• Tartalom

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

2008.01.01.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 29. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a külügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az állami fenntartású muzeális intézményekre és nyilvános könyvtárakra, valamint a Szátv. hatálya alá tartozó személyekre.

2. § (1)1 Az állami fenntartású muzeális intézmények esetében a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában foglalt látogatói kedvezmények megilletik a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket is.

(2) Az R. 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt látogatói kedvezmény illeti meg – az állami fenntartású muzeális intézmények esetében – a Szátv. 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott államokban működő könyvtári, levéltári, muzeális és közművelődési intézményekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket is.

3. § (1) A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1., 3. és 4. §-aiban szabályozott kedvezmények illetik meg a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket.

(2) A Rendelet 4. §-ának alkalmazása során megadott kedvezmények – az állami fenntartású nyilvános könyvtárak esetén – azonos feltételek mellett megilletik a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket is.

4. § A Szátv. hatálya alá tartozó – könyvtári, levéltári, muzeális és közművelődési intézményekben dolgozó – személyeknek a kulturális kedvezményekre való jogosultságát a ,,Magyar igazolvány'', illetve a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány'' (a továbbiakban együtt: ,,Magyar igazolvány'') és az e rendelet alapján kiadott igazolás együttesen igazolja.

5. § (1) Az igazolással járó kedvezményt az a Szátv. hatálya alá tartozó személy veheti igénybe, aki

a) rendelkezik ,,Magyar igazolvánnyal'', továbbá

b) hitelt érdemlően okirattal – különösen a munkáltató erről szóló igazolásával – igazolta, hogy könyvtárral, muzeális intézménnyel, levéltárral vagy közművelődési intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll és ezt az okiratot a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviseletnek (a továbbiakban: külképviselet) bemutatja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okirat bemutatásáról a külképviselet a kérelmező részére igazolást állít ki, amely tartalmazza a bemutatott okirat számát, tárgyát, kiállítójának megnevezését, az okirat keltét és az okiratban szereplő személy nevét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott külképviseleti igazolás érvényességi ideje megegyezik a ,,Magyar igazolvány'' érvényességi idejével.

6. § A 4. §-ban meghatározott kulturális kedvezmények biztosításának az a feltétele, hogy a jogosult a ,,Magyar igazolvány'' mellett a kedvezményt biztosító intézmény számára bemutassa az 5. § (2) bekezdése szerint kiállított külképviseleti igazolást.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről szóló 14/2002. (IV. 26.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: r.)

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az r. szerint kiadott igazolás alapján kedvezményekre jogot szerző személyeket e rendelet 1–4. §-ai szerint illetik meg a kedvezmények.

1

A 2. § (1) bekezdése a 281/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére