• Tartalom

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2012.01.01.

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1)2 A rendelet hatálya kiterjed

a) a Hgt. hatálya alá tartozó minden hulladékra,

b) a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely az a) pont szerinti hulladékot termel, birtokol, kezel, vagy a gyártói felelősség alapján a hulladékká vált termék visszavételéről, kezeléséről gondoskodik.

(2)3 A rendelet hatálya nem terjed ki a Hgt. 51. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosokra az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt szerződés alapján kizárólag a hulladékkezelést végző közszolgáltatónak adják át.

(3) E jogszabály nem érinti a más jogszabályokban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) nyilvántartás: a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó, e rendeletben meghatározott adatok rögzítése,

b) adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé tétele, illetve átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy szervezetnek.

Nyilvántartás

3. §4 A hulladék termelője, birtokosa (a továbbiakban együtt: termelő) és kezelője – a szállító kivételével – telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A telephelyi nyilvántartás tartalmazza az 1. számú mellékletben meghatározottakon kívül a külön jogszabályban5 az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó adatot.

4. § (1) A hulladék termelője a nyilvántartását nem veszélyes hulladék esetén az e rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerinti, veszélyes hulladék esetén az e rendelet 1. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal alakítja ki és vezeti.

(2)6 A hulladék kezelője – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyilvántartását az e rendelet 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott adattartalommal alakítja ki és vezeti. A hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékot és a külön jogszabály7 alapján visszavett hulladékot elkülönítetten, a termelőre vonatkozó adattartalommal kell nyilvántartani.

(3) A hulladék szállítója köteles megőrizni

a) nem veszélyes hulladékok esetén az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat,

b) veszélyes hulladék esetén pedig a külön jogszabály8 szerinti kísérő dokumentációt.

5. § (1) A 4. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás tartalmazza a telephelyre bemenő és onnan kimenő anyagok és hulladékok anyagforgalmi egyenlegét.

(2) A hulladék termelője veszélyes hulladék esetében a külön jogszabályban9 előírt anyagmérleg alapján termelési technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást.

(3) A hulladék termelője nem veszélyes hulladék esetében nyilvántartást vezet

a) hulladékonként,

b) a külön jogszabályban10 felsorolt iparágak, illetve tevékenységek esetében anyagmérleg alapján technológiánként is.

(4)11 A hulladék kezelője anyagmérleg alapján technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást, elkülönítve a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékokat. A termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok nyilvántartásban történő elkülönítését a Ktdt. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott HKT kódok alá történő besorolással kell teljesíteni.

(5) A külföldről behozott hulladékról a hasznosító, illetve az országból kivitt hulladékról a termelő a belföldi eredetű hulladéktól elkülönítetten vezet nyilvántartást.

6. § A nyilvántartások, bizonylatok, valamint a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentációk – ha jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg – a veszélyes hulladék esetében tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők.

Az adatszolgáltatás szabályai

7. § (1)12 Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként – a szállító kivételével – a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja

a) veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy

b) nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot.

(2) Az (1) bekezdésben rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását az e rendelet 2. számú melléklet szerint, valamint

a) a hulladék termelője a 3. számú melléklet,

b) a hulladék begyűjtője vagy előkezelője a 4. számú melléklet,

c) a hulladék hasznosítója vagy ártalmatlanítója az 5. számú melléklet

szerint is teljesíti.

8. §13 (1) A 7. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett hulladékkezelőnek és a hulladék termelőjének a kötelezettség keletkezésétől számított 60 napon belül, a területileg illetékes felügyelőségen írásban be kell jelentkeznie a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR). Abban az esetben, ha a tevékenység megváltozása következtében az adatszolgáltatási kötelezettség megváltozik, azt írásban jelezni kell. A kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentésekor a következő adatokat kell közölni:

a) az adatszolgáltató neve, címe és KÜJ azonosítója;

b) telephely megnevezése, címe és KTJ azonosítója;

c) éves vagy negyedéves jelentési kötelezettség alá esik-e;

d) éves jelentő esetén a kötelezettség kezdetének vagy megszűnésének éve, negyedéves jelentő esetén kötelezettség kezdetének vagy megszűnésének éve és negyedéve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül az adatlapok ismételt megküldésével be kell jelenteni.

(3) Az e rendelet 2–5. számú mellékleteinek kitöltésére vonatkozó útmutatót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleményben teszi közzé.14

9. § (1) A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a környezetvédelemért felelős miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatásra köteles, amelyet a részére megküldött adatlapok kitöltésével és visszaküldésével teljesít.

(2)15 A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia azon hulladékról, amelyet szerződés alapján közszolgáltatónak, illetve külön jogszabály16 alapján bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerződésben álló átvevőnek ad át.

Az adatszolgáltatás teljesítése

10. § Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek

a) a keletkezett hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,

b) veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig,

c)17 nem veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében a tárgyévet követő év március 1. napjáig

szolgáltatnak adatot.

11. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását a 7. § (2) bekezdés szerint a felügyelőségnek teljesíti.

(2)18 Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus adathordozón (így például: CD, floppy lemez) vagy a külön jogszabályban19 meghatározottak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály20 szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. A nyomtatványon és az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése az e rendelet 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány aláírásával történik.

(3)21 Az e rendeletben előírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő adatot szolgáltató, illetve az adatszolgáltatást elmulasztó kötelezettet a felügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére szólítja fel.

12. §22 (1) A felügyelőségek

a) a rendszeres éves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait minden év augusztus 1-jéig,

b) a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait a tárgynegyedévet követő 40. munkanapig

dolgozzák fel.

(2) A felügyelőség az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrzi. Az ellenőrzés során az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartási, valamint a hulladék szállítója esetében a 4. § (3) bekezdése szerinti dokumentációkat az ellenőrzött a felügyelőség képviselőjének köteles átadni.

(3) Amennyiben a kötelezett nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a külön jogszabály23 szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére köteles.

(4) Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatóak.

13. § A hulladékokra vonatkozó, az adatszolgáltatásból származó feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül térítésmentesen hozzáférhetőek.

Záró rendelkezések

14. § (1)24 Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)25

(4) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás rendjére a külön jogszabályban meghatározottak irányadóak.

15. §26 (1) Ez a rendelet a hulladékokról szóló – a 91/156/EGK tanácsi irányelvvel módosított – 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hulladékokra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 3. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)27 Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez28


A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom nem veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom

1. A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom nem veszélyes hulladék esetében

Általános adatok:
A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok
A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel
Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról

Adatok hulladékonként:
Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja)
Hulladék megnevezése, kódja
Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága
Csomagolási mód
Fizikai megjelenési formája
Amennyiben a hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint felsorolt R mondatokkal jellemezhető komponenseket tartalmaz, ezek tömegkoncentrációját (annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyesként került besorolásra)
A keletkező hulladék mennyisége (anyagforgalmi egyenleg alapján) (kg)
Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) összmennyiség bevétel vagy kiadás után (kg)
A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa
A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja
A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél)
Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

Technológiánkénti nyilvántartás az 5. § (3) bekezdés b) pontja esetén:
A hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja (ha van)
A technológia anyagmérlege
A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

2. A hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom veszélyes hulladék esetében

Általános adatok:
A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok
A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel
Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról

Adatok hulladékonként:
Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja)
Hulladék megnevezése, kódja
Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága
Csomagolási mód
Fizikai megjelenési formája
A hulladék H veszélyességi jellemzője/jellemzői
A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok), a komponensek tömegkoncentrációja, a hulladék összetevőinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35)
A hulladék veszélyessége: maró, éghető, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor)
Veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegőre, redukáló szerre, más termékre, milyen anyagok esetében?
A keletkező hulladék mennyisége (anyagmérleg alapján) (kg)
Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) összmennyiség bevétel vagy kiadás után (kg)
A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa
A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja
A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (SZ vagy K kísérőjegy)
Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

Technológiánkénti nyilvántartás:
A technológia leírása, kapacitása
A technológia anyagmérlege a külön jogszabályban29 előírt tartalommal
A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

3. A hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt adattartalom

A hulladék kezelője a hulladék átvételének pillanatától nem veszélyes hulladék kezelése esetén az 1. pont szerinti, veszélyes hulladék kezelése esetén a 2. pont szerinti adatokat tartja nyilván kezelési technológiánként és hulladékonként. A kezelés során keletkező hulladékok tekintetében a kezelő a hulladék termelőjére vonatkozó nyilvántartást vezet.
Ezen felül a kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének érdekében a kezelőnek az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van:
A kezelésre átvett hulladék kísérőokmányai,
A hulladék származására vonatkozó adatok, import esetén az exportáló ország megjelölésével
A kezelésre átvett hulladék megnevezése, kódja, mennyisége (kg)
A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg)
A kezelés kódszáma
Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját

4.30 Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó környezethasználónak (üzemeltetőnek) az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van veszélyes és nem veszélyes hulladék esetében egyaránt.
a) Általános adatok:
A hulladék termelő KÜJ és KTJ száma
b) Adatok hulladékonként:
ba) Nem veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:
A telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (t/év)
Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer
bb) Veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:
Az országon belül telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év)
Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer
A telephelyről országon kívülre hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év)
Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer
A hasznosító/ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító/ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot)

2. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez317M07213_0

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő

Borítólap

BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Beszámolási időszak:
.év .n.év

Adatszolgáltató:

Neve:

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):

KSH törzsszám (statisztikai számjel):

    -    -

Település azonosító:

Cím:

    ...................................................................................................

irányítószám város, község

...............................................................................................………...... ………………….

utca, út, tér házszám

Telephely:

Neve:

Típusa:

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

Település azonosító:

Cím:

    ...................................................................................................

irányítószám város, község

...............................................................................................………...... ………………….

utca, út, tér házszám

A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás:

Felelős személy neve:

Beosztása:

Adatszolgáltatás:

Formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet): (N/S/I)

A bejelentőlapok részletezése:

A csatolt HT lapok száma:

db

 

A csatolt HB lapok száma:

db

 

A csatolt HK lapok száma:

db

 

A csatolt E-PRTR lapok száma:

db

 

A csatolt lapok összesen:

db

Az adatszolgáltatásért felelős:

 

 

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:     .    .

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás környezetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.P. H.


..........................................................................
cégszerű aláírás


Küldendő: 1 példányban, az adatszolgáltató telephely szerint illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez
Beérkezési határidő: a tárgyévet követő év március 1., veszélyes hulladék kezelés esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap.

3. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez32

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő

HT

HULLADÉK KELETKEZÉS BEJELENTŐ

Hulladék kódszáma/oldal:

lap

⬜⬜⬜⬜. évről

⬜⬜⬜⬜⬜⬜/⬜⬜⬜

KÜJ: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜KTJ: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Fizikai megjelenési forma:


5M11080_1

Hulladék megnevezése:

Legfontosabb összetevők:*

Legfontosabb veszélyességi jellemzői: *

C

C

C

H

H

H

C

C

C

 

A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]:

Visszavételezett mennyiség [kg]:

Keletkezési adatok szakágazati (TEÁOR), illetőleg másodlagos hulladék esetén kezelési kód szerint:

TEAOR:

Kezelési kód:

Tevékenység megnevezése:

Keletkezett mennyiség [kg]:

Keletkezett mennyiség összesen [kg]:

Előkezelőnek (E), Begyűjtőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történő átadás:

Kezelési kód:

Kezelést végző KÜJ/KTJ száma:

Kezelést végző neve:

Típus1

Kezelésre átadott mennyiség [kg]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkezelésre történő átadás összesen [kg]:

Begyűjtésre történő átadás összesen [kg]:

Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen [kg]:

Exportra történő átadás összesen [kg]:

A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]:

* Csak veszélyes hulladék esetén töltendő ki.

Típus1: előkezelő = E, begyűjtő = B, hasznosító/ártalmatlanító = K, export = P

4. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez335M11081_0

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő

HB

HULLADÉK BEGYŰJTÉS / ELŐKEZELÉS
BEJELENTŐ

Hulladék kódszáma/oldal:

/

lap

. év . negyedév

Fizikai megjelenési forma:

KÜJ: KTJ:

 

Hulladék megnevezése:

Legfontosabb összetevők:*

Legfontosabb veszélyességi jellemzői: *

C

C

C

H

H

H

C

C

C

 

A kezelési engedély száma:

A bejelentési időszak elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]:

Begyűjtésre/előkezelésre átvett hulladékokra vonatkozó adatok:

Átadó település
azonosító száma:

Az átadó KÜJ/KTJ száma:

Az átadó neve:

Eredet1

Átvett hulladék mennyiség [kg]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begyűjtésre/előkezelésre átvett hulladék összesen [kg]:

Telephelyen belül végzett előkezelés:

Kezelési kód:

Előkezelt mennyiség [kg]:

Előkezelés eredményeként
fennmaradt hull. mennyiség [kg]:

Másodlagosan keletkezett összes
hulladék mennyisége [kg]:

 

Előkezelés után fennmaradt összesen [kg]:

Előkezelőnek (E), Begyűjtőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történő átadás:


5M11081_1

Kezelési kód:

Kezelést végző KÜJ/KTJ száma:

Kezelést végző neve:

Típus1

Kezelésre átadott mennyiség [kg]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkezelésre történő átadás összesen [kg]:

Begyűjtésre történő átadás összesen [kg]:

Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen [kg]:

Exportra történő átadás összesen [kg]:

A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]:

* Csak veszélyes hulladék esetén töltendő ki. Típus1: előkezelő = E, begyűjtő = B, hasznosító/ártalmatlanító = K, export = P

Eredet1: lakossági települési = L, termelői települési = T, egyéb termelői = M, import = I

5. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez345M11083_0

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő

HK

HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS/HASZNOSÍTÁS
BEJELENTŐ

Kezelési kód/oldal:
/
Hulladék kódszáma/oldal:

Fizikai megjelenési forma:

lap

. év . negyedév

KÜJ: KTJ:

Hulladék megnevezése:

Legfontosabb összetevők:*

Legfontosabb veszélyességi jellemzői: *

C

C

C

H

H

H

C

C

C

 

Kezelési tevékenység megnevezése:

A kezelési engedély száma:

 

 

A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]:

A bejelentési időszakban kezelésre átvett hulladékok:

Kezelési kód:

Kezelést végző KÜJ/KTJ száma:

Az átadó neve:

Eredet1

Kezelésre átadott mennyiség [kg]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznosításra/ártalmatlanításra átvett összesen [kg]:

Telephelyen hasznosított/ártalmatlanított összesen [kg]:

Másodlagosan keletkezett hulladék mennyisége összesen [kg]:

A bejelentési időszak végén a telephelyen lévő tényleges mennyiség [kg]:

Eredet1: lakossági települési = L, termelői/intézményi települési = T, egyéb termelői = M, import = I

6. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez357M07215_0

E-PRTR 1
lap

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS BEJELENTŐ LAP

Oldalszám

KÜJ:

évről

KTJ:

 

Hulladék-
kezelési művelet
R/D

Elszállított mennyiség
(tonna/év)

Adat-
megha-
tározás módja
M/SZ/B2

Használt elemzési/
számítási
módszer

Hasznosító/Ártalmatlanító
neve és címe

Tényleges hasznosítási/ártalmatlanítási
telephely címe

Nem veszélyes hulladék

R

.

 

 

D

.

Veszélyes hulladék országon belülre

R

.

D

.

Veszélyes hulladék országon kívülre

.

Név: ………………………………………………………

 

Város:

Ir. sz.:

Város:

Ir. sz.:

Utca, házsz.:

Ország:

Utca, házsz.:

Ország:

.

Név: ………………………………………………………

 

Város:

Ir. sz.:

Város:

Ir. sz.:

Utca, házsz.:

Ország:

Utca, házsz.:

Ország:

.

Név: ………………………………………………………

 

Város:

Ir. sz.:

Város:

Ir. sz.:

Utca, házsz.:

Ország:

Utca, házsz.:

Ország:1 Ezt a lapot csak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre kell kitölteni.
2 M = mért, SZ = számított, B = becsült
Megjegyzés: az országkódok kitöltésénél az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni.

7. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez36

1

A rendeletet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről.

6

A 4. § (2) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

8

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

9

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

10

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet.

11

Az 5. § (4) bekezdése a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Lásd a Hivatalos Értesítő 2008. évi 10. számában megjelent KvVM közleményt.

15

A 9. § (2) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

16

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről, 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről, 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről, 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.

17

A 10. § c) pontja a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 11. § (2) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

19

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről.

20

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

21

A 11. § (3) bekezdése a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

22

A 12. § a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

23

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról.

24

A 14. § (1) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 830. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 14. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 830. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 15. § a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

27

A 15. § (3) bekezdését a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (2)–(4) bekezdését.

28

Az 1. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

29

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

30

Az 1. számú melléklet 4. pontját a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (2)–(4) bekezdését.

31

A melléklet számozása a Magyar Közlöny 2003. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 2. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A melléklet számozása a Magyar Közlöny 2003. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 3. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

33

A melléklet számozása a Magyar Közlöny 2003. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 4. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

34

A melléklet számozása a Magyar Közlöny 2003. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. Az 5. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

35

A melléklet számozása a Magyar Közlöny 2003. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 6. számú mellékletet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 10. § (2)–(4) bekezdését.

36

A melléklet számozása a Magyar Közlöny 2003. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 7. számú mellékletet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére