• Tartalom

134/2003. (VIII. 27.) Korm. rendelet

134/2003. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és tápszerek árának és társadalombiztosítási támogatásának átmeneti szabályait érintő egyes jogszabályok módosításáról1

2003.09.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek a módosításáról szóló 101/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 7/A. §-ának (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(3) Az adott hónapban értékesített gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek (a továbbiakban együtt: termék) árához elszámolt támogatás korrekciójához (gyógyszertámogatás), valamint a (7) bekezdés szerinti gyártói befizetés meghatározásához alapul szolgáló összeg – ide nem értve a jelen § (4) bekezdésében felsorolt tételeket – 2003. december 31-ig a következő:

 

Szeptember

16,826 Mrd Ft

 

 

Október

17,126 Mrd Ft

 

 

November

17,426 Mrd Ft

 

 

December

18,009 Mrd Ft

 

(4) Nem képezik a korrekció és a (7) bekezdés szerinti gyártói befizetés alapját az alábbi tételek:
a) egyedi behozatal alapján finanszírozott termékek támogatásának I. félévi, havi átlagához viszonyított adott tárgyhónapban kifizetett többlete,
b) magisztrális készítmények támogatásának I. félévi, havi átlagához viszonyított, az adott tárgyhónapban kifizetett többlete,
c) támogatás-volumen megállapodásba vont új készítmények II. félévi, adott hónapban kifizetett termelői áron számolt támogatás többlete,
d) koleszterinszint csökkentők emelt támogatásának termelői áron számolt I. félévi havi átlagához viszonyított, az adott tárgyhónapban kifizetett többlete az ATC csoportot figyelembe véve: így a C10AA, illetve C10AB csoportra kifizetett összes támogatás növekedésével számolva,
e) irányított betegellátási modellkísérlet megtakarításából származó, a szervezők részére utalandó gyógyszertámogatást terhelő többletkiadás,
f) a gyári gyógyszerekre elszámolt támogatás teljes kis- és nagykereskedelmi árrés tömegének I. félévi, havi átlagához viszonyított, az adott tárgyhónapban kifizetett többlete,
g) a 120 Ft-os támogatás emelés támogatás többletének 50%-a.
(5) Az egyes termékekhez tartozó – havonta változó – támogatás összege a támogatott termék külön jogszabály szerinti támogatási összegének a korrekciós hányadossal korrigált összege. A korrekciós hányados értéke 1,0-nél nagyobb nem lehet. A korrekciós hányados kiszámításának módját és havonta változó értékét az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendeletben hirdeti ki.
(6) Az OEP – a társadalombiztosítási támogatások havonta változó mértéke szerint – a közforgalmú és intézeti (zárt forgalmú) gyógyszertárak részére a külön jogszabály szerint maximálisan elszámolható támogatási összegek és a ténylegesen a tárgyhónapban kifizetett támogatás közötti kis- és nagykereskedelmi árréstömeg eltérést gyógyszertáranként az elszámoláskor utalványozza.
(7) A (3)–(6) bekezdések nem terjednek ki azon gyógyszergyártási és gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezők termékeire, amelyek az OEP-pel megkötik a (3) bekezdésben foglalt keretösszegek alapján számított, a 101/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti havi korrekció arányos, az Egészségbiztosítási Alap részére történő közvetlen, a gyógyszertámogatási hozzájárulás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállalási szerződést. A hozzájárulási kötelezettségvállalás részletes szabályait az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter és a pénzügyminiszter rendeletben állapítja meg. A hozzájárulási kötelezettségvállalás havonta teljesítendő az alábbiak szerint:

A hozzájárulási kötelezettségvállalás teljesítésének határideje

A támogatás elszámolt hónapja

Október

Szeptember

November

Október

December

November, december

Végelszámolás

2004. január

Decemberben a gyártói befizetés alapjául szolgáló maximális gyógyszertámogatás a szeptember–október–november hónapokban kifizetett támogatási összegek havi átlagának a 2002. december hónapban kifizetett támogatások és a 2002. szeptember–október–november hónapokra kifizetett támogatás hányadosával korrigált összeg.''

2. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 2/B. §-sal egészül ki:

,,
2/B. § (1) A beszállításkori nagykereskedelmi ár, valamint a beszállításkori termelői ár a külön jogszabályban foglaltak szerint módosul. Korrigálható a beszállításkori nagykereskedelmi, illetve termelői ár, amennyiben az értékesített gyógyszerekre a korrekció után járó társadalombiztosítási támogatási összeg meghaladja a hóközben utalt támogatási összeget.
(2) A gyógyszertár a tárgyhónapban társadalombiztosítási támogatással értékesített gyógyszerek mennyiségéről fajtánként adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak.
(3) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral való elszámolást követően megállapított támogatási különbözet összegét a beszállító nagykereskedőkre kell visszaosztani az értékesített gyógyszereknek a nagykereskedőktől való beszállításokhoz való rendelése útján. A társadalombiztosítási támogatással értékesített gyógyszerek beszállító nagykereskedőkre jutó mennyiségének megállapítása – bizonylatokkal is alátámasztható, a számviteli szabályok szerint utólag ellenőrizhető módon – történhet:
a) a nyilvántartásokban szereplő beszerzési és értékesítési adatok tételes egymáshoz rendelése útján, vagy
b) a beszállítások tárgyhavi vagy éves göngyölt mennyisége arányában történő megosztással.
(4) A gyógyszertár a visszaosztással meghatározott gyógyszermennyiséget, az arra jutó ármódosító összegeket (arányos támogatási különbözet összegét) a (3) bekezdésben foglaltak, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az adott gyógyszertárra vonatkozó készítményenkénti és jogcímenkénti adatszolgáltatása alapján gyógyszerfajtánként közli a nagykereskedővel.
(5) A nagykereskedő a beszállító gyártókra a (3) bekezdésben meghatározott módon osztja vissza a gyógyszertárak által visszajuttatott támogatási különbözet összegét és szolgáltat adatot a gyártók felé.
(6) A nagykereskedő a gyógyszertáraktól, a gyártó a nagykereskedőktől kapott adatok alapján módosítja az eredeti beszállítói szerződéseket és állítja ki az egy korrekciós időszakra vonatkozó helyesbítő számlát a beszállításkori nagykereskedelmi, illetve termelői árakról.
(7) A gyógyszertár és a nagykereskedő a (6) bekezdés szerinti számla kézhezvételétől számított 5 banki napon belül átutalja a számlahelyesbítés alapján járó összeget a nagykereskedőnek, illetve a gyártónak.''

3. § A Korm. rendeletnek a 101/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(7) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a gyógyszertáraknak a termék – 103/2003. (VII. 17. ) Korm. rendelet szerint kihirdetett – beszállításkori termelői ára, valamint a fogyasztói ár kis- és nagykereskedelmi árréstartalmának térítési díjjal csökkentett összegét utalja át hóközben és a tárgyhavi értékesítést követő hónap 20. napjáig hajtja végre a korrekciót a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7/A. §-ának (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár legkésőbb három banki napon belül kezdeményezi a Magyar Államkincstár felé a kifizetést.''

4. § A Korm. rendeletnek a 101/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított 6/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6/C. § ,,A közforgalmú gyógyszertár havonta kiegészítő vénykezelési díjban részesül a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adatokból számított árréstömeg alapján. A kiegészítő vénykezelési díj havi összegét (2003 szeptemberében 2 havi összegét) és a jogosultság e jogszabály szerinti feltételét a 3. számú melléklet tartalmazza. Az előző hónapban teljes havi elszámolást benyújtó gyógyszertárak részére folyósítandó díj átutalására vonatkozó megbízást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának a tárgyhónap 20. napján adja át.''

5. § A Korm. rendeletnek a 120/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 6/D. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6/D. § ,,(1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 67. §-ának (1) bekezdésében foglalt finanszírozási előleg keret és a 2003. augusztus 31. napjáig folyósított összeg különbsége a 2003. első félévében kiutalt gyógyszertámogatás arányában folyósítható, a területileg illetékes MEP-hez 2003. szeptember 3-áig finanszírozási előlegigénylést benyújtó gyógyszertárak részére.''

6. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1. napján lép hatályba, és 2003. december 31-én hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2003 decemberében kiskereskedelmi forgalomba hozott gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek után járó társadalombiztosítási támogatás elszámolása során még alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és tápszerek átmeneti árszabályozásáról szóló 103/2003. (VII. 17.) Korm. rendeletben a ,,termelői ár előleg'' szövegrésze helyébe ,,beszállításkori termelői ár'' szövegrész, a ,,nagykereskedelmi ár előleg'' szövegrésze helyébe a ,,beszállításkori nagykereskedelmi ár'' szövegrész lép.

1

A rendelet 2003. december 31-én hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2003 decemberében kiskereskedelmi forgalomba hozott gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek után járó társadalombiztosítási támogatás elszámolása során még alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére