobb

6–8

4

4-nél rosszabb

1.

Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig

250 000 Ft/db

372 000 Ft/db

499 000 Ft/db

749 000 Ft/db

2.

Otto-motoros személygépkocsi 1101–1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301–1500 cm3-ig

361 000 Ft/db

542 000 Ft/db

722 000 Ft/db

1 083 000 Ft/db

3.

Otto-motoros személygépkocsi 1401–1600 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1501–1700 cm3-ig

478 000 Ft/db

722 000 Ft/db

966 000 Ft/db

1 434 000 Ft/db

4.

Otto-motoros személygépkocsi 1601–1800 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701–2000 cm3-ig

743 000 Ft/db

1 104 000 Ft/db

1 476 000 Ft/db

2 230 000 Ft/db

5.

Otto-motoros személygépkocsi 1801–2000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2001–2500 cm3-ig

1 020 000 Ft/db

1 529 000 Ft/db

2 039 000 Ft/db

3 059 000 Ft/db

6.

Otto-motoros személygépkocsi 2001–2500 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2501–3000 cm3-ig

1 466 000 Ft/db

2 198 000 Ft/db

2 931 000 Ft/db

4 397 000 Ft/db

7.

Otto-motoros személygépkocsi 2501–3000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 3001–3500 cm3-ig

2 230 000 Ft/db

3 345 000 Ft/db

4 460 000 Ft/db

6 691 000 Ft/db

8.

Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett

3 207 000 Ft/db

4 821 000 Ft/db

6 425 000 Ft/db

9 622 000 Ft/db

9.

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetőleg hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású személygépkocsi

190 000 Ft/db

10.

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi

380 000 Ft/db

2. Az adó összege motorkerékpárok esetén


6M13022_1

 

Adókategória

 

A motorkerékpár műszaki tulajdonságai

 

Adótétel

1.

80 cm3-ig

20 000 Ft/db

2.

81–125 cm3-ig

95 000 Ft/db

3.

126–500 cm3-ig

135 000 Ft/db

4.

501–900 cm3-ig

180 000 Ft/db

5.

901 cm3-től

230 000 Ft/db


A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.

II. rész rész

Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam
figyelembevételével


Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlap 42. számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített első hazai nyilvántartásba vétel időpontja értendő. Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található előírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.

I.
A gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének
hónapjáig eltelt hónapok száma

II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke

2-ig

0,06

3–4

0,10

5–6

0,14

7–12

0,20

13–24

0,28

25–36

0,35

37–48

0,42

49–60

0,48

61–72

0,53

73–84

0,58

85–96

0,62

97–108

0,66

109–120

0,69

121–132

0,72

133–144

0,75

145–156

0,78

157–168

0,80

169–180

0,82

181–192

0,84

193–204

0,86

205–216

0,87

217–228

0,88

229–240

0,89

241-től

0,90


F = A × (1 – K – k × t/T)
F= fizetendő adó;
A    = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg);
K    = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;
k    = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a „K” mértékével;
T    = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma;
t    = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. december 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. december 13.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2004: CI. törvény 77. §-ával megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

3

A 2. § 1. pontja a 2004: CI. törvény 78. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

4

A 2. § 1. pontjának c) alpontja a 2007: CXXVI. törvény 358. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § 2. pontja a 2004: CI. törvény 78. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

6

A 2. § 3. pontja a 2005: CXIX. törvény 47. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 184. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

7

A 2. § 4. pontja a 2005: CXIX. törvény 47. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 184. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

8

A 2. § 5. pontja a 2005: CXIX. törvény 47. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 184. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

9

A 2. § 6. pontja a 2004: CI. törvény 78. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

10

A 2. § 7. pontját a 2006: CIX. törvény 90. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. § 8. pontja a 2004: CI. törvény 306. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

12

A 2. § 10. pontját a 2004: CI. törvény 78. § (3) bekezdése iktatta be, szövegét a 2005: CXIX. törvény 47. §-a állapította meg. Ez utóbbi módosító törvény 184. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

13

A 2. § 11. pontját a 2004: CI. törvény 78. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2005: CLXIII. törvény 21. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

14

A 2. § 12. pontját a 2004: CI. törvény 78. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2005: CLXIII. törvény 21. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

15

A 2. § 13. pontját a 2007: CXXVI. törvény 358. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 3. § előtti cím a 2004: CI. törvény 79. §-ával megállapított szöveg.

17

A 3. § a 2005: CLXIII. törvény 22. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

18

A 4. § előtti cím a 2004: CI. törvény 80. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § a 2005: CLXIII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

20

Az 5. §-t a 2004: CXXXV. törvény 119. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 6. § előtti cím a 2004: CI. törvény 81. §-ával megállapított szöveg.

22

A 6. § a 2005: CLXIII. törvény 24. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

23

A 7. § a 2004: CXXXV. törvény 116. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 118. § (7) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

24

A 7. § (1) bekezdése a 2005: CLXIII. törvény 25. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. Az (1) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 7. § (2) bekezdésének második mondatát a 2005: CXIX. törvény 184. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, a (2) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 8. § (1) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 359. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 8. § (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § (4) bekezdését a 2004: CI. törvény 82. § (2) bekezdése iktatta be, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

30

A 9. § (1) bekezdése a 2004: CI. törvény 83. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. Az (1) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 9. § (2) bekezdését a 2004: CXXXV. törvény 119. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

32

A 9. § (3) bekezdése a 2004: CI. törvény 83. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. A (3) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (4) bekezdése a 2004: CI. törvény 306. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. A (4) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja, 129. § (6) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 9. § (5) bekezdése a 2004: CI. törvény 306. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. Az (5) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 9. § új (6) bekezdését a 2005: CLXIII. törvény 26. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. E módosító törvény 27. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. A (6) bekezdés a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 9. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 2005: CLXIII. törvény 26. §-a.

37

A 10. §-t a 2005: CXIX. törvény 184. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 10/A. §-t megelőző alcímet a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be.

39

A 10/A. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

40

A 10/A. § (2) bekezdése a 2008: LXXXI. törvény 217. §-a szerint módosított szöveg.

41

A 10/B. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

42

A 10/C. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 10/D. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

44

A 10/E. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

45

A 10/F. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

46

A 10/G. §-t a 2007: CXXVI. törvény 360. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

47

A 11. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 89. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 11. § (2) bekezdése a 2004: CI. törvény 85. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

49

A 11. § (3) bekezdése a 2005: CXIX. törvény 50. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 184. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

50

A 11. § (4) bekezdését a 2004: CI. törvény 85. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2005: CLXIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

51

A 11. § (5) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 361. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

52

A 12. § a 2004: CI. törvény 86. §-ával megállapított szöveg, a 2004: CXXXV. törvény 118. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

53

A 12. § f) pontját a 2005: CXIX. törvény 51. §-a iktatta be, e módosító törvény 184. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1-jét követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

54

A 13. §-t megelőző alcím a 2008: LXXXI. törvény 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 13. § a 2008: LXXXI. törvény 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 202. §-a alapján a rendelkezést azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adóvisszaigénylési kérelem benyújtása 2009. január 1. napján vagy azt követően történik.

56

A 14. §-t és alcímét a 2006: CIX. törvény 90. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: LXXXI. törvény 45. § (2) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 202. §-a alapján a rendelkezést azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adóvisszaigénylési kérelem benyújtása 2009. január 1. napján vagy azt követően történik.

57

A 15. § a 2007: XI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 2. §-a alapján a rendelkezést a 2007. február 5. napjától indult folyamatban lévő, valamint e módosító törvény 3. §-ában meghatározott adóigazgatási eljárásban kell alkalmazni. E módosító törvény 3. § (1) bekezdése alapján az adózó kérelmére a vámhatóság a 2007. február 5. napjától indult adóigazgatási eljárásban a 2007. március 9. napja előtt jogerőre emelkedett döntését visszavonja és az új szabályozásnak megfelelő döntést hoz, amennyiben az az adózó javára szóló adókülönbözetet eredményez. Az eljárás részletes szabályozása tekintetében lásd e módosító törvény 3. §-ának további rendelkezéseit.

58

A 16. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 636. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 18. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 636. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 18. § (2) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 636. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 18. § (4)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 636. pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 19. § (1) bekezdése a 2004: XII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. május 14-ét követően kibocsátott adóigazolások esetén kell alkalmazni; (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2004. február 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy ha a 2004. március 30. előtti rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációs adót megfizették, akkor változatlanul a fogyasztási adóról szóló 1991. évi LXXVIII. törvény szerinti fogyasztási adó jár vissza.

63

A 19. § (2) bekezdése a 2004: XII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. május 14-ét követően kibocsátott adóigazolások esetén kell alkalmazni; (3) bekezdése alapján a rendelkezést 2004. február 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy ha a 2004. március 30. előtti rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációs adót megfizették, akkor változatlanul a fogyasztási adóról szóló 1991. évi LXXVIII. törvény szerinti fogyasztási adó jár vissza.

64

A 20. §-t a 2007: CXXVI. törvény 362. §-a iktatta be, e módosító törvény 397. §-a alapján a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

66

A 20. § (2) bekezdését a 2008: LXXXI. törvény 244. §-a hatályon kívül helyezte.

67

A melléklet a 2006: CXXXI. törvény 32. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 134. §-a alapján rendelkezéseit a 2007. február 5-étől induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére