• Tartalom

2003. évi XX. törvény

2003. évi XX. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2012.03.01.

1–30. §2

Záró rendelkezések

31. § (1)3 E törvény – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(6)4

(7) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvénynek – a 2001. évi XVI. törvény 31. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 2. §-a (3) bekezdésének, és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvénynek – a 2001. évi XVI. törvény 34. §-ának (1) bekezdésével megállapított – 82/A. §-a rendelkezését a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

32. § (1) Az e törvény 4–5. §-ával, 12–14. §-ával, 35. §-ával, 38–39. §-ával és 44. §-ával megállapított rendelkezéseket, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény e törvény 33. §-ával megállapított 1. §-ának (2)–(3) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően bekövetkező jogutódlás, illetve átadás tekintetében kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 16. §-ával megállapított Mt. 105. §-a (6) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően elrendelt kiküldetés tekintetében kell alkalmazni.

(3) Ha az e törvény 17. §-ával megállapított Mt. 117/A. §-a (1) bekezdésében meghatározott munkavállaló tekintetében az e törvény hatálybalépését megelőzően, a kollektív szerződésben megállapított munkarendre, munkaidőkeretre, illetve munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok nem felelnek meg az e törvény 17. §-ával megállapított Mt. 117/A. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak, e törvény hatálybalépését megelőzően kollektív szerződésben megállapított rendelkezések legfeljebb e törvény hatálybalépésétől számított hatodik hónap utolsó napjáig alkalmazhatóak.

(4) Az e törvény 18. §-ával megállapított Mt. 119. §-a (6) bekezdésének, az e törvény 21. §-ával megállapított Mt. 127. §-a (5) bekezdésének, az e törvény 22. §-ával megállapított Mt. 129. §-ának, és az e törvény 27. §-ával megállapított Mt. 148. §-ának rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően elrendelt ügyeletre, illetve készenlétre kell alkalmazni.

(5) Az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos Mt. 127. §-ának (4) bekezdése és 129. §-ának (2) bekezdése alapján az elrendelhető készenlétre megállapított éves mértéknek az e törvény hatálybalépése napjáig fel nem használt részére – a hatálybalépés évének hátra lévő időszakában – az e törvénnyel megállapított szabályok alapján ügyelet rendelhető el.

(6) Az e törvény 25–26. §-ával megállapított rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően megállapított teljesítménykövetelmény és teljesítménybér-tényező esetében kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését megelőzően megállapított teljesítménykövetelmény és teljesítménybér-tényező alkalmazása esetén a munkáltató legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő három hónapon belül köteles a teljesítménykövetelményt és teljesítménybér-tényezőt az e törvény által előírt szabályok alapján megállapítani.

(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az e törvény 33. §-ával megállapított 1. §-ának (4) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően létesített jogviszonyokra kell alkalmazni.

(8) Az e törvény 45. §-ával megállapított rendelkezés alapján annak a közalkalmazottnak, aki e törvény 45. §-ának hatálybalépését megelőzően hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét e törvény kihirdetésétől számított 30 napon belül az e törvény 45. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani, és besorolását ennek megfelelően kell módosítani.

(9)5

(10) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvénynek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően megindított munkaügyi ellenőrzés tekintetében kell alkalmazni.

33–51. §6

52. §7

53–54. §8

55. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Bjt. 144. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

144. § ,,E törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
a) a munkaidő szervezésének néhány vonatkozásáról szóló, a Tanács 93/104/EK irányelvével, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt,
b) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a határozott ideig tartó munkavégzéssel kapcsolatosan kötött keretmegállapodásról szóló, a Tanács 1999/70/EK irányelvével a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt,
c) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a részmunkaidőről kötött keretmegállapodásról szóló, a Tanács 97/81/EK irányelvével a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt.''

56. §9

57. § (1)–(6)10

(7)11

58–61. §12

62. §13

63. §14

64. § (1)–(2)15

(3)16

65. §17

66. §18

67. §19

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. március 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. április 16. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 58. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–30. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 31. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 31. § (2)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 32. § (9) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 33–51. §-t és a 33. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 52. §-t a 2007: I. törvény 128. § (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 53–54. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 56. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 57. § (1)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 57. § (7) bekezdését a 2007: I. törvény 128. § (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 58–61. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 63. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 64. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 64. § (3) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 24. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 65. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 339. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 66. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 586. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 67. §-t a 2005: CLV. törvény 12. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére