• Tartalom

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről1

2012.05.17.

Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 45. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1. § A rendelet alkalmazásában:

a) Fizikai blokk: a földfelszínnek az e jogszabály rendelkezései alapján lehatárolt része.

b) Blokkazonosító: a fizikai blokkok egyedi és egyértelmű megjelölésére szolgáló betűvel vegyes számsorozat.

c) Ortofotó: a rendelet céljainak megfelelő pontosságú méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel.

d) Nagyon nagy felbontású űrfelvétel: a földfelszínt 1,5 méter felbontásnál finomabban ábrázoló űrfelvétel.

e)2 Mezőgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös mefeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 2. cikk 1. bekezdése szerinti terület.

f) Fizikai blokktérkép: egy vagy több fizikai blokk adattartalmának együttes megjelenítése analóg vagy digitális formában.

g)3 Támogatható terület: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 124. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti terület, amely egy fizikai blokk vonatkozásában az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti maximális támogatható területet jelenti az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazásában.

h) Távérzékeléses ellenőrzés: a támogatási kérelmekben szereplő adatok valódiságának és a pályázati eljárást követően kötött szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata az űr- és légifelvételek objektív adatainak kiértékelésével.

i) Kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép olyan nem hiteles digitális másolata, mely csak a földrészlet-határokat és a helyrajzi számokat tartalmazza.

j)4 Tematikus réteg: a térinformatikai rendszer részét képező, logikailag összetartozó adatokat tartalmazó részhalmaz.

k)5 Speciális tulajdonságokkal rendelkező terület: olyan, a g) pont alá nem tartozó terület, amelyre az egyes, földterület használatához kapcsolódó támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok alapján támogatás igényelhető.

l)6 Nem támogatható terület: az a terület, amely nem felel meg a támogatható terület g) pont szerinti fogalmának.

2. § (1)7 A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálya alá tartozó, földterülethez kapcsolódó támogatások eljárásainak kizárólagos – állami tulajdonú – országos azonosító rendszere.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eljárások során a MePAR adattartalmát kell használni.

(3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk, és ezen belül történik a mezőgazdasági parcellák megjelölése.

(4) A MePAR fizikai blokkrendszere térképi megjelenítésének képi háttere az ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.

(5) A MePAR működésének alapja egy térinformatikai rendszer és annak adatbázisa.

(6) A MePAR térinformatikai rendszerének térképi alapját az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben kell elkészíteni, és meg kell felelnie az 1:10 000-es méretarányú állami topográfiai térkép pontosságának.

3. § A MePAR-t az Európai Unió szabályozásával összhangban úgy kell létrehozni és működtetni, hogy:

a) lehetővé tegye a támogatás alapját képező mezőgazdasági parcellák fizikai blokkon belüli elhelyezkedésének rögzítését, és területük meghatározását;

b) biztosítsa a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásokra vonatkozóan benyújtott kérelmek adminisztratív ellenőrzéséhez (területi túligénylések és kettős igénylések kiszűrése, kifizetési jogcímek közötti kereszt-ellenőrzések), továbbá a távérzékeléses- és/vagy helyszíni ellenőrzéséhez szükséges 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatokat;

c) alkalmas legyen Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) benyújtott kérelmek és pályázatok kezeléséhez szükséges térinformatikai alapok biztosítására;

d) tegye lehetővé a külön jogszabályok alapján engedélyezett, támogatásra jogosult területek cseréjének nyilvántartását;

e) megállapítható legyen a kataszteri fedvényen szereplő földrészletek és a fizikai blokkok kapcsolata.

A MePAR adattartalma

4. § (1)8 A MePAR alapvető adatai:

a) a fizikai blokkok határvonalai;

b) a fizikai blokkon belül a támogatható terület vagy területek határvonalai;

c) a fizikai blokkon belül a nem támogatható terület vagy területek határvonalai, valamint az annak, vagy azoknak a részét képező speciális tulajdonságokkal rendelkező terület vagy területek határvonalai;

d) a támogatható és a nem támogatható területek mértéke;

e) a blokkazonosító;

f) ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.

(2)9 A MePAR további összetevői a tematikus rétegek, valamint a kataszteri fedvény.

A fizikai blokkok meghatározása

5. § (1) A fizikai blokk a földterülethez kapcsolódó támogatási eljárások céljára kialakított, a mezőgazdasági művelés szempontjából hosszabb távon állandó, terepen azonosítható határokkal (pl. utak, vasutak, csatornák, töltés, erdőszél, fasor stb.) rendelkező összefüggő földterület. Egy fizikai blokkban több mezőgazdasági parcella lehet és több ügyfél is gazdálkodhat.

(2) A fizikai blokkban a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt határvonalakat csak akkor kell kialakítani, ha az általuk határolt terület 0,1 hektár vagy annál nagyobb. Az így kialakított területekhez területadat is tartozik.

(3)10 A fizikai blokk meghatározása távérzékeléses és szükség szerint helyszíni adat-felvételezésen alapul. A fizikai blokkon belül a támogatható területek, a nem támogatható területek, a speciális tulajdonságokkal rendelkező területek, és a különböző mezőgazdasági hasznosítású területek elkülönítése az adat-felvételezés időpontjában fennálló tényleges mezőgazdasági művelés figyelembevételével történik.

(4)11

(5) A fizikai blokktérkép minden önállóan elkülönített területet ábrázol és ezekhez a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti területadat is megjeleníthető. A fizikai blokktérkép – az áttekinthetőségtől függően – a kataszteri fedvényt is tartalmazza.

6. § (1)12 A földterülethez kapcsolódó támogatási kérelmek térképi alapját az adott évben a 4. § (1) bekezdésében foglalt adatoknak az adott év január 31-i állapotban lezárt törzsállománya képezi, amely a kataszteri fedvénnyel együtt az MVH-nak átadásra kerül.

(2) A 3. § szerinti eljárásokhoz az (1) bekezdés alapján meghatározott törzsállomány adatait kell használni.

7. § (1) A MePAR programszerű felújítását és változásvezetését biztosítani kell.

(2)13 A 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok programszerű felújítását évente kell végrehajtani új adatfelvételezés segítségével oly módon, hogy a felújítás az ország egész területére vonatkozóan ötévente legalább egyszer megtörténjen. A felújítást az 5. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni. Az ennek alapján szükséges változtatásokat a törzsállomány másolati példányán kell átvezetni.

(3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt kataszteri fedvény aktualizálását a támogatható területek vonatkozásában évente a földhivatalok végzik. Ennek a MePAR adatbázisba történő bedolgozásáról a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) gondoskodik.

(4)14 A változásvezetési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul. Változásvezetési eljárást az ügyfélnek abban az esetben kell indítania, ha a 4. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti adatok nem helytállóak. A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelmet (a továbbiakban: változásvezetési kérelem) az egységes kérelem részeként elektronikus úton – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikke által meghatározott időpontig –, egyéb esetekben az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez. Az egységes kérelem részeként benyújtott, valamint a hivatalból indított változásvezetési kérelmek eredményei az adott évi egységes kérelem vonatkozásában figyelembevételre kerülnek. Az MVH honlapján közzétett nyomtatványon évente október 1-jéig benyújtott változásvezetési kérelmekben foglalt, az MVH által elfogadott változások úgy kerülnek átvezetésre, hogy a következő évi egységes kérelmek benyújtásakor már felhasználhatók.

(4a)15 A (4) bekezdés szerinti nyomtatvány az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügyfél azonosító adatai,

b) az ügyfél regisztrációs száma,

c) a fizikai blokkazonosító,

d) a bejelentés tárgyának részletes leírása,

e) a bejelentés részletes indokolása,

f) annak a támogatási jogcímnek a megnevezése, amellyel kapcsolatban az ügyfél a fizikai blokk módosítását kéri.

(4b)16 A (4) bekezdésben meghatározott nyomtatványon benyújtott változásvezetési kérelemhez az ügyfél köteles az MVH által biztosított aktuális A/3-as méretű blokktérképet mellékelni a változásvezetési kérelem tárgyának egyértelmű rajzi feltüntetésével.

(5) Az MVH saját hatáskörben hivatalból felülvizsgálhatja a fizikai blokkokat és szükség szerint kezdeményezi a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt adatok módosítását.

(6)17 Az MVH a (4) bekezdés szerinti változásvezetési kérelemről a FÖMI műszaki véleményének figyelembevételével dönt.

(7)18 A változásvezetési kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) a kérelem nem a MePAR-ban lévő fizikai blokk kialakítására vonatkozik;

b) az ügyfél a 7. § (4) bekezdés szerinti nyomtatvány 7. § (4a) bekezdés e) pontja szerinti részét – a döntést megalapozó tények, körülmények vonatkozásában – érdemben nem töltötte ki;

c) az ügyfél a 7. § (4b) bekezdésben előírtakat nem teljesítette;

d) a változásvezetéssel érintett parcella a fizikai blokk nem támogatható területébe átnyúlik, illetve az adott blokkhatár vonalán legfeljebb 3 méterrel nyúlik túl és a túlnyúlással érintett területek összege nem éri el a 0,05 ha-t;

e) a kérelem az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott kunhalom, gémeskút, vagy vízvédelmi sáv tematikus rétegére vonatkozik;

f) a kérelem az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott árvíz sújtotta terület, Érzékeny Természeti Területek, kedvezőtlen adottságú terület, Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000 terület, nitrátérzékeny terület, sérülékeny vízbázis védőterület, széleróziós mintaterület, valamint a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének mintaterülete tematikus rétegére vonatkozik.

Üzemeltetés

8. § (1) A MePAR országos térinformatikai adatbázisát a FÖMI hozza létre és az MVH részére működtetésre átadja. A MePAR tulajdonosi jogait az MVH gyakorolja.

(2)19 A MePAR működtetésében a FÖMI – az MVH-val kötött delegálási szerződés alapján – az alábbi feladatokkal vesz részt:

a) a 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatok és tematikus rétegek fejlesztése és technikai szintű előállítása, változásvezetése, időszakonkénti programszerű felújítása, és minőségbiztosítása;

b) az MVH által kiválasztott területekre a területalapú támogatási kérelmek távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása, valamint

c) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala, beleértve a területalapú támogatás kérelmezését támogató analóg és digitális térképi adatok előállítását.

(3) A MePAR országos térinformatikai adatbázis változásvezetésének, felújításának és üzemeltetésének költségeit az MVH delegált feladatok keretében biztosítja. Az MVH viseli a feladata ellátásához szükséges földmérési állami alapadatok külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díját.

A MePAR adatbázisából teljesíthető szolgáltatások
és azok díjai

9. §20 (1) A MePAR 4. § (1) bekezdés szerinti adatbázisát csak az MVH felhatalmazásával vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkezők kezelhetik és szolgáltathatnak abból adatot, a (2) bekezdés kivételével arról harmadik fél számára másolat nem készíthető.

(2) A Tv. 31. § (4) bekezdése szerinti eljárásban a kérelmező által kitöltött, a kérelem mellékletét képező A3-as méretű egyedi blokktérképről – saját archiválás céljára – a kérelmező egy példányban másolatot készíthet.

(3) A blokktérképek igazgatási szolgáltatási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(4) Az MVH a Tv. 31. § (4) bekezdése szerinti eljárása során kizárólag a MePAR 4. § (1) bekezdésében meghatározott alapvető adatait szolgáltathatja.

(5) A Tv. 31. § (5) bekezdésében foglalt adatfelhasználás esetén a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatok szolgáltatása az MVH-val kötött szerződés alapján történhet.

(6) A MePAR alapvető adatainak és a kataszteri fedvénynek a szolgáltatása analóg és digitális formában történhet.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelethez21

2. számú melléklet a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak
Másolat a MePAR egyedi fizikai blokktérképeiről

Tételszám

Az adat megnevezése

Egysége
(formátum)

Díjtétel
(Ft)

1.

Ortofotó alapú blokktérkép kataszteri fedvény nélkül

A3

3 000

2.

Ortofotó alapú blokktérkép kataszteri fedvénnyel

A3

5 000

3.

Ortofotó alapú áttekintő blokktérkép kataszteri fedvény nélkül

A0

40 040

4.

Ortofotó alapú áttekintő blokktérkép kataszteri fedvénnyel

A0

48 400

Megjegyzések:
Az adatszolgáltatás analóg és digitális formában is történhet.
1

A rendeletet a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. november 6. napjával.

2

Az 1. § e) pontja a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § g) pontja a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § j) pontja a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § k) pontját a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § l) pontját a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (1) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (4) bekezdését a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (1) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (2) bekezdésének első mondata a 41/2007. (V. 18.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § (4) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. § (4a) bekezdését a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 7. § (4b) bekezdését a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 7. § (6) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. § (7) bekezdését a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

19

A 8. § (2) bekezdése a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 9. § a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. mellékletet a 48/2012. (V. 16.) VM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére