• Tartalom

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény

a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2011.07.01.

A közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működtetésének garanciarendszere megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–2. §2

3–13. §3

14. §4

15–16. §5

17. §6

18. §7

19. §8 (1) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-ának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3. közérdekű adat: az állami vagy a helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, illetve személy kezelésében lévő (ideértve a tevékenységére vonatkozó adatot is), a személyes adat fogalma alá nem eső adat;''

(2) Az Atv. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.''

(3) Az Atv. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

,,(2) Az (1) bekezdésben említett szervek rendszeresen közzé- vagy más módon hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó – adatokat. E szervek hatáskörében eljáró személyek neve, beosztása vagy besorolása és munkaköre – ha törvény másként nem rendelkezik – bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja.''

(4) Az Atv. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.''

20. §9

21. §10

22. §11

23. §12

24. §13

25. §14 (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.''

(2) Az Ötv. 80. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

,,(4) Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló vállalkozásra – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. §-ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.''

(3) Az Ötv. 88. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat:)

,,a) közalapítványt hozhat létre, és közérdekű kötelezettségvállalást tehet; az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását csak a 9. § (3) bekezdésében meghatározott személyre, szervezetre, testületre ruházhatja át,''

(4) Az Ötv. 103. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A 33/A. és 33/B. és 33/C. §-ok alkalmazásában a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester helyettesét is érteni kell, azzal az eltéréssel, hogy a fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja lehet.''

26. §15

27. §16

28. §17

29. §18

30–31. §19

32. §20

Záró és átmeneti rendelkezések

33. § E törvény a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba.

34. §21

35. § Az ÁSZ tv. – e törvény 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 2. § (9) bekezdését e törvény hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

36. §22

37. § (1) Az Áht.23 – e törvény 5. és 6. §-ával megállapított 15/A. és 15/B. §-aiban foglalt rendelkezéseket a 2004. január 1. napját követően odaítélt támogatások, illetve megkötött szerződések esetében kell alkalmazni.

(2)24

(3) Az Áht. – e törvény 10. §-ával megállapított – 95. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekben a költségvetési szerv részesedés-, illetve befolyásszerzése e törvény hatálybalépése előtt megtörtént. Az Áht. 95. § (5) bekezdésében meghatározott továbbtársulási tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha a továbbtársulás már e törvény hatálybalépését megelőzően megtörtént.

(4)25 Ha a költségvetési szerv valamely gazdálkodó szervezetben e törvény hatálybalépése előtt kisebbségi részesedést szerzett és a gazdálkodó szervezetben más költségvetési szervnek is van részesedése – e részesedés megszűnéséig – ezen szervek befolyásszerzésének mértékét egybe kell számítani. Ha ennek alapján többségi befolyás (Ptk. 685/B. §) fennállása megállapítható, az Áht. 95/A. §-ában foglalt működési szabályokat a több költségvetési szerv gazdálkodó szervezetére is alkalmazni kell.

(5) Az Ötv. – e törvény 25. § (3) bekezdésével megállapított – 88. § (1) bekezdés a) pontjának a közalapítvány alapítói jogai gyakorlásának átruházására vonatkozó korlátozását az e törvény hatálybalépését követően történő átruházás esetében kell alkalmazni.

(6) Az Áht. – e törvény 13. §-ával megállapított – 104/A. §-ának (1) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően alapított közalapítványokra, illetve közhasznú társaságokra kell alkalmazni.

(7) Az Áht. – e törvény 13. §-ával megállapított – 104/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat e törvény hatálybalépését követően történő átruházás esetében kell alkalmazni.

(8) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény – e törvény 20. §-ával megállapított – 19. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat e törvény hatálybalépését követően kötött szerződések esetében kell alkalmazni.

(9)–(10)26

38. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor már nyilvántartásba vett, vagy a hatálybalépéskor bejegyzés alatt lévő közalapítványok, illetve közhasznú társaságok alapító okiratát, illetve társasági szerződését az e törvény hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül a 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítani kell. E kötelezettség elmulasztása esetén – a szervezetre irányadó szabályok szerint – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása kezdeményezhető.

(2)27

(3) A Ptk. – e törvény 15. § (3) bekezdésével megállapított – 74/G. §-a (4) bekezdésében meghatározott, a befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekben a közalapítvány részesedés-, illetve befolyásszerzése e törvény hatálybalépése előtt megtörtént.

(4)28

39. §29

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. április 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. április 25. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 59. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte. Az 1–2. §-t a 2011: LXVI. törvény 38. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–13. §-t és a 13. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 14. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 15–16. §-t és a 15. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 17. §-t és alcímét a 2006: IV. törvény 364. § 20. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 18. §-t és alcímét a 2006: V. törvény 133. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 19. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 20. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 21. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 22. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 23. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 24. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 25. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 26. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 27. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 28. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 29. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 32. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 36. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az Áht. rövidítésen az 1992: XXXVIII. törvény értendő.

24

A 37. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 37. § (4) bekezdése a 2006: IV. törvény 356. §-ával megállapított szöveg.

26

A 37. § (9)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 38. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 588. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 38. § (4) bekezdését a 2006: LXV. törvény 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 39. §-t a 2008: CV. törvény 45. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére