• Tartalom
Oldalmenü

148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

a géntechnológiai bírság megállapításáról

2007.08.05.

A géntechnológiai tevékenységéről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában az ismételt alkalommal történő jogszabálysértés alatt a korábbi jogszabálysértés megállapításától számított 5 éven belül elkövetett újabb jogszabálysértést kell érteni.

2. § A géntechnológiai bírságot kiszabó ellenőrzésre jogosult hatóság a bírság mértékének megállapítása során köteles mérlegelni, és a bírság összegénél figyelembe venni a jogellenes magatartás súlyát, következményeinek a környezetre és az emberi egészségre való veszélyességét, továbbá első ízben történő vagy ismételt megállapítását, illetve véletlenszerű bekövetkeztét.

3. § (1)2 A géntechnológiai bírság mértéke első alkalommal 300 ezer forinttól 10 millió forintig, ismételt alkalommal 1 millió forinttól 20 millió forintig terjedhet a következő esetekben:

a) a természetes szervezet engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő módosítása,

b) géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított termék zárt rendszerben történő engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő felhasználása,

c) géntechnológiával módosított szervezetből álló, illetve ilyen szervezetet a külön jogszabályokban meghatározott határérték felett tartalmazó termék csomagolásán a kötelező jelölés elmulasztása,

d) a géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó termék engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő környezetbe való kibocsátása, illetve forgalomba hozatala,

e) géntechnológiával módosított szervezetnek, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó terméknek az ország területére való engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő behozatala, illetve az ország területéről való kivitele,

f) géntechnológiai létesítmény engedély nélküli vagy az abban előírtaktól eltérő létesítése,

g) a géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó termék engedély nélküli, vagy az abban előírtaktól eltérő szállítása,

h) a géntechnológiai hatóságok által előírt hatástanulmány elkészítésének elmulasztása, illetve be nem tartása,

i) géntechnológiai felügyelő foglalkoztatásának elmulasztása,

j) a hatóságokkal szembeni tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos kockázat vagy baleset esetén, valamint a baleseti tervben foglaltak elmulasztása, továbbá adatok eltitkolása, meghamisítása,

k) géntechnológiával módosított szervezet, illetve az abból előállított vagy azt tartalmazó termék engedély nélküli vagy az előírt feltételeknek meg nem felelő ártalmatlanítása.

(2)3 A Tv. 21/D. §-ának (3) bekezdése és 21/E. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben a bírság mértéke első alkalommal 300 000 forinttól 1 millió forintig, ismételt alkalommal 1 millió forinttól 10 millió forintig terjedhet.

4. §4 (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/219/EGK (1990. április 23.) irányelve a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő használatáról, 17. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről, 33. cikk és 34. cikk 1. bekezdése.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról, 45. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK (2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról, 11. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK (2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről, 18. cikk.

5. § Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 141/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § eredeti szövegének jelölését a 141/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésre változtatta.

3

A 3. § (2) bekezdését a 141/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

4

A 4. § a 141/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.