• Tartalom

2003. évi CXIX. törvény

2003. évi CXIX. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A munkavállalói tulajdonlás eddig kialakult rendszerének továbbfejlesztése, az e célra létrehozott szervezetek fennmaradásának biztosítása, működési lehetőségeik további növelése és jogainak bővítése céljából az Országgyűlés a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényt (a továbbiakban: Mrpt.) a következők szerint módosítja:

1–15. §2

16. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, a törvény 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított Mrpt. 9. §-ának j) pontját és 8. §-ával megállapított Mrpt. 13. §-át azonban csak új szervezet alapítása vagy új vagyonrész vásárlása során (3/B. §) – az újabb ügylet tárgyát képező vagyonrészek tekintetében – kell alkalmazni.

(2) Ha a törvény 1. §-ával megállapított Mrpt. 1. §-ának (4) és (5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések hatálybalépését megelőzően megszűnt részvételi jogviszony e törvény rendelkezései szerint fennmaradhatott volna, a volt résztvevő kérelmére ennek résztvevői jogviszonyát a szervezet köteles – az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően – a jövőre vonatkozó hatállyal helyreállítani. A nyugdíjas résztvevő számára biztosítandó nyugdíjas részesedési és szavazati jog tekintetében a törvény 1. §-ának (1) bekezdésével az Mrpt. 1. §-ának (4) bekezdéseként megállapított rendelkezés alkalmazása a résztvevő tulajdonába adott vagyonrészeknek a szervezet kezelésébe való visszabocsátásának feltételéhez köthető.

(3) A törvény 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított Mrpt. 9. §-ának (2) bekezdése, a törvény 13. §-ának (2) bekezdésével megállapított Mrpt. 19. §-ának (2) bekezdése, valamint a 13. § (3) bekezdésével megállapított Mrpt. 19. §-ának (6)–(7) bekezdése szerinti rendelkezések az e törvény hatálybalépésekor már tulajdonba adott, illetve a résztvevő által megszerzett – elszámolási és részvényszámlán nyilvántartott – vagyonrészekre vonatkozó jogokat nem érintik.

(4)–(5)3

(6) A Priv. tv. 46. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezést az MRP szervezet által részletfizetési kedvezménnyel megszerzett vagyonrészre is alkalmazni kell.

(7) Ha a szervezet alapszabálya az e törvénnyel az alapszabály kötelező tartalmává tett valamely kérdésről nem rendelkezik, vagy valamely tárgykört az e törvényben foglaltakba ütköző módon szabályoz, a szervezet köteles a törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül az alapszabályát kiegészíteni, illetve az e törvényben foglaltakkal összhangba hozni. Ennek elmulasztása esetén a szervezettel szemben az Mrpt. 11. §-a és 12. §-ának b)–c) pontjaiban foglalt rendelkezések alkalmazhatók.

(8) Ha a törvény hatálybalépésének időpontjában a szervezet alapszabályának valamely rendelkezése az Mrpt. – e törvénnyel módosított – szabályainak megfelel, illetve azokkal összhangban áll, a szervezettel szemben nem alkalmazható törvényességi intézkedés arra hivatkozással, hogy a rendelkezés az akkor még hatályos törvényi szabályozást sértette.

1

A törvényt az Országgyűlés 2003. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. december 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 64. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 642. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 16. § (4)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 642. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére