• Tartalom

16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet

16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról1

2003.04.17.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama öt év. A továbbképzési időszak kezdete munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy hivatásos nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítők, illetőleg a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést megszerzők esetében a munkába állás, a foglalkoztatás megkezdésének, illetőleg a szakképesítés megszerzésének napja. A szociális vállalkozási tevékenységet kezdők esetében a továbbképzési időszak kezdete a tevékenység megkezdésének napja.''

2. § Az R. 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A továbbképzés szervezője a minősített továbbképzési programon való részvételről az 1. számú melléklet szerinti igazolást adja ki.''

3. § (1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Minősített továbbképzési programot – a továbbképzés céljából szervezett szakmai tanfolyam kivételével – bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Szakmai tanfolyam szervezésére csak
a) államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzőhely – feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelőző három éven belül fejezték be –, továbbá
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III., illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény
jogosult, feltéve, ha a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában szabályozott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel.''

(2) Az R. 4. §-ának (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A továbbképzési programok minősítése a program benyújtásával egyidejűleg, minden év november 15-éig kérhető. A minősítési kérelmet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában legkésőbb a tárgyév október 15-éig közzétett, a Bizottság által kiadott közlemény szerinti adatlapon kell benyújtani. Az adatlapot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: Titkárság) részére 3 példányban kell benyújtani. A minősítési kérelemhez csatolni kell a minősítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.
(4) A továbbképzési program minősítési díja a 3. § (5) bekezdésének a)–b) pontja szerinti program esetén a közalkalmazottakra vonatkozó ,,A'' fizetési osztály I. fokozata szerinti illetmény havi összegének (a továbbiakban: alapdíj) 25%-a, a c)–e) pontja szerinti program esetén pedig az alapdíj 10%-a.
(5) A 3. § (5) bekezdésének a)–b) pontjába tartozó, érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok akkor indíthatók, ha a továbbképzést szervezők a tárgyév november 15-éig a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelentik a Titkárságnak.
(6) A Bizottság a minősített, valamint az érvényes minősítéssel rendelkező és bejelentett továbbképzési programok listáját és pontértékét, a programok formáját, címét, célcsoportját, helyét, idejét, díját, a jelentkezés helyét, valamint a programengedély számát és a minősítés érvényességét minden év január 15-éig a Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.
(7) A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési programok a közzététel évének december 31. napjáig szervezhetők. A megszervezésre került továbbképzési programokról a továbbképzést szervezők a 3. számú melléklet szerinti beszámolót a tárgyévet követő február 28-áig küldik meg a Titkárság részére.''

4. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § ,,(1) Szociális szakvizsgát az a jelölt tehet, aki külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szociális alapvégzettséggel (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező) és az alapvégzettségének megfelelő területen a felsőfokú végzettség megszerzését követően legalább öt év egybefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egybefüggő szakmai gyakorlatnak tekintendő, ha öt év alatt a megszakítás időtartama nem haladja meg a fél évet.
(2) Szociális szakvizsgát az az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező jelölt is tehet, aki
a) a szociális alapvizsgát letette, feltéve, hogy a szociális alapvizsga és a szakvizsga között még nem telt el két év, vagy
b) szociális menedzseri végzettséggel rendelkezik, és legalább öt évig egybefüggően – összesítve legfeljebb fél év megszakítással – képesítéshez kötött tevékenységet végez, vagy
c) 2002. január 1-jét megelőző legalább tíz évben egybefüggően – összesítve legfeljebb egy év megszakítással – képesítéshez kötött tevékenységet végez.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott, és a külön jogszabály alapján szociális szakvizsgára kötelezett személy, ha más jogszabály alapján pedagógus szakvizsgára is kötelezett, szociális szakvizsga kötelezettségének – választása alapján – a pedagógus szakvizsga letételével is eleget tehet.
(4) Szociális alapvizsgát az a személyes gondoskodást végző személy (a továbbiakban: jelölt) tehet, aki nem szociális alapvégzettséget tanúsító felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a felsőfokú végzettség megszerzését követően legalább öt évig egybefüggően képesítéshez kötött tevékenységet végez. A képesítéshez kötött tevékenység egybefüggőnek tekintendő, ha öt év alatt a megszakítás időtartama nem haladja meg a fél évet.
(5) A szociális alapvizsgára bocsátás feltétele a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése. A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam óraszáma 120 óra. A tanfolyam elvégzése és az alapvizsga letétele közötti időszak nem haladhatja meg az egy évet.''

5. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § ,,(1) Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot, valamint alap- és szakvizsgát szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkező szociális alapképzést folytató felsőoktatási intézmény és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: vizsgajoggal rendelkező intézmény) szervezhet.
(2) Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga minden évben kétszer, március 1. és április 30., valamint október 1. és november 30. között szervezhető. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyév február 1-jéig, illetve szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott vizsgajoggal rendelkező intézményhez.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
b) a képesítéshez kötött tevékenység végzésének időtartamáról szóló igazolást, továbbá
c) szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt.
(4) A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának, a szociális alapvizsga és szociális szakvizsga díjának, a pótvizsga díjának, valamint a vizsgáztatói díjnak az összegét a tárgyévet megelőző év december 15-éig a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A szociális szakvizsga díja tartalmazza a vizsgára történő felkészítés díját is. A vizsgadíjakat ahhoz a vizsgajoggal rendelkező intézményhez kell befizetni, ahol a jelölt vizsgára való jelentkezését elfogadták.
(5) A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam képzési programját a Bizottság minősíti.''

6. § Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Szociális szakvizsgát a jelölt az általa választott témacsoportból tehet.''

7. § Az R. 8. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A szociális alapvizsga és a szociális szakvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.''

8. § (1) Az R. 9. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az alapvizsga és a szakvizsga értékelése az érvényes írásbeli és a szóbeli vizsga alapján a következő lehet:''

[a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg.]

(2) Az R. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)–(4) bekezdés jelölése (4)–(5) bekezdésre módosul:

,,(3) Sikeres alapvizsga esetén a jelölt a 4. számú melléklet szerinti oklevelet kap.''

(3) Az R. 9. §-a(2) bekezdéssel átszámozott – (4) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Sikeres szakvizsga esetén''

[a) a felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkező jelölt szakvizsgázott szociálpolitikus vagy szakvizsgázott szociális munkás, illetőleg szakvizsgázott szociálpedagógus vagy szakvizsgázott szociális szervező cím használatára jogosító 3. számú melléklet szerinti oklevelet kap;

b) az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező jelölt a szociális szakvizsga letételét igazoló 4. számú melléklet szerinti oklevelet kap.]

9. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § ,,A Bizottság feladatai a következők:
a) a Bizottság ügyrendjének kidolgozása;
b) a továbbképzések szakmai követelményrendszerének a kidolgozása;
c) a továbbképzési programok minősítése, pontértékeinek meghatározása;
d) a továbbképzések szakmai felügyelete;
e) a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam képzési programjának a minősítése, elfogadása;
f) az alapvizsga, valamint szakvizsga szakmai és vizsgáztatási követelményeinek meghatározása;
g) a vizsgajog elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása;
h) a szociális szakvizsga elnöki névjegyzékbe történő jelentkezések elbírálása.''

10. § Az R. 12. §-a (2) bekezdése b) pontjának ba)–bc) és bf) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Titkárság feladatai

b) a szociális szakvizsgákkal kapcsolatosan]

,,ba) a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamok programjának kidolgoztatása, a tanfolyamot szervezőkkel való kapcsolattartás,
bb) az alap- és szakvizsga tananyagainak, vizsgatételeinek és feladatainak a kidolgoztatása, kiadása,
bc) az alap- és szakvizsgára jelentkezések koordinálása, a szakvizsgára vonatkozó dokumentumok vezetése és kezelése,''
,,bf) a vizsgák szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése.''

11. § (1) Az R. 12/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A szociális alap- és szakvizsgaelnöki feladatait csak a témacsoportonként összeállított szociális szakvizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvett személyek láthatják el.''

(2) Az R. 12/A. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A pályázat benyújtásával egyidejűleg az alapdíj 10%-ának megfelelő bírálati díjat kell fizetni.''

12. § (1) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgajog elnyerésére az a szociális alapképzést folytató felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot, amelyik)

,,a) vállalja, hogy tizenöt vagy annál több fő jelentkezése esetén szociális alap- és szakvizsgát, szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot szervez, és
b) a szociális alapképzési szakot önálló oktatási-szervezeti egységként működteti, és a szak oktatóinak legalább a fele az intézménnyel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.''

(2) Az R. 13. §-a (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A vizsgajogot elnyert intézmény öt évig jogosult szociális alap- és szakvizsga szervezésére.''

13. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § ,,(1) Az alap- és szakvizsgát úgy kell megszervezni, hogy egy vizsgabizottság egy vizsganapjára legfeljebb húsz vizsgázó jusson.
(2) A szociális alapvizsga, valamint szakvizsga időpontját a 6. § (2) bekezdésében szereplő időszakban lehet kitűzni. Ha az adott vizsgaidőszakban a vizsgajoggal rendelkező intézmény nem tervez alap-, illetve szakvizsgát, a jelentkezési lapokat továbbítja ahhoz a vizsgajoggal rendelkező intézményhez, amely az adott témacsoportból vizsgát szervez, és erről a jelöltet értesíti. Ha az adott vizsgaidőszakban egyetlen vizsgajoggal rendelkező intézmény sem szervez szakvizsgát, a szakvizsgát a Titkárság által kijelölt vizsgabizottság előtt lehet letenni.
(3) A vizsgabizottság tagjait vizsgáztatói díj illeti meg. A Minisztérium a vizsgáztatói díj összegét – a 6. § (4) bekezdése szerint – közzéteszi hivatalos lapjában.''

14. § (1) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, valamint a továbbképzés részvételi díját viselni.''

(2) Az R. 15. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával kapcsolatos munkaidő-kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a munkáltatót terheli.''

15. § Az R. a 15. §-át követően a következő címmel és 15/A. §-sal egészül ki:

,,
A szociális továbbképzési és szakvizsga normatíva 2003. évi igénylési és elszámolási rendje
15/A. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást működtető egyházi és nem állami fenntartó (a továbbiakban együtt: fenntartó) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) szabályozott feltételek szerint jogosult szociális továbbképzési és szakvizsga normatívára (a továbbiakban: támogatás). A támogatás címén igényelhető állami támogatásra vonatkozó igényt a 7. számú melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani az intézmény székhelye szerint illetékes Területi Államháztartási Hivatalhoz (a továbbiakban: TÁH). A támogatás igénybevételére azok a fenntartók jogosultak, akik 2002. szeptember 1-jén jogerős működési engedéllyel, illetőleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkeztek.
(2) A 2003. évi támogatásra vonatkozó igényt 2003. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A támogatás folyósítására a TÁH és a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 21. §-ának (6) bekezdésében meghatározott tartalommal szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítását abban a negyedévben kell megkezdeni, amelyet megelőző negyedév utolsó napjáig az igénybejelentés megtörtént. Az igénybejelentést megelőző negyedév(ek)re eső támogatási összeget az első folyósítás alkalmával kell kifizetni. Az igénybejelentést nem kell negyedévente megismételni, a támogatás az első igénybejelentés alapján folyósítható.
(4) Ha a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást a fenntartó megszünteti vagy működési engedélyét visszavonják, a támogatás a megszűnés időpontjáig, illetve a működési engedély visszavonásáig illeti meg a fenntartót.
(5) A TÁH a fenntartó igénybejelentése alapján a folyósításhoz szükséges támogatást a Minisztériumtól a tárgynegyedév első hónapjának 10-éig igényli. A Minisztérium a támogatás igénylése alapján a tárgynegyedév második hónapjának 10-éig gondoskodik a szükséges támogatás átutalásáról.
(6) A támogatás felhasználásáról a fenntartó 2004. január 31-ig elszámolást küld a TÁH részére a 8. számú melléklet szerinti adatlapon. Ha a támogatás nem került teljes egészében felhasználásra a költségvetési törvényben meghatározott feladatokra, a fel nem használt részt a fenntartónak az elszámolás megküldésével egyidejűleg vissza kell fizetnie a TÁH számlájára.
(7) A TÁH a támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét és az elszámolás szabályszerűségét az Er.-ben foglaltak figyelembevételével az intézmény, illetve a fenntartó székhelyén ellenőrzi. A felhasználás ellenőrzésének alapját bizonylatok, illetve egyéb okiratok, igazolások, bizonyítványok képezik. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatás igénybevétele, illetőleg felhasználása nem volt jogszerű, a jogosulatlanul felvett összeget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. § (4) bekezdés c) pontja alapján a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben a TÁH számlájára kell visszafizetni. A visszafizetésről, valamint a visszafizetendő támogatás összegéről a TÁH írásban értesíti a fenntartót, mely értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a fenntartónak a visszafizetésről gondoskodni kell.
(8) Ha a fenntartó a (6) és a (7) bekezdés szerinti visszafizetési, illetve kamatfizetési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a visszafizetendő összeget, valamint a késedelmi kamatot az esedékes támogatási összegből le kell vonni. A TÁH indokolt esetben – a fenntartó kérelmére – a tartozást több, legfeljebb négy részletben is levonhatja.''

16. § (1) Az R. 1–4. számú melléklete helyébe e rendelet 1–4. számú melléklete lép.

17. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 4. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

,,A munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidőre alkalmazottakra nem vonatkozik.''

18. § Az Mr. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési vagy szakvizsga letételi kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.''

19. § Az Mr.

lép.

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított R. 4. §-ának (3)–(7) bekezdése 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1. §-a, 4–8. §-ai, 11. §-ának (1) bekezdése, valamint 13. §-a 2004. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az R. 7. §-ának (3)–(4) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

a) 4. §-ának (2) bekezdésében az ,,és a támogatás mértékének megállapítását'' szövegrész,

e) 13. §-ának (6) bekezdésében a ,,Szociális és Családügyi'' szövegrész.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 9. §-a8. § (2) bekezdésével átszámozott – (4) bekezdésének a) pontjában a ,,3. számú'' szövegrész helyébe az ,,5. számú'' szövegrész,

b) 9. §-a8. § (2) bekezdésével átszámozott – (4) bekezdésének b) pontjában a ,,4. számú'' szövegrész helyébe a ,,6. számú'' szövegrész,

c) 10. §-a (1) bekezdésének felvezető mondatában, valamint 12. §-a (2) bekezdésének af) pontjában ,,a szociális és családügyi'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi, szociális és családügyi'' szövegrész,

d) 10. §-a (2) bekezdésének d) pontjában ,,a Szociális és Családügyi'' szövegrész helyébe ,,az Egészségügyi, Szociális és Családügyi'' szövegrész

lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Mr.

a) 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjából ,,– az egyházi fenntartású intézményekben személyes gondoskodást végző személy kivételével –'' szövegrész,

c) 7. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Mr. 6. §-ának (3) bekezdésében ,,a (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdésben'' szövegrész lép.

(8) Azon személy esetében, akinek továbbképzési kötelezettsége 2004. január 1-jét megelőzően keletkezett, az 1. §-ban foglalt, a továbbképzési időszak tartamára vonatkozó rendelkezést csak a 2003. december 31-én hatályos rendelkezésben meghatározott továbbképzési időszak tartamának lejártát követően lehet alkalmazni.

(9) Az e rendelet hatálybalépése előtt továbbképzés céljából szervezett tanfolyamra kiadott minősítési engedéllyel rendelkezőknek, valamint a vizsgajoggal rendelkező intézményeknek e rendelet hatálybalépésétől számított hatvan napon belül be kell jelentkezniük az Fktv. 8. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába, ha abban még nem szerepelnek. A vizsgajoggal rendelkező intézmények 2004. január 1-jétől csak akkor jogosultak a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam szervezésére, ha az Fktv. 12. §-ának (2) bekezdésében szabályozott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(10) A Bizottság e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül megküldi a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnek (a továbbiakban: FAT) a szociális továbbképzésként minősített tanfolyamok jegyzékét, valamint a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam minősített képzési programját. A megküldött képzési programokra az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése alapján a FAT kiadja a program-akkreditációra vonatkozó tanúsítványt.

1. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
Igazolás továbbképzésen való részvételről
I. Személyi adatok

1. Név:

2. Születési, családi és utónév:

3. Születési hely, idő:

4. Anyja neve:

5. Működési nyilvántartási száma:

II. Továbbképzési adatok
1. A továbbképzés formája (A kívánt rész aláhúzandó):

 

tanfolyam

személyiségfejlesztő foglalkozás

tanulmányút

 

szakmai műhely

szakmai tanácskozás

 

 

2. A továbbképzés engedély száma:

3. A továbbképzés szervezője:

4. A továbbképzési pontérték:

5. A továbbképzés időpontja:

6. A továbbképzés helyszíne:

Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplő továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.
Kelt: .................., ..................év.......................hónap..........napján
P. H.

 

..............................................

 

cégszerű aláírás

''

2. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
BEJELENTŐ LAP PROGRAM INDÍTÁSÁRÓL
A Bizottság által minősített továbbképzési program Szociális Közlönyben való megjelenéséhez

A továbbképzési programot indító megnevezése, címe:

 

A program címe:

 

A program minősítése érvényes:

 

A program célja, tartalma:

 

 

 

 

 

A program célcsoportja:

 

A szerezhető továbbképzési pontérték:

 

A program indításának tervezett időpontja:

 

A program időtartama óra, tanácskozás és tanulmányút esetén nap, szakmai műhely esetén fórum:

 

A program indításának tervezett helyszíne:

 

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

 

A program engedély száma:

 

A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzési rendszerben a program engedélyszáma:

 

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus továbbképzési rendszerben a program indítási engedélyszáma:

 

Az intézmény nyilvántartási száma a felnőttképzést folytató intézmények OKÉV által vezetett nyilványtartásában:

 

Megjegyzés: A táblázat utolsó három sorát csak akkor kell kitölteni, ha a program, illetve intézmény rendelkezik az adott engedély-, illetve nyilvántartási számmal.
Nyilatkozat
A táblázat első sorában megnevezett szervezet nevében kijelentem, hogy a közölt adatok a minősített pályázattól nem térnek el, a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatoktól a Közlönyben való megjelenés után nem áll módunkban eltérni, illetve a kiküszöbölhetetlen változásokat (amelyek nem érinthetik az egy főre jutó részvételi díj mértékét) előzetesen kötelesek vagyunk írásban egyeztetni az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságával.
Kelt: ......................................................................................

 

......................................

 

cégszerű aláírás

P. H.
''

3. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
BESZÁMOLÓ
(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)
1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma: ................................... / ...................................

Továbbképzést szervező megnevezése:

Továbbképzést szervező címe:

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:

A továbbképzés kezdő – záró időpontja:

A továbbképzés pontos helyszíne: ........................................... intézmény neve: ................................................................
.................................. megye: .......................................... város: ........................................................... út/utca: ................
2. A célcsoportra vonatkozó információk
2.1.A továbbképzésen résztvevők szakterület szerinti összetétele:

Családvédelem, családgondozás

Idősek szociális ellátása

Gyermekjóléti alapellátás

Hajléktalan ellátás

Gyermekvédelmi szakellátás

Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

Pszichiátriai és szenvedélybetegek
szociális ellátása

Egyéb szociális terület

2.2. A továbbképzésen résztvevők jellemzően (Kérjük a megfelelőt aláhúzni):
Egy intézményben dolgoznak
A szervezés helyszínén különböző szociális intézményben dolgoznak
A megye különböző szociális intézményében dolgoznak
Az ország különböző területein működő szociális intézményekben dolgoznak
3. A beszámoló további részében maximum 2 oldal terjedelemben részletesen fejtse ki az alábbiakat:
A célcsoport tagjainak szakmai ismeretszintjére zökkenőmentesen lehetett-e ráépíteni a továbbképzést?
Több célcsoport választása esetén az eltérő munkakörben/munkaterületen dolgozók megfelelően tudtak-e együtt dolgozni a továbbképzés során?
A tervezett tematikát meg tudta-e valósítani a továbbképzés során, ha nem, mi volt az eltérés oka?
A tervezett oktatási módszer megfelelő volt-e a résztvevők továbbképzéséhez?
A célcsoport szakmai érdeklődése megfelelt-e a továbbképzés tematikájának?
A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (a résztvevők aktivitása, passzivitása, esetleges problémák felmerülése stb.), illetve az elvégzett elégedettségi vizsgálat módszere, eredménye.
Kelt: .........................................

 

..........................................................

 

aláírás

P. H.
A beszámolót minden megszervezett, akkreditált továbbképzési programról a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben megjelölt határidőig be kell küldeni a Titkárság címére: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
1. sz. melléklet: A továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott szakdolgozók névsora, működési nyilvántartási száma
A beszámoló csak a melléklettel együtt fogadható el!
''

4. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
Szám: ...............
Oklevél
Ezt az oklevelet ........................................................................................................................................ részére állítottuk ki, aki ................................................................ (városban, községben) .......... év ..................... hónap ......... napján született, anyja neve .................................................................................................................................................................................
A fent nevezett .......... év .................... hónap ........ napján a vizsgabizottság előtt .................................................. eredménnyel
szociális alapvizsgát tett.
Kelt:.................év.........hónap...............napján.
P. H.

.......................................................................

.......................................................................

a vizsgabizottság elnöke

a vizsgáztató intézmény vezetője

''

5. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
5. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Szám: ................
Oklevél
Szám:................
Oklevél
Ezt az oklevelet ....................................................................................................................................... részére állítottuk ki, aki ............................................................ (városban, községben) ............... év ................... hónap .......... napján született, anyja neve: ................................................................................................................................................................................
A fent nevezett .................. év ....................... hónap ......... napján ............................................................. témacsoportból a ............................................................................................ szakvizsgabizottsága előtt ......................................eredménnyel szociális szakvizsgát tett.
A jelen oklevél a fent nevezettet szakvizsgázott..........................................................................cím használatára jogosítja.
Kelt:..............................................., .........év........................................hónap..........napján.
P. H.

.......................................................................

.......................................................................

a szakvizsgabizottság elnöke

a vizsgáztató intézmény vezetője

''

6. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
6. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Szám: ...............
Oklevél
Szám:...............
Oklevél
Ezt az oklevelet .................................................................................................................................. részére állítottuk ki, aki ........................................................................... (városban, községben) ............ év ............... hónap ....... napján született, anyja neve: ................................................................................................................................................................................
A fent nevezett ................ év ....................... hónap ................. napján a ................................................. témacsoportból ............................................................................................. szakvizsgabizottsága előtt ...................................... eredménnyel eleget tett a szociális szakvizsga követeményeinek.
Kelt: ..............................................., ......... év ........................................ hónap .......... napján.
P. H.

.................................................................

.........................................................................

a szakvizsgabizottság elnöke

a vizsgáztató intézmény vezetője

''

7. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
7. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Igénybejelentés
a szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímen igénybe vehető normatív, kötött felhasználású támogatáshoz a nem állami szervek részére
1. Az intézmény neve:

 

címe:

 

vezető neve:

 

beosztása: ............................................... telefonszáma: ............................................................................

2. Az intézmény fenntartójának neve:

 

címe:

 

vezető neve:

 

beosztása: ............................................... telefonszáma: ............................................................................

 

bankszámlaszáma:

3. A működési engedély száma:

4. A működési engedélyt kiállító szerv neve:

5. Ellátási forma típusa:

szociális alapellátás – szociális szakellátás

gyermekjóléti alapellátás – gyermekvédelmi szakellátás

6. Az ellátási forma megnevezése:

7. Főállásban foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2002. szeptember 1-jén: ...................... fő
8. A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyes gondoskodást nyújtó foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2002. szeptember 1-jén: ......................... fő
9. 2003. évre igényelt támogatás összege (a 8. pontban szereplő létszám és a 22 300 Ft szorzata): ........................... Ft
10. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történő felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok.
11. Kijelentem, hogy az igénybejelentésen szereplő személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást 2003. évben is működtetni szándékozom és erre vonatkozóan érvényes működési engedéllyel rendelkezem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szolgáltatás megszűnését vagy a működési engedély visszavonását tizenöt napon belül bejelentem.
Az adatok hitelességét igazolom.
Mellékletek:
Kelt:..........év...........................hó........nap

 

.......................................................

 

a fenntartó cégszerű aláírása

''

8. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
8. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
ADATLAP
ADATLAP
a szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatásának elszámolásához a nem állami szervek esetén
............ év

1. Az intézmény neve:

címe:

2. Az intézmény fenntartójának neve:

címe:

3. 2003-ban a fenntartó részére kiutalt támogatás összege:

Ft

 

 

4. Felhasználás jogcíme:

 

 

 

4.1. Továbbképzés

 

4.1.1. Továbbképzésen résztvevők száma:

4.1.2. Továbbképzés részvételi díjára történő kifizetések:

Ft

4.1.3. Továbbképzésen való részvétel utazási és szállás költségére történő kifizetés:

Ft

4.1.4. Továbbképzéssel összefüggő helyettesítéssel kapcsolatos kiadások:

Ft

4.1.5. Továbbképzési kötelezettségének eleget tett személyek jutalmazására fordított kiadások:

Ft

4.1.6. Összesen (4.1.2.-től 4.1.5.-ig):

Ft

 

 

4.2. Szakvizsga

 

4.2.1. Szociális alapismereti tanfolyamon részt vettek száma:

4.2.2. Szociális alapismereti tanfolyamon való részvétellel kapcsolatos kifizetések:

Ft

4.2.3. Szociális szakvizsgát tettek száma:

4.2.4. Szociális szakvizsgával kapcsolatos kifizetések
(vizsgadíj, utazás, szállás, felkészítő tanfolyam):     

Ft

4.2.5. Összesen (4.2.2. és 4.2.4.):

Ft

 

 

4.3. A 2003. december 31-ig felhasznált támogatás összege (4.1.6. és 4.2.5.):

Ft

 

 

4.4. Kötelezettségvállalással terhelt, de tárgyévben fel nem használt maradvány összege:

Ft

 

 

4.5. A ténylegesen felhasznált támogatás összege (4.3. és 4.4.):

Ft

 

 

5. Visszafizetendő támogatás:

Ft

(Csak akkor kell kitölteni, ha a 3. pontban szereplő összeg meghaladja a 4.5. pontban szereplő összeget. Kitöltése esetén a két összeg különbözetét kell beírni.)
Kijelentem, hogy a különbözetként jelentkező ............................................................................................... Ft támogatást a TÁH ............. számú számlájára legkésőbb 30 nappal a visszafizetésről szóló értesítés kézhezvételét követően visszafizetem.
Kelt: ......... év ..................... hónap ........... nap

 

.....................................................................

 

a fenntartó cégszerű aláírása

9. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez
Kérjük az adatlapot írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltsék ki!

Nyilvántartási szám*

 

 

 

 

 

 

1. Megye:

2. Név:

3. Születési, családi és utónév:

4. Neme: 1. férfi 2. nő

5. Születési hely: .................................................................

6. Születési idő:

7. Anyja neve: .....................................................................

8. Állampolgárság:

9. Munkáltató székhelyének neve, címe:

A nyilvántartó által megadott kódja:

 

 

 

 

Telefonszáma:

**Telephely neve, címe:

A nyilvántartó által megadott kódja:

 

 

 

 

Telefonszáma:

10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)

1. Étkeztetés

13. Idősek klubja

25. Fogyatékos személyek lakóotthona

2. Házi segítségnyújtás

14. Gondozási központ

26. Gyermekjóléti szolgálat

3. Családsegítés

15. Fogyatékosok nappali intézménye

27. Bölcsőde

4. Idősek otthona

16. Szenvedélybetegek nappali intézménye

28. Családi napközi

5. Pszichiátriai betegek otthona

17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye

29. Házi gyermekfelügyelet

6. Szenvedélybetegek otthona

18. Nappali melegedő

30. Helyettes szülő

7. Fogyatékos személyek otthona

19. Időskorúak gondozóháza

31. Gyermekek átmeneti otthona

8. Hajléktalanok otthona

20. Fogyatékosok gondozóháza

32. Családok átmeneti otthona

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

33. Nevelőszülői hálózat

10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

34. Javítóintézet

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

23. Hajléktalanok átmeneti szállása

35. Gyermekotthon

12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 

 

37. Egyéb éspedig:

11. Fenntartó típusa:

1. állami

2. nem állami

3. egyházi

12.Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

1. intézményvezető

13. szociális munkatárs

26. növendékügyi előadó

2. szakmai vezető

14. ápoló

27. gyógypedagógus

3. szociális segítő

15. szociális és mentálhigiénés csoportvezető

28. pszichológus

4. gondozó

16. foglalkoztatás szervező

29. fejlesztő pedagógus

5. szakgondozó

17. helyettes szülői tanácsadó

30. pedagógus

6. vezető gondozó

18. nevelő

31. pszichológiai tanácsadó

7. családgondozó

19. hivatásos nevelőszülő

32. gyógytornász

8. családgondozó asszisztens

20. gyermekfelügyelő

33. konduktor

9. utógondozó

21. gyermekvédelmi ügyintéző

34. munkaoktató

10. gondozási központ vezető

22. nevelőszülői tanácsadó

35. eseti gondnok

11. klubvezető

23. örökbefogadási tanácsadó

36. hivatásos gondnok

12. mentálhigiénés munkatárs

24. vagyonkezelő gondnok

37. terápiás munkatárs

 

25. gyámi, gondozói tanácsadó

38. egyéb, éspedig:

13.1. Jelenlegi munkáltatónál a munkaviszony kezdete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, hivatásos

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Iskolai végzettség:

1. általános iskolai végzettség

2. középfokú végzettség

3. felsőfokú végzettség

15. A szakképzettségre vonatkozó adatok: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

A képzettség megnevezése***

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél, bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Szakvizsgára kötelezett-e:****

1. Igen

2. Nem

 

 

Dátum: ......................................................
P. H.

 

........................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

_________________
* Amennyiben ismert kérjük kitölteni!
** Amennyiben megegyezik a székhellyel, nem kell kitölteni!
*** A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést kell feltüntetni!
''

10. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett
változások bejelentéséhez

Nyilvántartás szám:

 

 

 

 

Név: ............................................................... Születési, családi és utónév: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................... Születési dátum: ...............................................................................................................................................
A változás oka:
1. Munkahelyen belüli telephely váltás:

Régi telephely neve, címe: ................................................................................................................................................................ kódja:

 

 

 

 

Ellátási forma:

Új telephely neve, címe: ................................................................................................................................................................... kódja:

 

 

 

 

Ellátási forma:

2. Személyes adatok változása:

Nyilvántartásban szereplő név:

Új név:

3. Munkakör változása:

Nyilvántartásban szereplő munkakör:

Új munkakör:

(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát mellékeljék!)

4. Szakképzettség változása:

A munkakörhöz, tevékenységi körhöz kapcsolódó
új szakképesítés

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél, bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát mellékeljék!)
5. Szüneteltetés:

A szüneteltetés kezdő időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szüneteltetés oka: (A megfelelő rész aláhúzandó)
1. Gyermekgondozási segély
2. Gyermekgondozási díj
3. Sorkatonai szolgálat
4. Polgári szolgálat
5. Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság

A szüneteltetés befejezésének időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ...................................................
P. H.

 

.......................................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

''

11. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek szakvizsga és továbbképzési kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Nyilvántartási szám:

 

 

 

 

 

 

Munkáltató kódja:

 

 

 

 

 

 

1. Név: ........................................................................ Születési, családi és utónév: .............................................................................................................…...
2. A bejelentés oka:
2.1. Szakvizsga letétele

A szakvizsga letételének időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakvizsgát szervező intézmény neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………
A szakvizsgát tanúsító oklevél száma: ………………………………………………………………………………………………………………….
(A szakvizsga letételét igazoló oklevél másolatát kérjük csatolják!)
2.2. Továbbképzési kötelezettség teljesítése:
A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen akkreditált továbbképzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolják!)
2.3. Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzési rendszerben akkreditált képzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolják!)
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált képzések:

A továbbképzés indítási engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzés óraszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolják!)
Dátum: ..........................................................................................
P. H.

 

.................................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

''

12. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelethez

,,
Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adatainak a működési nyilvántartásból való törléséhez

Nyilvántartási szám:

 

 

 

 

 

 

1. Név: ................................................................. Születési, családi és utónév: ......................................................................................................................

2. A munkáltató neve, címe: .................................................................................................................................................................... kódja:

 

 

 

 

3. A nyilvántartásból való törlés oka (A megfelelőt kérjük aláhúzni!):
1. a személyes gondoskodást végző személy halála
2. a foglalkozás gyakorlásától eltiltó bírósági határozat
3. nyugdíjazás
4. rokkantnyugdíj
5. munkahelyváltozás
6. egyéb:.................................................................................................
4. A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, hivatásos nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének,

befejezésének ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.
Dátum: ..................................

 

....................................................................

 

a bejelentésre kötelezett aláírása

''
1

A rendeletet a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére