• Tartalom

2/2003. (III. 13.) IM rendelet

2/2003. (III. 13.) IM rendelet

a közvetítők igazolványáról1

2015.01.01.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítői névjegyzékbe felvételt nyert természetes személy (a továbbiakban: közvetítő) részére a 4. §-ban felsorolt adatokat tartalmazó közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2)3 Az igazolványt a miniszter a hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el.

2. § (1)4 Az igazolvány visszavonásáig hatályos.

(2) Az igazolvány a közvetítő közvetítői tevékenység folytatására való jogosultságát tanúsítja.

(3) A közvetítő az igazolványt köteles megőrizni, és kérésre azt közvetítői minőségének igazolása céljából bemutatni.

(4)5 A közvetítőnek az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését tizenöt napon belül be kell jelentenie, egyidejűleg a megrongálódott, vagy az egyébként adatváltozással érintett igazolványt át kell adnia a miniszternek címezve a minisztériumban.

3. § (1)6 A miniszter

a) kiállítja az igazolványt (ideértve az igazolvány elvesztésének, megrongálódásának, megsemmisülésének esetén az új igazolványt is), azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja,

b) a közvetítő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt,

c) az igazolványt bevonja, ha

1. a közvetítőt a névjegyzékből törlik,

2. az igazolványban feltüntetett adatokban változás történt,

3. az igazolvány megrongálódott,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről,

f)7 intézkedik a hatályát vesztett igazolványok kormányzati honlapon történő közzétételéről.

(2)8 Az igazolványt az Igazságügyi Minisztériumban kell átvenni, az átvétel időpontjáról és helyéről a közvetítő értesítést kap, kivéve, ha a közvetítő kéri az igazolvány postai úton történő megküldését.

(3)9 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés időpontját követő tizenöt napon belül a közvetítő a minisztertől értesítést kap az új igazolvány átvételének időpontjáról és helyéről.

4. § (1)10 Az igazolvány A/7 méretű, fólia között lévő papírkártya. Előoldalán világoskék alapon fekete betűkkel az „Igazságügyi Minisztérium” „KÖZVETÍTŐI IGAZOLVÁNY” felirat, az igazolvány sorszáma, Magyarország címere, a közvetítő családi- és utóneve, anyja neve, továbbá „Az igazolvány visszavonásig hatályos” felirat van feltüntetve.

(2)11 Az igazolvány hátoldala világoskék alapon fekete betűkkel a következő szöveget tartalmazza:

„A 2002. évi LV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján ................ (név)
közvetítői tevékenység folytatására jogosult. E tevékenységét ....................... (jogi személy neve)
alkalmazottjaként is végezheti.
Budapest, ..................
P. H.”

5. § Ez a rendelet 2003. március 17. napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. október 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 9. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § (2) bekezdése az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 2. § (1) bekezdés a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § (4) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 25. §-ával megállapított, a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 3. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (1) bekezdés f) pontját a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 26. §-ával megállapított, a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 26. §-ával megállapított, a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 4. § (1) bekezdése a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 7. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére