• Tartalom

157/2003. (X. 1.) Korm. rendelet

157/2003. (X. 1.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék 2003. évi kiegészítő emeléséről1

2003.10.04.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Tny. 62. §-ának (5) bekezdésében foglaltak végrehajtására, a Tny. 62. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a következőket rendeli el:

1. § (1) 2003. november 1-jétől – 2003. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 2,2 százalékkal kell emelni a 2003. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat és az előnyugdíjat), a rokkantsági nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, az özvegyi és a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.

(2) Ha egy személy részére több nyugellátást folyósítanak, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell az (1) bekezdés szerint emelni.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint kell emelni a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is.

(4) Az emelést a 2003. november havi ellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért járó pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

2. § Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

3. § Szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény alapján megállapított nyugellátásból a magyar jogszabályok szerint elismert szolgálati idő tartamának megfelelő – a magyar szerződő felet terhelő – arányos részt kell az 1. § szerint emelni.

4. § (1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, amelyet 2002. december 31-ét követően átmeneti járadék vagy rendszeres szociális járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § (1)–(2) bekezdés rendelkezései figyelembevételével kell tovább folyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(3) A 2002. december 31-ét követően megállapított özvegyi, szülői nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást az 1. § szerint a megállapítás időpontjától kezdődően kell emelni, feltéve, ha a jogszerző nyugellátását 2003. január 1-je előtt állapították meg.

5. § (1) A 2003. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot az 1. § rendelkezései szerint kell emelni.

(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.

6. § (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetőleg elszámolásának módjára vonatkozóan külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. §-ok szerinti nyugdíjemelést oly módon kell végrehajtani, hogy a 2003. január–október hónapokra járó nyugdíjemelés tíz havi összegét, illetve, ha az érintett több nyugellátásban, illetőleg a nyugellátás mellett november hónapban emelésre kerülő egyéb ellátásban is részesül, ezen ellátások emelésének 2003. január–október hónapokra járó, tíz havi együttes összegét százas számra felkerekítve kell az érintett személynek november hónapban kifizetni. A november hónapra járó nyugellátást az 1–5. § szerint megemelt összegben kell kifizetni.

(3) Amennyiben az 1. és a 3–5. §-ok szerinti ellátásokra való jogosultság e kormányrendelet hatálybalépése előtt megszűnt, a visszamenőlegesen járó kiegészítő emelést, vagy ha az érintett több nyugellátásban, illetőleg a nyugellátás mellett november hónapban emelésre kerülő egyéb ellátásban is részesül, illetve részesült, az ezen ellátások után visszamenőlegesen járó kiegészítő emelések együttes összegét százas számra felkerekítve kell – kérelemre – egy összegben kifizetni a megszüntetett ellátás jogosultja, illetőleg a jogosult halála esetén a hozzátartozója vagy örököse részére.

(4) A Tny. 50. §-ának (6) bekezdésében, illetőleg a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. §-ának (7) bekezdésében meghatározott együttfolyósítási összeghatár – 2003. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – havi 46 700 forintra változik.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 63. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére