• Tartalom

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

2023.01.01.

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Határon túli pedagógusok továbbképzése

1. § (1)1 A Szátv. 11. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó, óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus (a továbbiakban: határon túli pedagógus) rendszeres továbbképzésben vehet részt.

(2) A határon túli pedagógusok továbbképzése folyhat

a) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendelet) alapján alapítási engedéllyel rendelkező, illetve

b) az e rendelet alapján elismert program alapján.

2. §2 A pedagógusok továbbképzését az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi. A továbbképzési központ e feladatkörében

a) határon túli magyar pedagógus szövetségekkel együttműködve nyilvántartja a továbbképzésre szóló jelentkezéseket,

b) megszervezi a továbbképzésbe történő bekapcsolódást,

c) kezeli a továbbképzések megszervezéséhez, a résztvevők támogatásához rendelkezésre álló összeget, és gondoskodik a hozzájárulások kifizetéséről,

d) tájékoztató és információs szolgáltatást működtet a határon túli pedagógusszervezetek részvételével,

e)3 kapcsolatot tart a köznevelésért felelős miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus szervezetek tagjaiból álló Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),

f) e rendeletben foglaltak szerint továbbképzést szervez Magyarországon. A szomszédos államokban szervezett továbbképzéseket a határon túli magyar pedagógus szövetségek, illetve módszertani központok közreműködésével végzi,

g)4 a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együtt ellátja a továbbképzési kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési feladatokat.

3. § (1) Az Oktatási Tanács a továbbképzési központnál új továbbképzési program elismerését és az elismert program alapján továbbképzés megszervezését kezdeményezheti.

(2) Az Oktatási Tanács azoknak a továbbképzési programoknak az elismerését kezdeményezheti, amelyek a határon túli pedagógusoknak a Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államban működő képzési rendszeréhez igazodnak.

(3) Az Oktatási Tanács kezdeményezheti a továbbképzési központnál, hogy az általa megadott – alapítási engedéllyel rendelkező, illetve elismert – program alapján továbbképzést szervezzen.

4. § Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés teljes – beleértve az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzés szervezőjének kiválasztását, az étkezés és szállás lehetőségének biztosítását – megszervezéséről a továbbképzési központ gondoskodik. Ha a továbbképzést elismert program alapján szervezik meg, az oktató személyére az Oktatási Tanács tehet javaslatot.

5. § (1) A pedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódhat mindenki, aki a 13. §-ban meghatározott pedagógus-igazolványával igazolja, hogy jogosult a 14–15. §-okban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

(2)5 A továbbképzésben részt vevő pedagógusok szállásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, valamint a beiratkozási költségeihez történő hozzájárulás együttes összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben az adott évre a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés jogcímen biztosított támogatás egy főre megállapított összegének kilencszeresét.

6. § (1)6 A pedagógus – a 11. §-ban meghatározott kivétellel – december első munkanapjától február utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következő évi pedagógus-továbbképzésre. A jelentkezési lapokat az Oktatási Tanács gyűjti össze és juttatja el régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a pedagógus nevét, értesítési címét (elérhetőségét), munkahelyét, pedagógiai tevékenységét, pedagógus-munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a „Magyar igazolvány” számát, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, azt a továbbképzést, amelyben részt kíván venni megjelölve (ha van ilyen) a kiválasztott továbbképzést szervező intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben azonban a benyújtott kérelmeket rangsorolnia kell.

(2) Az Oktatási Tanács szeptember első munkanapjától október utolsó munkanapjáig kezdeményezheti új program elismerését, valamint azt, hogy a továbbképzési központ az elismert program alapján szervezze meg a határon túli pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés megszervezésével kapcsolatban az Oktatási Tanácsnak meg kell jelölnie a továbbképzés programját, a résztvevők várható létszámát.

7. § (1)7 A köznevelésért felelős miniszter által meghatározott, a határon túli pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az Oktatási Tanács javaslata alapján történik.

(2) Ha az egyéni jelentkezők száma meghaladja a teljesíthető kérelmek számát, a továbbképzési központ a benyújtott kérelmeket rangsorba állítja. A rangsorban előbb álló kérelem teljesítése megelőzi a rangsorban hátrébb lévő kérelem teljesítését.

(3) Előnyben kell részesíteni az Oktatási Tanács által kezdeményezett továbbképzést és – amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzés megszervezésére benyújtott kérelmet.

(4) Az egyéni jelentkezési kérelmek rangsorolásánál előnyben kell részesíteni

a) aki még nem vett részt magyarországi pedagógus- továbbképzésben,

b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus- továbbképzésben.

(5) Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés résztvevőire a Tanács tesz javaslatot, s küldi meg az adatokat a továbbképzési központnak.

8. § (1) A továbbképzési központ az Oktatási Tanács javaslata alapján támogatható egyéni jelentkezési lapokat továbbítja a megjelölt, illetve az elbírálási sorrendben első helyen megjelölt továbbképzés szervezőjének. Ha a jelentkezési kérelem teljesítésére az első helyen, illetve a soron következő helyen megjelölt továbbképzésben nincs lehetőség, a továbbképzési központ a sorrendben következőnek megjelölt továbbképzés szervezőjének küldi meg a jelentkezési lapot.

(2) A továbbképzési központ március–április hónapokban egyezteti a továbbképzés szervezőivel a benyújtott jelentkezéseket, a várható költségeket.

(3) A továbbképzési központ szervezi meg a továbbképzéshez szükséges lakhatási és étkezési feltételek biztosítását is.

(4) A továbbképzési központ a határon túli magyar pedagógus szövetségek közreműködésével május 31-ig értesíti a határon túli pedagógust jelentkezésének elfogadásáról, továbbá, hogy hol veheti igénybe a továbbképzést és milyen feltételekkel.

9. § (1) A továbbképző központ a jelentkezési lap alapján részvételi kártyát készít, amely a ,,Magyar igazolvány'' felmutatásával együtt jogosít a továbbképzésben való részvételre és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

(2)8 A részvételi kártya tartalmazza a jogosult nevét, születési helyét és idejét, a „Magyar igazolvány”, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, az igénybe vehető továbbképzés megnevezését és helyszínét.

10. § (1) A pedagógusok 30 órás továbbképzésének szállás, étkezési költségeit a továbbképzési központ az 5. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatáron belül teljes egészében megtéríti a továbbképzés szervezőjének, a szállást, étkezést biztosítónak. A továbbképzés teljes költségének figyelembevételével a továbbképzési központ meghatározza a beiratkozási költségből a jelentkezőt terhelő részt, amely a beiratkozási költségnek legfeljebb 10%-a. A beiratkozási költségből fennmaradó részt a továbbképzési központ a szervezőnek megtéríti. A beiratkozási költségek között elszámolható a továbbképzésben való részvételhez szükséges szakirodalom.

(2) A továbbképzés szervezője – igénylés esetén – megtéríti a továbbképzés során felmerült utazási költséget a továbbképzésben részt vevő pedagógus számára, amely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.

(3) A többi térítés, illetve a fennmaradó költségek az 5. § (2) bekezdésben megállapított összeg maradványából finanszírozhatók.

(4) Ha a szállásról, étkezésről – továbbképzési központ hozzájárulásával – a résztvevő maga gondoskodik, költségeinek megtérítésére és annak elszámolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A továbbképzési központ által nem fedezett kiadások a résztvevőt terhelik.

11. § Május utolsó munkanapjától július utolsó munkanapjáig egyéni jelentkezés nyújtható be a be nem töltött keretszámokra a továbbképzési központba a pedagógus-továbbképzési jegyzékben szereplő indítási engedéllyel rendelkező akkreditált pedagógus-továbbképzési programokra.

12. § (1)9 Nemzetközi szerződés alapján részt vehet a pedagógus-továbbképzésben az a személy is, aki a szomszédos állam óvodai, alap- vagy középfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.

(2)10 A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal), a továbbképzési központtól, illetve határon túli szakértői szervezetektől.

(3)11

(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül a hitelesítést végző külképviselet megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult

a) nevét, aláírását,

b) születési helyét, idejét,

c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett okmányazonosítóját,

d) az oktatási intézmény nevét, címét,

e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevő szervek részére, illetve ezen adatoknak a továbbképzési központ részére történő továbbításához,

a továbbképzési központ számára.

Határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményei

13. §12 (1) A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit a „Magyar igazolvány”, a „Magyar hozzátartozói igazolvány” (a továbbiakban: „Magyar igazolvány”), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(2) A Szátv. 11–12. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat.

14. §13 A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

15. § (1)14 A határon túli pedagógus és oktató évenként a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához. A hozzájárulás igénybevételének biztosításáról a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.

(2)15 A szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban: KELLÓ) szervezi. A KELLÓ e feladatkörében:

a) a pedagógus- és oktatói kedvezmények igazolására jogosult szervvel kötött megállapodás alapján nyilvántartja a támogatásra jogosultak körének nevét, Magyar igazolványának számát, valamint a pedagóguskedvezményekre való jogosultság megállapítását tartalmazó hatósági bejegyzés sorszámát,

b) a jogosultak részére kódszámot állít elő, és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény mértékét,

c) megszervezi, hogy az erre kijelölt könyvesboltokban a pedagógusok, oktatók jogosultságuk igazolása mellett a nevükre megállapított összeg terhére szakirodalmat vásárolhassanak,

d) igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen összeg erejéig vásárolhat,

e)16 kezeli a szakirodalom-támogatás lebonyolításához rendelkezésre álló összeget és a kezelt összeg felhasználásáról elszámol a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium felé.

16. §17

Pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítása18

17. §19 (1)20 A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az 1. melléklet szerint illetékes, köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a külképviselet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jár el.

(2)21 Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva

a) dönt a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Hivatalt a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c)22 értesíti a „Magyar igazolvány”-nyal és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

18. §23 (1)24

(2)25 A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(3)–(5)26

(6) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen „Magyar igazolvánnyal”, vagy arra egyébként jogosult legyen. A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a „Magyar igazolvány” iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(7)27 A határon túli pedagógus a kedvezményekre való jogosultságot a pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően igazoló okirattal, különösen a munkáltató erről szóló igazolásával igazolhatja.

(8)28 A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot olyan okirattal igazolhatja, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező felsőoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

(9)29 A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)30 a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a kérelmező Magyar igazolványának számát vagy a kérelem számát,

c)31 a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelői tevékenységéhez,

f)32 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a pedagógus- és oktatói kedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(10)33 Az eljáró hatóság a határon túli pedagógus, oktató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról.

19. §34 (1)35 A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

(2)36 A határon túli pedagógus, oktató a kérelemben vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet, hogy részére az eljáró hatóság a „Magyar igazolványt” vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság bejegyzését követően postán kézbesítse. A bejegyzés megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény igazolja.

20. §37 (1)38 Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a Szátv. 12. §-a alapján nem jogosult a pedagógus- és oktatói kedvezményekre,

b) a kérelmező kedvezményekre való jogosultsága már bejegyzésre került,

c) a kérelmező nem rendelkezik „Magyar igazolvánnyal”, illetve arra nem jogosult.

(2)39

(3)40 Az eljáró hatóság a kérelemhez a „Magyar igazolvány” iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

(4)41

20/A. §42 (1) A Hivatal vezeti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő „Magyar igazolványának” számát.

(3) Az eljáró hatóság a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a „Magyar igazolvány” számát is.

(4) A Hivatal a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak nyilvántartásból való törlését követően a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

21. §43 A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha

a) az adott személy „Magyar igazolványát” visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

22. §44 A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításának – kérelemre történő – ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, illetve visszavonására és nyilvántartására a továbbiakban a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

23. §45

24. §46

25. §47

Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

27. §48 E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7–9. §-ával, 10. § (1), (3) és (4) bekezdésével, valamint 11–15. §-ával megállapított rendelkezéseit – az R. hatályba lépésekor49 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. §50 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez51

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

A

B

C

1

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal megnevezése

Székhelye

Érintett kör

2

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Győr

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

4

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

6

Fővárosi Kormányhivatal

Budapest

Jogosultak a lakóhelyüktől függetlenül

7

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Nyíregyháza

Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

8

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

9

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

10

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

11

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

12

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

1

Az 1. § (1) bekezdése a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § nyitó szövegrésze a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § e) pontja a 277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § g) pontja a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 60/2006. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

7

A 7. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 9. § (2) bekezdése a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

9

A 12. § (1) bekezdése a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (3) bekezdését a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 13. § a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 14. § a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

14

A 15. § (1) bekezdése a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 15. § (2) bekezdése a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

16

A 15. § (2) bekezdésének e) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 16. §-t a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 17. §-t megelőző alcím a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

22

A 17. § (2) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

23

A 18. § a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

24

A 18. § (1) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 18. § (2) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 18. § (3)–(5) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 18. § (7) bekezdése a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 18. § (8) bekezdése a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 18. § (9) bekezdésének bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 18. § (9) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 18. § (9) bekezdésének c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 18. § (9) bekezdés f) pontját a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 18. § (10) bekezdését újonnan a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 19. § a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

35

A 19. § (1) bekezdése a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 19. § (2) bekezdése a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 20. § a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

38

A 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 20. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

40

A 20. § (3) bekezdése a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

41

A 20. § (4) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 21. § a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 22. § a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után megindult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.

45

A 23–25. §-t a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 23–25. §-t a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

47

A 23–25. §-t a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

49

A hatálybalépés napja 2013. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére