• Tartalom

176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről1

2008.05.16.

A Kormány a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 8. §-ának (5) bekezdésében, valamint a 260. §-ának b), d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a befogadó nemzeti támogatás egyes feladatainak végrehajtására a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Miniszterelnöki Hivatalra, a minisztériumokra, az országos hatáskörű szervekre és a központi hivatalokra;

b) a Hvt. 259. §-ának c) pontjában meghatározott helyi védelmi igazgatási szervekre;

c) a Hvt. 66. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervekre;

d) a Hvt. 69. §-ának (3) bekezdésében meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettekre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a NATO vagy más szövetséges erők Magyar Köztársaság területén való elhelyezését, átvonulását, illetve alkalmazását biztosító befogadó nemzeti támogatás tervezésére és végrehajtására az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott műveletek, gyakorlatok és kiképzési rendezvények során.

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Befogadó Nemzeti Támogatás: egy befogadó állam által a területén elhelyezkedő, átvonuló vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek számára két- vagy többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott polgári és katonai logisztikai támogatás.

(2) Befogadó Állam: a Magyar Köztársaság, amely befogadja a Küldő Állam(ok) fegyveres erőit, szervezeteit vagy anyagi készleteit, részükre elhelyezést biztosít, lehetővé teszi a területén való áthaladásukat vagy működésüket.

(3) Küldő Állam: az erőit, szervezeteit, anyagi készleteit vagy a többnemzetiségű erők nemzeti komponenseit felvonultató ország, amely a Befogadó Állam területén való elhelyezése, átvonulása vagy alkalmazása során annak polgári és katonai logisztikai támogatását igényli.

(4) NATO parancsnok: a NATO parancsnoki szolgálati sorrendjében az a katonai parancsnok, akit egy meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatásának tervezésére, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra és végrehajtásának koordinálására felhatalmaztak.

(5) Logisztika: az erők mozgatásának és fenntartásának tervezése és végrehajtása, amely a következő tevékenységi területekre terjed ki:

a) tervezés és fejlesztés, beszerzés, raktározás, elosztás, fenntartás és karbantartás, kiürítés és az anyagok kiosztása;

b) személyek, eszközök és készletek szállítása;

c) a létesítmények vásárlása, bérlése vagy építése, karbantartása, működtetése és elosztása;

d) szolgáltatások megszerzésére vagy szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenység;

e) az orvosi, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítása.

(6) Egyetértési Nyilatkozat: két- vagy többoldalúan elfogadott, a Befogadó és a Küldő Állam képviselője, valamint a NATO parancsnok által aláírt dokumentum, amely a szövetséges erők vagy szervezetek támogatási szándékára és felelősségére vonatkozik, egyben a Végrehajtási Tervek kölcsönösen elfogadott politikai-katonai alapját képezi.

(7) Szükségleti Jegyzék: a Küldő Állam(ok) vagy a NATO parancsnok által készített, egy meghatározott műveletben részt vevő erőket és eszközöket, valamint a részükre igényelt humán és anyagi erőforrást, szolgáltatást, létesítményt és infrastruktúrát részletező dokumentum.

(8) Megállapodások: olyan dokumentumok, amelyek útmutatást adnak egy meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatásának közös tervezéséhez, tartalmazzák az igényelt és a felkínált támogatásra vonatkozó legrészletesebb információkat, az egyezmények végrehajtásának feltételeit, az eljárási rendet, a pénzügyi és a jogi Megállapodásokat, a végrehajtás helyszíni specifikus eljárási módszereit, valamint a költségtérítés részleteit.

(9) Technikai Megállapodás: egy meghatározott műveletre érvényes írásos dokumentum, amely a Küldő Állam(ok) és a NATO parancsnok részére tartalmazza a Befogadó Nemzeti Támogatás rendjét, a lebonyolítás felelőseit, fő elveit, pénzügyi és jogi alapjait.

(10) Végrehajtási Tervek: egy meghatározott műveletre érvényes részletes tervek, amelyek a Befogadó és a Küldő Államok, valamint a NATO parancsnokok számára elegendő információt biztosítanak a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtásához.

(11) Központi Adatbázis: a Befogadó Államnak a lakosság alapvető ellátása, a közigazgatási rendszere, a fegyveres erői és rendvédelmi szervei, a nemzetgazdaság és a társadalom működőképessége, valamint a szövetséges fegyveres erők alkalmazása érdekében igénybe vehető polgári és katonai erőforrásait, gazdasági és anyagi szolgáltatásait, illetve infrastruktúráját tartalmazó adatok összessége.

(12) Képesség Katalógus: a Befogadó Állam által a Központi Adatbázis alapján összeállított, a felajánlható polgári és a katonai képességeket tartalmazó adatok összessége, melyet a Küldő Állam(ok) és a NATO parancsnokok a meghatározott műveletek Befogadó Nemzeti Támogatásának tervezéséhez figyelembe vehetnek.

II. Fejezet

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS

3. § A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatrendszere magában foglalja:

a) az 1. § (1) bekezdésében felsorolt szervek tervezési, koordinációs, irányítási és végrehajtási tevékenységét;

b) a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtása érdekében megkötött Megállapodásokból származó kötelezettségeket;

c) a Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos tervek és jegyzékek kidolgozását;

d) a polgári munkaerő, az anyagi javak, az ingatlanok és ingó dolgok, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatások (a továbbiakban együtt: erőforrások és szolgáltatások) biztosítását.

4. § A meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatásának tervezése és végrehajtása során a következő alapelveket kell figyelembe venni:

a) a NATO műveletek Befogadó Nemzeti Támogatásának megszervezéséért a Befogadó Állam, a Küldő Állam(ok) és a NATO hatóságok együttesen felelősek;

b) a Befogadó Állam által a saját belső jogrendje és nemzeti érdekei, valamint nemzetgazdasága lehetőségeinek figyelembevételével felajánlott erőforrásokat és szolgáltatásokat a Technikai Megállapodásban rögzítettek szerint, térítés ellenében kell biztosítani;

c) a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezéséhez, az azzal összefüggő tárgyalásokhoz és a Megállapodások aláírásához a NATO parancsnok számára biztosított jogkörök nem befolyásolhatják a Küldő Állam(ok) jogait;

d) a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezése és végrehajtása során, a Befogadó Államnak kell biztosítani a Befogadó Állam, a Küldő Állam(ok), valamint a NATO hatóságok közötti megfelelő szintű koordinációt és együttműködést;

e) a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésével biztosítani kell az erőforrások és szolgáltatások gazdaságos elosztását és hatékony felhasználását;

f) a Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó Megállapodások megkötése és a Végrehajtási Tervek elkészítése érdekében valamennyi információt haladéktalanul a NATO parancsnok rendelkezésére kell bocsátani;

g) a Befogadó Nemzeti Támogatással összefüggő költségek térítéséről a Befogadó Államnak, a Küldő Állam(ok)nak, valamint a NATO parancsnoknak a meghatározott művelet megkezdése előtt kell megegyezni, melynek részleteit a Technikai Megállapodásban kell rögzíteni.

III. Fejezet

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÁSA

Kormányzati feladatok

5. § A Kormány a Befogadó Nemzeti Támogatás megszervezése és irányítása érdekében:

a) meghatározza a Befogadó Nemzeti Támogatás feladat- és szervezetrendszerét;

b) létrehozza a Tárcaközi Tervező Bizottságot;

c) gondoskodik a Küldő Állam(ok) fegyveres erőinek és más szervezeteinek a Magyar Köztársaság területén történő állomásozásával, alkalmazásával vagy átvonulásával kapcsolatos Megállapodások megkötéséről és a Végrehajtási Tervek kidolgozásáról.

6. § (1)2 A Tárcaközi Tervező Bizottság elnöke a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, társelnöke a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára, tagjai az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – legalább szakállamtitkári szintű – kijelölt képviselői.

(2) A Miniszterelnöki Hivatal illetékes képviselőit a Tárcaközi Tervező Bizottság minden ülésére meg kell hívni.

(3)3 A Tárcaközi Tervező Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesznek a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek országos parancsnokai (főnökei, vezetői) vagy az általuk kijelölt képviselők.

(4) A Tárcaközi Tervező Bizottság elnökének – az irányító szervekkel egyeztetett – meghívására, a feladatkörüket érintő döntésekben részt vesznek a Hvt. 66. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek képviselői is.

(5) A Tárcaközi Tervező Bizottság munkáját Titkárság segíti, melynek feladatait a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala látja el.

7. § A Tárcaközi Tervező Bizottság:

a) szakmailag előkészíti az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó, a Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos döntéseket és Megállapodásokat;

b) összehangolja a Befogadó Nemzeti Támogatás hazai vonatkozású eljárási rendjével és módszertani szabályozásával összefüggő kidolgozó munkát;

c) a Kormány döntésével összhangban előkészíti és lefolytatja a NATO parancsnokkal vagy a Küldő Államokkal a Befogadó Nemzeti Támogatással összefüggő tárgyalásokat, illetve intézkedik az érintett szervezetek tárgyalásokra történő bevonására;

d) koordinálja a meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatásának tervezését;

e) javaslatot tesz a honvédelmi miniszter részére a meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatására vonatkozó Megállapodások és Végrehajtási Tervek aláírására jogosult személy(ek)re;

f) előterjeszti a honvédelmi miniszter részére a Szükségleti Jegyzék alapján pontosított, a költségtérítés és költségmegosztás rendjét is tartalmazó pénzügyi megállapodást;

g) összehangolja a polgári és a katonai erőforrások és szolgáltatások igénybevételét;

h) biztosítja a Központi Adatbázis és Képesség Katalógus naprakészségét;

i) irányítja a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtásának feladatait.

8. § A miniszterek, az országos hatáskörű szervek és a központi hivatalok vezetői:

a) felelősek a Befogadó Nemzeti Támogatás hatáskörükbe tartozó feladatainak tervezéséért és végrehajtásának megszervezéséért;

b) meghatározzák a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati feladatait és az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségeket;

c) kijelölik az irányításuk alá tartozó önálló szervezeteket, valamint ezek területi szerveit az ágazati feladatok végrehajtására;

d) ágazati hatáskörben kijelölik az országos vagy regionális szinten a főbb szolgáltatásra kötelezetteket, meghatározzák feladataikat és erről az illetékes fővárosi, megyei védelmi bizottságokat tájékoztatják;

e) összegyűjtik és továbbítják a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezéséhez szükséges adatokat;

f) összeállítják a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati terveit.

A helyi védelmi igazgatási szervek feladatai

9. § (1) A helyi védelmi igazgatási szervek felelősek a Befogadó Nemzeti Támogatás területi és helyi feladatainak megtervezéséért és végrehajtásának megszervezéséért.

(2) A fővárosi, megyei védelmi bizottságok az illetékességi területükön:

a) összehangolják a Befogadó Nemzeti Támogatás területi szintű feladatait;

b) irányítják a helyi védelmi bizottságok és a polgármesterek Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos tevékenységét;

c) részt vesznek a Befogadó Nemzeti Támogatással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, melynek során összesítik és továbbítják a területi szintű összesített adatokat;

d) kijelölik a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtásához szükséges erőforrásokat és szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatásra kötelezetteket;

e) összeállítják a fővárosi, megyei védelmi bizottság Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó tervét;

f)4 a hatáskörükbe tartozó feladatokat illetően koordinálják a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Küldő Államok fegyveres erői területi szintű együttműködését;

g) a védelmi felkészítés és az országmozgósítás feladatrendszerén belül végzik a helyi védelmi bizottságok és a polgármesterek felkészítését.

(3) A helyi védelmi bizottságok az illetékességi területükön:

a) összehangolják a honvédelmi körzet Befogadó Nemzeti Támogatási feladatait és irányítják a polgármesterek ezzel kapcsolatos tevékenységét;

b) részt vesznek a Befogadó Nemzeti Támogatással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében, melynek során összesítik és a fővárosi, megyei védelmi bizottság részére továbbítják a helyi védelmi bizottság összesített adatait;

c) részt vesznek a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtásához erőforrások és szolgáltatások, továbbá a szolgáltatásra kötelezettek kijelölésének előkészítésében;

d) összeállítják a honvédelmi körzet Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó tervezési jegyzékét;

e)5 a hatáskörükbe tartozó feladatokat illetően koordinálják a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Küldő Államok fegyveres és más erői honvédelmi körzet szintű együttműködését.

(4) A polgármesterek az illetékességi területükön:

a) megszervezik a Befogadó Nemzeti Támogatás helyi feladatait és irányítják azok végrehajtását;

b) adatokat szolgáltatnak a helyi védelmi bizottság részére a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtásához szükséges erőforrások és szolgáltatások, továbbá a szolgáltatásra kötelezettek kijelöléséhez;

c) elkészítik az adott település Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó tervezési jegyzékét;

d)6 a hatáskörükbe tartozó feladatokat illetően végzik a közigazgatási szervek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Küldő Államok fegyveres és más erői helyi szintű együttműködésével kapcsolatos feladatokat.

A honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában résztvevő szervek, valamint
a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek feladatai

10. § A gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében az arra kötelezettek:

a) adatokat szolgáltatnak a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezéséhez a helyi védelmi igazgatási szervek, valamint az őket kijelölő ágazati szervek részére;

b) elkészítik a Befogadó Nemzeti Támogatás szervezetükre vonatkozó tervezési jegyzéket;

c) az illetékes miniszterrel vagy a fővárosi, megyei védelmi bizottság elnökével a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló hatályos kormányrendeletben meghatározottak szerint megkötött gazdaságmozgósítási szerződés alapján teljesítik vállalt kötelezettségeiket;

d) szükség esetén – a Hvt.-ben szabályozott eljárási rendben, hatósági döntés alapján – a Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó tervek szerint átadják a meghatározott erőforrásaikat.

IV. Fejezet

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS TERVEZÉSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

Általános szabályok

11. § (1) A minisztériumok és a helyi védelmi igazgatási szervek által kidolgozott, a Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó terveket és tervezési jegyzékeket a védelmi igazgatás intézkedési tervrendszere részének kell tekinteni.

(2) A Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó terveket és tervezési jegyzékeket a meghatározott műveletre vonatkozó Szükségleti Jegyzék, ennek hiányában az ország fegyveres védelmének terve alapján kell kidolgozni.

12. § A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezéséhez és végrehajtásához szükséges adatokat, a Hvt. 191. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és 194. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettség elrendelésével, a gazdaságmozgósítási célú adatgyűjtésről szóló hatályos jogszabály alapján kell összegyűjteni.

13. § A Honvédelmi Minisztérium a Képesség Katalógus átadásával tájékoztatja a NATO tagállamait és illetékes parancsnokságait a Magyar Köztársaság Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó képességeiről, illetve haladéktalanul értesíti őket a képességekben beállt jelentős változásokról.

14. § A Képesség Katalógusnak tartalmaznia kell:

a) a fogadó létesítményeket: vasúti ki- és berakóállomásokat, folyami kikötőket, repülőtereket, ideiglenes ki- és berakóhelyeket, határátkelőhelyeket, a személyek, valamint az eszközök várakozási és gyülekezési körleteit;

b) a légi közlekedés irányítását végző bázisokat és létesítményeket;

c) a szállítási kapacitásokat és a mozgatási tevékenységeket;

d) anyagi készletek és szolgáltatások, gyártási kapacitások, polgári munkaerő, egészségügyi ellátás és szolgáltatás, létesítmények, kommunikációs és infrastrukturális rendszerek, üzemanyag-ellátás, őrzés-védelem, elszállásolás és étkeztetés biztosításának lehetőségét;

e)7 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek Befogadó Nemzeti Támogatási képességeit.

A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének rendje

15. § (1) A meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatásához a nemzetgazdaságból felajánlható erőforrásokat és szolgáltatásokat a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló hatályos kormányrendeletben meghatározottak szerint kell tervezni.

(2) Az ország védelméhez kapcsolódó Befogadó Nemzeti Támogatás katonai feladatait az ország fegyveres védelme tervének részeként kell kidolgozni.

16. § A Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos Megállapodásokat és Végrehajtási Terveket a nemzeti érdekek, a hatályos jogszabályok és a NATO szabványok figyelembevételével kell kidolgozni.

17. § (1) A meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatásának tervezése a műveleti tervek kidolgozásával egy időben, valamint a NATO parancsnok által átadott igénylő levél egyeztetésével kezdődik.

(2) A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének szakaszait a Tárcaközi Tervező Bizottság elnöke és a NATO parancsnok együttesen határozza meg.

(3) A többnemzetiségű erőkre vonatkozó Befogadó Nemzeti Támogatás tervezését a Küldő Államok között a NATO parancsnok koordinálja.

(4) Ameddig a Küldő Állam nem kerül meghatározásra, a Befogadó Állam és az illetékes NATO parancsnok felelős a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezéséért.

18. § (1) A meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatására vonatkozó Egyetértési Nyilatkozat kidolgozásakor figyelembe kell venni a békeidőszakban kidolgozott általános Egyetértési Nyilatkozatokat.

(2) A Magyar Köztársaság Kormánya nevében az Egyetértési Nyilatkozatot a honvédelmi miniszter írja alá.

(3) A meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatására vonatkozó részletes pénzügyi intézkedéseket és költségtérítési eljárásokat az Egyetértési Nyilatkozat kiegészítő dokumentumaiban kell meghatározni.

19. § (1) A helyszíni szemléket a Küldő Államok, a NATO egységek, valamint az érintett ágazatok, a helyi védelmi igazgatási és a katonai szervek képviselőinek részvételével, a NATO parancsnok által átadott Szükségleti Jegyzék figyelembevételével kell megszervezni.

(2) A Befogadó Állam által kijelölt nemzeti támogató erőkre és eszközökre vonatkozó információkat a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a NATO parancsnok részére.

20. § A Befogadó Nemzeti Támogatás végrehajtása időszakában a Küldő Államok, a NATO parancsnokság és az 1. § (1) bekezdésben felsorolt szervek képviselőiből koordinációs irodát kell létrehozni, melynek feladata a Küldő Államok és a NATO parancsnokok Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó új igényei teljesítésének előkészítése, valamint az érintett szervek közötti együttműködés megszervezése.

21. § A meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatására vonatkozó Megállapodásokat és a Végrehajtási Terveket csak a NATO parancsnokkal és az érintett Küldő Államokkal történt egyeztetés után lehet módosítani.

22. § A Küldő Államok és NATO egységek által igényelt azon beszerzésekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötését, amelyeket a meghatározott művelet Befogadó Nemzeti Támogatására vonatkozó Megállapodások és Végrehajtási Tervek nem tartalmaznak a honvédelmi miniszter által kijelölt szervezet koordinálja.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

24. §8

1

A rendeletet az 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. március 15. napjával.

2

A 6. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdése a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 9. § (2) bekezdésének f) pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (3) bekezdésének e) pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (4) bekezdésének d) pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 14. § e) pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 24. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 826. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére